Teksti suurus:

Põlevkivi kaevandamis- ja rikastamisjäätmetest kütuselisandi tootmise nõuded

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2015, 5

Põlevkivi kaevandamis- ja rikastamisjäätmetest kütuselisandi tootmise nõuded

Vastu võetud 02.11.2015 nr 60

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nõuded põlevkivi kaevandamis- ja rikastamisjäätmetest kütuselisandi tootmise kohta, mille alusel jäätmed lakkavad olemast jäätmed.

  (2) Kütuselisandit võib tootena turule lasta ning põletada tööstusheite seaduse 4. peatükki kohaldamata, kui kütuselisand ja selle tootmine vastavad käesoleva määruse nõuetele.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaevandamis- ja rikastamisjäätmed on jäätmed, mis on tekkinud põlevkivi kaevandamisel ja rikastamisel;
  2) kütuselisand on madala kütteväärtusega põlevkivi ja põlevkivi kaevandamisega kaasneva või selle koostises sisalduva lubjakivi tahke segu, mis vastab käesolevas määruses esitatud nõuetele;
  3) ohtlik aine on aine, mis on liigitatud ohtlikuks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355);
  4) võõrised on põlevkivist ja sellega kaasnevast ümbriskivimist erinev materjal (näiteks pinnas, klaas, metall, plast vms);
  5) partii on ühtlaste omadustega kütuselisandi kogus, mis on saadud kas ühe katkematu tootmisprotsessi tulemusena või mitme katkematu tootmisprotsessi tulemi kokkusegamisel või keskmistamisel.

§ 3.   Nõuded kütuselisandi tootmise kohta

  (1) Kütuselisandit toodetakse vaid siis kui selle järele on nõudlus. Nõudluseks käesolevas määruses loetakse seda, kui kütuselisandil on positiivne väärtus ning see kasutatakse ära kolme aasta jooksul alates selle tootmisest.

  (2) Kütuselisandit toodetakse kaevandamis- ja rikastamisjäätmetest, mis koosnevad peamiselt lubjakivist ja põlevkivist.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud jäätmed ei tohi olla saastunud ohtlike ainetega selliselt, et neil ilmneks mõni komisjoni määruse (EL) nr 1357/2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa (ELT L 365, 19.12.2014, lk 89–96) lisas nimetatud ohtlik omadus.

  (4) Tootmine käesoleva määruse tähenduses võib olla sortimine, purustamine, tükeldamine, teatud komponentide eraldamine või pesemine, samuti juba olemasoleva materjali käesoleva määruse nõuetele vastavuse kontroll.

§ 4.   Kütuselisandi kvaliteedinõuded

  (1) Kütuselisand peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) kuiva kütuselisandi kütteväärtus (Qbd) kalorimeetrilises pommis peab olema vähemalt 1,0 MJ/kg;
  2) üldniiskus mitte üle 45%;
  3) ei tohi esineda visuaalsel vaatlemisel eristatavaid võõriseid.

  (2) Kütteväärtus Qbd on mõõdetud materjali ühe massiühiku täielikul põlemisel kalorimeetrilises pommis jääval mahul hapnikuliias standardtingimustel, millest ei ole lahutatud väävel- ja lämmastikhappe tekke- ja lahjendusenergia, kusjuures veeaur, mis moodustub põlevkivi niiskusest ja vesiniku põlemisest, kondenseerub katse lõpuks veeks ja aurustusenergia vabaneb, põlevkivi kaalutise ja põlemisproduktide lõpptemperatuuriks võetakse 25 ºC.

§ 5.   Nõuded kütuselisandi ladustamise kohta

  (1) Kütuselisandi ladustamine peab vastama tuleohutuse seaduse §-s 19 ja kaevandamisseaduse §-s 4 esitatud nõuetele.

  (2) Kütuselisandi puistangud tuleb projekteerida, ehitada, kasutada ja hooldada selliselt, et oleks tagatud nii nende puistangute stabiilsus kui ka inimeste ohutus.

