Teksti suurus:

Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2016
Avaldamismärge:RT I, 04.12.2015, 10

Probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtajad ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid1

Vastu võetud 09.05.2011 nr 30
RT I, 13.05.2011, 1
jõustumine 20.05.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2011RT I, 22.12.2011, 1925.12.2011
01.11.2013RT I, 06.11.2013, 209.11.2013
15.07.2014RT I, 18.07.2014, 221.07.2014, osaliselt 01.07.2015
17.11.2014RT I, 21.11.2014, 109.12.2014
01.12.2015RT I, 04.12.2015, 907.12.2015

Määrus kehtestatakse «Jäätmeseaduse» § 27 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2011. a määruse nr 47 «Volituse andmine probleemtoodete kohta kehtestatud keeldude ja piirangute rakendamise tähtaegade ning probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamiseks» § 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) teatud probleemtoodetes ohtlike ainete sisalduse piirnormid, millest väiksema sisalduse korral ei kehti probleemtoodete turule laskmise keeld;
  2) teatud probleemtoodete kasutusalad, tehnilised tingimused ja nõuded, mille korral ei kehti probleemtoodete turule laskmise keeld;
  3) teatud probleemtoodete turule laskmise keelu rakendamise tähtajad.

§ 11.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kantav patarei või aku on patarei, nööpelement, patareikogum või aku, mis on suletud ja mida saab käes kanda ning mis ei ole tööstuslik patarei või aku ega mootorsõiduki patarei või aku;
  2) patareikogum on patareid või akud, mis on liidetud kokku või kaetud välisümbrisega nii, et moodustub terviklik üksus, mis ei ole ette nähtud lõppkasutaja poolt avamiseks või osadeks võtmiseks;
  3) nööpelement on väike ümmargune kantav patarei või aku, mille läbimõõt on suurem kui kõrgus ja mida kasutatakse eriotstarbel, näiteks kuuldeaparaatides, kellades, väikestes kantavates seadmetes või varuenergia allikana;
  4) juhtmeta mootortööriist on käeshoitav seade, mis saab toite patareilt või akult ja on mõeldud remondi-, ehitus- või aiatööde tegemiseks;
  5) kaablid on kõik kaablid ja juhtmed, mille nimipinge on väiksem kui 250 V ja mis on elektri- või elektroonikaseadme ühenduseks või ühenduse pikenduseks elektrivõrguga või mis ühendavad omavahel kahte või enamat elektri- või elektroonikaseadet;
  6) homogeenne materjal on läbini ühtse koostisega materjal või materjalide kombinatsioonist koosnev materjal, mida ei ole võimalik lahutada või eraldada eri materjalideks mehaanilisel viisil nagu kruvimise, lõikamise, purustamise, jahvatamise või lihvimisega;
  7) meditsiiniseade on «Meditsiiniseadme seaduse» § 3 kohane meditsiiniseade, mis on ühtlasi elektri- või elektroonikaseade;
  8) in vitro diagnostikameditsiiniseade on «Meditsiiniseadme seaduse» § 6 kohane in vitro diagnostikameditsiiniseade;
  9) tööstuslikud seire- ja kontrollseadmed on üksnes tööstuslikuks kasutamiseks või majandus- või kutsetegevuseks ettenähtud seire- ja kontrollseadmed;
  10) elektri- ja elektroonikaseadme varuosa on elektri- ja elektroonikaseadme üksikosa, millega saab asendada elektri- või elektroonikaseadme osa. Elektri- või elektroonikaseade ei saa kavandatult talitleda ilma selle osata, elektri- või elektroonikaseadme funktsioon taastub või paraneb, kui see osa asendatakse varuosaga.
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]

