Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise nõuded

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 70

Maaparandussüsteemi ehitamise üle omanikujärelevalve tegemise nõuded

Vastu võetud 20.12.2018 nr 79
RT I, 21.12.2018, 54
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse maaparandusseaduse § 30 lõike 7 alusel.

§ 1.   Omanikujärelevalve korraldamine

  (1) Maaparandussüsteemi omanik tagab maaparandussüsteemi ehitamise korral nõuetekohase omanikujärelevalve tegemise, sealhulgas kontrollib, et maaparandussüsteemi või selle osa (edaspidi koos ka maaparandussüsteem) ehitamise ajal vastab:
  1) omanikujärelevalve tegija maaparandusseaduse § 30 lõikes 2 ning §-s 35 sätestatud nõuetele;
  2) omanikujärelevalve toiminguid tegev vastutav spetsialist (edaspidi omanikujärelevalvet tegev vastutav spetsialist) maaparandusseaduse § 36 lõikes 1 sätestatud nõuetele.

  (2) Maaparandussüsteemi omanik teatab omanikujärelevalve tegija ja omanikujärelevalvet tegeva vastutava spetsialisti nime Põllumajandus- ja Toiduametile maaparandusseaduse § 29 lõike 1 punkti 2 kohases teatises.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Maaparandussüsteemi omanik teatab maaparandussüsteemi ehitajale omanikujärelevalve tegija ja omanikujärelevalvet tegeva vastutava spetsialisti nime.

§ 2.   Omanikujärelevalvet tegeva vastutava spetsialisti ülesanded

  (1) Omanikujärelevalvet tegev vastutav spetsialist teeb maaparandussüsteemi ehitamise ajal lõigetes 2–4 sätestatud toimingud.

  (2) Maaparandussüsteemi nõuetekohase ehitamise tagamiseks omanikujärelevalvet tegev vastutav spetsialist:
  1) kontrollib enne ehitamise alustamist ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti vastavust ehitusloa saamise aluseks olnud ehitusprojektile;
  2) kontrollib ehitamise vastavust ehitusprojektile;
  3) kontrollib kasutatavate ehitusmaterjalide ja -toodete nõuetekohasust tõendavaid ja muid asjakohaseid dokumente, sealhulgas ehitamisel kasutatavate materjalide koguste vastavust ehitusprojektile;
  4) kontrollib maaparandussüsteemi osa ja vajaduse korral mõõdab selle üle enne selle järgmisel ehitusetapil muu maaparandussüsteemi osa, materjali või pinnasega katmist (edaspidi kaetud töö);
  5) nõuab maaparandussüsteemi ehitamise nõuetele mittevastava töö ümbertegemist;
  6) nõuab ehitamise peatamist maaparandussüsteemi ja maaparandussüsteemi ehitamise nõuete olulise rikkumise või avariiohu tekkimise korral;
  7) võtab osa tehtud ehitustööde ülevaatusest.

  (3) Maaparandussüsteemi ehitamise dokumenteerimise õigsuse tagamiseks omanikujärelevalvet tegev vastutav spetsialist:
  1) kontrollib ehitusdokumentide olemasolu;
  2) jälgib ehitusdokumentide, sealhulgas kaetud töö akti, õigeaegset ja nõuetekohast vormistamist;
  3) kontrollib ehitusdokumentide vastavust tegelikkusele;
  4) märgib ehitustööde päevikusse omanikujärelevalve tegemise käigus tehtud toimingu sisu, ehitamise nõuetekohasuse kohta esitatud arvamuse ja ehitajale esitatud nõude.

  (4) Maaparandussüsteemi nõuetekohase ja ohutu ehitamise tagamiseks teavitab omanikujärelevalvet tegev vastutav spetsialist viivitamata Põllumajandus- ja Toiduametit:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) projekteerijale esitatud nõudest viia ehitusprojekt vastavusse ehitusprojekti nõuetega;
  2) ehitajale esitatud nõudest peatada ehitamine maaparandussüsteemi ja maaparandussüsteemi ehitamise nõuete olulise rikkumise või avariiohu tekkimise korral.

§ 3.   Omanikujärelevalvet tegeva vastutava spetsialisti aruandlus

  (1) Omanikujärelevalvet tegev vastutav spetsialist teeb § 2 lõikes 2 sätestatud toimingute kohta maaparandussüsteemi ehitustööde päevikusse kande järgmiselt:
  1) punktides 1–3 nimetatud toimingute ja punktis 7 nimetatud ehitustööde ülevaatuse sisu, nende tulemuste, järelduste, märkuste ja nõuete kohta viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie päeva pärast toimingu tegemisest arvates;
  2) punktis 4 nimetatud kaetud töö kontrollimise toimingu sisu ja esitatud nõude kohta enne kaetud töö akti koostamist;
  3) punktis 5 nimetatud nõuetele mittevastava töö ümbertegemise ja punktis 6 nimetatud ehitamise peatamise nõude esitamise kohta viivitamata.

  (2) Omanikujärelevalvet tegev vastutav spetsialist allkirjastab ehitusdokumendid.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json