Teksti suurus:

Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 14

Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määramise täpsemad nõuded ning kvaliteediklasside määramiseks tunnustamise kord

Vastu võetud 27.06.2018 nr 41
RT I, 03.07.2018, 7
jõustumine 11.07.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõigete 2 ja 4, komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1182, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaalade ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamise osas (ELT L 171, 4.7.2017, lk 74–99), artikli 2 lõike 1 ja artikli 8 lõike 7 ning komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1184, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakenduseeskirjad seoses liidu veise-, sea- ja lambarümpade klassifitseerimisskaaladega ning teatavatesse kategooriatesse kuuluvate rümpade ja elusloomade turuhindadest teatamisega (ELT L 171, 4.7.2017, lk 103–112), artikli 1 lõike 2 ja artikli 3 lõike 2 punkti c alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artiklis 10 nimetatud turukorraldusabinõu (edaspidi veise-, sea- ja lambarümba kvaliteediklassi määramine) rakendamise täpsem kord osas, mida ei ole kehtestatud Euroopa Liidu määrusega.

§ 2.   Veise-, sea- ja lambarümba kvaliteediklassi määramine

  (1) Kvaliteediklassidesse määratakse toidukõlblikuks tunnistatud veise-, sea- ja lambarümbad lihakäitlemisettevõttes, kus tapetakse aastas keskmiselt:
  1) üle 55 kaheksa kuu vanuse või vanema veise nädalas;
  2) üle 200 nuumsea nädalas;
  3) üle 80 lamba nädalas.

  (2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A I alapunktis nimetatud rümp ja poolrümp (edaspidi koos veiserümp) esitatakse kvaliteediklassi määramiseks ja kaalumiseks sama punkti IV alapunktis sätestatud nõuete kohaselt.

  (3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti C I alapunktis nimetatud rümp ja poolrümp (edaspidi koos lambarümp) esitatakse kvaliteediklassi määramiseks ja kaalumiseks sama punkti IV alapunktis sätestatud nõuete kohaselt.

  (4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti B I alapunktis nimetatud rümp, millelt on eemaldatud pea, esijalad ja saba (edaspidi searümp), esitatakse kvaliteediklassi määramiseks ja kaalumiseks sama punkti III alapunktis sätestatud nõuete kohaselt.

§ 3.   Veise-, sea- ja lambarümba kvaliteediklassid

  (1) Veiserümba kategooria ja kvaliteediklass määratakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A II ja III alapunktis ning komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artiklis 3 nimetatud kategooriatele ja klassidele. Lisaks võib veiserümba kvaliteediklassi määramisel kasutada alamklasse.

  (2) Kui veiserümba lihakus või rasvasus on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti A III alapunktis nimetatud lihakus- või rasvasusklassi keskmisest suurem, märgitakse lihakus- või rasvasusklassi tähisele juurde „+”, ning kui veiserümba lihakus või rasvasus on samas alapunktis nimetatud lihakus- või rasvasusklassi keskmisest väiksem, märgitakse lihakus- või rasvasusklassi tähisele juurde „–”.

  (3) Searümba kvaliteediklass määratakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti B II alapunktis nimetatud klassidele. Searümba kvaliteediklassi määramiseks kasutatakse tailihamõõturit, mille tüübile vastav tailihasisalduse arvutamise valem on avaldatud Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Lambarümba kvaliteediklass määratakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 IV lisa punkti C III alapunkti kohaselt.

§ 4.   Veise-, sea- ja lambarümba märgistamine ning teatise esitamine

  (1) Kvaliteediklassi määramisel märgistatakse veise-, sea- või lambarümp komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/1182 artikli 8 kohaselt templijäljendi või etiketiga, millel on lisaks sama artikli lõikes 2 nimetatud andmetele esitatud ka veise-, sea- või lambarümba tapanumber, tapamass, selle määramise kuupäev ja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõikes 3 nimetatud isiku tunnustamise number.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele esitatakse veise- ja lambarümba templijäljendil või etiketil põllumajandusloomade registrisse kantud veise või lamba identifitseerimisnumber.

  (3) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1184 artikli 1 lõikes 1 nimetatud teatises märgitakse kvaliteediklassidesse määratud veise- või lambarümba kohta looma põllumajandusloomade registrisse kantud identifitseerimisnumber.

§ 5.   Veise-, sea- ja lambarümba kvaliteediklassi määramise kontroll

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb § 2 lõikes 1 nimetatud lihakäitlemisettevõttes komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/1184 artikli 3 lõikes 2 nimetatud kohapealseid kontrolle vähemalt kaks korda iga kolme kuu jooksul.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib kohapeal vähemalt 40 juhuslikult valitud rümpa. Kui kohapealse kontrolli ajal on lihakäitlemisettevõttes alla 40 rümba, kontrollitakse kõiki rümpi.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 6.   Veise-, sea- ja lambarümba kvaliteediklassi määramiseks tunnustamise kord

  (1) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõikes 3 nimetatud tunnustuse saamiseks esitab isik kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotluse Põllumajandus- ja Toiduametile ja läbib samas lõikes nimetatud koolituse.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 60 lõikes 3 nimetatud tunnustus antakse isikule, kes on läbinud samas lõikes nimetatud ja Põllumajandus- ja Toiduameti korraldatud koolituse ning koolituse osana sooritatud eksamil vastanud õigesti vähemalt 80 protsendile küsimustest ja määranud kvaliteediklassid õigesti vähemalt 80 protsendil veise-, sea või lambarümpadest.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 11. juulil 2018. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json