Teksti suurus:

Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 272

Aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise kord ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele

Vastu võetud 01.09.2009 nr 87
RTL 2009, 70, 1028
jõustumine 07.09.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.11.2011RT I, 04.11.2011, 307.11.2011
29.05.2012RT I, 31.05.2012, 903.06.2012
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 708.07.2023

Määrus kehtestatakse «Lennundusseaduse» § 572 lõike 8 alusel ning kooskõlas 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni artikliga 37 ja selle 15. lisa «Aeronavigatsiooniteabe teenused» standardite ja soovitustega.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab Tallinna lennuinfopiirkonna aeronavigatsiooniteabe edastamise ja avaldamise korra, sealhulgas teabe edastamise liigid ning teabe edastamise ja kehtivuse tähtajad ning nõuded aeronavigatsioonimõõdistustele.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses on:
  1) aeronavigatsiooniteabe ringkiri (Aeronautical Information Circular – AIC) – aeronavigatsiooniteabe väljaanne, mis sisaldab teavet olulistest muudatustest seadusandluses, eeskirjades, protseduurides või seadmetes, selgitavat või nõuandvat lennuohutust mõjutavat teavet, sealhulgas selgitavat või nõuandvat teavet või teadet seadusandlike, tehniliste või administratiivsete asjaolude kohta;
  2) lennundusteabe kogumik (Aeronautical Information Publication – AIP) – lennundusteabe väljaanne, mida annab välja kliimaministri nimetatud aeronavigatsiooniteenuse osutaja (edaspidi aeronavigatsiooniteenuse osutaja) ja mis sisaldab aeronavigatsiooniteavet;
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]
  3) lennundusteabe kogumiku muudatus (Aeronautical Information Publication Amendment – AIP AMDT) – püsiva iseloomuga aeronavigatsiooniteabe muudatus;
  4) lennundusteabe kogumiku lisa (Aeronautical Information Publication Supplement – AIP SUP) – lennundusteabe kogumikus sisalduvat aeronavigatsiooniteavet täiendav ajutise iseloomuga pikaajaline (kolm kuud ja rohkem) või pikka teksti või jooniseid sisaldav lühiajaline ajutine aeronavigatsiooniteabe muudatus;
  5) aeronavigatsiooniteabe reguleerimise ja kontrolli süsteem (Aeronautical Information Regulation and Control – AIRAC, edaspidi AIRAC-süsteem) – aeronavigatsiooniteabe uuendamise tsükkel, mille eesmärgiks on lennutegevuse seisukohalt olulise aeronavigatsiooniteabe avaldamine ja jõustamine kindlaksmääratud kuupäevadel;
  6) NOTAM-teade – lennundussidevõrgus levitatav teade, mis sisaldab aeronavigatsiooniseadme, -teeninduse, -protseduuri või -ohu kehtestamist, seisukorda või muudatust puudutavat teavet, mille õigeaegne teadmine on oluline lennutegevusega seotud personalile;
  7) SNOWTAM-teade – NOTAM-teate eriseeria, mis sisaldab kehtestatud vormil teavet lume, lörtsi ja jää ning nendega seotud seisva vee tõttu tekkinud ohtlike tingimuste olemasolust või likvideerimisest lennuvälja liiklusalal.
  8) aeronavigatsiooniline fikseeritud teenindus (Aeronautical fixed service – AFS) – telekommunikatsiooniteenus kindlate püsipunktide vahel, mille põhieesmärk on tagada aeronavigatsiooniline ohutus ning lennutalituste regulaarne, efektiivne ja säästlik tegutsemine.
[RT I, 04.11.2011, 3 - jõust. 07.11.2011]

2. peatükk AERONAVIGATSIOONITEABE EDASTAMISE JA AVALDAMISE KORD 

§ 3.   Aeronavigatsiooniteabe edastamine

  (1) Ajutise iseloomuga aeronavigatsiooniteave, kehtivusega kuni kolm kuud ja lennutegevuse seisukohalt oluline kiiret avaldamist vajav aeronavigatsiooniteave edastatakse vahetult aeronavigatsiooniteenuse osutaja koosseisu kuuluvale rahvusvahelisele NOTAM-büroole. Selliseks aeronavigatsiooniteabeks on:
  1) teave tingimuste kohta lennuväljal (näiteks lume-, vee- ja jääolud) ja seal käimasolevate tööde kohta;
  2) teave muutustest lennuvälja teenistuste töökorralduses ning lennuvälja rajatiste, side-, navigatsiooni- ja seireseadmete käitamisel;
  3) teave lennu- ja lennujuhtimisprotseduuride kohta;
  4) teave häirete kohta kütuste või määrdeainetega varustamisel;
  5) teave lennutakistuste ja nende tähistamise kohta;
  6) õhuruumi korraldamist ja kasutamist käsitlev teave;
  7) muu 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisa 15 peatükis 5 nimetatud teave.

  (2) Aeronavigatsiooniteave kehtivusega üle kolme kuu ning pikka teksti või jooniseid sisaldav lühiajaline ajutine (alla kolme kuu) aeronavigatsiooniteave mida NOTAM-teatena ei ole võimalik avaldada, edastatakse aeronavigatsiooniteenuse osutajale.

