Teksti suurus:

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 1

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses Põllumajandusameti ning Veterinaar- ja Toiduameti Põllumajandus- ja Toiduametiks ümberkorraldamisega

Vastu võetud 26.10.2020 nr 65

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 8 lõike 2, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 2 lõike 3, § 13 lõigete 2 ja 5, § 14 lõike 3, § 15 lõike 2 punktide 1–5 ja lõike 3 punkti 3, § 16 lõike 3, § 21 lõigete 2 ja 3, § 28 lõike 2, § 35 lõike 3, § 36 lõike 2 punkti 1 ja lõike 6, § 37 lõike 3, § 40 lõike 2, § 43 lõike 4, § 60 lõigete 2 ja 4, § 61 lõike 8 punktide 2 ja 3, § 67 lõike 2, § 82 lõike 3, § 83 lõike 1, § 91 lõike 5, § 92 lõike 7, § 105 lõigete 6 ja 14, geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 282 lõike 3, kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1, § 22 lõike 1, § 24 lõigete 3 ja 7, § 25 lõike 2, § 26 lõike 3, kalapüügiseaduse § 353 lõike 5, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 10 lõike 2, § 18 lõigete 3 ja 7, § 21 lõike 6, § 22 lõike 1, § 29 lõike 1, loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1, § 31 lõike 4, § 17 lõike 8, § 44 lõike 3, § 45 lõike 3, § 47 lõike 3, loomatauditõrje seaduse § 6 lõike 4, § 7 lõike 2, § 11 lõigete 3, 4 ja 8, § 13 lõike 5, § 171 lõike 5, § 293 lõike 3, § 294 lõike 4, § 43 lõike 2, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 11 lõike 1, § 18 lõike 1, § 202 lõike 1, § 33 lõigete 1 ja 2, § 34 lõigete 1, 3 ja 5, maaparandusseaduse § 9 lõike 5, § 10 lõike 5, § 16 lõike 4, § 17 lõike 5, § 30 lõike 7, § 38 lõike 2, § 44 lõike 5, § 46 lõike 5, § 48 lõike 11, § 53 lõike 10, mahepõllumajanduse seaduse § 7 lõike 6, § 11 lõike 1, § 12, § 17 lõike 4, ravimiseaduse § 15 lõike 7, söödaseaduse § 5 lõike 2, § 6 lõike 9, § 11, § 15 lõike 3, § 162 lõike 6, § 163 lõike 7, § 18 lõike 2, § 19 lõike 3, § 23 lõike 12, § 294 lõike 6, § 295 lõike 6, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 62 lõike 6, § 8 lõike 3, § 26 lõike 4, § 28 lõike 7, § 57 lõike 1, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 72 lõike 5, § 73 lõigete 8 ja 9, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõike 8, § 1065 lõike 6, § 117 lõike 5, § 118 lõike 8, taimekaitseseaduse § 9 lõike 4, § 11 lõike 3, § 30 lõike 1, § 381 lõike 8, § 382 lõike 8, § 443 lõike 6, § 444 lõike 5, § 641 lõike 7, § 80 lõike 2, § 87 lõike 4, toiduseaduse § 19 lõike 3, § 26 lõike 3, § 31 lõike 2, § 421 lõike 6, § 422 lõike 7, § 494 lõike 6, § 495 lõike 6, § 513 lõike 2, § 52 lõike 4, Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5, veterinaarkorralduse seaduse § 21 lõike 4, § 19 lõike 5, § 221 lõike 1, § 251 lõike 3, § 252 lõike 6, § 341 lõike 4, § 357 lõike 6, § 359 lõike 4, väetiseseaduse § 12 lõike 4, § 19 lõike 1, § 31 lõike 9 ning Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks” punkti 4 alusel.


1. peatükk
ALKOHOLISEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 1. Maaeluministri 11. märtsi 2019. a määruse nr 30 „Riikliku alkoholiregistri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 11. märtsi 2019. a määruse nr 30 „Riikliku alkoholiregistri põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.


