Teksti suurus:

Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 88

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord

Vastu võetud 20.12.2019 nr 89
RT I, 23.12.2019, 22
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse söödaseaduse § 294 lõike 6 ja § 295 lõike 6, toiduseaduse § 494 lõike 6 ja § 495 lõike 6 ning veterinaarkorralduse seaduse § 357 lõike 6 ja § 359 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord.

§ 2.  Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik

  (1) Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik) on isik, kelle suhtes on Põllumajandus- ja Toiduameti ametnik, sealhulgas veterinaarjärelevalveametnik (edaspidi ametnik), teinud toidujärelevalve, söödajärelevalve või veterinaarjärelevalve toimingu (edaspidi koos järelevalvetoiming).
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Mitu kohustatud isikut vastutavad ühise järelevalvetoimingu eest järelevalvetasu maksmise korral solidaarselt.

§ 3.  Järelevalvetasu maksmine

  (1) Järelevalvetasu makstakse eurodes.

  (2) Ametnik teeb eelmise kalendrikuu jooksul tehtud järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise otsuse iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks.

  (3) Järelevalvetasu sissenõudmisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), IV lisas ning veterinaarkorralduse seaduses sätestatud ja selle alusel kehtestatud määrades arvestab ametnik olenevalt tehtud veterinaarjärelevalve toimingust loomade liiki ja arvu, loomade kaalu, loomsete saaduste kogust, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 3 lõikes 7 sätestatud tähenduses kaubasaadetiste arvu või üksikjuhtudel käitlemisettevõttes või selle osas tehtud veterinaarjärelevalve toimingute arvu.

  (4) Veterinaarkorralduse seaduse § 353 lõike 5 punktides 1–3, toiduseaduse §-s 491 ja söödaseaduse §-s 291 nimetatud järelevalvetoimingute eest järelevalvetasu sissenõudmisel arvestatakse toiminguid teinud ametnike arvu ning toimingu tegemisele kulunud aega.

  (5) Järelevalvetasu sissenõudmise otsus toimetatakse kohustatud isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (6) Kohustatud isik kannab järelevalvetasu üle otsuses näidatud Rahandusministeeriumi riigikassa kontsernikonto koosseisus olevale arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse saamise päevast arvates, kasutades otsuses märgitud viitenumbrit.

§ 4.  Järelevalvetasu maksmine loomade ja loomsete saaduste, toidu ning sööda Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse toimetamise korral

  (1) Loomade ja loomsete saaduste, veterinaarkorralduse seaduse §-s 4 nimetamata toidu ja sööda Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 40 sätestatud tähenduses toimetamise korral maksab kohustatud isik kaubasaadetise üle tehtud järelevalvetoimingu eest järelevalvetasu ametniku esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses märgitud summas enne kauba tolliprotseduurile suunamist.

  (2) Ametnik teeb lõikes 1 nimetatud juhul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ja toimetab selle kohustatud isikule kätte viivitamata pärast järelevalvetoimingute tegemist.

  (3) Kui kohustatud isik on veterinaarkorralduse seaduse § 357 lõike 5, toiduseaduse § 494 lõike 5 või söödaseaduse § 294 lõike 5 alusel vabastatud järelevalvetasu maksmisest enne kauba tolliprotseduurile suunamist, maksab ta järelevalvetasu §-s 3 sätestatud nõuete kohaselt.

§ 5.  Järelevalvetasu sissenõudmise otsus

  Järelevalvetoimingu eest järelevalvetasu sissenõudmiseks toimetab ametnik kohustatud isikule kätte otsuse, milles peavad olema märgitud:
  1) otsuse tegemise koht ja aeg;
  2) ametniku nimi ja ametinimetus;
  3) kohustatud isiku nimi ning elu- või asukoht ja aadress;
  4) selle järelevalvetoimingu nimetus, mille eest järelevalvetasu nõutakse;
  5) makstav järelevalvetasu summa;
  6) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber).

§ 6.  Järelevalvetasu sularahas vastuvõtmine

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet määrab kindlaks isikud, kellel on õigus järelevalvetasu sularahas vastu võtta.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Kuni kümne euro suuruse järelevalvetasu võtab lõikes 1 nimetatud isik kohustatud isiku soovil vastu sularahas.

  (3) Lõikes 1 nimetatud isik täidab kohustatud isiku juuresolekul järelevalvetasu vastuvõtmise kviitungi, mis väljastatakse kohustatud isikule. Järelevalvetasu vastu võtta ilma kviitungit väljastamata on keelatud.

  (4) Järelevalvetasu vastuvõtmise kviitung peab lisaks järelevalveasutuse nimele sisaldama raamatupidamise seaduse § 7 lõikes 2 nimetatud andmeid.

§ 7.  Järelevalvetasu maksmise kontrollimine

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib järelevalvetasu laekumist elektroonilisel teel.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Kui järelevalvetasu laekumist ei ole võimalik tehnilistel põhjustel kontrollida elektroonilisel teel, kontrollib Põllumajandus- ja Toiduamet kohustatud isiku esitatud järelevalvetasu maksmist tõendaval dokumendil olevate andmete õigsust.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 8.  Enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord

  Kohustatud isikul on kahe aasta jooksul järelevalvetasu maksmise päevast arvates õigus esitada Põllumajandus- ja Toiduametile kirjalik taotlus enammakstud järelevalvetasu tagastamiseks, esitades ka järelevalvetasu maksmist tõendava dokumendi.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 9.  Enammakstud järelevalvetasu tagastamise taotlus

  Enammakstud järelevalvetasu tagastamise taotluses (edaspidi taotlus) märgitakse:
  1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  2) panga nimetus ja järelevalvetasu maksnud isiku kontonumber, millelt makse tehti, juhul kui järelevalvetasu ei makstud sularahas;
  3) järelevalvetasu maksmise kuupäev;
  4) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimetus, kontonumber, viitenumber);
  5) selle järelevalvetoimingu nimetus, mille eest makstud järelevalvetasu tagastamist soovitakse, ning järelevalvetasu summa, selle tagastamise alus ja selgitus tagastamise vajaduse kohta;
  6) järelevalvetasu tagastamise koht (panga nimetus, kontonumber, konto omaniku nimi ja isikukood või registrikood).

§ 10.  Taotluse kontrollimine

  (1) Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning teeb enammakstud järelevalvetasu tagastamise või sellest keeldumise otsuse kümne tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Enammakstud järelevalvetasu tagastatakse, kui järelevalvetasu on makstud ettenähtust suuremas summas.

  (3) Enammakstud järelevalvetasu ei tagastata, kui ei ole võimalik kindlaks teha järelevalvetasu maksnud isikut või isikut, kelle eest on järelevalvetasu makstud, või kui isikul puudub tagasimakse saamise õigus.

  (4) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise või sellest keeldumise otsus toimetatakse kohustatud isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Kohustatud isikule tagastatakse tema esitatud järelevalvetasu maksmist tõendav dokument.

§ 11.  Enammakstud järelevalvetasu tagastamine

  Tagastatav järelevalvetasu kantakse taotluses märgitud pangakontole viie kalendripäeva jooksul enammakstud järelevalvetasu tagastamise otsuse tegemise päevast arvates.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

/otsingu_soovitused.json