§ 2.   Akude ja patareide kohta kehtestatud piirangud

  (1) «Jäätmeseaduse» § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeld ei kehti:
  1) patareide ja akude, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetesse paigaldatud patareide ja akude kohta, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 0,0005 massiprotsenti;
  2) nööpelementide ja nööpelementidest koosnevate patareide kohta, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 2 massiprotsenti;
  3) kantavate patareide ja akude, sealhulgas elektri- ja elektroonikaseadmetesse paigaldatud patareide ja akude kohta, mis sisaldavad kaadmiumi kuni 0,002 massiprotsenti.
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]

  (2) «Jäätmeseaduse» § 27 lõike 1 punktis 2 nimetatud keeld ei kehti üle 0,002 massiprotsendi kaadmiumi sisaldavate kantavate patareide ja akude kohta, mis on mõeldud kasutamiseks:
  1) avarii- ja häiresignalisatsioonisüsteemides, sealhulgas avariivalgustuses;
  2) meditsiiniseadmetes;
  3) juhtmeta mootortööriistades.

§ 21.   Akude ja patareide kohta kehtestatud piirangute kehtivuse tähtajad

  (1) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud erandit kohaldatakse nööpelementidele kuni 1. oktoobrini 2015. a.

  (2) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud erandit kohaldatakse juhtmeta mootortööriistadele kuni 31. detsembrini 2016. a.

  (3) Enne käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud tähtaegade kohaldumise kuupäeva seaduslikult turule lastud patareisid ja akusid võib jätkuvalt turustada, kuni varud on ammendatud.
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 01.07.2015]

§ 3.   Mootorsõidukite ja nende osade kohta kehtestatud piirangud

  (1) Keelatud on selliste mootorsõidukite või nende osade turule laskmine, mis sisaldavad homogeenses materjalis:
  1) elavhõbedat või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
  2) kaadmiumi või selle ühendeid üle 0,01 massiprotsendi;
  3) pliid või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
  4) kuuevalentse kroomi ühendeid üle 0,1 massiprotsendi.

  (2) Lõiget 1 kohaldatakse «Jäätmeseaduse» § 25 lõike 3 punktis 3 nimetatud mootorsõidukitele ja nende osadele, mis kuuluvad teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr 50 «Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded» lisa 1 lisanduse B «Sõidukite jaotus kategooriatesse ja klassidesse» kohaselt määratud mootorsõidukite kategooriatesse M1 ja N1.