2. peatükk
EUROOPA LIIDU ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA RAKENDAMISE SEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 2. Maaeluministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 24 „Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seire ja hindamise kord” muutmine

Maaeluministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 24 „Eesti maaelu arengukava 2014–2020 seire ja hindamise kord” § 7 lõikes 8 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusamet, Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 3. Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 56 „Loomade heaolu toetus” § 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 4. Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 53 „Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus” § 23 lõikes 3 asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 5. Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 39 „Natura 2000 erametsamaa toetus” muutmine

Maaeluministri 22. aprilli 2015. a määruse nr 39 „Natura 2000 erametsamaa toetus” § 11 lõikes 3 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet”.

§ 6. Maaeluministri 26. juuni 2017. a määruse nr 48 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus” muutmine

Maaeluministri 26. juuni 2017. a määrust nr 48 „Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõnad „VTA” ning „PMA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi VTA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 asendatakse tekstiosa „ja Põllumajandusamet (edaspidi PMA)” sõnadega „ning Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 7. Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muutmine

Maaeluministri 30. aprilli 2015. a määrust nr 55 „Ohustatud tõugu looma pidamise toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduametit (edaspidi VTA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametit”;

2) paragrahvi 10 lõikes 4 asendatakse sõna „VTA-le” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”;

3) paragrahvi 11 lõikes 1 asendatakse sõnad „ja VTA” sõnadega „ning Põllumajandus- ja Toiduamet”;

4) lisas 2 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduametit (Väike-Paala 3, 11415 Tallinn)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametit”.

§ 8. Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmine

Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määrust nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 16 lõike 4 esimeses lauses asendatakse tekstiosa „Põllumajandusametile (edaspidi PMA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”;

2) paragrahvi 16 lõike 4 teises lauses ja lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõna „PMA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 9. Maaeluministri 11. augusti 2015. a määruse nr 81 „Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil” muutmine

Maaeluministri 11. augusti 2015. a määruse nr 81 „Puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse järelevalve täpsem kord ning turustamisstandarditele vastavuse järelevalve erikord jaemüügi etapil” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 10. Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määrust nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) määruses ning lisades 2–4 asendatakse sõna „PMA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 6 lõike 2 punktis 2 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusametile (edaspidi PMA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”.

§ 11. Maaeluministri 7. mai 2018. a määruse nr 26 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele” muutmine

Maaeluministri 7. mai 2018. a määrust nr 26 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutustele” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõna „PMA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) Põllumajandus- ja Toiduamet;”.

§ 12. Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” muutmine

Maaeluministri 3. veebruari 2017. a määruse nr 14 „Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus” § 25 lõigetes 25 ja 26 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 13. Maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 7 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Maaeluministri 30. septembri 2015. a määrust nr 7 „Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõna „VTA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõike 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 14. Maaeluministri 2. novembri 2016. a määruse nr 63 „Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord” muutmine

Maaeluministri 2. novembri 2016. a määruses nr 63 „Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 15. Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord” muutmine

Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord” §-s 8 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 16. Maaeluministri 4. septembri 2015. a määruse nr 1 „Täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded” muutmine

Maaeluministri 4. septembri 2015. a määrust nr 1 „Täpsemad tingimused ettevõtja andmete kandmiseks puu- ja köögivilja turustavate ettevõtjate andmekogusse ning puu- ja köögivilja turustamisstandarditele vastavuse kontrollimise koolituse nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõna „PMA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusamet (edaspidi PMA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 17. Maaeluministri 27. juuni 2018. a määruse nr 41 „Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kord” muutmine

Maaeluministri 27. juuni 2018. a määrust nr 41 „Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõna „VTA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi VTA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.


3. peatükk
GENEETILISELT MUUNDATUD ORGANISMIDE KESKKONDA VIIMISE SEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 18. Põllumajandusministri 26. jaanuari 2012. a määruse nr 9 „Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse programm, tunnistuse saamiseks esitatavad nõuded, tunnistuse andmise kord ning täienduskoolituse sagedus” muutmine

Põllumajandusministri 26. jaanuari 2012. a määruses nr 9 „Geneetiliselt muundatud põllukultuuri käitlemise koolituse programm, tunnistuse saamiseks esitatavad nõuded, tunnistuse andmise kord ning täienduskoolituse sagedus” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.


