Teksti suurus:

Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2023
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2022, 4

Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord

Vastu võetud 26.11.2014 nr 9
RT I, 28.11.2014, 20
jõustumine 01.12.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.10.2015RT I, 29.10.2015, 301.11.2015, osaliselt 01.02.2016
20.10.2016RT I, 26.10.2016, 329.10.2016, osaliselt 01.10.2017
19.09.2017RT I, 26.09.2017, 101.10.2017
18.09.2019RT I, 19.09.2019, 322.09.2019, määruses asendatud sõnad „spordikooli pidaja” sõnaga „spordikool” vastavas käändes
08.04.2020RT I, 09.04.2020, 1112.04.2020
30.04.2020RT I, 05.05.2020, 1608.05.2020, osaliselt 01.01.2021
16.12.2020RT I, 18.12.2020, 3021.12.2020
07.04.2021RT I, 09.04.2021, 2112.04.2021
02.05.2022RT I, 06.05.2022, 309.05.2022
01.11.2022RT I, 04.11.2022, 207.11.2022

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 91 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse treeneri tööjõukulu toetuse (edaspidi toetus) määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ning treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord.

§ 2.   Toetuse määramine, jaotamine ja tagasinõudmine

  Toetuse määramise, jaotamise ja tagasinõudmise ülesannet täidab Kultuuriministeerium või kultuuriministri poolt volitatud eraõiguslik juriidiline isik halduslepingu alusel (edaspidi toetuse andja).

§ 3.   Toetuse määramise alused

  (1) Toetus on ette nähtud spordiklubile ja spordikoolile lapsi ja kuni 24-aastaseid (kaasa arvatud) noori ettevalmistavas astmes, treeningastmes ja meisterlikkuse astmes töölepingu alusel juhendava 5. ja kõrgema kutsetasemega treeneri tööjõukulu katmiseks.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 01.10.2017]

  (2) Toetus on ette nähtud spordialaliidule lapsi ja kuni 24-aastaseid (kaasa arvatud) noori meisterlikkuse astmes töölepingu alusel juhendava 5. ja kõrgema kutsetasemega treeneri tööjõukulu katmiseks.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 01.10.2017]

  (3) Toetust makstakse regulaarse, planeeritud ja reglementeeritud treeningtöö läbiviimise toetamiseks.

  (4) Toetust makstakse juhul, kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool kohustub katma toetuse saamisega seotud treeneri tööjõukuludest koos makstavate maksude ja maksetega vähemalt käesoleva paragrahvi lõikele 5 või 6 vastava suurusega omaosaluse.
[RT I, 26.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

  (5) Käesoleva määruse § 7 lõikes 13 sätestatud juhul on spordialaliidu, spordiklubi ja spordikooli omaosaluse suurus võrdne toetuse suurusega.
[RT I, 26.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

  (6) Käesoleva määruse § 7 lõikes 2 sätestatud juhul on spordialaliidu, spordiklubi ja spordikooli omaosaluse suurus Kultuuriministeeriumi valitsemisala aasta eelarves sihtotstarbeliselt treenerite tööjõukulude katteks määratud summa jagatuna käesoleva määruse § 7 lõikes 13 sätestatud treeningtundide piirmääraga ja korrutatuna toetuse saamisega seotud treeneri treeningtundide arvuga aastas, millele liidetakse samaväärse summa ja toetuse suuruse vahe.
[RT I, 26.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

  (7) Treeneri tööjõukulu hulka, mille katmiseks toetust eraldatakse, arvestatakse puhkusetasu vastavalt töölepingule kuni 56 kalendripäeva eest aastas.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

§ 4.   Nõuded spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile toetuse saamiseks

  (1) Spordialaliit ja spordiklubi on esitanud õigeaegselt ja korrektselt andmed Eesti spordiregistrile ning spordikooli andmed on nõutud korras kantud ja uuendatud Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (11) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool peab olema esitanud viimase majandusaasta aruande seaduses ettenähtud korras ja tähtajal äriregistrile või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (2) Spordialaliidul, spordiklubil ja spordikoolil ei tohi olla 31. märtsi, 30. juuni, 30. septembri ja 31. detsembri seisuga riikliku maksu (k.a makse) võlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlga. Maksuvõla tasumise ajatamise korral peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. Käesolevas määruses loetakse riikliku maksu võlaks tähtpäevaks tasumata riikliku maksu ja sellelt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (3) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool peab laste ja noorte arvestust nimede ja isikukoodide alusel.

