Teksti suurus:

Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 79

Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid

Vastu võetud 14.01.2013 nr 3
RT I, 18.01.2013, 13
jõustumine 21.01.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.03.2013RT I, 12.03.2013, 515.03.2013
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015
31.08.2015RT I, 03.09.2015, 506.09.2015
10.05.2016RT I, 13.05.2016, 416.05.2016
10.07.2017RT I, 14.07.2017, 217.07.2017
30.05.2019RT I, 04.06.2019, 107.06.2019
12.10.2020RT I, 16.10.2020, 101.01.2021
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 44 lõike 3, § 45 lõike 3 ja § 47 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse loomkatseprojekti loakomisjoni (edaspidi komisjon) moodustamise korda ja töökorda.

  (2) Määrusega kehtestatakse loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid (lisad 1 ja 2).

§ 11.   Loomkatse protokolli vorm
[RT I, 13.05.2016, 4 - jõust. 16.05.2016]

  (1) Määruse lisas 2 esitatud loomkatse protokoll vormistatakse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ja komisjoni rakendusotsuse (EL) 2020/569, millega kehtestatakse ühtne vorm ja sisu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) kohase teabe esitamiseks liikmesriikide poolt ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus 2012/707/EL (ELT L 129, 24.04.2020, lk 16–50), III lisa B-osas toodud üksikasjalike juhiste kohaselt.
[RT I, 16.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Maaeluministeerium avaldab loomkatse protokolli vormi oma veebilehel.
[RT I, 13.05.2016, 4 - jõust. 16.05.2016]

§ 12.   Loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte vorm

  (1) Määruse lisas 1 esitatud loomkatseprojekti loataotluse vormi punktis 9 nimetatud loomkatseprojekti mittetehniline kokkuvõte vormistatakse elektrooniliselt Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ja komisjoni rakendusotsuse (EL) 2020/569 I lisa A-osas kehtestatud vormi kohaselt.

  (2) Maaeluministeerium avaldab loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte vormi oma veebilehel.
[RT I, 16.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

2. peatükk Komisjoni moodustamise kord 

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Loomkatseprojekti loa andmiseks tegutseb Maaeluministeeriumi juures valdkonna eest vastutava ministri moodustatud komisjon.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Komisjon on kuni 17-liikmeline.

  (3) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) Maaeluministeeriumi ametnik, kes tegeleb loomakaitse küsimustega;
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  2) Keskkonnaministeeriumi ametnik, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga, sealhulgas geneetiliselt muundatud loomade kasutamisega loomkatsetes;
  3) Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnik, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga;
  4) Põllumajandus- ja Toiduameti ametnik, kes tegeleb loomakaitse küsimustega;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  5) Terviseameti ametnik, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga;
  6) isik, kellel on loomkatseprojekti kavandamise kogemus;
  7) isik, kellel on katseloomade paljundamise, kasvatamise ja hooldamise kogemus;
[RT I, 04.06.2019, 1 - jõust. 07.06.2019]
  8) isik, kes on asjatundja katseloomade veterinaarmeditsiini alal;
  9) isik, kes on asjatundja loomkatseprojekti loataotluse hindamisel anesteesia, analgeesia ja farmakoloogia alal;
  10) isik, kes on asjatundja loomkatseprojekti loataotluse hindamisel eetika valdkonnas;
  11) isik, kes on asjatundja veterinaarmeditsiini ning katseloomade heaolu alal;
  12) isik, kellel on põllumajandusloomade kasvatamise ja paljundamise kogemus;
  13) isik, kes on asjatundja matemaatilise statistika alal;
  14) isik, kes on asjatundja loomkatsete alternatiivmeetodite ning loomkatsete asendamise, vähendamise ja täiustamise alal;
[RT I, 04.06.2019, 1 - jõust. 07.06.2019]
  15) kaks loomakaitsega tegelevate ühingute esindajat;
  16) Maaeluministeeriumi või Põllumajandus- ja Toiduameti ametnik, kellel on õigusalane haridus.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda talle nimetatud komisjoni asendusliige, kellel on komisjoni liikme õigused.