  (3) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata järgmistele mootorsõidukite materjalidele ja osadele:
  1) masinaehitusteras ja perioodilises kuumsukeldusprotsessis galvaanitud terasosad, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 0,35 massiprotsenti;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  2) masinaehitusalumiinium, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 2 massiprotsenti, kui see masinaehitusalumiinium on mõeldud enne 1. juulit 2005. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  3) masinaehitusalumiinium, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 1,5 massiprotsenti, kui see masinaehitusalumiinium on mõeldud enne 1. juulit 2008. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  4) masinaehitusalumiinium, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 0,4 massiprotsenti;
  5) vasesulam, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 4 massiprotsenti;
  6) laagriliuad ja -puksid, milles plii on legeeriv element, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2008. a turule lastud mootorsõidukite hooldustööde jaoks;
  7) mootorites, jõuülekannetes ja õhukonditsioneeride kompressorites kasutatavad laagriliuad ja -puksid, milles plii on legeeriv element, kui need pärinevad sõidukitest ja mootoritest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. juulit 2011. a, või see on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  8) pliiakud;
  9) pliid sisaldavad vibratsioonisummutid;
  10) elastomeeride pliid sisaldavad vulkaniseerivad ained ja stabilisaatorid pidurivoolikutes, kütusevoolikutes, ventilatsioonivoolikutes, elastomeer- või metallosad šassiirakendustes ja mootori montaažiosades, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2005. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  11) elastomeeride kuni 0,05 massiprotsenti pliid sisaldavad vulkaniseerivad ained ja stabilisaatorid pidurivoolikutes, kütusevoolikutes, ventilatsioonivoolikutes, elastomeer- või metallosad šassiirakendustes ja mootori montaažiosades, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2006. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  12) ülekandeseadmetes kasutatavate elastomeeride sidumisvahendid pliisisaldusega kuni 0,5 massiprotsenti, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2009. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  13) pliid sisaldav joodis, millega kinnitatakse elektrilised ja elektroonilised osad elektroonikaplaatidele, ning pliid sisaldavad lõpp-punktide, tihvtide ja elektroonikaplaatide viimistluses kasutatavad osad, välja arvatud alumiinium-elektrolüütkondensaatorid, kui see pärineb sõidukitest ja mootoritest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. jaanuari 2016. a, või see on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  14) pliid sisaldav elektriseadmete joodis, välja arvatud pehmejoodis elektronplaatidel või klaasil, mis pärineb sõidukitest või mootoritest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. jaanuari 2011. a, või see on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  15) pliid sisaldavad alumiinium-elektrolüütkondensaatorite lõpp-punktide viimistlusmaterjalid, mis pärinevad sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. jaanuari 2013. a, või mis on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  16) pliid sisaldav pehmejoodis, mida kasutatakse klaasile jootmisel õhukuluandurites, kui see pärineb sõidukitest või mootoritest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. jaanuari 2015. a, või see on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  17) pliid sisaldav kõrge sulamistemperatuuriga joodis (näiteks pliisulam, mis sisaldab pliid 85% või üle selle);
  18) pliid sisaldavad pin-sõrmpistik-ühendussüsteemid;
  19) pliid sisaldav joodis, millega luuakse stabiilne elektriühendus pooljuhtkiibi viigu ja aluse voolukandja vahel pöördkiibi (Flip Chip) integraallülituspaketis integreeritud Flip Chip-lülituste sees;
  20) pliid sisaldav joodis, millega kinnitatakse soojuse hajutajad soojuse eemaldile jõupooljuhtseadistes, mille kiibi projektsioonipindala suurus on vähemalt 1 cm2 ja voolutihedus vähemalt 1 A ränikiibi pindala 1 mm2 kohta;
  21) pliid sisaldav joodis, mida kasutatakse klaasil paiknevates elektrirakendustes, välja arvatud pliid sisaldav pehmejoodis lamineeritud klaasil, mis pärineb sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. jaanuari 2013. a, või see on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  22) pliid sisaldav pehmejoodis lamineeritud klaasil;
  23) pliid sisaldavad klapipesad, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2003 välja töötatud mootoritüüpide tehnohooldustööde jaoks;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  24) elektrilised ja elektroonilised osad, mis sisaldavad pliid klaasis või keraamilises materjalis, klaasil või keraamikal põhineval maatrikskomposiitmaterjalis, klaaskeraamilises materjalis või klaaskeraamikal põhinevas maatrikskomposiitmaterjalis, välja arvatud pirnides ja süüteküünalde glasuuris kasutatav klaas ja § 3 lõike 3 punktides 33–35 loetletud dielektrilised keraamilised materjalid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  25) pliid või pliiühendeid sisaldavad pürotehnilised sütikud, kui need pärinevad sõidukitest või mootoritest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. juulit 2006. a, või kui need on mõeldud eespool nimetatud sõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  26) kuuevalentse kroomi ühendeid sisaldavad korrosioonivastased katted, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2007. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  27) kuuevalentse kroomi ühendeid sisaldavad korrosioonivastased katted šassiirakenduste polt-mutter-ühendustel, kui need on mõeldud enne 1. juulit 2008. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  28) autoelamutes kasutatavate absorptsioonkülmikute süsinikterasest jahutussüsteemid, mille jahutuslahus sisaldab korrosioonitõrjevahendina kuuevalentse kroomi ühendeid kuni 0,75 massiprotsenti, välja arvatud juhul, kui muud jahutustehnoloogiad on kättesaadavad ja ei kahjusta keskkonda ning kasutajate tervist või ohutust;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  29) elavhõbedat sisaldavad lahenduslambid esilaternates, kui need pärinevad sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. juulit 2012. a, või kui need on mõeldud eespool nimetatud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  30) elavhõbedat sisaldavad fluorestsentslambid armatuurlaua ekraanides, kui need pärinevad sõidukitest, millele on tüübikinnitus antud enne 1. juulit 2012. a, või kui need on mõeldud eespool nimetatud sõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  31) elektrisõidukite nikkel-kaadmium akud, kui need on mõeldud enne 31. detsembrit 2008. a turule lastud mootorsõidukite tehnohooldustööde jaoks;
  32) pidevrežiimil galvaanitud terasleht, milles plii kui legeeriva elemendi sisaldus on kuni 0,35 massiprotsenti;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  33) pliid sisaldav PZT-põhine kondensaatorite dielektriline keraamika, mis on osa integraallülitusest või eraldiseisvast pooljuhist;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  34) pliid sisaldav kondensaatorite dielektriline keraamika, mille nimipinge on vahelduvvoolu korral väiksem kui 125 V või alalisvoolu korral 250 V;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  35) pliid sisaldav kondensaatorite dielektriline keraamika, mis kompenseerib ultrahelisonarites sensorite temperatuuri kõikumisi;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  36) pliid sisaldav termoelektriline materjal sõidukite elektriseadmetes, et vähendada eralduva soojuse rekuperatsiooni teel CO2 heidet.
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]

