Teksti suurus:

Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 11

Põllumajandustoote sekkumiskokkuostu ja eraladustamise täpsem kord

Vastu võetud 02.11.2016 nr 63
RT I, 04.11.2016, 9
jõustumine 07.11.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõike 3, § 40 lõike 2 ja § 43 lõike 4 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.07.2016, lk 71–127), artikli 3 lõike 1 ja artikli 5 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 8 punktis a nimetatud turukorraldusabinõu (edaspidi sekkumiskokkuost) ning sama artikli punktis b nimetatud turukorraldusabinõu (edaspidi eraladustamine) rakendamise täpsem kord osas, mida ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrusega.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Sekkumiskokkuostuks ja eraladustamiseks võib pakkuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 9 sätestatud päritolu toodet.

  (2) Toode, mida pakutakse sekkumiskokkuostuks ja eraladustamiseks, peab vastama komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1238, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 riikliku sekkumise ja eraladustamistoetuse osas (ELT L 206, 30.7.2016, lk 15–43), artiklis 3 sätestatud nõuetele.

  (3) Sekkumiskokkuostuks ja eraladustamiseks võib toodet pakkuda komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artiklis 2 nimetatud isik.

  (4) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artiklis 4 sätestatud juhul esitab sekkumiskokkuostuks ja eraladustamiseks toodet pakkuv isik tagatise.

2. peatükk Sekkumiskokkuost 

§ 3.   Pakkumuse esitamine

  (1) Toote sekkumiskokkuostuks pakkumiseks esitatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklites 2 ja 7 sätestatud nõuetele vastav kirjalik pakkumus.

  (2) Pakkumus esitatakse, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklites 10 ja 12 pakkumuse esitamise tähtaja kohta sätestatut.

§ 4.   Sekkumiskokkuostuks pakutavad tooted

  (1) Sekkumiskokkuostuks võib pakkuda Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 11 nimetatud toodet.

  (2) Sekkumiskokkuostuks võib pakkuda toodet vähemalt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 5 sätestatud koguses.

  (3) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 5 lõike 1 punktis a nimetatud toote vähim pakutav kogus on 120 tonni.

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 11 sätestatud juhul peab sekkumiskokkuostuks pakutav toode olema toodetud heakskiidetud ettevõttes või selle osas (edaspidi koos ettevõte).

§ 5.   Pakkumuse rahuldamine ja toote ülevõtmine

  (1) PRIA kontrollib pakkumuse nõuetekohasust ja otsustab selle vastuvõetavuse, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklites 8 ja 13 sätestatut.

  (2) PRIA esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 9 nimetatud teabe Euroopa Komisjonile samas artiklis sätestatud tähtaja jooksul.

  (3) PRIA annab tarnekorralduse ning teeb pakkumuse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklites 11, 14, 15 ja 17 sätestatut.

  (4) Pärast toote tarnimist kontrollib PRIA selle nõuetekohasust ning annab tarnitud toote ülevõtmise või ülevõtmisest keeldumise kohta komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 23 nimetatud ülevõtmisprotokolli.

  (5) Maksed tehakse, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 27 sätestatut.

§ 6.   Pakkumine teise liikmesriiki

  (1) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 IV lisa I osa punktis 5 ja V lisa I osa punktis 5 sätestatud juhul annab kvaliteedisertifikaadi Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Lõikes 1 nimetatud kvaliteedisertifikaadi saamiseks esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile kirjalik taotlus, milles sisalduvad järgmised andmed:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1−4 nimetatud andmed;
  2) taotluse esitaja äriregistri kood;
  3) Euroopa Liidu teise liikmesriiki kokkuostuks pakutava toote nimetus ning toote partii number, netokogus kilogrammides, tootmise kuupäev, pakkeühikute arv ja pakendite numbrid;
  4) andmed tootja ja heakskiidetud ettevõtte kohta;
  5) andmed toote asukoha kohta.

§ 7.   Ettevõtte heakskiitmine sekkumiskokkuostuks pakutava toote tootmiseks

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud heakskiidu saamiseks esitatakse PRIA-le kirjalik taotlus, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1−4 nimetatud andmed;
  2) taotluse esitaja äriregistri kood;
  3) kokkuostuks pakutava toote nimetus;
  4) kinnitus, et taotleja järgib komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 IV lisa III osas või V lisa III osas sätestatud nõuded.

  (2) PRIA kiidab ettevõtte heaks üksnes siis, kui komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 IV lisa III osas või V lisa III osas sätestatud nõuded on täidetud, sealhulgas on ettevõtjale antud toiduseaduse alusel tegevusluba ettevõttes asjakohase toote käitlemiseks.

  (3) Hiljemalt kaks tööpäeva enne sekkumiskokkuostuks pakutava toote tootmisega alustamist esitatakse PRIA-le kirjalik teatis, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) ettevõtja nimi ja kontaktandmed;
  2) teatise koostamise kuupäev;
  3) toodetava toote nimetus, kogus, tootmise aeg ja pakendamise kuupäev.

§ 8.   Toote ladustamise koht

  (1) Toote ladustamise koht peab vastama komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 artiklis 7 sätestatud nõuetele.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 3 lõike 1 punktis a nimetatud toote puhul on ladustamiskoha vähim laomaht 10 000 tonni.

