Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. septembri 2009. a määruse nr 87 „Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.11.2011
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2011, 3

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. septembri 2009. a määruse nr 87 „Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele” muutmine

Vastu võetud 01.11.2011 nr 100

Määrus kehtestatakse „Lennundusseaduse” § 572 lõike 8 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 1. septembri 2009. a määruses nr 87 „Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele” (RTL 2009, 70, 1028) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) aeronavigatsiooniline fikseeritud teenindus (Aeronautical fixed service – AFS) – telekommunikatsiooniteenus kindlate püsipunktide vahel, mille põhieesmärk on tagada aeronavigatsiooniline ohutus ning lennutalituste regulaarne, efektiivne ja säästlik tegutsemine.”;

2) paragrahvi 3 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Aeronavigatsiooniteabe koostaja peab edastama vastutava isiku allkirjastatud teabe aeronavigatsiooniteenuse osutajale lisades 1 ja 4 toodud vormil või NOTAM-büroole lisades 2 ja 3 toodud vormidel. Lisades 1 ja 4 toodud vormidel esitatud teave edastatakse faksi või elektronposti teel, lisades 2 ja 3 toodud vormidel esitatud teave edastatakse aeronavigatsioonilise fikseeritud teeninduse (Aeronautical Fixed Service – AFS), faksi või elektronposti teel.”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui teave vajab eriti kiiret avaldamist (NOTAM-teade), võib vastutav isik edastada selle telefoni teel, välja arvatud SNOWTAM-teate puhul. Telefoni teel edastamisel tuleb viivitamata edastada ka teabe kirjalik versioon. Kui teabe edastamiseks on loodud elektrooniline vorm, siis tuleb teabe edastamiseks kasutada elektroonilist vormi.”;

4) määruse lisad 1–3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

5) määrust täiendatakse lisaga 4.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

Lisa 1 AIP muudatus / AIP lisa

Lisa 2 NOTAM-teabe esitamise vorm

Lisa 3 SNOWTAM-teabe esitamise vorm

Lisa 4 Aeronavigatsioonialase teabe ringkiri (AIC)

/otsingu_soovitused.json