  (4) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 1. juulit 2003. a turule lastud mootorsõidukite osadele, mida kasutatakse enne 1. juulit 2003. a turule lastud sõidukite tehnohoolduse jaoks.

  (5) Lõigetes 3 ja 4 sätestatud erandeid ei kohaldata järgmistele pliid sisaldavatele mootorsõidukite osadele:
  1) rataste tasakaaluvihid;
  2) elektrimootorite süsiharjad;
  3) piduri hõõrdekatted.

§ 4.   Mootorsõidukite ja nende osade kohta kehtestatud piirangute kehtivuse tähtajad

  Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse § 3 lõikes 3 nimetatud mootorsõidukite materjalide või osade suhtes järgmiselt:
  1) [Kehtetu RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  2) paragrahvi 3 lõike 3 punktides 29 ja 30 nimetatud osade suhtes alates 1. juulist 2012. a;
  3) paragrahvi 3 lõike 3 punktides 15 ja 21 nimetatud materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2013. a;
  4) paragrahvi 3 lõike 3 punktis 16 nimetatud materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2015. a;
  5) paragrahvi 3 lõike 3 punktides 9, 13 ja 34 nimetatud materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2016. a;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  6) paragrahvi 3 lõike 3 punktis 36 nimetatud materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2019. a.
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]

§ 5.   Elektri- ja elektroonikaseadmete ja nende osade kohta kehtestatud piirangud

  (1) Keelatud on selliste elektri- ja elektroonikaseadmete, sealhulgas kaablite ja seadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks mõeldud varuosade turule laskmine, mis sisaldavad homogeenses materjalis:
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  1) elavhõbedat või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
  2) kaadmiumi või selle ühendeid üle 0,01 massiprotsendi;
  3) pliid või selle ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
  4) kuuevalentse kroomi ühendeid üle 0,1 massiprotsendi;
  5) polübroomitud bifenüüle (PBB) üle 0,1 massiprotsendi;
  6) polübroomitud difenüüleetreid (PBDE) üle 0,1 massiprotsendi;
  7) bis(2-etüülheksüül)ftalaati (DEHP) üle 0,1 massiprotsendi;
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]
  8) butüülbensüülftalaati (BBP) üle 0,1 massiprotsendi;
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]
  9) dibutüülftalaati (DBP) üle 0,1 massiprotsendi;
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]
  10) diisobutüülftalaati (DIBP) üle 0,1 massiprotsendi.
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]

