Teksti suurus:

Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 12

Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord

Vastu võetud 23.04.2015 nr 44
RT I, 28.04.2015, 5
jõustumine 01.05.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015
21.03.2019RT I, 26.03.2019, 1929.03.2019
10.09.2020RT I, 15.09.2020, 318.09.2020, osaliselt 01.01.2021
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 36 lõike 2 punkti 1, § 36 lõike 6, § 37 lõike 3 ja § 105 lõike 6 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 151, komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1182, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamise osas (ELT L 171, 04.07.2017, lk 74–99), artikli 13 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1185, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste (EL) nr 1307/2013 ja (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses komisjonile edastatava teabe ja dokumentidega ning millega muudetakse mitut komisjoni määrust ja tunnistatakse mitu määrust kehtetuks (ELT L 171, 04.07.2017, lk 113–130), artiklite 7 ja 12 alusel.
[RT I, 15.09.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika abinõude rakendamiseks Euroopa Komisjonile komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 2017/1182, komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/1184, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaaladega ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamisega (ELT L 171, 04.07.2017, lk 103–112), komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/1185, sätestatud põllumajandustoote koguse ja hinna kohta esitatavate andmete (edaspidi turuinfo) esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord.
[RT I, 26.03.2019, 19 - jõust. 29.03.2019]

§ 2.   Turuinfo koguja ja töötleja

  (1) Turuinfo koguja ja töötleja (edaspidi infokoguja) on komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2017/1182, komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 2017/1184 ja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/1185 sätestatud põllumajandustoodete koguste ja hindade puhul Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 36 lõike 2 alusel määratud Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutus või valitud juriidiline isik, kellega on sõlmitud halduskoostöö seaduses sätestatud korras haldusleping, või Statistikaamet.
[RT I, 26.03.2019, 19 - jõust. 29.03.2019]

  (2) Infokoguja komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/1185 sätestatud lehmatoorpiima puhul ja sama määruse III lisa punktis 8 sätestatud pädev riiklik asutus on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA).
[RT I, 15.09.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

§ 3.   Turuinfo kogumine, esitamine ja töötlemine

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud põllumajandustoodete turuinfot kogutakse, esitatakse ja töödeldakse Euroopa Liidu asjakohastes määrustes sätestatud korras.

  (2) Infokoguja moodustab turuinfo kogumiseks esindusliku valimi, töötab välja § 2 lõikes 1 nimetatud turuinfo saamiseks vajaliku vormi ning teavitab valimisse kuuluvat ettevõtjat (edaspidi andmeesitaja) turuinfo esitamise vajadusest ja korrast.

  (3) Infokoguja arvestab turuinfo kogumiseks esindusliku valimi koostamisel järgmist:
  1) toiduainete tootmise tegevusalal tegutsevate ettevõtjate vahelise tellimustööna valmistatud toote puhul on andmeesitajaks tellimustöö tellija;
  2) hulgi- või jaekaubanduse tegevusalal tegutseva ettevõtja tellimusel valmistatud ja tema kaubamärgi all müüdava toote puhul on andmeesitajaks tellimustöö täitja.

  (4) Andmeesitaja esitab lõikes 2 nimetatud vormil Euroopa Liidu asjakohases õigusaktis ettenähtud järgmised andmed:
  1) turuinfo esitamise tähtpäev;
  2) põllumajandustoote turuinfo;
  3) andmeesitaja kontaktandmed;
  4) ajavahemik, mille kohta andmed esitatakse.

  (5) Andmeesitaja esitab lõikes 2 nimetatud vormil turuinfo infokogujale elektrooniliselt. Elektrooniliselt esitatavale turuinfole lisatakse digitaalallkiri või esitatakse turuinfo muul turvalisel viisil, mis võimaldab turuinfo esitaja tuvastada.

  (6) Andmeesitaja esitab infokogujale andmed tasuta ja hiljemalt selleks ettenähtud tähtpäeval.

