Teksti suurus:

Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 74

Riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojekti nõuded

Vastu võetud 14.03.2019 nr 32
RT I, 15.03.2019, 36
jõustumine 18.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse maaparandusseaduse § 46 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigi poolt korras hoitava ühiseesvoolu uuendusprojektile (edaspidi uuendusprojekt) esitatavad nõuded.

§ 2.  Üldnõuded

  (1) Uuendusprojekt peab vastama projekteerimistingimustele, projekteerimistingimustes ettenähtud uurimistöö tulemustele, maaparandusseaduse § 16 lõike 4 alusel kehtestatud maaparandussüsteemi projekteerimisnormidele ja §-s 3 sätestatud nõuetele.

  (2) Uuendusprojekt kooskõlastatakse projekteerimistingimustes ettenähtud riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste projekteerimistingimustes ettenähtud isikutega.

  (3) Uuendusprojekti koostamiseks vajaliku uurimistöö tegemisse kaasatakse asjakohase pädevusega kalanduse spetsialist ja uuendusprojekt esitatakse nimetatud spetsialistile arvamuse avaldamiseks, kui uuendustööna kavandatakse sette eemaldamist ühiseesvoolust, mis kattub keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruse nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu” §-s 2 sätestatud veekoguga.

2. peatükk Uuendusprojekti sisu- ja vorminõuded 

§ 3.  Uuendusprojekt

  (1) Uuendusprojekt on dokumentide kogum, milles sisalduvad:
  1) tiitelleht;
  2) sisukord;
  3) projekteerimistingimused;
  4) ühiseesvoolu asukoha plaan;
  5) lisas 1 toodud vormi kohaselt koostatud uuendustööde mahtude kokkuvõte;
  6) lisas 2 toodud vormi kohaselt koostatud vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed;
  7) seletuskirja tekstiosa koos lisas 3 toodud vormide kohaste seletuskirja tabelitega;
  8) tehnilised joonised;
  9) uuendusprojekti kooskõlastused;
  10) muud asjakohased dokumendid.

  (2) Vajaduse korral võib lisas 3 sätestatud vormikohased seletuskirja tabelid paigutada seletuskirja lõppu.

  (3) Digitaalselt vormistatud uuendusprojekti dokumente, välja arvatud § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud ruumiandmetena esitatavad ühiseesvoolu projektplaanid, peab olema võimalik avada ja lugeda vabavara abil.

  (4) Digitaalselt vormistatud § 7 lõike 1 punktis 1 nimetatud ühiseesvoolu projektplaan esitatakse ruumiandmetena vektorkujul keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruse nr 64 „Geodeetiline süsteem” §-s 6 sätestatud tasapinnaliste ristkoordinaatide süsteemis L-EST97 ja vabavara abil avatava esitluskujuna Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel avaldatud juhise kohaselt.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Uuendusprojektis kajastatavad kõrgusarvud peavad vastama lõikes 4 nimetatud määruse §-s 8 sätestatud kõrgussüsteemile.

  (6) Uuendusprojektis esitatakse need andmed, mis on asjakohased. Kui uuendusprojektis esitatakse andmeid, mis on määruse lisades sätestatud vormides nõutud andmetest täpsemad või mida ei ole nende kohaselt nõutud, kooskõlastatakse täiendatud vormid Põllumajandus- ja Toiduametiga.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 4.  Uuendusprojekti tiitelleht ja sisukord

  (1) Uuendusprojekti tiitellehel märgitakse järgmised andmed:
  1) uuendusprojekti number;
  2) projekteerija ärinimi, äriregistri kood ja kontaktandmed;
  3) projekteerija maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri kohane majandustegevuse registreeringu kood;
  4) uuendusprojekti tellija nimi;
  5) ühiseesvoolu nimetus ja asukoha andmed ning maaparandussüsteemi kood ja maaparandusseaduse § 3 lõikes 7 sätestatud maaparandusehitise (edaspidi maaparandusehitis) kood;
  6) projekteerija volitatud isiku nimi ja allkiri;
  7) uuendusprojekti autori nimi ja allkiri;
  8) uuendusprojekti kontrollinud maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri majandustegevusteate kohase vastutava spetsialisti (edaspidi vastutav spetsialist) nimi ja allkiri;
  9) uuendusprojekti koostamise aasta ja koht.

  (2) Uuendusprojekti sisukorras esitatakse seletuskirja osade nimetused ning tehniliste jooniste, kooskõlastustuste ja § 3 lõike 1 punktis 10 nimetatud muude asjakohaste dokumentide loetelu.

§ 5.  Ühiseesvoolu asukoha plaan

  (1) Ühiseesvoolu asukoha plaani aluseks on väljavõte Eesti topograafia andmekogu (edaspidi ETAK) kaardiandmetest ühiseesvoolu paiknemise kohta.

