Teksti suurus:

Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord

Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 33

Laboratooriumide poolt teatamiskohustusliku ja registreerimiskohustusliku loomataudi kahtlusel või diagnoosimisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning esitamise kord

Vastu võetud 18.02.2000 nr 5
RTL 2000, 30, 387
jõustumine 01.06.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2009RTL 2009, 96, 142501.01.2010
28.11.2017RT I, 06.12.2017, 101.01.2018
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» paragrahvi 41 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse veterinaarkorralduse seaduse § 341 kohaselt volitatud laboratooriumi poolt teatamiskohustusliku loomataudi kahtlusest või diagnoosimisest viivitamatul teavitamisel ja registreerimiskohustusliku loomataudi diagnoosimisest regulaarse aruandluse korras teavitamisel esitatava teatise vormi- ja sisunõuded ning teatise esitamise kord.
[RT I, 06.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Veterinaarlaboratooriumid, loomsete saaduste käitlemisega tegelevate ettevõtete toodangu kvaliteeti kontrollivad laboratooriumid, teaduslaboratooriumid ja teised loomataude diagnoosivad laboratooriumid teavitavad teatamis- või registreerimiskohustusliku loomataudi diagnoosimisest või selle kahtlusest Põllumajandus- ja Toiduametit määruses sätestatud korras.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Teatamiskohustusliku või registreerimiskohustusliku zoonoosse haigusetekitaja isoleerimisel uurimismaterjalist teavitatakse täiendavalt kehtivas korras Terviseametit.
[RTL 2009, 96, 1425 - jõust. 01.01.2010]

  (4) Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide, sealhulgas zoonoossete haigusetekitajate loetelu on kehtestatud loomatauditõrje seaduse § 38 lõike 4 alusel.
[RT I, 06.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 2.   Esitatava teatise vormi- ja sisunõuded

  (1) Teatamiskohustuslike loomataudide kahtlusel või diagnoosimisel esitatav teatis peab sisaldama järgmist informatsiooni:
  1) laboratooriumi nimi;
  2) teatise esitamise kuupäev ja kellaaeg;
  3) loomataudi, sealhulgas zoonoosse haigusetekitaja nimetus, vajadusel tuuakse välja tüüp;
  4) loomaliik;
  5) diagnoosimise kuupäev;
  6) uurimismaterjal;
  7) uuritud proovide koguarv;
  8) kasutatud uurimismeetod;
  9) positiivsete või kahtlaste proovide arv;
  10) looma või ettevõtte omaniku nimi ja aadress;
  11) karja või ettevõtte geograafiline asukoht.

  (2) Teatise kirjalikul vormistamisel esitatakse informatsioon trükituna või selgesti loetavate tähtedega. Teatise peab allkirjastama teatise väljastanud laboratooriumi juht.

  (3) Registreerimiskohustuslike loomataudide teavitamisel esitatakse teatisega kirjalik informatsioon aruandlusperioodi jooksul diagnoositud loomataudide, sealhulgas zoonoossete haigustekitajate kohta kokkuvõtvalt tabeli kujul. Tabeli vormi näidis on toodud lisas.

  (4) Esitatav teatis peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) laboratooriumi nimi;
  2) aruandeperioodi ajavahemik;
  3) loomataudi, sealhulgas zoonoosse haigusetekitaja nimetus, vajadusel tuuakse välja tüüp;
  4) loomaliik;
  5) uurimismaterjal;
  6) uurimismeetod;
  7) positiivsete juhtude arv;
  8) positiivsete karjade arv.

  (5) Võimalusel tuuakse välja uuritud loomade ja karjade arv.

  (6) Teatise kirjalikul vormistamisel esitatakse informatsioon trükituna või selgesti loetavate tähtedega. Teatise peab allkirjastama teatise väljastanud laboratooriumi juht.

§ 3.   Teatise esitamise kord

  (1) Teatamiskohustusliku loomataudi kahtlusest või diagnoosimisest peab viivitamata teavitama Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorit. Põllumajandus- ja Toiduamet teavitab viivitamata Terviseametit zoonoosi või zoonoosse haigusetekitaja diagnoosimisest.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Eriti ohtliku loomataudi kahtlusest või diagnoosimisest teavitamisel edastatakse lõikes 1 nimetatud isikutele esmane informatsioon telefoni teel ja nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui kuue tunni jooksul käesolevas määruses esitatud nõuetele vastav teatis elektrooniliselt. Teatise allkirjastatud originaali säilitatakse teatise väljastanud laboratooriumis kolm aastat.
[RT I, 06.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (3) Ohtliku loomataudi kahtlusest või diagnoosimisest teavitamisel edastatakse Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektorile esmane informatsioon telefoni teel ja selle määruse § 2 lõike 3 kohane teatis järgmise tööpäeva jooksul.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Registreerimiskohustusliku loomataudi diagnoosimisest teavitatakse Põllumajandus- ja Toiduametit regulaarse aruandluse korras.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) Määruses esitatud nõuetele vastav kirjalik informatsioon esitatakse teatisega eelmises kvartalis avastatud loomataudide kohta kord kvartalis, kvartali esimese kuu 15. kuupäevaks. Põllumajandus- ja Toiduametile edastatakse teatise originaal, mida säilitatakse kolm aastat.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  2) Zoonoossete haigusetekitajate diagnoosimisel esitatakse lisaks esmane informatsioon telefoni teel ning selles määruses esitatud nõuetele vastav teatis Põllumajandus- ja Toiduametile ja Terviseametile järgmise tööpäeva jooksul. Teatise allkirjastatud originaali säilitatakse teatise väljastanud laboratooriumis kolm aastat.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Kui loomataudi tõrje-eeskirjad näevad ette teisi tähtaegu ja teavitamise viise, siis juhindutakse vastavast tõrje-eeskirjast.

Lisa Informatsioon registreerimiskohustusliku loomataudi avastamisest

/otsingu_soovitused.json