  (4) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool on jaotanud lapsed ja noored vastavalt vanusele ja ettevalmistusele tunniplaani alusel tegutsevatesse treeningrühmadesse.

  (5) Lapse või noore treenimine spordialaliidus, spordiklubis või spordikoolis peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis lepingu või muu dokumendiga tõendatav.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (6) Spordialaliidul, spordiklubil või spordikoolil on ruumid või treeningpaigad tunniplaanis kajastatud treeningute läbiviimiseks ja nende kasutamiseks on vajadusel sõlmitud lepingud nende omanike või haldajatega.

  (7) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool on määranud raamatupidamise eest vastutaja ning korraldab raamatupidamist järgides kehtivaid õigusakte ja Eesti head raamatupidamistava.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 29.10.2016]

  (8) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool avaldab Internetis kehtivad tunniplaanid, info treenerite, treeningrühmade ja treeningpaikade kohta ning tal on toimiv e-posti aadress ja kontakttelefon.

  (9) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool teeb toetuse andjaga koostööd, esitades toetuse andja nõudmisel kõik taotluse menetlemiseks ja hilisemaks toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud andmed.
[RT I, 29.10.2015, 3 - jõust. 01.11.2015]

  (10) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool peab olema registreeritud vastavalt Eesti spordiregistris või Eesti Hariduse Infosüsteemis vähemalt 6 kuud käesoleva määruse § 8 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise tähtpäevaks.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

§ 5.   Nõuded treenerile, kelle tööjõukulu katmiseks toetust taotletakse

  (1) Treener peab omama vähemalt treeneri kutse 5. taset.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (2) Treener ei tohi olla rikkunud spordiseaduse §-s 11 sätestatud reegleid ja treenerilt ei tohi olla võetud spordialal ja lastega tegutsemise õigust.

  (3) Treener peab treenima last või noort, kes on taotluse esitamise kalendriaastal kuni 23-aastane.

  (4) Treeneri kutse ja juhendatav spordiala peavad kattuma, välja arvatud määruse lisas 1 nimetatud erandid.

  (5) Treeneril peab spordialaliidu, spordiklubi või spordikooliga olema sõlmitud tööleping vähemalt taotletava toetuse perioodiks. Tööleping võib olla sõlmitud lühemaks perioodiks, kui see on sõlmitud ajutiselt äraoleva töötaja asendamise ajaks.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

§ 6.   Nõuded treeningrühmale

  (1) Treeningrühm peab vastama lisaga 2 spordialade ning ettevalmistava, treening- ja meisterlikkuse astmete kaupa kinnitatud laste ja noorte vanusepiiridele ning laste ja noorte arvule treeningrühmas.

  (11) Taotlemisel treeningrühma kohta esitatavad andmed ei tohi olla vastuolus Eesti spordiregistrisse kantud andmetega. Vajadusel tuleb spordiregistrisse kantud andmeid uuendada.
[RT I, 29.10.2015, 3 - jõust. 01.11.2015]

  (2) Treeningrühma koormus peab vastama käesoleva määruse lisas 2 esitatud treeningrühma treeningkoormuse normile, sealjuures ei tohi ettevalmistavas astmes ühe treeningkorra pikkus ületada kahte akadeemilist tundi.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 29.10.2016]

  (3) Ettevalmistava astme treeningrühma arvatakse laps ja noor, kes alustab tegelemist vastava spordialaga või laps ja noor, kes soovib tegeleda vastava spordialaga harrastaja tasemel.

  (4) Treeningastme treeningrühma arvatakse laps ja noor, kes on eelnevalt spordiga tegelenud ja kelle kehaline ettevalmistus võimaldab treenida treeningastme treeningrühmas ettenähtud koormustega.