  (3) Kui kütuselisandi puistangust tekib norme ületav tolmukontsentratsioon, tuleb rakendada meetmeid tolmu leviku vältimiseks.

§ 6.   Nõuded kütuselisandi tootja enesekontrollisüsteemi kohta

  (1) Kütuselisandi tootja peab kütuselisandi käesoleva määruse nõuete kohase tootmise tagamiseks kohaldama enesekontrollisüsteemi.

  (2) Enesekontrollisüsteem võib olla ettevõtja üldise kvaliteedijuhtimise osa, kui see on vastavuses kvaliteedijuhtimis- või keskkonnajuhtimissüsteemide standarditega.

  (3) Enesekontrollisüsteemi käivitamiseks koostatakse enesekontrolliplaan, milles kirjeldatakse kütuselisandi tootja tegevust ja tehnoloogilise protsessi kontrollimise abinõusid ning mis sisaldab:
  1) sisendmaterjali kontrollimise kirjeldust;
  2) kütuselisandi tootmise tehnoloogilist skeemi ja kirjeldust;
  3) keskkonnahäiringu, nagu seda on tolm, müra, jäätmete tuulekanne vms, vältimise ja vähendamise meetmete kirjeldust;
  4) kvaliteedinõuetele vastava kütuselisandi ladustamise kirjeldust;
  5) kvaliteedinõuetele mittevastava kütuselisandi käitlemise korda;
  6) kvaliteediprobleemide tekkepõhjuste väljaselgitamise meetmeid, et vältida probleemide kordumist;
  7) klientide esitatud kaebuste lahendamise korda;
  8) probleemidest teavitamise korda.

  (4) Enesekontrolliplaan, mis on osa ettevõtte kvaliteedijuhtimise süsteemi dokumentatsioonist, kinnitatakse analoogiliselt muude süsteemis olevate dokumentidega.

  (5) Ettevõttes, kus ei ole kvaliteedijuhtimis- või keskkonnajuhtimissüsteemide standarditele vastavat kvaliteedisüsteemi, vormistatakse enesekontrolliplaan kirjalikult paberil või elektrooniliselt ning sellele kirjutavad alla kütuse lisandit tootva ettevõtte juht ning enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise eest vastutavad isikud.

  (6) Enesekontrollisüsteemi eest vastutav isik dokumenteerib enesekontrollisüsteemi rakendamise ja täitmise andmed. Enesekontrollisüsteemi rakendamise käigus koostatud protokolle säilitatakse vähemalt viis aastat.

  (7) Kütuselisandi tootja kontrollib enesekontrolliplaani nõuetele vastavust üks kord aastas ja vajaduse korral teeb selles muudatusi.

  (8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4, 5 ja 6 nimetatud dokumentidega on õigus tutvuda kütuselisandi tootmiseks jäätmeloa või keskkonnakompleksloa andjal, keskkonnainspektsioonil ja kohaliku omavalitsuse üksusel või asutusel keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korras.

§ 7.   Kütuselisandi nõuetele vastavuse hindamine

  (1) Kvaliteedi hindamiseks võetakse tootja juures igast partiist proov, millest määratakse käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud näitajad.

  (2) Analüüsi teeb tahkete kütuste analüüsi akrediteeringut omav labor, järgides labori akrediteerimisalasse kuuluvaid asjaomaseid standardeid või nende standardite puudumisel muid usaldusväärseid akrediteerituid analüüsimeetodeid.

  (3) Käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 3 nimetatud näitaja määramiseks kasutatakse visuaalset kontrolli.

  (4) Kütuselisandi tootja koostab igale kütuselisandi partiile kvaliteedidokumendi, millele märgitakse:
  1) tootva ettevõtte nimi, registrikood ja tegevuskoha aadress;
  2) partii number;
  3) partii suurus tonnides;
  4) käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud kvaliteedinäitajad;
  5) kütuselisandit tootva ettevõtte juhi või tema volitatud isiku allkiri;
  6) dokumendi andmise kuupäev.

