Teksti suurus:

Kalapüügitoodete ladustamisabi

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 18

Kalapüügitoodete ladustamisabi

Vastu võetud 25.11.2015 nr 20
RT I, 27.11.2015, 4
jõustumine 30.11.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.09.2020RT I, 15.09.2020, 218.09.2020
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 ja § 22 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetme „Ladustamisabi” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord ning kalapüügitoodete ladustamise andmete esitamise ja edastamise kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1–21), I lisa punktis a loetletud CN-koodi 0302 alla kuuluva kalapüügitoote või II lisas nimetatud kalapüügitoote (edaspidi koos kalapüügitoode) ajutise ladustamise eest, kui see kalapüügitoode kuulub maaeluministri 20. mai 2016. a määruses nr 33 „Tootjaorganisatsiooni tunnustamisel majanduslikult oluliste liikide loetelu kehtestamine” nimetatud majanduslikult oluliste liikide hulka ja kui seda kalapüügitoodet ei ole õnnestunud müüa vähemalt maaeluministri määratud ladustamisabi käivitushinnaga.
[RT I, 15.09.2020, 2 - jõust. 18.09.2020]

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–l66), artikli 67 lõikes 1 sätestatud vormis.

§ 3.   Toetuse maksimaalne suurus

  (1) Ladustatud kalapüügitoote tonni kohta antakse kalendriaastas toetust maksimaalselt maaeluministri poolt käskkirjaga määratud ulatuses.

  (2) Kalendriaasta jooksul antakse toetust maksimaalselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 67 lõike 1 punktis b sätestatud koguse eest või sama lõike punktis c sätestatud ulatuses.

  (3) Tunnustatud tootjaorganisatsioonile antakse kalendriaastas toetust maksimaalselt maaeluministri poolt käskkirjaga määratud ulatuses.

§ 4.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse § 11 alusel tunnustatud kalapüügisektori tootjaorganisatsioon või kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tootjaorganisatsioonide liit, mille liikmeks on vähemalt üks kalapüügisektori tootjaorganisatsioon.

  (2) Toetuse taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Toetust taotletakse üks kord perioodi 1. veebruar kuni 31. detsember 2020 kohta. Toetuse taotlemiseks esitatakse Maaeluministeeriumile hiljemalt 31. oktoobriks 2020 taotlus, milles sisalduvad järgmised andmed:
[RT I, 15.09.2020, 2 - jõust. 18.09.2020]
  1) taotleja nimi, registrikood, postiaadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  2) taotleja esindaja nimi ja isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress ja ametikoht;
  3) taotleja pangakonto number ja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number;
  4) kalapüügitoote liik, mille ladustamise eest toetuse maksmist taotletakse, selle kalapüügitoote töötlemisviis ja 2020. aasta kohta taotletava toetuse suurus;
[RT I, 15.09.2020, 2 - jõust. 18.09.2020]
  5) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust.

  (4) Toetuse taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

§ 5.   Toetuse taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) Maaeluministeerium kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) Toetuse taotlust kalandusturu korraldamise seaduse § 29 alusel ei hinnata.

§ 6.   Toetuse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase toetuse taotluse rahuldamise otsuse teeb Maaeluministeerium kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 5 alusel.

  (2) Toetuse taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb Maaeluministeerium kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

  (3) Maaeluministeerium teeb toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul toetuse taotluse saamisest arvates.

§ 7.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Tunnustatud tootjaorganisatsioon või tootjaorganisatsioonide liit, kelle toetuse taotlus on rahuldatud (edaspidi toetuse saaja), järgib kalapüügitoote ladustamisel kõiki asjakohaseid nõudeid, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 artiklis 30, kalandusturu korraldamise seaduse § 31 lõike 3 punktides 1, 2, 4 ja 9–11 ning selles määruses sätestatud nõudeid.

  (2) Toetuse saaja peab laoarvestust ladustatud ja pärast seda inimtoiduna turustatud kalapüügitoodete kategooriate üle.

  (3) Toetuse saaja esitab ettenähtud tähtpäevaks Maaeluministeeriumile ning Põllumajandus- ja Toiduametile §-s 8 sätestatud teabe.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Maaeluministeeriumi nõudmisel esitab toetuse saaja andmed järgmiste otseselt kalapüügitoote külmutamise ja ladustamisega seonduvate tehniliste kulude kohta:
  1) tööjõukulu;
  2) energiakulu;
  3) transpordikulu;
  4) pakendamiskulu.

§ 8.   Kalapüügitoote ladustamise andmete esitamine

  (1) Kui toetuse saaja liikme toodetud kalapüügitoodet ei ole õnnestunud müüa vähemalt ladustamisabi käivitushinnaga ja toetuse saaja otsustab kalapüügitoote ajutiselt ladustada, teavitab ta sellest viivitamatult Põllumajandus- ja Toiduametit. Põllumajandus- ja Toiduametile esitatavas teavituses sisalduvad vähemalt järgmised andmed:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) tootjaorganisatsiooni nimi;
  2) selle laeva nimi, millelt ajutiseks ladustamiseks planeeritud kalapüügitoode lossiti;
  3) kalaliik, mida ajutiselt ladustada plaanitakse;
  4) punktis 3 nimetatud kala värskus- ja suuruskategooria;
  5) punktis 3 nimetatud kala kogus;
  6) kalapüügitoote esmakokkuostu aeg ja koht.