  (5) Meisterlikkuse astme treeningrühma arvatakse laps või noor, kes vastab vähemalt ühele järgnevale tunnusele:
  1) kes on arvatud Eesti Olümpiakomitee poolt A, B või C taseme sportlaseks;
  2) kes on arvatud täiskasvanute koondvõistkonda või koondvõistkonna kandidaadiks esindamaks Eestit olümpiamängudel, maailmameistrivõistlusel, Euroopa meistrivõistlusel, Euroopa Mängudel või vastaval kvalifikatsioonivõistlusel;
  3) kes on saavutanud 1.–16. koha sellistel rahvusvahelisel tippvõistlusel nagu maailma karikavõistluse etapp, Euroopa karikavõistluse etapp või traditsioonilised ja rahvusvahelise spordialaliidu kalenderplaani võistlused;
  4) kes on saavutanud 1.–12. koha noorte või juunioride maailmameistrivõistlusel, Euroopa meistrivõistlusel, juunioride maailma karikavõistluse etapil, juunioride Euroopa karikavõistluse etapil, noorte olümpiamängudel, Euroopa Noorte Olümpiafestivalil, Euroopa Mängudel, universiaadil või üliõpilaste maailmameistrivõistlusel;
  5) kes on kinnitatud noorte, juunioride või noorsoo vanuseklassides Eesti koondvõistkonda või koondvõistkonna kandidaadiks osalemaks ja valmistumaks vastava vanuseklassi maailmameistrivõistluseks, Euroopa meistrivõistluseks, noorte olümpiamängudeks, Euroopa Noorte Olümpiafestivaliks, Euroopa Mängudeks, universiaadiks või üliõpilaste maailmameistrivõistluseks.

  (6) Treeningrühmas treenimine toimub spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli poolt kinnitatud nimekirjade alusel.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 29.10.2016]

  (7) Ettevalmistavas astmes ja treeningastmes võetakse laps ja noor ühel spordialal arvesse ühekordselt ja nimetatud astmetes ei tohi laps ega noor olla ühel spordialal mitme treeningrühma või mitme spordiklubi või spordikooli nimekirjas.
[RT I, 29.10.2015, 3 - jõust. 01.11.2015]

  (8) Treeningastme treeningrühma last või noort võib arvata täiendavalt ühte meisterlikkuse astme treeningrühma vastava spordialaliidu nõusolekul või spordialaliidu meisterlikkuse rühma toetuse andja nõusolekul, kuid meisterlikkuse treeningrühma treeneri toetuse suuruse arvestamisel arvestatakse treeningtunde, mis antakse nendele lastele või noortele lisaks treeningastmes saadud koormusele.

  (9) Spordialaliidu juhatuse otsuse alusel võib meisterlikkuse astme treeningrühma arvata lapse või noore, kelle vanus ei vasta määruse lisas 2 kinnitatud meisterlikkuse astme vanuse alampiiri nõuetele.

§ 7.   Toetuse suurus

  (1) Toetust nõuetele vastava treeneri tööjõukulude katteks eraldatakse kuni 50% ulatuses sellele treenerile töölepingu alusel nõuetele vastavate treeningrühmade treenimise eest makstavast tasust koos makstavate maksude ja maksetega, kuid mitte rohkem kui 24-treeningtunnise nädalakoormuse eest kõigi selle treeneri tööjõukulude katteks toetust saama õigustatud spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide peale kokku ning riigieelarve seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 9 alusel kinnitatud Kultuuriministeeriumi valitsemisala aasta eelarves määratud summa ulatuses.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 01.10.2017]

  (11) Mitmes spordialaliidus, spordiklubis või spordikoolis lapsi või noori treeniva treeneri tööjõukulude katteks eraldatud toetus jaotatakse treeneri tööandjateks olevate spordialaliitude, spordiklubide või spordikoolide vahel proportsionaalselt treeneri töökoormusega.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 01.10.2017]

  (12) Riigieelarves sihtotstarbeliselt treenerite tööjõukulude katteks ettenähtud vahenditest võib toetuse andja kasutada kuni 0,5% käesoleva määruse § 16 lõike 2 punkti 2 kohase järelevalve teostamisega kaasnevate kulude katteks.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 29.10.2016]

  (13) Toetust eraldatakse kuni 50% ulatuses toetuse saamisega seotud treeneri tööjõukuludest koos makstavate maksude ja maksetega juhul, kui treeningtundide summa kõigi vastavaks tunnistatud taotluste peale kokku on kuni 1 350 000.
[RT I, 04.11.2022, 2 - jõust. 07.11.2022]

