Teksti suurus:

Piiripunkti ja imporditava toidu ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 113

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Piiripunkti ja imporditava toidu ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 05.12.2019 nr 84
RT I, 11.12.2019, 3
jõustumine 14.12.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse toiduseaduse § 421 lõike 6 ja § 422 lõike 7 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), artikli 47 lõike 2 punkti b alusel kehtestatud loetelus nimetamata toidu (edaspidi toit) importimiseks ettenähtud piiripunkti (edaspidi piiripunkt) ja imporditava toidu ametliku kontrollimise koha (edaspidi ametliku kontrollimise koht) määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord.

§ 2.  Piiripunkti määramise taotluse sisu nõuded ja taotluse menetlemise kord

  (1) Piiripunkti määramiseks esitab piiripunkti omanik või valdaja Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku taotluse. Taotluse näidisvorm avaldatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Piiripunkti määramise taotluses esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) piiripunkti omaniku ja valdaja nimi, registri- või isikukood, elu- või asukoha aadress ja sidevahendite numbrid;
  2) piiripunkti koha aadress;
  3) piiripunkti tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite numbrid;
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 64 sätestatud nõuetele vastavust tõendavad asjakohased andmed ja dokumendid.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet hindab piiripunkti vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 64 sätestatud nõuetele nii taotleja esitatud andmete ja dokumentide alusel kui ka kohapeal.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 2 kohase teate piiripunkti määramise kavatsuse kohta Euroopa Komisjonile.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Pärast Euroopa Komisjoni poolt piiripunkti nõuetele vastavaks või mittevastavaks hindamist ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõigetes 3–5 sätestatud teate saamist teeb Põllumajandus- ja Toiduamet viivitamata asjakohase otsuse.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (6) Põllumajandus- ja Toiduamet toimetab lõikes 5 sätestatud otsuse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 3.  Ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ja taotluse menetlemise kord

  (1) Ametliku kontrollimise koha määramiseks esitab isik Põllumajandus- ja Toiduametile kirjaliku taotluse. Taotluse näidisvorm avaldatakse Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehel.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Ametliku kontrollimise koha määramise taotluses esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) ametliku kontrollimise koha omaniku ja valdaja nimi, registri- või isikukood, elu- või asukoha aadress ja sidevahendite numbrid;
  2) ametliku kontrollimise koha aadress;
  3) ametliku kontrollimise koha tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite numbrid;
  4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele vastavust tõendavad asjakohased andmed ja dokumendid.

  (3) Põllumajandus- ja Toiduamet hindab ametliku kontrollimise koha vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele nii taotleja esitatud andmete ja dokumentide alusel kui ka kohapeal.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Põllumajandus- ja Toiduamet teeb ametliku kontrollimise koha määramise või sellest keeldumise otsuse 30 tööpäeva jooksul ametliku kontrollimise koha määramise taotluse saamisest arvates.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (5) Põllumajandus- ja Toiduamet toimetab lõikes 4 sätestatud otsuse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 14. detsembril 2019. a.

/otsingu_soovitused.json