§ 9.   Sekkumisvaru müügi avamine

  (1) Kui komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 28 kohaselt on avatud ülevõetud toote (edaspidi sekkumisvaru) müük pakkumusmenetluse teel, koostab PRIA pakkumuskutse teate ja avalikustab selle, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 29 sätestatut.

  (2) Sekkumisvaru ostuks esitatakse PRIA-le komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 30 sätestatud nõuetele vastav kirjalik pakkumus.

  (3) Lõikes 1 nimetatud pakkumus esitatakse, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 28 pakkumuse esitamise tähtaja kohta sätestatut.

  (4) PRIA esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 31 nimetatud teabe Euroopa Komisjonile samas artiklis sätestatud tähtaja jooksul.

  (5) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 36 sätestatud juhul võib sekkumisvaru müügi avada PRIA.

§ 10.   Sekkumisvaru müük

  (1) PRIA teeb § 9 lõikes 2 nimetatud pakkumuse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklites 32 ja 33 sätestatut.

  (2) Sekkumisvaru eest tasutakse ja see viiakse ladustamiskohast välja, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklites 35 ja 37 sätestatut.

  (3) Paragrahvi 9 lõikes 5 nimetatud juhul toimub sekkumisvaru müük, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 36 sätestatut.

3. peatükk Eraladustamine 

§ 11.   Eraladustamise pakkumus ja toetuse taotlus

  (1) Toote eraladustamiseks esitatakse PRIA-le komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 40 sätestatud nõuetele vastav kirjalik pakkumus või toetuse taotlus.

  (2) Eraladustamise pakkumus või toetuse taotlus esitatakse, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 39 pakkumuse või toetuse taotluse esitamise tähtaja kohta sätestatut.

  (3) Eraladustamise pakkumuse või toetuse taotluse võib esitada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 17 nimetatud toote kohta.

§ 12.   Eraladustamise pakkumuse ja toetuse taotluse rahuldamine

  (1) PRIA kontrollib eraladustamise pakkumuse või toetuse taotluse nõuetekohasust ja otsustab selle vastuvõetavuse, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklites 2 ja 40 sätestatut.

  (2) PRIA esitab komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 42 nimetatud teabe Euroopa Komisjonile samas artiklis sätestatud tähtaja jooksul.

  (3) PRIA teeb eraladustamise pakkumuse või toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklites 43–45 sätestatut.

  (4) PRIA teavitab lõikes 3 nimetatud otsusest eraladustamise pakkumuse esitanud isikut komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 44 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul ning toetuse taotluse esitanud isikut sama määruse artikli 45 lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.

§ 13.   Ladustamata toote lattu paigutamine

  Ladustamata toote kohta § 12 lõikes 4 nimetatud pakkumuse või toetuse taotluse rahuldamise teate saamise korral teavitatakse PRIA-t selle toote lattu paigutamisest, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 46 sätestatut.

§ 14.   Eraladustamislepingu sõlmimine

  (1) PRIA kontrollib ladustatud toote nõuetekohasust ning sõlmib eraladustamislepingu või keeldub eraladustamislepingu sõlmimisest, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklites 49–52 ning artikli 60 lõigetes 1 ja 2 sätestatut.

  (2) PRIA teavitab lõikes 1 nimetatud eraladustamislepingu sõlmimisest teist lepingupoolt komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 50 sätestatud tähtaja jooksul.

§ 15.   Ladustatud toote laost väljaviimine ja toetuse maksmine

  (1) Ladustatud toode viiakse laost välja ja toetust makstakse, arvestades komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklites 53–55 sätestatut.

  (2) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 53 lõikes 3 sätestatud juhul esitatakse PRIA-le kirjalik teade, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1−4 nimetatud andmed;
  2) eraladustamislepingu number;
  3) ladustatava toote nimetus;
  4) laopartii number;
  5) laopartii netokaal kilogrammides;
  6) tootepartii number;
  7) toote ladustamise alguse kuupäev;
  8) toote laost väljaviimise kuupäev.

  (3) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artiklis 54 nimetatud maksetaotlusega esitatakse kirjalikult järgmised andmed:
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1−4 nimetatud andmed;
  2) taotleja äriregistri kood;
  3) eraladustamislepingu number;
  4) summa, mille maksmist taotletakse.

§ 16.   Eraladustamine teises liikmesriigis

  (1) Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2016/1238 VI lisa IV ja VI osas sätestatud juhul annab tõendi toote päritolu kohta Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Lõikes 1 nimetatud tõendi saamiseks esitatakse Põllumajandus- ja Toiduametile kirjalik taotlus, milles sisalduvad järgmised andmed:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1−4 nimetatud andmed;
  2) taotluse esitaja äriregistri kood;
  3) selle toote nimetus, mille kohta eraladustamisleping sõlmitakse, ning toote partii number, netokogus kilogrammides, tootmise kuupäev, pakkeühikute arv ja pakendite numbrid;
  4) andmed tootja kohta;
  5) andmed toote asukoha kohta.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2016. aasta 1. novembrist.

  (2) Paragrahvi 8 lõikes 2 sätestatud nõuet laomahu kohta kohaldatakse alates sekkumise perioodist 2019/20. Enne nimetatud sekkumise perioodi kohaldatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2016/1240 artikli 3 lõike 1 punktis a sätestatut.

§ 18.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json