  (2) Kui treeningtundide summa kõigi vastavaks tunnistatud taotluste peale kokku ületab käesoleva paragrahvi lõikes 13 sätestatud piirmäära, vähendatakse käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel arvutatavat toetuse piirsummat ning jaotatakse Kultuuriministeeriumi valitsemisala aasta eelarves sihtotstarbeliselt treenerite tööjõukulude katteks määratud summa kõikide vastavaks tunnistatud taotluste vahel võrdsetel alustel.
[RT I, 26.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel arvutatav toetuse piirsumma ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul ka toetuse vähendatud piirsumma tehakse teatavaks Kultuuriministeeriumi kodulehel, toetuse andja kodulehel ja toetuse taotlemise elektroonilises keskkonnas.
[RT I, 26.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

  (4) Toetuse andja võib käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel avalikustatud toetuse piirsummasid käesoleva määruse § 12 kohase otsuse tegemiseni muuta, kui treeningtundide summa kõigi vastavaks tunnistatud taotluste peale kokku tulenevalt mõne taotluse muutmisest või tagasivõtmisest muutub.
[RT I, 26.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

§ 8.   Taotluse esitamine ja tähtaeg

  (1) Taotlus toetuste saamiseks järgnevaks kalendriaastaks esitatakse läbi elektroonilise keskkonna toetuse andjale ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (2) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool esitab ühe taotluse kõigi oma nõuetele vastavate treenerite toetuste kohta.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 29.10.2016]

  (3) Taotluse esitab spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli allkirjaõiguslik isik või allkirjaõigusliku isiku poolt volitatud isik. Taotluse esitamisel kinnitatakse esitatud andmete õigsust.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 29.10.2016]

  (4) Tähtajaks esitamata taotlusi vastu ei võeta.

§ 9.   Taotlemisel esitatavad andmed ja dokumendid

  Toetuse taotlemisel esitab spordialaliit, spordiklubi või spordikool elektroonilises keskkonnas toetuse andjale määruse lisas 3 loetletud andmed ning vajadusel taotluse esitaja esindusõigust tõendava dokumendi.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 29.10.2016]

§ 10.   Taotluse vastu võtmine

  (1) Taotluse esitamisel kontrollib toetuse andja:
  1) spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli vastavust käesoleva määruse § 4 lõigetes 1, 11 ja 3–10 esitatud nõuetele;
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]
  2) treenerite vastavust käesoleva määruse §-s 5 esitatud nõuetele;
  3) treeningrühmade vastavust käesoleva määruse § 6 lõigetes 1–6 esitatud nõuetele.

  (2) Taotluses esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks on toetuse andjal õigus:
  1) kasutada spordiregistri asjakohaseid andmeid;
  2) kontrollida isikuandmete õigsust rahvastikuregistri kaudu;
  3) konsulteerida vastavate spordialaliitude, maakondade spordiliitudega ja kohalike omavalitsustega.

  (3) Taotlus võetakse vastu, kui esitatud andmete kohaselt vastab taotlus käesoleva määruse § 4 lõigetes 1, 11 ja 3–10, §-s 5 ning § 6 lõigetes 1–6 esitatud nõuetele.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (4) Kui taotluses esitatud andmed on puudulikud või ei ole täidetud käesoleva määruse § 4 lõigetes 1, 11 ja 3–10, §-s 5 ning § 6 lõigetes 1–6 esitatud nõuded, siis taotlust vastu ei võeta ja teavitatakse spordialaliitu, spordiklubi või spordikooli viivitamata vajadusest täiendada või parandada vastavaid andmeid. Käesoleva määruse § 4 lõigetest 1, 11 ja 10 tulenevaid nõudeid puuduste kõrvaldamise teel täita ei võimaldata.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

§ 11.   Taotluse nõuetele vastavuse kontroll

  (1) Pärast taotluse vastu võtmist toetuse andja hindab, kas taotlus vastab käesolevas määruses esitatud nõuetele.

  (2) Kui taotlus ei vasta käesolevas määruses esitatud nõuetele, teavitatakse spordialaliitu, spordiklubi või spordikooli viivitamata vajadusest parandada või täiendada vastavaid andmeid.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (3) Taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel võib toetuse andja või tema volitatud isik teostada paikvaatlust taotluses esitatud andmete kontrollimiseks ja võrdlemiseks.

  (4) Kui paikvaatluse käigus selgub, et taotlus ei vasta käesolevas määruses esitatud nõuetele, koostab paikvaatluse teostaja protokolli.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

§ 12.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Toetuse andja teeb kümne tööpäeva möödumisel käesoleva määruse § 7 lõike 3 kohasest toetuse piirsummade avalikustamisest arvates põhjendatud otsuse spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile eraldatava toetuse osas märkides ära, millise taotluses nimetatud treeneri tööjõukulude katteks toetus antakse.
[RT I, 26.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

  (2) Käesoleva määruse § 7 lõikes 2 nimetatud juhul teeb toetuse andja otsuse toetuse andmise kohta proportsionaalselt väiksemas määras.

