Teksti suurus:

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/054 muutmine

Väljaandja:Transpordiamet
Akti liik:leping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2021, 2

Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr 17-00132/054 muutmine

Vastu võetud 02.11.2021

Lisa 7
29.06.2017. a sõlmitud
„Sõidukite tehnonõuetele vastavuse
kontrolli teostamise lepingu” nr 17-00132/054 juurde


Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane)¹, registrikoodiga 70001490, asukohaga Valge 4, 11413 Tallinn, mida volituse alusel esindab Transpordiameti sõidukite osakonna juhataja Märten Surva,

ja

Osaühing Tehnokonsult, registrikoodiga 10856601, asukohaga Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Taaravainu küla, Lepna tee 7, 44420 (edaspidi Teostaja), mida esindab juhatuse liige Andrus Valk,

vahel on sõlmitud 29.06.2017 sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 17-00132/054 (edaspidi Leping).


Võttes arvesse, et:
(i) Lepingu punkti 8.1 kohaselt saab Lepingut muuta Poolte kokkuleppel. Lepingu muudatused, mis ei ole vormistatud Lepinguga samas vormis, on tühised. Lepingu muudatused tuleb vormistada Lepingu lisana;
(ii) 05.10.2021 kirjaga nr 11.2-7/21/34275-1 edastas Teostaja avalduse Lepingu muutmiseks seoses aadressil Kaupmehe 3, Tartu asuva ülevaatuspunkti lisandumisega ning aadressil Tähe 135B, Tartu asuva ülevaatuspunkti sulgemisega;
(iii) Lepingu Lisa 6 punktiga 1 muudeti Lepingu punkti 2 ning sõnastati see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

Jrk.nr

Ülevaatuspunkti aadress

Lubatud sõiduki kategooriad

1.

Lepna tee 7, Taaravainu küla, Rakvere vald, 44420 Lääne-Viru maakond

M, N, O, L, T, R, LM, C

2.

Paide mnt 7i, 45107 Tapa

M, N, O, L, T, R, LM, C

3.

Kadaka tee 3a, 10621 Tallinn

M1, N1, O1, O2, L

4.

Järveküla tee 26a, 30328 Kohtla-Järve

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

5.

Teguri 37A, 50107 Tartu

M1, M2, N1, O1, O2

6.

Punane 56, 13619 Tallinn

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

7.

Tähe 135B, 51013 Tartu

M1, M2, N1, N2, O1, O2, L, T, R, LM, C

8.

Karja tn 59, 80018 Rakvere

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

9.

Jordi tee 4, Jõhvi vald

M, N, O, L, T, R, LM, C


Lähtudes eeltoodust, lepivad Transpordiamet ja Teostaja kokku:

1. Muuta Lepingu punkti 2 ning sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:

„2. Lepinguga annab Transpordiamet Teostajale täitmiseks haldusülesande, mis seisneb ülevaatuste teostamises järgmistes ülevaatuspunktides tabelis nimetatud sõidukite kategooriatele:

Jrk.nr

Ülevaatuspunkti aadress

Lubatud sõiduki kategooriad

1.

Lepna tee 7, Taaravainu küla, Rakvere vald, 44420 Lääne-Viru maakond

M, N, O, L, T, R, LM, C

2.

Paide mnt 7i, 45107 Tapa

M, N, O, L, T, R, LM, C

3.

Kadaka tee 3a, 10621 Tallinn

M1, N1, O1, O2, L

4.

Järveküla tee 26a, 30328 Kohtla-Järve

M1, M2, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

5.

Teguri 37A, 50107 Tartu

M1, M2, N1, O1, O2

6.

Punane 56, 13619 Tallinn

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

7.

Karja tn 59, 80018 Rakvere

M1, N1, O1, O2, L, T, R, LM, C

8.

Jordi tee 4, Jõhvi vald

M, N, O, L, T, R, LM, C

9.

Kaupmehe 3, Tartu

M, N, O, L, T, R, LM, C

2. Lepingu muudatus on sõlmitud elektroonilises vormis eesti keeles. Lepingu muudatus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist.

3. Poolte rekvisiidid ja allkirjad

   

Transpordiamet

Teostaja

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

   

¹ Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (Lennuameti, Maanteeameti ja Veeteede Ameti ühendamine), RT I, 10.12.2020, 1.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json