4. peatükk
KALANDUSTURU KORRALDAMISE SEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 19. Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määruse nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” muutmine

Maaeluministri 12. veebruari 2016. a määruse nr 7 „Kalanduse kontrolli ja järelevalve toetus” § 6 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Keskkonnainspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet” tekstiosaga „Keskkonnaamet, Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 20. Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine” § 26 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna „Põllumajandusameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 21. Maaeluministri 25. novembri 2015. a määruse nr 20 „Kalapüügitoodete ladustamisabi” muutmine

Maaeluministri 25. novembri 2015. a määrust nr 20 „Kalapüügitoodete ladustamisabi” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõna „VTA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

2) paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „Veterinaar- ja Toiduametile (edaspidi VTA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”.

§ 22. Maaeluministri 20. veebruari 2020. a määruse nr 12 „Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 20. veebruari 2020. a määruse nr 12 „Vesiviljelusloomade tauditõrjeprogrammi rakendamise toetus” § 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.


5. peatükk
KALAPÜÜGISEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 23. Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määruse nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 28. detsembri 2017. a määrust nr 93 „Kutselise kalapüügi registri põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõna „Keskkonnainspektsioon” sõnaga „Keskkonnaamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 24. Maaeluministri 18. mai 2018. a määruse nr 30 „Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord” muutmine

Maaeluministri 18. mai 2018. a määruses nr 30 „Vaba püügivõimsuse arvel kalalaeva segmenti 4S2 kandmise tingimused ja kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.


6. peatükk
LOOMADE JA LOOMSETE SAADUSTEGA KAUPLEMISE NING NENDE IMPORDI JA EKSPORDI SEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 25. Põllumajandusministri 23. juuli 2004. a määruse nr 125 „Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 23. juuli 2004. a määruse nr 125 „Ekspordiks ettenähtud loomade ja loomsete saaduste liikmesriikidevahelise veo kohta esitatavad veterinaarnõuded” § 3 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 26. Põllumajandusministri 22. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Imporditavate loomade ja loomsete saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, kaasasolevale sertifikaadile kantavad andmed” muutmine

Põllumajandusministri 22. veebruari 2007. a määruse nr 14 „Imporditavate loomade ja loomsete saadustega, mille kohta ei ole kehtestatud veterinaarnõudeid, kaasasolevale sertifikaadile kantavad andmed” § 1 lõikes 1 ja §-s 3 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 27. Põllumajandusministri 21. märtsi 2011. a määruse nr 24 „Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 21. märtsi 2011. a määruse nr 24 „Imporditavate loomade ja loomsete saaduste veterinaarnõuded” §-s 2 ja § 4 lõikes 5 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 28. Põllumajandusministri 22. detsembri 2004. a määruse nr 191 „Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord” muutmine

Põllumajandusministri 22. detsembri 2004. a määruses nr 191 „Importimisel tehtava veterinaarkontrolli kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 29. Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 13. mai 2005. a määruse nr 55 „Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas nendega kauplemise, veterinaarnõuded” § 4 lõike 1 punktis 1 ning § 5 lõikes 5 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 30. Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määruse nr 76 „Nõuded loomade profülaktilise karantiini rakendamisele ja karantiinikeskustele” muutmine

Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määruse nr 76 „Nõuded loomade profülaktilise karantiini rakendamisele ja karantiinikeskustele” § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduametiga” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametiga”.