  (2) Kuni 1. jaanuarini 2013 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10, ning elektripirnidele ja kodumajapidamiste valgustitele.
[RT I, 06.11.2013, 2 - jõust. 09.11.2013]

  (21) Alates 2. jaanuarist 2013 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 10.
[RT I, 06.11.2013, 2 - jõust. 09.11.2013]

  (22) Alates 22. juulist 2014 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1–10, välja arvatud in vitro diagnostikameditsiiniseadmed ning tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed.
[RT I, 06.11.2013, 2 - jõust. 09.11.2013]

  (23) Alates 22. juulist 2016 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1–10, välja arvatud tööstuslikud seire- ja kontrolliseadmed.
[RT I, 06.11.2013, 2 - jõust. 09.11.2013]

  (24) Alates 22. juulist 2017 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1–10.
[RT I, 06.11.2013, 2 - jõust. 09.11.2013]

  (25) Alates 22. juulist 2019 kohaldatakse lõikes 1 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriatesse 1–11.
[RT I, 06.11.2013, 2 - jõust. 09.11.2013]

  (26) Alates 22. juulist 2019 kohaldatakse lõike 1 punktides 7–10 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, välja arvatud elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriasse 8, sh in vitro diagnostikameditsiiniseadmed, ja kategooriasse 9.
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]

  (27) Alates 22. juulist 2021 kohaldatakse lõike 1 punktides 7–10 nimetatud keeldu elektri- ja elektroonikaseadmetele, mis kuuluvad käesoleva määruse lisas nimetatud kategooriasse 8, sh in vitro diagnostikameditsiiniseadmed, ja kategooriasse 9.
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]