  (2) Ühiseesvoolu asukoha plaanile märgitakse järgmised andmed:
  1) ühiseesvoolu nimetus ja asukoha andmed;
  2) uuendatava ühiseesvoolu lõik;
  3) pikettide asukohad ja numbrid;
  4) ühiseesvooluga piirneva maaparandusehitise kood ja maa-ala piir ning selle maaparandussüsteemi kood, mille koosseisu maaparandusehitis kuulub;
  5) ühiseesvoolu asukoha plaani mõõtkava ja kasutatud leppemärkide loetelu.

  (3) Ühiseesvoolu asukoha plaan esitatakse sellises mõõtkavas, et oleks tagatud plaanile märgitud andmete loetavus.

§ 6.  Uuendusprojekti seletuskiri

  (1) Uuendusprojekti seletuskiri koosneb ühiseesvoolu ja sellel paiknevate rajatiste tehnilist seisundit ja kavandatud uuendustöid kirjeldavast tekstiosast ning lisas 3 toodud vormide kohaselt täidetud tabelitest.

  (2) Seletuskirja tekstiosas kirjeldatakse:
  1) ühiseesvoolu asukohta;
  2) tehtud uurimistöid, kasutatud mõõdistusvahendeid ja seadmeid ning uurimistööde aruande säilitamise asukohta;
  3) kavandatud ettevalmistavaid töid, nagu rohttaimede niitmine, puittaimestiku raie ja voolutakistuse likvideerimine;
  4) ühiseesvoolu voolusängi, vallialuste veeviimarite ja sissevoolunõvade tehnilist seisundit ning kavandatud uuendustöid;
  5) üksikdreenide ja drenaažikollektorite suudmete (edaspidi koos drenaažisuue) ja suudmekraavide tehnilist seisundit ning kavandatud uuendustöid;
  6) truupide tehnilist seisundit ja kavandatud uuendustöid;
  7) maaparandussüsteemi keskkonnakaitserajatiste (edaspidi keskkonnarajatis) tehnilist seisundit, kavandatud uuendustöid ja rajatavaid keskkonnarajatisi;
  8) uuendustööde tegemise erinõudeid ja piiranguid;
  9) maaomanike kooskõlastuste ja asjakohasel juhul asjakohase pädevusega kalanduse spetsisalisti arvamuse arvestamist.

  (3) Lisas 3 toodud vormide kohaselt koostatud tabelid 1 ja 2 täidetakse uurimistöö andmete alusel, kusjuures tabel 2 „Reeperite loetelu” täidetakse uurimistööl kasutatud olemasoleva või maaeluministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded” § 6 lõikes 4 sätestatud uue kohtkindla geodeetilise kõrgusmärgi (edaspidi reeper) kohta.

  (4) Kavandatud uuendustööde mahud märgitakse lisas 3 toodud vormide kohaselt koostatud tabelitesse 3–6 ja uuendustööde eeldatav maksumus tabelisse 7.

§ 7.  Uuendusprojekti tehnilised joonised

  (1) Uuendusprojekti tehnilised joonised on:
  1) ühiseesvoolu projektplaan (edaspidi projektplaan);
  2) ühiseesvoolu piki- ja ristprofiil;
  3) ühiseesvoolul paikneva rajatise tehniline joonis.

  (2) Projektplaani aluseks on väljavõte ETAKi kaardiandmetest ühiseesvoolu paiknemise kohta.

  (3) Paberil või digitaalse esitluskujuna esitatav projektplaan koostatakse vähemalt mõõtkavas 1 : 5000.

  (4) Ühiseesvoolu pikiprofiil koostatakse horisontaalmõõtkavas 1 : 5000 ja vertikaalmõõtkavas 1 : 50.

  (5) Ühiseesvoolul paikneva rajatise tehniline joonis koostatakse sellises mõõtkavas, et oleks tagatud joonisel kajastatud andmete loetavus.

  (6) Uuendusprojekti koostamisel võib projekteerija kasutada asjakohast maaparandusrajatise tüüpjoonist või koostada tehnilise joonise ise.

  (7) Maaparandusrajatiste tüüpjoonised on avalikustatud Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (8) Uuendusprojekti tehnilise joonise koostamisel kasutatakse maaparandusrajatiste tüüpjoonistes esitatud leppemärke ning muude situatsioonielementide kujutamisel majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded” lisades nimetatud leppemärke.