§ 31. Põllumajandusministri 1. juuni 2004. a määruse nr 103 „Veterinaarnõuded hobuslastega kauplemisel” muutmine

Põllumajandusministri 1. juuni 2004. a määruses nr 103 „Veterinaarnõuded hobuslastega kauplemisel” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 32. Põllumajandusministri 11. juuni 2004. a määruse nr 109 „Veterinaarnõuded lammaste ja kitsedega kauplemisel” muutmine

Põllumajandusministri 11. juuni 2004. a määruse nr 109 „Veterinaarnõuded lammaste ja kitsedega kauplemisel” § 8 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 33. Põllumajandusministri 1. juuni 2004. a määruse nr 102 „Veterinaarnõuded sea spermaga kauplemisel” muutmine

Põllumajandusministri 1. juuni 2004. a määruse nr 102 „Veterinaarnõuded sea spermaga kauplemisel” § 3 lõike 1 punktis 1 ja § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 34. Põllumajandusministri 11. juuni 2004. a määruse nr 107 „Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemisel” muutmine

Põllumajandusministri 11. juuni 2004. a määruses nr 107 „Veterinaarnõuded veise spermaga kauplemisel” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 35. Põllumajandusministri 25. mai 2004. a määruse nr 99 „Veterinaarnõuded veiste ja sigadega kauplemisel” muutmine

Põllumajandusministri 25. mai 2004. a määruses nr 99 „Veterinaarnõuded veiste ja sigadega kauplemisel” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 36. Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruse nr 86 „Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta” muutmine

Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruses nr 86 „Veterinaarnõuded vesiviljelusloomade liikumise ning vesiviljelusloomade ja neilt pärinevate loomsete saadustega kauplemise kohta” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.


7. peatükk
LOOMAKAITSESEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 37. Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruses nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 38. Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määruse nr 84 „Nõuded broilerite pidamise, selleks ettenähtud ruumi või ehitise ja broilerite pidamise koolituse kohta” muutmine

Põllumajandusministri 27. juuli 2010. a määruses nr 84 „Nõuded broilerite pidamise, selleks ettenähtud ruumi või ehitise ja broilerite pidamise koolituse kohta”, välja arvatud §-s 11, asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 39. Põllumajandusministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 93 „Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise erimeetodid, religioossel eesmärgil tapmise loa taotluse täpsemad sisu- ja vorminõuded ning religioossel eesmärgil tapmise läbiviimise nõuded ja kord” muutmine

Põllumajandusministri 27. detsembri 2012. a määruse nr 93 „Põllumajanduslooma religioossel eesmärgil tapmise erimeetodid, religioossel eesmärgil tapmise loa taotluse täpsemad sisu- ja vorminõuded ning religioossel eesmärgil tapmise läbiviimise nõuded ja kord” §-s 5 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduametile” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”.


8. peatükk
LOOMATAUDITÕRJE SEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 40. Põllumajandusministri 7. juuli 2005. a määruse nr 78 „Aruandes sisalduvate andmete loetelu” muutmine

Põllumajandusministri 7. juuli 2005. a määruse nr 78 „Aruandes sisalduvate andmete loetelu” § 1 sissejuhatava lauseosa esimeses lauses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduametile” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”.

§ 41. Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruses nr 78 „Aujeszky haiguse tõrje eeskiri” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 42. Põllumajandusministri 18. veebruari 2000. a määruse nr 5 „Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 18. veebruari 2005. a määruses nr 5 „Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 43. Põllumajandusministri 27. veebruari 2008. a määruse nr 16 „Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 27. veebruari 2008. a määruses nr 16 „Lammaste ja kitsede brutselloosi tõrje eeskiri” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 44. Põllumajandusministri 10. märtsi 2010. a määruse nr 23 „Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 10. märtsi 2010. a määruses nr 23 „Lammaste katarraalse palaviku tõrje eeskiri” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 45. Põllumajandusministri 25. juuni 2007. a määruse nr 111 „Lindude gripi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 25. juuni 2007. a määrust nr 111 „Lindude gripi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”;

2) lisas 2 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 46. Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 48 „Loomade ühest karjast teise ja tapamajja saatmise kord ning nendele loomadele esitatavad veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 48 „Loomade ühest karjast teise ja tapamajja saatmise kord ning nendele loomadele esitatavad veterinaarnõuded” § 6 lõikes 4 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 47. Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 134 „Loomatauditõrje toimingu tegemisel veterinaararsti osalemise tasu määrad ja veterinaararstile tasu maksmise kord” muutmine

Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määruses nr 134 „Loomatauditõrje toimingu tegemisel veterinaararsti osalemise tasu määrad ja veterinaararstile tasu maksmise kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 48. Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määruse nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 20. novembri 2000. a määrust nr 67 „Marutaudi tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 9 lõike 2 teises lauses ja § 17 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsiooni” sõnaga „Keskkonnaameti”.