§ 8.   Proovi võtmine ja säilitamine

  (1) Käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud proovi saamiseks võetakse kütuselisandi partii keskmisest osast ja veel vähemalt kaheksast kogu partiid võrdselt katvast kohast kütuselisandi punktproovid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud punktproovide mass sõltub kütuselisandi partii fraktsioonisuurusest ja peab olema vähemalt:
  1) 0–25 mm fraktsioonisuuruse puhul 0,5 kg;
  2) 0–50 mm fraktsioonisuuruse puhul 1 kg;
  3) 0–80 mm fraktsioonisuuruse puhul 1,5 kg;
  4) suurema fraktsioonisuuruse kui 0–80 mm puhul 5,0 kg.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud punktproove tuleb võtta võrdsetes kogustes.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud proovid segatakse kokku, purustatakse vajadusel alla 25 mm tükisuuruseni ning saadud segust võetakse käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 kirjeldatud meetodil üheksast punktist koondproov kogukaaluga vähemalt üks kilogramm.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud proov ja selle proovi valmistamisest üle jäänud materjali proov pannakse õhukindlalt suletavasse kotti, millele märgitakse proovivõtu kuupäev ja partii number.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud proove säilitatakse vähemalt 24 kuud.

§ 9.   Proovivõtuprotokoll

  (1) Proovivõtja koostab kohe pärast proovi võtmist proovivõtuprotokolli.

  (2) Proovivõtuprotokoll peab sisaldama vähemalt järgmist:
  1) proovivõtu kuupäev ja kellaaeg;
  2) ilmastikutingimused (temperatuur, pilvisus, sademed jms);
  3) partii number;
  4) proovivõtu kirjeldus (proovivõtumeetod ja -vahendid, kuidas proov võeti, kuidas toimus keskmistamine jne);
  5) proovivõtja ees- ja perekonnanimi ning allkiri;
  6) proovi katselaborisse andmise kuupäev ja kellaaeg;
  7) proovi vastuvõtja ees- ja perekonnanimi ning allkiri.

§ 10.   Kütuselisandi saateleht

  (1) Iga kütuselisandi saadetise kohta väljastab kütuselisandi tootja saatelehe, millele on märgitud:
  1) saatelehe number ja väljastamise kuupäev;
  2) tarbiva ettevõtte nimetus ja aadress;
  3) saadetise suurus tonnides;
  4) käesoleva määruse § 7 lõikes 4 nimetatud kvaliteedidokumendi number ja andmise kuupäev;
  5) saatelehe koostaja nimi, ametikoht ja allkiri.

  (2) Saateleht koostatakse kahes eksemplaris. Üks eksemplar antakse kaasa kütuselisandi saadetisega ning teine eksemplar jääb kütuselisandi tootjale.

  (3) Saateleht võib olla koostatud digitaaldokumendina ning digitaalselt allkirjastatud vastavalt digitaalallkirja seaduse § 43 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele.

§ 11.   Dokumentide säilitamine

  (1) Kütuselisandi tootja peab kõiki jäätmetega ja kütuselisandiga seotud algdokumente ja nende alusel koostatud koondandmeid säilitama vähemalt viis aastat.

  (2) Käesoleva määruse tähenduses on algdokumendid järgmised:
  1) kaevandamis- ja rikastamisjäätmete teket ja teistelt isikutelt saamist käsitlevad dokumendid;
  2) kütuselisandi ostu ja müüki käsitlevad dokumendid;
  3) ohtlike jäätmete saatekirjad;
  4) käesoleva määruse § 7 lõikes 2 nimetatud analüüsiaktid;
  5) käesoleva määruse § 7 lõikes 4 nimetatud kvaliteedidokumendid;
  6) käesoleva määruse §-s 9 nimetatud proovivõtu protokollid;
  7) käesoleva määruse § 10 lõikes 1 nimetatud saatelehed.

§ 12.   Kütuselisandi kasutamine

  Kütuselisandit tohib põletada soojuselektrijaamas või muus põletusseadmes, kui selle nominaalne soojusvõimsus on 50 megavatti või rohkem, vastavalt seadme käitaja kinnitatud korrale.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json