  (2) Lõikes 1 nimetatud juhul esitab toetuse saaja 24 tunni jooksul kalapüügitoote ajutise ladustamise otsuse tegemisest arvates Põllumajandus- ja Toiduametile kalapüügitoote esmakokkuostukviitungi.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Ladustatava kalapüügitoote töötlemise kohta esitab toetuse saaja Põllumajandus- ja Toiduametile teate viivitamata pärast kalapüügitoote jõudmist töötlemisettevõttesse, aga hiljemalt 40 tunni jooksul kalapüügitoote esmakokkuostust arvates. Teates sisalduvad vähemalt järgmised andmed:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) tootjaorganisatsiooni nimi;
  2) ladustamise kuupäev;
  3) töötleja nimi ja asukoht;
  4) esmakokkuostukviitungi number;
  5) töötlemisviis;
  6) ladustaja nimi ja lao asukoht.

  (4) Ladustatud kalapüügitoote müügi korral esitab toetuse saaja Põllumajandus- ja Toiduametile teate kalapüügitoote müügi kohta vähemalt kolm päeva enne müüki. Teates sisalduvad vähemalt järgmised andmed:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) tootjaorganisatsiooni nimi;
  2) ladustaja nimi ja lao asukoht;
  3) esmakokkuostukviitungi number;
  4) ladustatud kalapüügitoote töötlemisviis;
  5) müügikogus;
  6) müügihind;
  7) kalapüügitoote liik.

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib lõigete 1–4 kohaselt esitatud andmete õigsust ning koostab selle kohta protokolli, mille ärakiri edastatakse toetuse saajale viie tööpäeva jooksul kontrolli tegemisest arvates ja Maaeluministeeriumile 20 tööpäeva jooksul kalapüügitoote müügist arvates.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Kalapüügitoote ladustamisele järgneva kalendrikuu jooksul esitab toetuse saaja Maaeluministeeriumile teabe eelmisel kalendrikuul ladustatud kalapüügitoodete kohta, esitades vähemalt järgmised andmed:
  1) tootjaorganisatsiooni nimi;
  2) kalapüügitoodete ladustamise kalendrikuu ja -aasta;
  3) andmed ladustatud kalapüügitoodete kohta, nagu järjekorranumber, esmakokkuostukviitungi number, kalapüügitoote liik, kalapüügitoote kogus tonnides, suuruskategooria, värskuskategooria, toodete ladustamise kuupäev ja töötlemisviis.

§ 9.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse üksnes siis, kui täidetud on kõik järgmised tingimused:
  1) tegemist on toetuse saaja liikme toodetud kalapüügitootega;
  2) kalapüügitoodet ei ole õnnestunud müüa vähemalt ladustamisabi käivitushinnaga;
  3) toetuse saaja ostab kalapüügitoote oma liikmelt hiljemalt enne ajutist ladustamist;
  4) kalapüügitoote ladustamine ja selle hilisem käitlemine toimub Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 artiklis 30 sätestatud nõuete kohaselt, kusjuures kalapüügitoote töötlemisviisiks võib olla üksnes külmutamine;
  5) kalapüügitoode on inimtoiduna turustatud hiljemalt 31. jaanuariks 2021.
[RT I, 15.09.2020, 2 - jõust. 18.09.2020]

  (2) Toetust makstakse üksnes siis, kui kalapüügitoote ladustamine toimus kalendriaastal, mille kohta esitatud tootmis- ja turustamiskava aruande on Maaeluministeerium heaks kiitnud.

§ 10.   Toetuse maksmise kord

  (1) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja Maaeluministeeriumile ühe kuu jooksul pärast tootmis- ja turustamiskava aruande heakskiitmist maksetaotluse, milles sisalduvad järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nimi ja registrikood;
  2) andmed eelmisel kalendriaastal ladustatud kalapüügitoodete kohta, nagu järjekorranumber, esmakokkuostukviitungi number, kalapüügitoote liik ja kogus tonnides, suurus- ja värskuskategooria, ladustamise alguse kuupäev, töötlemisviis, müügikuupäev, müügikogus tonnides ning müügihind (eur/t);
  3) koos maksetaotlusega esitatavate dokumentide loetelu, milles märgitakse vähemalt dokumendi nimetus, number ja kuupäev.

  (2) Koos maksetaotlusega esitab toetuse saaja dokumendid, mis tõendavad, et taotluses sisalduvaid kalapüügitooteid on üritatud müüa vähemalt käivitushinnaga.

  (3) Maaeluministeerium teeb toetuse maksmise või toetuse maksmisest keeldumise otsuse 40 tööpäeva jooksul nõuetekohase maksetaotluse saamisest arvates.

  (4) Toetus makstakse toetuse saaja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul toetuse maksmise otsuse tegemisest arvates.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json