  (3) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata järgmistele elektri- ja elektroonikaseadmetele, nende materjalidele, osadele või komponentidele:
  1) elavhõbedat kuni 5 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised luminofoorlambid võimsusega kuni 30 W;
  11) elavhõbedat kuni 3,5 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised luminofoorlambid võimsusega kuni 30 W, mille tööiga on vähemalt 20 000 tundi;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  2) elavhõbedat kuni 5 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised luminofoorlambid võimsusega 30–50 W;
  3) elavhõbedat kuni 5 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised luminofoorlambid võimsusega 50–150 W;
  4) elavhõbedat kuni 15 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised luminofoorlambid võimsusega üle 150 W;
  5) elavhõbedat sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) üldotstarbelised rõnga- või ruudukujulised luminofoorlambid toru läbimõõduga kuni 17 mm;
  6) elavhõbedat kuni 5 mg ühe valguselemendi kohta sisaldavad ühe sokliga (kompaktsed) eriotstarbelised luminofoorlambid;
  7) elavhõbedat kuni 5 mg ühe lambi kohta sisaldavad kahesoklilised üldotstarbelised kolme luminofooriga sirged, tavalise elueaga ja toru läbimõõduga alla 9 mm luminofoorlambid (näiteks T2);
  8) elavhõbedat kuni 5 mg ühe lambi kohta sisaldavad kahesoklilised üldotstarbelised kolme luminofooriga, tavalise eluea ja toru läbimõõduga 9–17 mm luminofoorlambid (näiteks T5);
  9) elavhõbedat kuni 5 mg ühe lambi kohta sisaldavad kahesoklilised üldotstarbelised kolme luminofooriga, tavalise eluea ja toru läbimõõduga 17–28 mm luminofoorlambid (näiteks T8);
  10) elavhõbedat kuni 5 mm ühe lambi kohta sisaldavad kolme luminofooriga, tavalise eluea ja toru läbimõõduga üle 28 mm luminofoorlambid (näiteks T12);
  11) elavhõbedat kuni 8 mm ühe lambi kohta sisaldavad kolme luminofooriga, pika elueaga (üle 25 000 h) luminofoorlambid;
  12) elavhõbedat kuni 10 mg sisaldavad sirged, toru läbimõõduga üle 28 mm halofosfaatlambid (näiteks T10 ja T12);
  13) elavhõbedat kuni 15 mg sisaldavad kõverad halofosfaatlambid;
  14) elavhõbedat sisaldavad kõverad kolme luminofooriga, toru läbimõõduga üle 17 mm luminofoorlambid (näiteks T9);
  15) elavhõbedat sisaldavad muud üld- ja eriotstarbelised luminofoorlambid (näiteks induktsioonlambid);
  16) elavhõbedat sisaldavad lühikesed (kuni 500 mm) eriotstarbelised külmkatoodiga luminofoorlambid (CCFL) ja lühikesed (kuni 500 mm) välise elektroodiga luminofoorlambid (EEFL);
  17) elavhõbedat sisaldavad keskmise pikkusega (500–1500 mm) külmkatoodiga luminofoorlambid (CCFL) ja keskmise pikkusega (500–1500 mm) välise elektroodiga luminofoorlambid (EEFL);
  18) elavhõbedat sisaldavad pikad (üle 1500 mm) külmkatoodiga luminofoorlambid (CCFL) ja pikad (üle 1500 mm) välise elektroodiga luminofoorlambid (EEFL);
  181) elavhõbedat kuni 5 mg ühe lambi kohta sisaldavad külmkatood-luminofoorlambid, mida kasutatakse enne 22. juulit 2017. a turule lastud tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmete taustvalgusega vedelkristallekraanides (LCD);
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  19) elavhõbedat sisaldavad muud madalrõhulahenduslambid;
  20) elavhõbedat sisaldavad üldotstarbelised parandatud värviesitusindeksiga (Ra>60) kõrgrõhunaatriumaurulambid (P≤155 W);
  21) elavhõbedat sisaldavad üldotstarbelised parandatud värviesitusindeksiga (Ra>60) kõrgrõhunaatriumaurulambid (155 W<P≤405 W);
  22) elavhõbedat sisaldavad üldotstarbelised parandatud värviesitusindeksiga (Ra>60) kõrgrõhunaatriumaurulambid (P>405 W);
  23) elavhõbedat sisaldavad muud üldotstarbelised kõrgrõhunaatriumaurulambid (P≤155 W);
  24) elavhõbedat sisaldavad muud üldotstarbelised kõrgrõhunaatriumaurulambid (155 W<P≤405 W);
  25) elavhõbedat sisaldavad muud üldotstarbelised kõrgrõhunaatriumaurulambid (P>405 W);
  26) kõrgrõhuelavhõbelambid (HPMV);
  27) elavhõbedat sisaldavad metallhaliidlambid;
  28) elavhõbedat sisaldavad muud käesolevas lõikes eraldi nimetamata eriotstarbelised lahenduslambid;