§ 49. Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruse nr 79 „Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 5. augusti 2003. a määruses nr 79 „Newcastle’i haiguse tõrje eeskiri”, välja arvatud §-s 33, asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 50. Põllumajandusministri 8. juuli 2005. a määruse nr 79 „Nõuded zoonooside seire korraldamise kohta” muutmine

Põllumajandusministri 8. juuli 2005. a määruse nr 79 „Nõuded zoonooside seire korraldamise kohta” § 2 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 51. Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 73 „Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. oktoobri 2002. a määruse nr 73 „Põllumajanduslindude aretuse eesmärgil pidamiseks ning haudemunade ja ööpäevaste tibude turustamise eesmärgil tootmiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise, seal lindude pidamise ning haudemunade ja ööpäevaste tibude tootmise veterinaarnõuded” § 8 lõikes 3 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 52. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 28 „Põllumajandusloomade registri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 28 „Põllumajandusloomade registri põhimäärus” § 3 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 53. Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 20. mai 2013. a määruse nr 39 „Salmonellooside tõrje eeskiri” § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 54. Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määruse nr 37 „Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 22. mai 2002. a määruse nr 37 „Sea või veise sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal sea või veise pidamise, sealhulgas sea või veise sperma kogumise ja säilitamise, veterinaarnõuded” § 9 lõikes 3 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 55. Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruses nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskiri” ning lisades 1, 3 ja 4 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 56. Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a määruse nr 4 „Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a määruses nr 4 „Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri” ning lisades 2, 3 ja 7 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 57. Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määruses nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” ja lisas 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 58. Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määruse nr 85 „Veeloomataudide tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 13. augusti 2008. a määrust nr 85 „Veeloomataudide tõrje eeskiri” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 14 lõikes 2 ja § 31 lõikes 2 asendatakse sõna „Keskkonnainspektsiooni” sõnaga „Keskkonnaameti”.

§ 59. Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruse nr 120 „Veiste brutselloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määruses nr 120 „Veiste brutselloosi tõrje eeskiri” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 60. Põllumajandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 17 „Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 28. veebruari 2007. a määruse nr 17 „Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri” § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 61. Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 61 „Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 61 „Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 62. Põllumajandusministri 4. märtsi 2004. a määruse nr 19 „Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded” muutmine

Põllumajandusministri 4. märtsi 2004. a määruse nr 19 „Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded” § 9 lõikes 3 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.


9. peatükk
MAAELU JA PÕLLUMAJANDUSTURU KORRALDAMISE SEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 63. Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määruse nr 12 „Mesilaspere toetus” muutmine

Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määrust nr 12 „Mesilaspere toetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Paragrahvi 3 lõikes 1 sätestatud nõude täitmist kontrollib kohapeal Põllumajandus- ja Toiduamet.”;

2) paragrahvi 5 lõikes 4 asendatakse sõna „VTA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 64. Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määruse nr 45 „Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määrust nr 45 „Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:

1) määruses asendatakse sõna „PMA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punktis 3 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusameti (edaspidi PMA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 65. Maaeluministri 15. detsembri 2016. a määruse nr 69 „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Maaeluministri 15. detsembri 2016. a määruse nr 69 „Põllumajandusloomade aretustoetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” § 5 lõike 5 teises lauses ja § 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 66. Põllumajandusministri 30. juuli 2008. a määruse nr 79 „Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 30. juuli 2008. a määruse nr 79 „Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded” § 4 lõikes 3 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduametit” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametit”.


