Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2004. a määruse nr 222 „Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.11.2014
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2014, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2004. a määruse nr 222 „Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid” muutmine

Vastu võetud 30.10.2014 nr 91

Määrus kehtestatakse meresõiduohutuse seaduse § 19 lõike 5 alusel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. detsembri 2004. a määruses nr 222 „Kalalaevade ohutusnõuded, sõidupiirkonnad ning vastavuse tunnistuse, vabastuse tunnistuse ja varustuse nimekirja vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „sõltumata tema pikkusest”;

2) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 15 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 23. Navigatsioonivahendid ja -väljaanded

(1) Laeval peavad olema vajalikud navigatsioonivahendid, korrigeeritud kaardid või elektronkaartide süsteem, mis peab olema dubleeritud, kui ei kasutata paberkaarte, lootsiraamatuid, navigatsioonitulede ja märkide raamatuid, teadaandeid meremeestele, tõusu-mõõna tabeleid ega muid abivahendeid.

(2) Laev peab olema varustatud navigatsioonivahenditega järgmiselt:

Nr
Navigatsioonivahendi
nimetus
Laeva pikkus
Märkused
24 m – alla 35 m
35 m – alla 45 m
45 m ja enam
1.
Sekstant
1
Ainult piiramata sõidupiirkonnaga laevadel
2.
Kronomeeter
1
Ainult piiramata sõidupiirkonnaga laevadel
3.
Stopper
1
2
3
 
4.
Binokkel
1
2
2
 
5.
Anemomeeter
1
1
1
 
6.
Aneroid baromeeter
1
2
1
 
7.
Krenomeeter
2
2
2
 
8.
Kaarditöö instrumendid
1
2
2
Ei ole nõutud, kui on dubleeritud elektronkaartide süsteem

(3) Laeval peab olema:
1) pea(magnet)kompass;
2) rooli(magnet)kompass, kui peakompassi kursinäit ei ole roolimehele rooli juurest nähtav;
3) kõnetoru või muu sidevahevahend peakompassi asukohast roolimehe asukohta;
4) seade peilingu võtmiseks võimalusel kuni 360° ulatuses;
5) jääkdeviatsiooni tabel või kõver (punktides 1 ja 2 nimetatud magnetkompassi deviatsiooni hävitamise järel);
6) tagavara magnetkompass, millega saab asendada peakompassi, kui laeval ei ole roolikompassi või vurrkompassi;
7) seade sügavuse mõõtmiseks;
8) radar, mis töötab sagedusribas 9 GHz;
9) vahendid kokkupõrke riski määramiseks.

(4) Laeval pikkusega 45 meetrit ja enam peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 3 nõutule olema:
1) vurrkompass, mille näit või mille repiiteri näit peavad olema roolimehele hästi nähtavad;
2) kajalood;
3) vahend kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks;
4) aksiomeeter, sõukruvi pöörete näitur ning pööratavate labadega sõukruvi või põtkuri korral ka kruvi sammunäitur ja nende seadmete töörežiimi näiturid;
5) olema GPS seade või maapealse navigatsioonisüsteemi (Loran-C, Dekka) vastuvõtja, kui laev kalastab maapealse navigatsioonisüsteemi tööpiirkonnas.

(5) Laeval pikkusega 75 meetrit ja enam peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nõutule olema:
1) üks või mitu vurrkompassi repiiterit, mis on paigaldatud nii, et on võimalik võtta peilingut 360° ulatuses;
2) kokkupõrke riski määramiseks vahend, mis on vähemalt sama tõhus kui peegelplanšett.

(6) Laeval, millel on rooliseadme avariijuhtimiskoht, peab olema vähemalt telefon või muu sidevahend kursi kohta informatsiooni andmiseks. Laeval pikkusega 45 meetrit ja enam peab olema võimalik avariijuhtimiskohalt visuaalselt näha kursinäitu.

(7) Käesolevas paragrahvis nimetatud seadme rike ei ole aluseks laeva merekõlbmatuks tunnistamiseks või laeva kinnipidamiseks sadamas, kus remondivõimalus reaalselt puudub.”;

5) paragrahvi 24 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laeval peab olema:
1) signaallamp signaliseerimiseks valgel ajal. Signaallamp peab saama toite lisaks laeva peaelektrivõrgule ka akupatareidelt ja signaallambil peab olema vähemalt kolm tagavarapirni. Signaallamp peab vastama IMO standardile;
2) 12 punast langevarjuga raketti. Laeval, mida kasutatakse ainult kohalikus rannasõidus, võib olla kuus langevarjuga raketti;
3) rahvusvaheline signaalkood. Tekiga laeval peavad olema vähemalt signaalkoodi lipud A, B, C, L, N ja O.

(2) Laeval pikkusega 45 meetrit ja enam peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutule olema:
1) täiskomplekt rahvusvahelise signaalkoodi lippe ja vimpleid;
2) helgiheitja, mille valgusjõud on vähemalt 1 lux mõõdetuna 750 meetri kauguselt, kui kalastatakse jääpiirkonnas.”;

6) paragrahvi 25 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevat peatükki kohaldatakse uutele laevadele pikkusega 24 meetrit ja enam ning olemasolevatele laevadele 45 meetrit ja enam.”;

7) paragrahvi 26 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Valvepaat võib olla jäiga, täispuhutava või kombineeritud konstruktsiooniga. Valvepaadi pikkus peab olema vähemalt 3,8 meetrit, kuid ei tohi olla pikem kui 8,5 meetrit. Laeval pikkusega 24 meetrit ja enam kuid alla 45 meetri võib valvepaadi pikkus olla väiksem, kuid mitte lühem kui 3,3 meetrit. Valvepaat peab mahutama vähemalt viis istuvat inimest ja ühe lamava inimese. Väiksema kui 3,8 meetri pikkusega valvepaat peab mahutama vähemalt neli istuvat inimest ja ühe lamava inimese.”;

8) normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Määruses on arvestatud nõukogu 11. detsembri 1997. a direktiivi 97/70/EÜ (EÜT L 034, 09.02.1998, lk 1–29) ja seda muutvate komisjoni 18. märtsi 1999. a direktiivi 1999/19/EÜ (EÜT L 083, 27.03.1999, lk 48–49), komisjoni 25. aprilli 2002. a direktiivi 2002/35/EÜ (EÜT L 112, 27.04.2002, lk 21–33), Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. a direktiivi 2002/84/EÜ (EÜT L 324, 29.11.2002, lk 53–58) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. a määruse (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154) nõudeid.”.

Urve Palo
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

/otsingu_soovitused.json