Teksti suurus:

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 10

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamise taotlemise ning taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 30.09.2015 nr 7
RT I, 02.10.2015, 10
jõustumine 05.10.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.04.2019RT I, 16.04.2019, 219.04.2019
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 91 lõike 5 ja § 92 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täpsemad nõuded põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava (edaspidi toidukvaliteedikava), sealhulgas seda rakendava tootjarühma ja toidukvaliteedikavas osaleja ning toidukvaliteedikava eeskirja kohta, toidukvaliteedikava kontrolliva isiku kohta, toidukvaliteedikava tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord, taotluse vorm ning toidukvaliteedikava tunnustamise otsuse muutmise ja toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote märgistamise kord.

§ 2.   Nõuded toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma kohta

  Toidukvaliteedikava tunnustamist võib taotleda toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 91 lõike 1 punkti 1 tähenduses.

§ 3.   Nõuded toidukvaliteedikavas osaleja kohta

  (1) Toidukvaliteedikavas võib osaleda füüsiline või juriidiline isik, kes toodab põllumajandustoodet või jaekaubanduses realiseeritavat toiduks ettenähtud eriliste omadustega toiduainet (edaspidi toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoode), või füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kes sellist toodet töötleb.

  (2) Lõikes 1 nimetatud isik (edaspidi toidukvaliteedikavas osaleja) kasutab toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote põhitoorainena 100 protsendi ulatuses toidukvaliteedikavas osalevate põllumajandustootjate toodetud põllumajandustooteid, mis vastavad toidukvaliteedikava eeskirjas sätestatud nõuetele.

  (3) Toidukvaliteedikavas osaleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud kehtivaid karistusandmeid loomakaitseseaduse §-s 661, 662, 666 või 6610, tarbijakaitseseaduse §-s 68, 69 või 70, väetiseseaduse §-s 37, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126, 1261 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536, söödaseaduse §-s 33, 34 või 35 ega karistusseadustiku §-s 522, § 551 punktis 2, §-s 264, 364 või 365 sätestatud nõuete rikkumise eest.
[RT I, 16.04.2019, 2 - jõust. 19.04.2019]

§ 4.   Täpsemad nõuded toidukvaliteedikava eeskirja kohta

  (1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 91 lõikest 4 tulenevalt nähakse toidukvaliteedikava eeskirjas ette nõuded isikule, kes kontrollib tootmisprotsessi ning toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote eriliste omaduste ja kvaliteedi kohta sätestatud nõuete täitmist, ning selle isiku valimise kord.
[RT I, 16.04.2019, 2 - jõust. 19.04.2019]

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 91 lõike 2 punktist 5 tulenevalt nähakse toidukvaliteedikava eeskirjas ette toidukvaliteedikavas osaleja kontrollimise sagedus, mis peab olema vähemalt üks kord kalendriaastas ning kehtestatakse toidukvaliteedikavas osalejale kohustus pidada arvestust toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote tootmise ja turustamise üle.

  (3) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 91 lõike 2 punktist 1 tulenevalt nähakse toidukvaliteedikava eeskirjas ette Põllumajandus- ja Toiduameti teavitamise kord järgmistel juhtudel:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma postiaadressi või kontaktandmete muutumine;
  2) toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma ühinemine, jagunemine või lõppemine;
  3) määruses sätestatud nõuete täitmisega seotud asjaolu esinemine, mille tõttu taotluses esitatud andmed ei ole enam täielikud või õiged.

  (4) Kui toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm soovib toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoodet märgistada viitega toidukvaliteedikavale, võib toidukvaliteedikava eeskiri osana sisaldada nõudeid toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote märgistusele.

§ 5.   Nõuded toidukvaliteedikava kontrolliva isiku kohta

  Toidukvaliteedikava kontrollival isikul peab olema kutseseaduse lisas 1 esitatud kvalifikatsiooniraamistiku vähemalt 5. kutsetasemele vastav konsulendi kutse valdkonnas, mis hõlmab toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoodet.

§ 6.   Toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptoote märgistamise kord

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud nõuetekohast märgistust võib kasutada vaid tunnustatud toidukvaliteedikava raames toodetud lõpptootel.

  (2) Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud nõuetekohane märgistus peab vastama toiduseaduse §-des 38 ja 40 sätestatud nõuetele.

  (3) Toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm võib lõpptoote märgistusele lisada sõnaühendi „riiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava” ning viidata märgistusel selle toote erilisele omadusele, toidukvaliteedikava tunnustamisele ja riikliku järelevalve all olemisele.

§ 7.   Taotluse esitamise kord ja taotluse vorm

  (1) Toidukvaliteedikava tunnustamise saamiseks esitab toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm Põllumajandus- ja Toiduameti kohalikule asutusele kirjalikult või elektrooniliselt lisas sätestatud vormi kohase avalduse koos järgmiste dokumentidega (edaspidi koos taotlus):
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) toidukvaliteedikava eeskirja ärakiri;
  2) toidukvaliteedikavas osalejate nimekirja ärakiri;
  3) toidukvaliteedikava kontrolliva isiku pädevust tõendava dokumendi ärakiri.

  (2) Toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm võib taotluse esitada Põllumajandus- ja Toiduametile jooksvalt.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 8.   Taotluse menetlemise täpsem kord

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib taotluse, sealhulgas toidukvaliteedikava, ning toidukvaliteedikava rakendava tootjarühma ja toidukvaliteedikavas osaleja vastavust Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja määruses sätestatud nõuetele.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib, et toidukvaliteedikavas osaleja kohta ei oleks karistusregistrisse kantud kehtivaid karistusandmeid § 3 lõikes 3 nimetatud nõuete rikkumise eest.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Taotlus vastab nõuetele, kui taotlus, toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm ja tema liikmed vastavad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses ja määruses sätestatud nõuetele.

  (5) Põllumajandu- ja Toiduamet teeb toidukvaliteedikava tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 92 lõike 3 alusel 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise päevast.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 9.   Toidukvaliteedikava tunnustamise otsuse muutmise kord

  (1) Toidukvaliteedikava tunnustamise otsuse muutmiseks esitab toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm Põllumajandus- ja Toiduameti kohalikule asutusele lisas toodud vormi kohase avalduse, millele lisab tunnustamise otsuse muutmise vajalikkuse põhjenduse, muudetud toidukvaliteedikava eeskirja ärakirja ja toidukvaliteedikavas osalejate nimekirja ärakirja.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Juhul kui toidukvaliteedikava rakendav tootjarühm soovib muuta ainult lõikes 1 nimetatud avalduse punktis 5.8, 5.9 või 6 esitatud andmeid, võib ta taotleda toidukvaliteedikava tunnustamise otsuse muutmist ilma lõikes 1 nimetatud dokumente esitamata.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb toidukvaliteedikava tunnustamise otsuse muutmise otsuse 20 tööpäeva jooksul arvates lõikes 1 nimetatud avalduse esitamise päevast.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

Lisa Avaldus põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikava tunnustamiseks või tunnustamise otsuse muutmiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json