§ 3.   Komisjoni liikmete ja nende asendusliikmete nimetamine

  (1) Valdkonna eest vastutav minister nimetab kaks komisjoni liiget ja nende asendusliikmed, kellest üks on loomakaitse küsimustega tegelev ametnik ning teine on õigusalase haridusega ametnik.
[RT I, 04.06.2019, 1 - jõust. 07.06.2019]

  (2) Keskkonnaminister teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige ja tema asendusliige, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga, sealhulgas geneetiliselt muundatud loomade kasutamisega loomkatsetes.

  (3) Haridus- ja teadusminister teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige ja tema asendusliige, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga.

  (4) Põllumajandus- ja Toiduameti peadirektor teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige ja tema asendusliige, kes tegeleb loomakaitse küsimustega.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Terviseameti peadirektor teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige ja tema asendusliige, kelle teenistusülesanded seonduvad loomkatsete valdkonnaga.

  (6) Tartu Ülikooli rektor teeb ettepaneku nimetada viis komisjoni liiget, kes on nimetatud § 2 lõike 3 punktides 6–10, ja nende asendusliikmed.

  (7) Eesti Maaülikooli rektor teeb ettepaneku nimetada kolm komisjoni liiget, kes on nimetatud § 2 lõike 3 punktides 11–13, ja nende asendusliikmed.

  (8) Tallinna Tehnikaülikooli rektor teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige, kes on nimetatud § 2 lõike 3 punktis 14, ja tema asendusliige.

  (9) Loomakaitsega tegelevatel ühingutel on õigus teha ettepanek nimetada kokku kaks komisjoni liiget ja nende asendusliikmed.

  (10) Komisjoni liikmed nimetab valdkonna eest vastutav minister viieks aastaks. Valdkonna eest vastutav minister võib komisjoni liikme või tema asendusliikme tagasi kutsuda. Komisjoni liige või tema asendusliige, välja arvatud lõikes 1 nimetatud komisjoni liige või tema asendusliige, kutsutakse tagasi selle ministri, peadirektori, rektori või ühingu nõudel, kes on teinud tema liikmeks nimetamise ettepaneku.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

3. peatükk Komisjoni töökord 

§ 4.   Komisjoni esimees ja aseesimees ning eksperdi kaasamine
[RT I, 04.06.2019, 1 - jõust. 07.06.2019]

  (1) Komisjon valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe ja aseesimehe. Komisjoni aseesimehel on komisjoni esimehe äraolekul esimehe pädevus.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) juhib komisjoni tööd;
  2) kutsub kokku komisjoni istungi ja määrab selle päevakorra;
  3) juhatab komisjoni istungit;
  4) kirjutab alla komisjoni otsustele ja teistele komisjoni koostatud dokumentidele;
  5) vajadusel kaasab komisjoni töösse komisjoni liikmete ja nende asendusliikmete pädevusest välja jäävate eriteadmisi nõudvate teadusvaldkondade, loomkatses kasutada kavatsetavate loomaliikide ja looduses vabalt elavate loomade veterinaaria eksperte, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
[RT I, 04.06.2019, 1 - jõust. 07.06.2019]
  6) vajadusel esindab komisjoni.

  (3) Lõike 2 punktis 5 nimetatud eksperdi kaasamise korral edastab komisjon loomkatseprojekti loataotluse koos selles märgitud andmeid tõendavate dokumentidega arvamuse andmiseks eksperdile ning määrab arvamuse andmise tähtaja. Ekspert esitab oma arvamuse kirjalikult. Komisjon arvestab loomkatseprojekti loa andmise või loa andmisest keeldumise otsustamisel eksperdi arvamust.
[RT I, 04.06.2019, 1 - jõust. 07.06.2019]

§ 5.   Komisjoni istung

  (1) Komisjoni töövorm on komisjoni istung (edaspidi istung).

  (2) Istung on kinnine, kui komisjon ei otsusta teisiti.

  (3) Istungil vaatab komisjon läbi loomkatseprojekti loataotluse koos selles märgitud andmeid tõendavate dokumentidega ja teeb otsuse hääletamise teel.