10. peatükk
MAAPARANDUSSEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 67. Maaeluministri 10. detsembri 2018. a määruse nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord” muutmine

Maaeluministri 10. detsembri 2018. a määruses nr 64 „Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 68. Maaeluministri 13. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded” muutmine

Maaeluministri 13. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Ehitamise dokumenteerimise ja ehitusdokumentide täpsemad nõuded ning ehitusdokumentide säilitamise ja üleandmise nõuded” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 69. Maaeluministri 23. novembri 2018. a määruse nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 23. novembri 2018. a määruse nr 63 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 70. Maaeluministri 19. detsembri 2018. a määruse nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded” muutmine

Maaeluministri 19. detsembri 2018. a määruse nr 75 „Maaparandushoiutööde nõuded” §-s 18 asendatakse sõna „Põllumajandusameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 71. Maaeluministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded” § 5 lõikes 4 asendatakse sõna „Põllumajandusameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 72. Maaeluministri 28. märtsi 2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” muutmine

Maaeluministri 28. märtsi 2019. a määruse nr 38 „Maaparandussüsteemi ehitamise täpsemad nõuded” § 1 lõikes 3 asendatakse sõna „Põllumajandusameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 73. Maaeluministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise nõuded” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 79 „Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise nõuded” § 1 lõikes 2 ja § 2 lõike 4 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 74. Maaeluministri 25. veebruari 2019. a määruse nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded” muutmine

Maaeluministri 25. veebruari 2019. a määruses nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 75. Maaeluministri 14. jaanuari 2019. a määruse nr 1 „Maaparandussüsteemi lisavett juhtiva isiku maaparandushoiukulude suuruse määramise alused ja kulude tasumise täpsem kord” muutmine

Maaeluministri 14. jaanuari 2019. a määruse nr 1 „Maaparandussüsteemi lisavett juhtiva isiku maaparandushoiukulude suuruse määramise alused ja kulude tasumise täpsem kord” § 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 76. Maaeluministri 6. mai 2019. a määruse nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” muutmine

Maaeluministri 6. mai 2019. a määruses nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid” asendatakse sõna „Põllumajandusameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 77. Maaeluministri 14. märtsi 2019. a määruse nr 32 „Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded” muutmine

Maaeluministri 14. märtsi 2019. a määrust nr 32 „Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusameti (edaspidi PMA)” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”;

2) paragrahvi 3 lõikes 6 ja § 7 lõikes 7 asendatakse sõna „PMA” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.


11. peatükk
MAHEPÕLLUMAJANDUSE SEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 78. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 23 „Mahepõllumajanduse registri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määrust nr 23 „Mahepõllumajanduse registri põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Registri volitatud töötleja on Põllumajandus- ja Toiduamet.”;

2) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusamet, Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”;

3) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Põllumajandus- ja Toiduametile isiku esitatud alusdokumendis sisalduvad andmed ning Põllumajandus- ja Toiduameti antud alusdokumendis sisalduvad andmed loetakse esitatuks asjakohase alusdokumendi esitamise või alusdokumendi andmise päevast arvates.”.

§ 79. Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruses nr 26 „Mahepõllumajanduse valdkonnas tegutsemiseks tunnustamise taotlemine ja taotluse menetlemise kord” asendatakse sõna „Põllumajandusametile” ning sõnad „Veterinaar- ja Toiduametile” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”.

§ 80. Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruses nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” ning sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.


12. peatükk
RAVIMISEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 81. Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määruse nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Põllumajandusministri 23. veebruari 2005. a määrust nr 21 „Ravimite ning ravimsöötade loomahaiguste ennetamiseks ja raviks kasutamise tingimused ja kord” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 9 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti kohalik asutus” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 15 lõikes 4 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduametile” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”.


13. peatükk
SÖÖDASEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 82. Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 60 „Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta” muutmine

Põllumajandusministri 12. juuni 2008. a määruse nr 60 „Erisööda kasutusotstarvete ja nende saavutamiseks vajalike kasutusviiside loetelu ning nõuded erisööda märgistamisel avaldatava teabe kohta” § 2 lõikes 10 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 83. Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” muutmine

Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” lisas 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 84. Maaeluministri 5. detsembri 2019. a määruse nr 83 „Piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Maaeluministri 5. detsembri 2019. a määruses nr 83 „Piiripunkti ja imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 85. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 24 „Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 24 „Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 86. Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 149 „Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 10. detsembri 2007. a määruse nr 149 „Teadustegevuses, sealhulgas katsete tegemisel kasutatava söödalisandi ja seda sisaldava sööda Eestisse toimetamise ja teadustegevuseks kasutamise kirjaliku nõusoleku saamiseks esitatava taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord” §-s 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduametile” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”.

