Teksti suurus:

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruse nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 04.12.2015, 9

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruse nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” muutmine

Vastu võetud 01.12.2015 nr 67

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 27 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2011. a määruse nr 47 „Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks” § 1 alusel.

Keskkonnaministri 9. mai 2011. a määruses nr 30 „Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktidega 7–10 järgmises sõnastuses:

„7) bis(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP) üle 0,1 massiprotsendi;
8) butüülbensüülftalaati (BBP) üle 0,1 massiprotsendi;
9) dibutüülftalaati (DBP) üle 0,1 massiprotsendi;
10) diisobutüülftalaati (DIBP) üle 0,1 massiprotsendi.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 26 ja 27:

„(26) Alates 22. juulist 2019 kohaldatakse lõike 1 punktides 7–10 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, välja arvatud elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriasse 8, sh in vitro diagnostikameditsiiniseadmed, ja kategooriasse 9.

(27) Alates 22. juulist 2021 kohaldatakse lõike 1 punktides 7–10 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriasse 8, sh in vitro diagnostikameditsiiniseadmed, ja kategooriasse 9.”;

3) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse punktidega 127 ja 128 järgmises sõnastuses:

„127) pliid termostabilisaatorina sisaldav polüvinüülkloriid, mida kasutatakse lähtematerjalina amperomeetrilistes, potentsiomeetrilistes ja konduktomeetrilistes elektrokeemilistes sensorites, mida kasutatakse in vitro diagnostikameditsiiniseadmetes vere ning muude kehavedelike ja -gaaside analüüsimiseks;
128) elavhõbedat sisaldavad elektrilised pöördliitmikud, mida kasutatakse intravaskulaarse ultrahelidiagnostika süsteemides, mis on võimelised töötama kõrgsagedusel (> 50 MHz).”;

4) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Lõike 1 punktides 7–10 nimetatud keeldu ei kohaldata sellistele kaablitele või varuosadele, mis on ette nähtud enne 22. juulit 2019 turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks, ning enne 22. juulit 2021 turule lastud meditsiiniseadmetele (kategooria 8), sh in vitro diagnostikameditsiiniseadmetele, ja seire- ja kontrolliseadmetele, sh tööstuslikele seire- ja kontrolliseadmetele (kategooria 9).”;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Lõike 1 punktides 7–9 nimetatud keeldu ei kohaldata mänguasjadele, millele juba kehtivad DEHP, BBP ja DBP kasutamise piirangud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/1993, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/1994 ning samuti nõukogu direktiiv 1976/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 1991/155/EMÜ, 1993/67/EMÜ, 1993/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850), XVII lisa kandele 51.”;

6) paragrahvi 6 lõike 1 punkti 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„19) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 281, 282, 124, 125 ja 127 nimetatud valguslahendustorude, materjalide ja osade suhtes alates 1. jaanuarist 2019. a;”;

7) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 128 nimetatud osade suhtes alates 1. juulist 2019. a.”;

8) määruse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiga järgmises sõnastuses:

„Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2015/573, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist in vitro diagnostika meditsiiniseadmete polüvinüülkloriidsensorites (ELT L 94, 10.04.2015, lk 4–5);
Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2015/574, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, milles käsitletakse elavhõbeda kasutamist intravaskulaarse ultrahelidiagnostika süsteemides (ELT L 94, 10.04.2015, lk 6–7);
Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2015/863, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa seoses piiratud kasutusega ainete loeteluga (ELT L 137, 04.06.2015, lk 10–12).”.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json