  (4) Istungi kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele. Istungi teatis koos lõikes 3 nimetatud loataotluse ja dokumentidega saadetakse kõigile komisjoni liikmetele tutvumiseks hiljemalt viis tööpäeva enne istungi toimumist.

§ 6.   Komisjoni otsustusvõimelisus

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üheksa liiget või nende asendusliiget, nende hulgas komisjoni esimees või viimase äraolekul komisjoni aseesimees.
[RT I, 13.05.2016, 4 - jõust. 16.05.2016]

§ 7.   Komisjoni otsuse tegemine

  (1) Komisjon teeb otsuse pärast kõigi kohalolevate liikmete arvamuse ärakuulamist.

  (2) Komisjoni otsused langetatakse konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, tehakse otsus pärast liikmete lisapõhjenduste ärakuulamist poolthäälte enamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav komisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (3) Komisjoni liige on kohustatud teatama vähemalt viis tööpäeva enne istungit komisjoni esimehele, kui ta on isiklikult kas otseselt või kaudselt seotud arutamisele tuleva loomkatseprojekti loataotlusega, ning sel juhul komisjoni liige ei hääleta.

  (4) Komisjon juhindub oma otsuste tegemisel muu hulgas Euroopa Komisjoni moodustatud eksperdirühma väljatöötatud loomkatseprojekti hindamist ja tagasiulatuvat hindamist käsitlevast töödokumendist, mis kinnitati Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/63/EL rakendamise eest vastutavate riiklike pädevate asutuste kohtumisel 18.–19. septembril 2013. a ja mille Maaeluministeerium avaldab oma veebilehel.
[RT I, 14.07.2017, 2 - jõust. 17.07.2017]

§ 8.   Otsuse tegemine infotehnoloogia vahendusel

  (1) Komisjoni esimehe äranägemisel võib kiiret otsustamist vajavate küsimuste puhul võib teha otsuseid ja pidada istungi infotehnoloogia vahendusel.

  (2) Istungi korraldamisel infotehnoloogia vahendusel saadab komisjoni esimees komisjoni liikmetele otsuse tegemiseks vajaliku loomkatseprojekti loataotluse koos selles märgitud andmeid tõendavate dokumentidega ning määrab vastamise tähtaja.

  (3) Infotehnoloogia vahendusel korraldataval istungil on komisjon otsustusvõimeline, kui kõik komisjoni liikmed on kirjalikult esitanud oma seisukohad päevakorras olevate küsimuste kohta.

§ 9.   Komisjoni otsus

  (1) Komisjoni otsus vormistatakse kirjalikult Maaeluministeeriumi kirjaplangil.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Komisjoni otsuse ärakiri saadetakse isikule, kelle suhtes otsus on tehtud, alates otsuse tegemise päevast kolme tööpäeva jooksul.

§ 10.   Istungi protokoll

  (1) Istungid protokollitakse.

  (2) Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

  (3) Protokolli märgitakse:
  1) istungi toimumise koht, kuupäev ja protokolli number;
  2) kohalolevad ja puuduvad komisjoni liikmed;
  3) kohalolevad kutsutud isikud;
  4) päevakord;
  5) küsimuste arutamise käik;
  6) hääletustulemused;
  7) otsus.

§ 11.   Komisjoni asjaajamise korraldamine

  Maaeluministeerium korraldab komisjoni asjaajamist, sealhulgas valmistab ette ja protokollib istungeid ning koostab, edastab ja säilitab komisjoni dokumente.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

4. peatükk Määruse rakendamine 
[RT I, 16.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 12.   Loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte esitamine

  Loomkatseprojekti loa taotleja, kelle esitatud loomkatseprojekti loataotlust ei ole komisjon lahendanud enne 2021. aasta 1. jaanuari, esitab komisjonile § 12 lõikes 1 sätestatud nõuete kohase loomkatseprojekti mittetehnilise kokkuvõtte 2021. aasta 1. veebruariks.
[RT I, 16.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

Lisa 1 Loomkatseprojekti loataotlus
[RT I, 16.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

Lisa 2 Loomkatse protokoll
[RT I, 16.10.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json