  (21) Toetuse andja võib jätta taotluse rahuldamata, kui spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile eelmiseks kalendriaastaks määratud toetust on käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkumise tõttu korduvalt vähendatud.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (3) Otsus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) spordialaliidu, spordiklubi ja spordikooli nimetus, kellele toetus antakse;
  2) treeneri nimi, kelle tööjõukulude katmiseks toetus on mõeldud;
  3) toetuse summa treenerite kaupa.

  (4) Otsusest teavitatakse toetuse saajaid 3 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (5) Toetust saavad spordialaliidud, spordiklubid, spordikoolid ja treenerid ning toetussummad avalikustatakse toetuse andja veebilehel 3 tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 29.10.2016]

§ 13.   Toetuse maksmine

  (1) Ühele spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile eraldatud toetuste summad liidetakse.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 29.10.2016]

  (2) Toetuste väljamakse tehakse spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile kvartaalselt iga kvartali esimese kuu 20. kalendripäevaks.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 29.10.2016]

  (21) Toetuse andja võib käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtpäeval maksta treenerite osas, kelle nõutav kutse kvartali kestel aegub, toetuse välja osaliselt ja maksta ülejäänud toetuse välja kümne tööpäeva jooksul pärast kutse uuendamist.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata, kui:
  1) spordialaliidul, spordiklubil või spordikoolil on käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud tähtpäeva seisuga riikliku maksu võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg ning see ei ole toetuse kvartaalse väljamakse tegemise ajaks tasutud;
  2) spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei ole 1. aprilli, 1. juuli või 1. oktoobri seisuga täitnud käesoleva määruse § 14 lõikest 1 tulenevat kohustust või
  3) spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei ole tähtaegselt rahuldanud käesoleva määruse § 18 kohast tagasimaksunõuet.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 sätestatud juhul tehakse toetuse väljamakse spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile kümne tööpäeva jooksul pärast seda, kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool on toetuse andjat võla tasumisest teavitanud. Kvartaalset toetusosa vähendatakse vastavalt käesoleva määruse § 17 lõikele 2.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 2 ja 3 sätestatud juhtudel määrab toetuse andja spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile täiendava tähtaja käesoleva määruse § 14 lõikest 1 tuleneva kohustuse täitmiseks või käesoleva määruse § 18 kohase tagasimaksunõude rahuldamiseks. Tähtaegsel kohustuse täitmisel või tagasimaksunõude rahuldamisel makstakse kvartaalne toetusosa välja täies ulatuses.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

§ 14.   Andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest teavitamine
[RT I, 29.10.2015, 3 - jõust. 01.11.2015]

  (1) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool kinnitab 31. märtsiks, 30. juuniks ja 30. septembriks taotluses esitatud andmete kehtivust.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (2) Kui taotluses esitatud andmed vajavad muutmist, parandab spordialaliit, spordiklubi või spordikool muutunud andmed toetuse taotlemise elektroonilises keskkonnas viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (4) Taotlusesse sisseviidud muudatused peavad vastama käesoleva määruse §-des 4–6 esitatud nõuetele.

§ 15.   Muudatustest tulenev toetuse tagasimaksmine
[Kehtetu - RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

§ 16.   Toetuse kasutamise kontroll

  (1) Toetuse andja kontrollib Maksu- ja Tolliameti kaudu treenerite eest kohustuslike maksude ja maksete tasumist, kelle tööjõukulude katteks toetus anti.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule toetuse andja:
  1) kontrollib spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli, treeneri ja treeningrühma vastavust käesoleva määruse §-des 4–6 esitatud nõuetele;
  2) teostab vajadusel paikvaatluse vormis järelevalvet taotluses esitatud treeningtöö reaalse toimumise üle;
[RT I, 29.10.2015, 3 - jõust. 01.11.2015]
  3) jälgib treenerite töötasudeks suunatud sihtotstarbeliste summade kajastumist Eesti spordiregistrile esitatavate tegevus- ja finantsandmete alusel.

