Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2016, 3

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord

Vastu võetud 01.11.2016 nr 60

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 201 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord.

§ 2.   Korralise evalveerimise eesmärk

  Korralise evalveerimise eesmärk on hinnata teadus- ja arendusasutuse vastava teadus- ja arendustegevuse valdkonna (edaspidi valdkond) teadus- ja arendustegevuse taset, võrreldes seda rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumidega.

§ 3.   Korralise evalveerimise korraldamine

  (1) Korraline evalveerimine viiakse läbi lähtuvalt OECD Frascati Manual teadusvaldkondade klassifikaatorist.

  (2) Korralist evalveerimist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või Haridus- ja Teadusministeeriumi volitatud isik (edaspidi evalveerimise korraldaja).

  (3) Korralise evalveerimisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu, välja arvatud juhtudel, kui:
  1) evalveeritakse eraõigusliku juriidilise isiku või tema asutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevust;
  2) taotleja vastava valdkonna teadus- ja arendustegevus on viimasel korralisel evalveerimisel evalveeritud negatiivselt.

  (4) Korralise evalveerimise läbiviimiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister 3- kuni 16-liikmelise erinevate valdkondade välisekspertidest koosneva hindamiskomisjoni ning kinnitab selle töökorra. Hindamiskomisjon võib otsuste tegemiseks vajaliku ekspertiisi jaoks moodustada ekspertkomisjone.

  (5) Hindamiskomisjoni liikmeks saab nimetada evalveeritava valdkonna tunnustatud teadlase, kes vastab järgmistele tingimustele:
  1) tal on teadus- ja arendustegevuse hindamise kogemus,
  2) ta on oma töös sõltumatu ega esinda organisatsiooni huve, mille liikmeskonda ta kuulub ja
  3) ta on oma hinnangutes eelarvamuste vaba ning tal puudub huvide konflikt hinnatava teadus- ja arendusasutusega.

  (6) Teabe hindamiskomisjoni kavandatava koosseisu kohta saadab evalveerimise korraldaja teadus- ja arendusasutusele, kellel on õigus kümne tööpäeva jooksul põhjendatud vajadusel taotleda evalveerimise korraldajalt täiendavate liikmete lisamist või mõne hindamiskomisjoni liikme taandamist.

§ 4.   Korralise evalveerimise taotlemine ja sellega seotud andmete esitamine

  (1) Korralist evalveerimist taotleb teadus- ja arendusasutus või juhul, kui taotletakse juriidilise isiku struktuuri kuuluva teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse evalveerimist, avalik- õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi taotleja).

  (2) Korralise evalveerimise taotluse esitab taotleja Haridus- ja Teadusministeeriumile ning koopiana evalveerimise korraldajale hiljemalt evalveerimisele eelneva kalendriaasta 15. novembriks.

  (3) Teadus- ja arendusasutuse eneseanalüüsi, sealhulgas andmed teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna teadustöötajate, teadus- ja arendustegevuse tulemuste, sihtfinantseeringute ja uurimistoetuste, uurimiskeskkonna ja olemasolu korral doktoriõppe kohta (edaspidi eneseanalüüs) esitab taotleja Eesti Teadusinfosüsteemi (edaspidi teadusinfosüsteem) kaudu. Evalveerimise korraldaja kooskõlastab taotlejaga eneseanalüüsi esitamise tähtaja hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast.

  (4) Nõuetele vastava ja teadusinfosüsteemi kaudu esitatud eneseanalüüsi edastab evalveerimise korraldaja hindamiskomisjonile hiljemalt neli kuud pärast taotluste esitamise tähtpäeva.

§ 5.   Korralise evalveerimise läbiviimine

  (1) Hindamiskomisjon lähtub korralisel evalveerimisel taotleja esitatud taotlusest, eneseanalüüsist ning teadus- ja arendusasutuse külastamise tulemustest. Hindamiskomisjoni töökorralduse aluseks on valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud hindamiskomisjoni töökord ja evalveerimise korraldaja kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga kooskõlastatud hindamisjuhend.

  (2) Hindamiskomisjon esitab evalveerimisraporti evalveerimise korraldajale hiljemalt kuuenda nädala lõpuks pärast teadus- ja arendusasutuse külastust. Kui hindamiskomisjon hindab korraga üht teadus- ja arendusasutust või valdkonda, esitab hindamiskomisjon evalveerimisraporti neljanda nädala lõpuks.

  (3) Evalveerimise korraldaja esitab evalveerimisraporti teadus- ja arendusasutusele arvamuse avaldamiseks kahe nädala jooksul pärast evalveerimisraporti saamist.

  (4) Teadus- ja arendusasutusel on võimalik esitada oma arvamus evalveerimisraporti kohta evalveerimise korraldajale kahe nädala jooksul pärast evalveerimisraporti saamist.

  (5) Kui evalveerimise korraldaja leiab, et hindamiskomisjoni evalveerimisraport ei ole piisavalt põhjendatud või ei vasta käesolevas määruses või teistes õigusaktides sätestatud nõuetele, edastab evalveerimise korraldaja hindamiskomisjonile evalveerimisraporti ülevaatamiseks ühe kuu jooksul evalveerimisraporti saamisest.

  (6) Lõpliku evalveerimisraporti kinnitab hindamiskomisjoni esimees teadusinfosüsteemis hiljemalt üheteistkümnenda nädala lõpuks pärast külastuse toimumist. Kui hindamiskomisjon hindab üht teadus- ja arendusasutust või valdkonda, kinnitab hindamiskomisjoni esimees lõpliku evalveerimisraporti teadusinfosüsteemis hiljemalt üheksanda nädala lõpuks pärast külastuse toimumist. Lõplik evalveerimisraport sisaldab muu hulgas hindamiskomisjoni põhjendatud ettepanekut:
  1) evalveerida teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas positiivselt või
  2) evalveerida teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas negatiivselt.

  (7) Evalveerimise korraldaja edastab viivitamatult evalveerimisraporti ning teadus- ja arendusasutuse seisukoha Haridus- ja Teadusministeeriumile ning teeb lõpliku evalveerimisraporti hinnatavale teadus- ja arendusasutusele kättesaadavaks.

§ 6.   Korralise evalveerimise otsuse kinnitamine

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kinnitab hindamiskomisjoni evalveerimisraportis toodud põhjendatud ettepaneku alusel käskkirjaga korralise evalveerimise otsuse evalveerida teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas positiivselt või negatiivselt.

  (2) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus saata hindamiskomisjoni ettepanek hindamiskomisjonile teist korda läbivaatamiseks, kui:
  1) ettepanek ei ole piisavalt põhjendatud;
  2) evalveerimise läbiviimisel on rikutud käesolevas määruses või teistes õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käskkiri ning selle aluseks olnud hindamiskomisjoni ettepanek tehakse taotlejale teatavaks.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2009. a määrus nr 83 „Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord” tunnistatakse kehtetuks.

Maris Lauri
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json