Teksti suurus:

Säilitussegu turustamise loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 97

Säilitussegu turustamise loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord1

Vastu võetud 20.02.2012 nr 19
RT I, 22.02.2012, 16
jõustumine 25.02.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 1065 lõike 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse säilitussegu turustamise loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord, sealhulgas taotluse ja loa sisu nõuded.

§ 2.  Säilitussegu turustamise loa taotlus

  Säilitussegu turustamise loa saamiseks esitab tootja Põllumajandus- ja Toiduametile taotluse järgmiste andmetega:
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  1) tootja nimi, registrikood, aadress, sidevahendite numbrid;
  2) koristusmeetod, märgituna „Otsekoristus” või „Kasvatatavad taimekultuurid”;
  3) koostisosade massiprotsent taimeliikide ja taime alamliikide kaupa;
  4) kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu korral segu selliste koostisosade idanevuse andmed, mis ei vasta tarbeseemne idanevuse kohta kehtestatud nõuetele;
  5) säilitussegu kogus;
  6) kogumiskoha kasvukohatüüp;
  7) kogumise aasta.

§ 3.  Otsekoristuse teel saadava säilitussegu turustamise loa menetlus

  Otsekoristuse teel saadava säilitussegu puhul teeb Põllumajandus- ja Toiduamet kogumiskohas visuaalsed vaatlused, et veenduda säilitussegu vastavuses põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruses nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” sätestatud nõuetele. Visuaalsed vaatlused tehakse säilitussegu koostisosade kasvuperioodil vastavalt vajadusele.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 4.  Kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu turustamise loa menetlus

  (1) Kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu puhul võtab Põllumajandus- ja Toiduamet taotluse läbivaatamise ajal seemnetest proovi, et kontrollida säilitussegu koostisosade vastavust põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruses nr 56 „Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” sätestatud nõuetele.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Lõike 1 alusel võetud prooviga tehakse katsed ja analüüsid kooskõlas rahvusvaheliselt kehtestatud metoodikaga.

  (3) Katsete ja analüüside tegemiseks vajalikud proovid võetakse homogeensetest partiidest, järgides sätestatud nõudeid partii ja sellest võetud proovi suuruse kohta.

§ 5.  Säilitussegu turustamise luba

  (1) Säilitussegu turustamise loale märgitakse järgmised andmed:
  1) tootja nimi ja aadress;
  2) koristusmeetod, märgituna „Otsekoristus” või „Kasvatatavad taimekultuurid”;
  3) koostisosade massiprotsent taimeliikide ja taime alamliikide kaupa;
  4) kasvatatavate taimekultuuride säilitussegu korral segu selliste koostisosade idanevuse andmed, mis ei vasta tarbeseemne idanevuse kohta kehtestatud nõuetele;
  5) säilitussegu kogus, mille turustamiseks luba taotletakse;
  6) säilitussegu päritolupiirkond;
  7) turustuspiirang säilitussegu päritolupiirkonnas;
  8) lähtepiirkond;
  9) kogumiskoht ja kasvatatavate kultuuride säilitussegu puhul ka kasvatuskoht;
  10) kogumiskoha kasvukohatüüp;
  11) kogumise aasta.

  (2) Otsekoristuse teel saadava säilitussegu korral piisab lõike 1 punkti 3 puhul, kui märgitakse taimeliikidena ja vajaduse korral taime alamliikidena selliste koostisosade, mis on kogumiskoha kasvukohatüübile iseloomulikud ja mis on säilitussegu koostisosadena olulised loodusliku keskkonna säilitamiseks geneetiliste ressursside säilitamise kontekstis, massiprotsent.


1 komisjoni direktiiv 2010/60/EL, millega sätestatakse teatavad erandid looduskeskkonna säilitamiseks mõeldud söödakultuuride seemnesegude turustamiseks (ELT L 228, 31.08.2010, lk 10–14)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json