  (3) Kui kontrolli käigus tuvastatakse käesoleva määruse nõuete rikkumine, teeb toetuse andja toetuse suuruse muutmise ja toetuse tagasimaksmise põhjendatud otsuse vastavalt käesoleva määruse §-dele 17 ja 18. Otsus edastatakse spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile 3 tööpäeva jooksul arvestades otsuse tegemisest.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

§ 17.   Toetuse suuruse muutmine
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (1) Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei vasta käesoleva määruse § 4 lõigetes 1 ja 11 sätestatud nõuetele, vähendatakse määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb nõuete täitmise tähtpäevast toetusperioodi lõpuni.

  (2) Kui spordialaliidul, spordiklubil või spordikoolil on käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud tähtpäeva seisuga riikliku maksu võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressivõlg, vähendatakse määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud tähtpäeva ja võla tasumise vahele.

  (3) Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei täida toetuse andja korduvast nõudmisest hoolimata käesoleva määruse § 4 lõikes 9 sätestatud kohustust, võib toetuse andja vähendada määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb toetuse andja määratud kohustuse täitmise tähtpäeva ja kohustuse täitmise vahele.

  (4) Kui toetuse saamisega seotud treener ei vasta käesoleva määruse §-s 5 sätestatud nõuetele, vähendatakse määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb nõuetele mittevastavuse tuvastamise ja nõuete täitmise vahele.

  (5) Kui toetuse saamisega seotud treeningrühm ei vasta käesoleva määruse §-s 6 sätestatud nõuetele, võib toetuse andja vähendada määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb nõuetele mittevastavuse tuvastamise ja nõuete täitmise vahele.

  (6) Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei ole tasunud vähemalt makstava toetuse suuruse ja käesoleva määruse § 3 lõikes 4 sätestatud kohustuse summale vastavas ulatuses kohustuslikke makse ja makseid treenerite osas, kelle tööjõukulude katteks toetus anti, vähendatakse määratud toetust vastavalt tasumata jäetud maksudele ja maksetele.

  (7) Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei täida käesoleva määruse § 14 lõikest 1 tulenevat kohustust või ei rahulda käesoleva määruse § 18 kohast tagasimaksunõuet käesoleva määruse § 13 lõike 5 kohaselt määratud täiendava tähtaja jooksul, vähendatakse määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb käesoleva määruse § 14 lõikest 1 tuleneva kohustuse puhul samas lõikes nimetatud tähtpäeva või käesoleva määruse § 18 kohase tagasimaksunõude puhul toetuse andja määratud tähtpäeva ning kohustuse täitmise või tagasimaksunõude rahuldamise vahele.

  (8) Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool ei täida käesoleva määruse § 14 lõikest 2 tulenevat kohustust, võib toetuse andja vähendada määratud toetust proportsionaalselt ajaga, mis jääb andmete muutumise ja andmete parandamise vahele.

  (9) Kui spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile määratud toetust on käesoleva paragrahvi lõigete 4–6 alusel vähendatud, võib seda andmete muutumisel taas suurendada, kuid mitte rohkem kui toetusperioodiks algselt määratud summani, millest on maha arvatud käesoleva paragrahvi lõigete 2, 3, 7 ja 8 alusel otsustatud vähendamised.

  (10) Kui treeneri tööjõukulu katteks toetust saav spordialaliit, spordiklubi või spordikool loobub vastavast toetusosast teise spordialaliidu, spordiklubi või spordikooli kasuks, võib viimati nimetatud spordialaliidule, spordiklubile või spordikoolile määratud toetust suurendada üle toetusperioodiks algselt määratud summa.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

§ 18.   Toetuse tagasimaksmine

  Toetuse vähendamisel käesoleva määruse § 17 lõigetes 1–8 sätestatud alustel nõuab toetuse andja spordialaliidult, spordiklubilt või spordikoolilt enammakstud toetuse tagasi.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

§ 181.   Täiendav toetus
[Kehtetu - RT I, 05.05.2020, 16 - jõust. 01.01.2021]

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andja säilitab toetuse maksmise, toetuse suuruse muutmise ja toetuse tagasimaksmise otsuseid seitse aastat ning muid toetuse taotlemisega seotud dokumente kolm aastat.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.09.2017, 1 - jõust. 01.10.2017]

§ 20.   Rakendussätted
[RT I, 29.10.2015, 3 - jõust. 01.11.2015]

  (1) Määruse § 8 lõikes 1 nimetatud taotluste esitamise periood 2014. aastal on 1. detsembrist kuni 22. detsembrini.