§ 87. Maaeluministri 20. detsembri 2019. a määruse nr 89 „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord” muutmine

Maaeluministri 20. detsembri 2019. a määruses nr 89 „Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 88. Põllumajandusministri 26. märtsi 2007. a määruse nr 28 „Töödeldud loomset proteiini, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati või veretooteid sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 26. märtsi 2007. a määruses nr 28 „Töödeldud loomset proteiini, dikaltsiumfosfaati, trikaltsiumfosfaati või veretooteid sisaldava sööda tootmise ja söötmise loa taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.


14. peatükk
TAIMEDE PALJUNDAMISE JA SORDIKAITSE SEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 89. Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määruse nr 49 „Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määruses nr 49 „Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 90. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määruse nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määruses nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 91. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruses nr 52 „Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 92. Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määruses nr 76 „Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded”, välja arvatud § 19 lõikes 4, asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 93. Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruse nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 3. mai 2006. a määruses nr 58 „Seemnekartuli kategooriad ning seemnekartuli tootmise ja turustamise nõuded” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 94. Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määruse nr 17 „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määruse nr 17 „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusametile” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”.

§ 95. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 22 „Sordiregistri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 22 „Sordiregistri põhimäärus” § 3 lõikes 1 ja § 9 lõike 2 sissejuhatava lauseosa esimeses lauses asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 96. Põllumajandusministri 20. veebruari 2012. a määruse nr 19 „Säilitussegu turustamise loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 20. veebruari 2012. a määruses nr 19 „Säilitussegu turustamise loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 97. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruses nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 98. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruses nr 55 „Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 99. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruses nr 53 „Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.


15. peatükk
TAIMEKAITSESEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 100. Maaeluministri 29. juuni 2020. a määruse nr 46 „Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord” muutmine

Maaeluministri 29. juuni 2020. a määruses nr 46 „Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 101. Maaeluministri 29. juuni 2020. a määruse nr 49 „Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded” muutmine

Maaeluministri 29. juuni 2020. a määruse nr 49 „Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded” § 3 lõikes 5 asendatakse sõna „Põllumajandusametit” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametit”.

§ 102. Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määruse nr 74 „Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud” muutmine

Põllumajandusministri 16. mai 2007. a määruses nr 74 „Ohtliku taimekahjustajaga saastunud, saastumisohus või saastumiskahtlasel taimel, taimsel saadusel või muul objektil leiduva ohtliku taimekahjustaja liigile kohased tõrjeabinõud” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 103. Maaeluministri 29. juuni 2020. a määruse nr 48 „Piiripunkti ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Maaeluministri 29. juuni 2020. a määruses nr 48 „Piiripunkti ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 104. Põllumajandusministri 12. augusti 2005. a määruse nr 87 „Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 12. augusti 2005. a määruses nr 87 „Piirkonna kahjustajavabaks tunnistamise taotlemise nõuded, taotluse esitamise ja menetlemise kord, kahjustajavaba piirkonna nõuded ning piirkonna kahjustajavabana säilitamise kord ja nõuded” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 105. Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 51 „Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord” muutmine

Põllumajandusministri 29. aprilli 2005. a määruse nr 51 „Taimekaitseseadme korralise tehnilise kontrolli kord” § 2 lõikes 5 asendatakse sõna „Põllumajandusameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 106. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 26 „Taimekaitsevahendite registri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 26 „Taimekaitsevahendite registri põhimäärus” § 3 lõikes 1 ja § 9 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 107. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Taimetervise registri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 21 „Taimetervise registri põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 108. Põllumajandusministri 6. jaanuari 2012. a määruse nr 1 „Täpsemad nõuded katseüksuse tunnustamise taotlemise kohta, taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 6. jaanuari 2012. a määruses nr 1 „Täpsemad nõuded katseüksuse tunnustamise taotlemise kohta, taotluse sisu- ja vorminõuded ning taotluse menetlemise kord” asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.