  (3) Aeronavigatsiooniteabe koostaja peab edastama vastutava isiku allkirjastatud teabe aeronavigatsiooniteenuse osutajale lisas 1 ja 4 toodud vormil või NOTAM-büroole lisades 2 ja 3 toodud vormidel. Lisades 1 ja 4 toodud vormidel esitatud teave edastatakse faksi või elektronposti teel, lisades 2 ja 3 toodud vormidel esitatud teave edastatakse aeronavigatsioonilise fikseeritud teeninduse (Aeronautical Fixed Services-AFS), faksi või elektronposti teel. Kui teave vajab eriti kiiret avaldamist (NOTAM-teade), võib vastutav isik edastada selle telefoni teel välja arvatud SNOWTAM-teate puhul. Telefoni teel edastamisel tuleb viivitamata edastada ka teabe kirjalik versioon. Kui teabe edastamiseks on loodud elektrooniline vorm, siis tuleb teabe edastamiseks kasutada elektroonilist vormi.
[RT I, 31.05.2012, 9 - jõust. 03.06.2012]

  (4) [Kehtetu – RT I, 31.05.2012, 9 - jõust. 03.06.2012]

§ 4.   Aeronavigatsiooniteabe avaldamine

  (1) Püsiva iseloomuga aeronavigatsiooniteabe muudatused avaldab aeronavigatsiooniteenuse osutaja lennundusteabe kogumiku muudatusena (AIP AMDT).

  (2) Lennundusteabe kogumikus sisalduvat aeronavigatsiooniteavet täiendav ajutise iseloomuga pikaajalise (kolm kuud ja rohkem) või pikka teksti või jooniseid sisaldava lühiajalise ajutise aeronavigatsiooniteabe muudatuse avaldab aeronavigatsiooniteenuse osutaja lennundusteabe kogumiku lisana (AIP SUP).

  (3) Lennutegevuse seisukohalt oluline 1944. aasta Chicago rahvusvahelise tsiviillennunduse konventsiooni lisa 15 peatükis 6 nimetatud aeronavigatsiooniteave tuleb avaldada kooskõlas sama konventsiooni lisas 15 sätestatud AIRAC-süsteemi avaldamise protseduuriga (AIRAC AIP AMDT või AIRAC AIP SUP).

  (4) Kui aeronavigatsiooniteave ei kuulu avaldamisele lennundusteabe kogumikus, kuid on oluline lennundustegevusele, avaldab aeronavigatsiooniteenuse osutaja asjaomase teabe aeronavigatsiooniteabe ringkirjana (AIC).

  (5) NOTAM-büroo avaldab ajutise iseloomuga aeronavigatsiooniteabe kehtivusega kuni kolm kuud ja muu § 3 lõikes 1 nimetatud aeronavigatsiooniteabe NOTAM-teatena vastavalt selle laekumisele aeronavigatsiooniteabe koostajalt.

§ 5.   Aeronavigatsiooniteabe edastamise tähtajad

  (1) Aeronavigatsiooniteabe edastamise tähtajad on järgmised:
  1) püsiva iseloomuga, lennutegevuse seisukohalt mitteoluline aeronavigatsiooniteave tuleb edastada aeronavigatsiooniteenuse osutajale hiljemalt vastavas aeronavigatsiooniteabe ringkirjas (AIC) sätestatud aeronavigatsiooniteabe edastamiskuupäeval;
  2) püsiva iseloomuga, lennutegevuse seisukohalt oluline teave tuleb edastada aeronavigatsiooniteenuse osutajale hiljemalt vastavas aeronavigatsiooniteabe ringkirjas (AIC) sätestatud aeronavigatsiooniteabe edastamiskuupäeval;
  3) paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud lennutegevuse seisukohalt olulise aeronavigatsiooniteave tuleb edastada aeronavigatsiooniteenuse osutajale hiljemalt vastavas aeronavigatsiooniteabe ringkirjas (AIC) sätestatud aeronavigatsiooniteabe edastamiskuupäeval;
  4) keelu-, piirangu- ja ohualade ning muu õhuruumiga seotud piirangute informatsioon tuleb edastada NOTAM-büroole vähemalt seitse päeva enne eelmainitud alade või õhuruumiga seotud piirangute jõustumist.

  (2) Aeronavigatsiooniteabe suuremahuliste muudatuste puhul (näiteks õhuruumi muudatused) peab aeronavigatsiooniteabe koostaja aeronavigatsiooniteabe edastamise, avaldamise ja jõustumise tähtaegade osas aeronavigatsiooniteenuse osutajaga igal üksikjuhul eraldi kokku leppima.

