Teksti suurus:

Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2022, 8

Tagatisfondile hoiuste ja hoiustajate kohta täpsemate andmete esitamise kord

Vastu võetud 18.01.2022 nr 4
RT I, 11.02.2022, 14
jõustumine 01.07.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.05.2022RT I, 18.05.2022, 2101.07.2022
01.11.2022RT I, 04.11.2022, 607.11.2022

Määrus kehtestatakse Tagatisfondi seaduse § 38 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tagatisfondile krediidiasutuse pankroti- või moratooriumihalduri või likvideerija poolt esitatavate hoiustajate ja nende kõlblike hoiuste saldode ning sissenõutavaks muutunud kohustuste andmete täpsem loetelu ja esitamise kord.

§ 2.   Aruanded ja nende koostamine

  (1) Krediidiasutuse pankroti- või moratooriumihaldur või likvideerija (edaspidi haldur) on kohustatud esitama Tagatisfondile iga hoiustaja, tema kõlbliku hoiuse ja sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta hoiuste peatamise päeva seisuga andmed järgmiste aruannetena:
  1) „Andmed füüsilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta” vastavalt määruse lisale 1;
  2) „Andmed füüsiliste isikute kontojääkide kohta” vastavalt määruse lisale 2;
  3) „Andmed juriidilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta” vastavalt määruse lisale 3;
  4) „Andmed juriidiliste isikute kontojääkide kohta” vastavalt määruse lisale 4.

  (2) Aruanded koostatakse eurodes ümardatuna kahe kohani pärast koma, välja arvatud juhul, kui määruse lisas on sätestatud teisiti.

  (3) Välisvaluutas fikseeritud summad arvutatakse ümber eurodesse hoiuste peatamise päeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. Kui hoiuste peatamise päev ei ole pangapäev, kasutatakse hoiuste peatamise päevale eelnenud viimasel pangapäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakurssi.

§ 3.   Aruannete esitamise nõuded

  (1) Aruanded esitatakse Tagatisfondile Finantsinspektsiooni vahendusel elektrooniliselt XML-is (eXtensible Markup Language) vormindatud dokumentidena, järgides Finantsinspektsiooni veebilehel avaldatud tehnilisi nõudeid andmevahetuse turvamisele ja aruannete esitamisele.

  (2) Kui esitatud aruandes tuvastatakse viga, esitab haldur elektrooniliselt uue korrigeeritud aruande.

  (3) Aruannete esitamisel tuleb kasutada järgmisi aruannete koode:
  1) “Andmed füüsilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta” koodiga 251;
  2) “Andmed füüsiliste isikute kontojääkide kohta” koodiga 252;
  3) “Andmed juriidilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta” koodiga 253;
  4) “Andmed juriidiliste isikute kontojääkide kohta” koodiga 254.
[RT I, 18.05.2022, 21 - jõust. 01.07.2022]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2022. aasta 1. juulil.

Lisa 1 Andmed füüsilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta
[RT I, 04.11.2022, 6 - jõust. 07.11.2022]

Lisa 2 Andmed füüsiliste isikute kontojääkide kohta

Lisa 3 Andmed juriidilisest isikust hoiustajate ja neile tehtavate väljamaksete kohta
[RT I, 04.11.2022, 6 - jõust. 07.11.2022]

Lisa 4 Andmed juriidiliste isikute kontojääkide kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json