  (2) Määruse § 12 lõikes 1 nimetatud otsus tehakse 2015. a osas 20. jaanuariks 2015. a.

  (3) Määruse § 13 lõikes 2 nimetatud väljamakse 2015. a esimese kvartali osas tehakse 30. jaanuaril 2015. a.

  (4) 2016. aastal makstava toetuse määramise tingimustele, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ning treenerile, ning toetuse suurusele, jaotamisele, tagasimaksmisele ja tagasinõudmisele kohaldatakse taotluse menetlemise käesoleva määruse kuni 2016. aasta 1. veebruaril kehtinud redaktsiooni.
[RT I, 29.10.2015, 3 - jõust. 01.11.2015]

  (5) 2017. aastal makstava toetuse määramise tingimuste ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise osas juhindutakse käesoleva määruse kuni 2017. aasta 30. septembrini kehtinud redaktsioonist.
[RT I, 26.10.2016, 3 - jõust. 01.10.2017]

  (6) 2019. aastal makstava toetuse määramise tingimuste ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise osas juhindutakse käesoleva määruse 2017. aasta 1. oktoobril jõustunud redaktsioonist.
[RT I, 19.09.2019, 3 - jõust. 22.09.2019]

  (7) Spordialaliitudele, spordiklubidele ja spordikoolidele 2020. aastaks määratud toetust alates eriolukorra väljakuulutamisest 12. märtsil kuni 30. juunini ei vähendata. Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool vähendab selles ajavahemikus töölepingu seaduse § 37 alusel eriolukorrast põhjustatud majanduslikest asjaoludest tulenevalt toetuse saamisega seotud treeneri töötasu, võib seda teha käesoleva määruse § 3 lõigetes 4–6 sätestatud omaosaluse arvelt. Selles ajavahemikus tekkinud toetuse jääki võib spordialaliit, spordiklubi või spordikool kasutada lapsi ja kuni 24-aastaseid noori juhendavate toetuse saamisega mitteseotud, sealhulgas 5. kutsetasemest madalama kutsetasemega treenerite tööjõukulude katmiseks.
[RT I, 09.04.2020, 11 - jõust. 12.04.2020]

  (8) Toetuse ning spordialaliidu, spordiklubi ja spordikooli omaosaluse suuruse arvutamisel juhindutakse 2021.–2022. aastal toetuse eraldamisel treeningtundide summast 1 175 000.
[RT I, 04.11.2022, 2 - jõust. 07.11.2022]

  (81) Toetuse ning spordialaliidu, spordiklubi ja spordikooli omaosaluse suuruse arvutamisel juhindutakse alates 2023. aastaks toetuse eraldamisest treeningtundide summast 1 350 000.
[RT I, 04.11.2022, 2 - jõust. 07.11.2022]

  (9) Spordialaliitudele, spordiklubidele ja spordikoolidele 2021. aastaks määratud toetust ajavahemikus 11. märtsist kuni 30. juunini ei vähendata. Kui spordialaliit, spordiklubi või spordikool vähendab selles ajavahemikus töölepingu seaduse § 37 alusel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisist tingitud majanduslikest asjaoludest tulenevalt toetuse saamisega seotud treeneri töötasu, võib seda teha käesoleva määruse § 3 lõigetes 4–6 sätestatud omaosaluse arvelt. Selles ajavahemikus tekkinud toetuse jääki võib spordialaliit, spordiklubi või spordikool kasutada lapsi ja kuni 24-aastaseid noori juhendavate toetuse saamisega mitteseotud, sealhulgas 5. kutsetasemest madalama kutsetasemega treenerite tööjõukulude katmiseks.
[RT I, 09.04.2021, 21 - jõust. 12.04.2021]

§ 21.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 2014. aasta 1. detsembril.
 

Lisa 1 Spordialade erandite ja lubatud treenerikutsete loetelu
[RT I, 06.05.2022, 3 - jõust. 09.05.2022]

Lisa 2 Laste ja noorte vanusepiirid, treeningrühma suuruse ja treeningrühma treeningkoormuse normid spordialade ning ettevalmistava, treening- ja meisterlikkuse astmete kaupa
[RT I, 06.05.2022, 3 - jõust. 09.05.2022]

Lisa 3 Treeneri tööjõukulude toetuse taotlemisel esitatavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json