§ 6.   Aeronavigatsiooniteabe avaldamise ja jõustumise kuupäevad

  (1) Püsiva iseloomuga, lennutegevuse seisukohalt mitteolulise aeronavigatsiooniteabe avaldab aeronavigatsiooniteenuse osutaja vastavalt vajadusele regulaarse lennundusteabe kogumiku muudatusena (AIP AMDT) aeronavigatsiooniteabe ringkirjas (AIC) avaldatud teabe avaldamiskuupäevadel. Aeronavigatsiooniteenuse osutaja avaldab iga aasta lõpus aeronavigatsiooniteabe edastamis-, avaldamis- ja jõustumiskuupäevi sisaldava aeronavigatsiooniteabe ringkirja (AIC) järgmise aasta kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud aeronavigatsiooniteabe võib aeronavigatsiooniteenuse osutaja vajadusel avaldada ka muul kui aeronavigatsiooniteabe ringkirjas (AIC) sätestatud kuupäeval.

  (3) Püsiva iseloomuga, lennutegevuse seisukohalt olulise aeronavigatsiooniteabe avaldab aeronavigatsiooniteenuse osutaja vastavalt selle laekumisele ja kooskõlas AIRAC-süsteemi avaldamise protseduuriga lennundusteabe kogumiku muudatusena (AIRAC AIP AMDT) vähemalt 42 päeva enne AIRAC-süsteemis sätestatud teabe jõustumiskuupäeva. Aeronavigatsiooniteenuse osutaja avaldab iga aasta lõpus AIRAC-süsteemi kohase aeronavigatsiooniteabe edastamis-, avaldamis- ja jõustumiskuupäevi sisaldava aeronavigatsiooniteabe ringkirja (AIC) järgmise aasta kohta.

  (4) Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud lennutegevuse seisukohalt mitteolulise aeronavigatsiooniteabe avaldab aeronavigatsiooniteenuse osutaja vastavalt selle laekumisele lennundusteabe kogumiku lisana (AIP SUP).

  (5) Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud lennutegevuse seisukohalt olulise aeronavigatsiooniteabe avaldab aeronavigatsiooniteenuse osutaja vastavalt selle laekumisele ja kooskõlas AIRAC-süsteemi avaldamise protseduuriga lennundusteabe kogumiku lisana (AIRAC AIP SUP) vähemalt 42 päeva enne AIRAC süsteemis sätestatud teabe jõustumiskuupäeva.

§ 7.   Aeronavigatsiooniteabe kättesaadavus

  Lennuvälja või kopteriväljaku käitaja peab tagama aeronavigatsiooniteabe õigeaegse kättesaadavuse lennutegevusega seotud personalile ja teenistustele.

3. peatükk ÜHTSED REFERENTSSÜSTEEMID JA AERONAVIGATSIOONIMÕÕDISTUSED 

§ 8.   Horisontaalne referentssüsteem

  (1) Aeronavigatsiooniteabes kasutatavad geodeetilist laiust ja pikkust määratlevad geodeetilised koordinaadid tuleb avaldada Maailma Geodeetilise Süsteemi 1984 (WGS-84 – World Geodetic System) referentssüsteemis.

  (2) Geodeetilisi koordinaate võib aeronavigatsiooniteenuse osutaja avaldada aeronavigatsiooniteabena pärast nende kandmist Transpordiameti poolt peetavasse lennuliikluse geodeetiliste andmete registrisse.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

§ 9.   Vertikaalne referentssüsteem

  Aeronavigatsiooniteabes kasutatakse vertikaalse referentssüsteemina keskmise merepinna (Mean Sea Level – MSL) kõrgussüsteemi, mis väljendub gravitatsioonilise kõrgustasandina geoidi tasapinnast. Geoidi mudelina kasutatakse Maa Gravitatsioonimudelit 1996 (EGM–96 – Earth Gravitational Model 1996).

§ 10.   Ajaline referentssüsteem

  Aeronavigatsiooniteabes kasutatakse ajalise referentssüsteemina gregoriuse kalendrit ja koordineeritud maailmaaega (Coordinated Universal Time – UTC). Kohalik aeg Eestis on UTC+2 tundi, suveaja korral on kohalik aeg Eestis UTC+3 tundi. Suveaeg algab märtsi viimasel pühapäeval kell 0100 UTC ja lõpeb oktoobri viimasel pühapäeval 0100 UTC.

§ 11.   Aeronavigatsioonimõõdistused

  (1) Aeronavigatsioonilised mõõdistused seisnevad geodeetiliste koordinaatide ning maapinna ja objekti kõrguse määramises vastavalt §-des 8 ja 9 sätestatud referentssüsteemidele.

  (2) Aeronavigatsioonilise mõõtmise tellib mõõdetava objekti omanik või valdaja. Transpordiametil on õigus mõõtmistulemusi auditeerida.
[RT I, 05.07.2023, 7 - jõust. 08.07.2023]

  (3) Aeronavigatsioonilisi mõõtmisi võivad teostada Maaameti poolt välja antud geodeetiliste ja kartograafiliste tööde litsentsi omavad isikud. Mõõtmisandmetes peavad sisalduma andmed mõõtmist teostanud isiku, mõõtmisaparatuuri ja -metoodika kohta ning mõõdetud objekti kirjeldus.

Lisa 1 AIP muudatus / AIP lisa

Lisa 2 NOTAM-teabe esitamise vorm

Lisa 3 SNOWTAM-teabe esitamise vorm

Lisa 4 Aeronavigatsioonialase teabe ringkiri (AIC)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json