Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2007. a määruse nr 90 „Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2010, 4

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2007. a määruse nr 90 „Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise kord” muutmine

Vastu võetud 28.10.2010 nr 93

Määrus kehtestatakse „Tarbijakaitseseaduse” § 15 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 28. novembri 2007. a määruses nr 90 „Tarbijakaitsetegevuse riigieelarvelise toetuse taotlemise ja eraldamise kord” (RTL 2007, 95, 1576) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõigetega 51 ja 52 järgmises sõnastuses:

„(51) Kui esitatud taotluste rahastamise maht jääb väiksemaks riigieelarves tarbijaühenduste toetamiseks eraldatud vahenditest, võib ministeerium välja kuulutada täiendava taotlusvooru ning määrata selle läbiviimise tingimused ja tähtaja.

(52) Täiendava taotlusvooru raames esitatud taotluste menetlemine toimub vastavalt käesolevas paragrahvis sätestatule. Komisjon teeb ministrile ettepaneku taotluste rahastamise, osalise rahastamise või rahastamisest keeldumise kohta hiljemalt 20 tööpäeva jooksul arvates täiendava taotlusvooru lõppemise tähtpäevast.”;

2) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) projekti raames kavandatud tegevused on suunatud tarbijakaitsevaldkonna arendamisele ja tarbijate kollektiivsete huvide edendamisele;”.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json