§ 8.  Uuendusprojekti tehnilistele joonistele kantavad andmed

  (1) Projektplaanile märgitakse uuendataval ühiseesvoolu lõigul järgmised andmed:
  1) pikettide asukohad ja numbrid;
  2) uuendatava rajatise ja rajatava keskkonnarajatise asukoht ning tähis;
  3) ETAKi andmed ühiseesvoolu pervest mõlemale poole vähemalt 25 meetri ulatuses;
  4) uuendatava ühiseesvooluga piirneva kinnistu kohta katastriüksuse piir, katastritunnus ja olemasolu korral selle nimi;
  5) uuendatava ühiseesvooluga piirneva maaparandusehitise kood, nimetus ja maaparandusehitise maa-ala piir ning selle maaparandussüsteemi kood, mille koosseisu maaparandusehitis kuulub;
  6) kitsendusi põhjustavate objektide nagu maapealsete ja maa-aluste kommunikatsioonide, kaitstava loodusobjekti, looduskaitseseaduse §-s 51 nimetatud koelmuala ja muinsuskaitseobjekti asukoht ning nende kaitsevööndite asukohad ja nimetused;
  7) kaitstavate loodusobjektide piirkonnas uuendustöödele kehtestatud ajalised ja muud olulised piirangud;
  8) avalikult kasutatava tee kohta lisaks punktis 6 märgitule tee number ja asukoha koordinaadid meetri täpsusega tee telje lõikumiskohas sellise maaparandusrajatisega nagu sild, truup, düüker või drenaažitorustik;
  9) olulise voolutakistuse, nagu paisehitise, koprapaisu ja ulatusliku kaldavaringu asukoht;
  10) kaldal asuva laiali ajamata mullavalli ja hoiutööde muu takistuse asukoht;
  11) suubuva eesvoolu, kraavi ja sissevoolunõva asukoht;
  12) drenaažisuudme asukoht ja uurimistöö käigus leitud drenaažisuudme asukoha koordinaadid;
  13) puittaimestiku raie ja sette eemaldamise maht asjakohase lõigu ulatuses ning lõigu pikkus märgituna projektplaanil ühiseesvoolu sellele kaldale, kuhu uuendustöö kavandatakse;
  14) reeperi asukoht, kirjeldus, kõrgusarv ja number.

  (2) Ühiseesvoolu pikiprofiilile märgitakse järgmised andmed:
  1) pikettide numbrid ja pikettide vahekaugused;
  2) maapinna joon ja kõrgusarv piketi kohal;
  3) projekteeritud ühiseesvoolu põhja joon, lang promillides ja lõigu pikkus meetrites ning põhja kõrgusarv, sügavus ja pealt laius piketi kohal;
  4) uurimisaegne ühiseesvoolu põhja joon ja kõrgusarv piketi kohal;
  5) uurimisaegne ühiseesvoolu veepinnajoon koos mõõtmise kuupäevaga;
  6) sette maht kuupmeetrites ühe meetri kohta asjakohase lõigu ulatuses, settekihi kaeve ristlõige ruutmeetrites ja maht kuupmeetrites piketi kohal ning settekihi keskmine ristlõige ruutmeetrites pikettidevahelisel lõigul;
  7) voolusängi kindlustuse asukoht ja kindlustuse tüüp;
  8) mullavalli asukoht veejuhtme paremal või vasakul kaldal;
  9) suubuva eesvoolu, kraavi, sissevoolunõva ja muu kollektori ning truubi ja regulaatori asukoht, põhja kõrgusarv ja tähis ning muu ühiseesvoolul paikneva rajatise asukoht;
  10) drenaažisuudme asukoht ja uurimistöö käigus leitud drenaažisuudme asukoha koordinaadid;
  11) settebasseini ja puhastuslodu asukoht, põhja kõrgusarv ja tähis ning muu keskkonnarajatise asukoht ja tähis;
  12) olulise voolutakistuse, nagu paisehitise, koprapaisu ja kaldavaringu asukoht ning voolutakistusest põhjustatud uurimisaegse paisutuse ulatus;
  13) ühiseesvooluga lõikuvate maapealsete ja maa-aluste kommunikatsioonide asukoht ja neid kirjeldavad andmed;
  14) avalikult kasutatava tee kohta lisaks punktis 13 märgitule tee number ja asukoha koordinaadid meetri täpsusega tee telje lõikumiskohas sellise maaparandusrajatisega nagu sild, truup või düüker;
  15) reeperi asukoht, kirjeldus, kõrgusarv ja number;
  16) pinnase sondeerimise andmed;
  17) muud olulised andmed.

  (3) Ühiseesvoolu ristprofiilid koostatakse ühiseesvoolu ristlõike iseloomulikest kohtadest või vähemalt 300 meetri järel.

  (4) Projekteerija koostatud uuendusprojekti tehnilisele joonisele märgitakse kasutatud leppemärkide loetelu ning kirjanurk, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) ühiseesvoolu nimetus ja asukoht;
  2) uuendusprojekti tehnilise joonise nimetus, mõõtkava ja koostamise aeg;
  3) uuendusprojekti number;
  4) tellija nimi;
  5) projekteerija nimi ja kontaktandmed;
  6) uuendusprojekti tehnilise joonise autori nimi ja allkiri;
  7) uuendusprojekti tehnilise joonise õigsust kontrollinud vastutava spetsialisti nimi ja allkiri.

Lisa 1 Ühiseesvoolu uuendustööde mahtude kokkuvõte

Lisa 2 Vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmed

Lisa 3 Ühiseesvoolu uuendusprojekti seletuskirja tabelite vormid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json