Teksti suurus:

Ida-Viru maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2015, 4

Ida-Viru maakonna looduse üksikobjektide kaitse alt väljaarvamine

Vastu võetud 02.11.2015 nr 59

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.   Kaitse alt välja arvamine

  Loodusobjektide hävimise ja nende looduskaitseväärtuse kadumise tõttu arvatakse kaitse alt välja järgmised Ida-Viru maakonnas asuvad kaitstavad looduse üksikobjektid:
  1) Värava kased (4 tk) (KLO4000260)1;
  2) Separa kuusk (KLO4000242);
  3) Jõemetsa vaher (KLO4000694);
  4) Kuru mänd (KLO4000786);
  5) Oru pargi pappel (KLO4000787);
  6) Revino vaher (KLO4000671);
  7) Lagedi pärnad (3 tk) (KLO4000672).

§ 2.   Otsuste kehtetuks tunnistamine

  Seoses §-s 1 nimetatud kaitstavate loodusobjektide kaitse alt väljaarvamisega tunnistatakse kehtetuks järgmised kaitse alla võtmise otsused:
  1) Sotsiaalministri 4. märtsi 1939. a otsuse „Üksikute puude ja rändrahnude looduskaitse alla võtmise asjus” artikli 157 osa A „Puud” punkt 20;
  2) Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuva Looduskaitse Valitsuse juhataja 17. märtsi 1959. a käskkirja nr 25 „Riikliku kaitse alla kuuluvate rändrahnude, kivikülvide ja põliste puude nimekirjade kinnitamisest” lisa nr 2 „Riikliku looduskaitse alla võetud põliste puude loetelu” punktid 78, 85, 86, 92, ja 93;
  3) Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 24. novembri 1965. a otsuse nr 192 „Looduse kaitsest Kohtla-Järve rajoonis” lisa nr 1 „Riikliku looduskaitse alla võetud kohaliku tähtsusega objektid Kohtla-Järve rajoonis” III osa „Puude rühmad ja põlised puud” punktid 13 ja 14;
  4) Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 17. jaanuari 1967. a otsuse nr 7 „Looduskaitse objektidest rajoonis” lisa nr 1 „Riikliku kaitse alla võetud kohaliku tähtsusega objektid Kohtla-Järve rajoonis” III osa „Põlised puud” punktid 7 ja 8;
  5) Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee 16. detsembri 1986. a otsuse nr 13 „Metsamajandite järelevalve piirkondades asuvate looduskaitseobjektide kinnitamine” punkt 4 objektide 93-Pv, 467-Pk ja 468-Pk kohta.

§ 3.   Otsuste kehtetuks tunnistamise põhjendus

  Põhjendused üksikobjektide kaitse alt välja arvamise kohta on esitatud määruse seletuskirjas2.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 5.   Menetluse läbiviimine

  Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 11. novembri 2014. a käskkirjaga nr 872 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 6.   Vaidlustamine

  Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Sulgudes on siin ja edaspidi märgitud keskkonnaregistri kood (KKR).

2 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json