§ 4.   Lehmatoorpiima turuinfo kogumine, esitamine ja töötlemine

  (1) Lehmatoorpiima turuinfot kogutakse, esitatakse ja töödeldakse komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/1185 sätestatud korras.
[RT I, 26.03.2019, 19 - jõust. 29.03.2019]

  (2) PRIA töötab lõikes 1 nimetatud turuinfo saamiseks välja vajaliku vormi ning teavitab esmaostjaid turuinfo esitamise vajadusest ja korrast.

  (3) Lehmatoorpiima puhul on andmeesitajaks iga lehmatoorpiima esmaostja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 151 tähenduses.

  (4) Esmaostja esitab lehmatoorpiima kohta lõikes 2 nimetatud vormil hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks andmete esitamise kalendrikuule vahetult eelnenud kalendrikuu kohta komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1185 III lisa punktis 8 nimetatud järgmised andmed:
  1) selle kalendrikuu nimetus, mille kohta andmed esitatakse;
  2) esmaostjale tarnitud lehmatoorpiima üldkogus täiskilogrammides;
  3) lõikes 41 nimetatud lehmatoorpiima kogused täiskilogrammides;
  4) punktis 2 nimetatud lehmatoorpiima kaalutud keskmine tegelik rasva- ja valgusisaldus protsentides, mis on ümardatud teise komakohani.
[RT I, 15.09.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (41) Lõike 4 punktis 2 nimetatud lehmatoorpiima üldkogus jaguneb järgmisteks lehmatoorpiima kogusteks:
  1) Eestist tarnitud lehmatoorpiima, välja arvatud mahepõllumajandusliku lehmatoorpiima kogus;
  2) Eestist tarnitud mahepõllumajandusliku lehmatoorpiima kogus;
  3) teisest Euroopa Liidu liikmesriigist tarnitud lehmatoorpiima, välja arvatud mahepõllumajandusliku lehmatoorpiima kogus;
  4) teisest Euroopa Liidu liikmesriigist tarnitud mahepõllumajandusliku lehmatoorpiima kogus.
[RT I, 15.09.2020, 3 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Esmaostja esitab lõikes 2 nimetatud vormil turuinfo PRIA-le elektrooniliselt. Elektrooniliselt esitatavale turuinfole lisatakse digitaalallkiri või esitatakse turuinfo muul turvalisel viisil, mis võimaldab turuinfo esitaja tuvastada.

  (6) Esmaostja esitab PRIA-le andmed tasuta ja hiljemalt selleks ettenähtud tähtpäeval.

§ 5.   Muudatustest teavitamine

  Maaeluministeerium teavitab infokogujat ja PRIA-t ning infokoguja ja PRIA teavitavad andmeesitajat turuinfo kogumise kohta tehtud muudatusest viivitamata.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 6.   Turuinfo edastamine

  Infokoguja ja PRIA edastavad töödeldud turuinfo Euroopa Komisjonile Euroopa Liidu asjakohastes määrustes ettenähtud tähtpäevaks.

§ 7.   Andmete kaitse turuinfo kogumisel, töötlemisel ja edastamisel

  (1) Infokoguja ja PRIA tagavad turuinfo kogumisel, töötlemisel ja edastamisel andmete kaitse, juhindudes isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artiklist 224, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88) ning Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) asjakohastest infoturbe standarditest.
[RT I, 15.09.2020, 3 - jõust. 18.09.2020]

  (2) Andmete kaitse eesmärgil piiravad infokoguja ja PRIA oma töökorraldusega isikute juurdepääsu turuinfole ning tagavad turuinfo infotehnoloogilise kaitse.

  (3) Infokoguja ja PRIA välistavad oma töökorraldusega turuinfo kogumisel, töötlemisel ja edastamisel osalevate isikute poolt tööülesannete täitmisel teatavaks saanud turu- ja muu info sihipäratu kasutamise.

§ 8.   Veise-, sea- ja lambaliha turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamine

  Põllumajandus- ja Toiduamet teostab järelevalvet andmeesitaja veise-, sea- ja lambaliha turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle vähemalt korra aastas sätestatud sagedusega ja korras.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Kuni 2015. aasta 31. augustini on § 2 lõikes 1 nimetatud infokogujaks enne 2015. aasta 1. maid kehtinud alusel ja korras valitud juriidiline isik, kellega on sõlmitud asjakohane leping.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määrus jõustub 1. mail 2015. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json