16. peatükk
TOIDUSEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 109. Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 127 „Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded” muutmine

Põllumajandusministri 23. detsembri 2005. a määruse nr 127 „Farmis tapetud kodulindude ja jäneseliste liha väikeses koguses käitlemise hügieeninõuded” § 2 lõike 1 punktis 1 ja § 5 lõike 4 punktis 1 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 110. Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 75 „Jaekaubandusettevõttes loomse toidu töötlemise ja selle turustamise hügieeninõuded” muutmine

Põllumajandusministri 15. juuni 2006. a määruse nr 75 „Jaekaubandusettevõttes loomse toidu töötlemise ja selle turustamise hügieeninõuded” § 2 lõike 2 teises lauses ja lõikes 3 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 111. Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmine

Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruses nr 1 „Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 112. Maaeluministri 5. detsembri 2019. a määruse nr 84 „Piiripunkti ja imporditava toidu ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Maaeluministri 5. detsembri 2019. a määruses nr 84 „Piiripunkti ja imporditava toidu ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 113. Põllumajandusministri 3. novembri 2014. a määruse nr 93 „Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodid” muutmine

Põllumajandusministri 3. novembri 2014. a määruse nr 93 „Toiduga kokku puutuda lubatud materjalide ja esemete kohta esitatavad nõuded, nende gruppide kohta esitatavad erinõuded ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse katsetamise meetodid” § 4 lõikes 4 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 114. Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määruse nr 88 „Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 6. juuni 2007. a määruses nr 88 „Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.


17. peatükk
VABARIIGI VALITSUSE SEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSE MUUTMINE

§ 115. Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruses nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.


18. peatükk
VETERINAARKORRALDUSE SEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 116. Põllumajandusministri 7. aprilli 2015. a määruse nr 30 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 7. aprilli 2015. a määruses nr 30 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus” asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 117. Põllumajandusministri 3. augusti 2004. a määruse nr 131 „Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu” muutmine

Põllumajandusministri 3. augusti 2004. a määruse nr 131 „Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu” § 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduametis” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametis”.

§ 118. Põllumajandusministri 17. detsembri 2014. a määruse nr 118 „Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise, hindamise ja tulemustest teatamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 17. detsembri 2014. a määruse nr 118 „Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise, hindamise ja tulemustest teatamise kord” § 3 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 119. Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 161 „Veterinaartõendile kantavad andmed” muutmine

Põllumajandusministri 20. detsembri 2007. a määruse nr 161 „Veterinaartõendile kantavad andmed” §-s 1 ja § 2 lõike 3 punktis 4 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduameti” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduameti”.

§ 120. Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 11. novembri 2010. a määruse nr 108 „Volitatud veterinaararsti volituse raames osutatavate teenuste tasu määrad ja tasustamise kord” § 1 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad „Veterinaar- ja Toiduamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.


19. peatükk
VÄETISESEADUSE ALUSEL KEHTESTATUD MÄÄRUSTE MUUTMINE

§ 121. Põllumajandusministri 14. augusti 2003. a määruse nr 83 „Teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise sisseveoks loa saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 14. augusti 2003. a määruses nr 83 „Teadustöös kasutatava väetiseregistris registreerimata väetise sisseveoks loa saamiseks esitatava taotluse vorm, esitatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord” ja lisas asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet” vastavas käändes.

§ 122. Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 25 „Väetiseregistri põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. märtsi 2019. a määruse nr 25 „Väetiseregistri põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusamet” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduamet”.

§ 123. Põllumajandusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 66 „Väetisest proovide võtmise kord ja proovide analüüsi meetodid” muutmine

Põllumajandusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 66 „Väetisest proovide võtmise kord ja proovide analüüsi meetodid” § 3 lõikes 6 asendatakse sõna „Põllumajandusametile” sõnadega „Põllumajandus- ja Toiduametile”.


20. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 124. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json