  281) käsitsi valmistatud valguslahendustorud, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 20 mg elektroodipaari kohta, lisaks 0,3 mg toru pikkuse iga sentimeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 80 mg välis- ja sisetingimustes, kus temperatuur on alla 20 °C, ja mida kasutatakse siltide, dekoratiiv-, arhitektuuri- või erivalgustuses ning valguskunstis;
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  282) käsitsi valmistatud valguslahendustorud, mis sisaldavad elavhõbedat kuni 15 mg elektroodipaari kohta, lisaks 0,24 mg toru pikkuse iga sentimeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 80 mg sisetingimustes, ja mida kasutatakse siltide, dekoratiiv-, arhitektuuri- või erivalgustuses ning valguskunstis;
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  29) pliid sisaldav elektronkiiretorude klaas;
  30) pliid kuni 0,2 massiprotsenti sisaldav luminofoortorude klaas;
  31) pliid legeeriva elemendina kuni 0,35 massiprotsenti sisaldav masinaehitusteras ja tsingitud teras;
  32) pliid legeeriva elemendina kuni 0,4 massiprotsenti sisaldav alumiinium;
  33) pliid kuni 4 massiprotsenti sisaldav vasesulam;
  34) pliid sisaldavad kõrge sulamistemperatuuriga joodised (näiteks pliisulamid, mis sisaldavad pliid 85 massiprotsenti ja enam);
  35) pliid sisaldavad serverite, salvestiste ja salvestimaatriksite joodised, kommuteerimiseks ja signaali edastamiseks mõeldud võrgu infrastruktuuriseadmete ning telekommunikatsioonivõrgu haldamisseadmete joodised;
  36) pliid sisaldavad keraamilised või klaasist osad, välja arvatud kondensaatorite dielektriline keraamika (näiteks piesoelektrilistes seadmetes või klaasis või keraamilise materjali koosseisus);
  37) pliid sisaldav kondensaatorite dielektriline keraamika, mille nimipinge on alates 125 V vahelduvvoolu või 250 V alalisvoolu;
  38) pliid sisaldav kondensaatorite dielektriline keraamika, mille nimipinge on väiksem kui 125 V vahelduvvoolu või 250 V alalisvoolu;
  39) kaadmiumi või selle ühendeid sisaldavad ühekordsed tabletitüüpi sulavkaitsmed;
  40) kaadmiumi või selle ühendeid sisaldavad elektrikontaktid;
  41) kuuevalentse kroomi ühendeid korrosioonitõrjevahendina sisaldavad absorptsioonkülmiku süsinikterasest jahutussüsteemis kuni 0,75 massiprotsenti;
  42) laagriliudades ja puksides pliid sisaldavad külmutusagensit sisaldavad kompressorid, mida kasutatakse kuumutamiseks, ventileerimiseks, õhu konditsioneerimiseks ja külmutamiseks;
  43) lõugpressis kasutamiseks sobivad viikühendussüsteemid, mis sisaldavad pliid, kui need on mõeldud enne 24. septembrit 2010. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks või on mõeldud korduskasutuseks;
  44) mujal kui lõugpressis kasutamiseks sobivad viikühendussüsteemid, mis sisaldavad pliid;
  45) soojusjuhtimismooduli C-ringi pliid sisaldav kattematerjal, kui see on mõeldud enne 24. septembrit 2010. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks;
  46) optikaseadmetes kasutatav pliid sisaldav klaas;
  47) filterklaasina ja peegeldusstandardina kasutatav klaas, mis sisaldab kaadmiumi ja pliid;
  48) pliid sisaldav joodis, mille koostises on üle kahe komponendi ning pliisisaldus on 80–85% segu massist ja mida kasutatakse sõrmpistik-ühenduskontaktide ja mikroprotsessorite ühendamiseks, kui see on mõeldud enne 1. jaanuari 2011. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks;
  49) pliid sisaldav joodis, millega tekitatakse stabiilne elektriühendus pooljuhi viigu ja voolukandja vahel integreeritud Flip Chip-lülituste sees;
  50) pliid sisaldavad silikaadiga kaetud sisepinnaga silindrilised hõõglambid;
  51) pliihalogeniidid, mida kasutatakse tehnilises reprograafias kiirgusainetena suure valgustugevusega lahenduslampides (HID);
  52) solaariumilambid, mis sisaldavad aktivaatorina lahenduslampide fluorostseeruvas pulbris kuni 1 massiprotsenti pliid ning selliseid fosfoore nagu BSP (BaSi2O5:Pb);
  53) lambid, mis sisaldavad aktivaatorina lahenduslampide fluorostseeruvas pulbris kuni 1 massiprotsenti pliid ja mida kasutatakse diasomenetlusel, reprograafias, litograafias, putukapüünistes, fotokeemilistes ja konserveerimisprotsessides ning mis sisaldavad selliseid fosfoore nagu SMS ([(Sr, Ba)2MgSi2O7:Pb]), kui need on mõeldud enne 1. jaanuari 2011. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks või kui need lambid on mõeldud korduskasutuseks;
  54) eriühendid, mis sisaldavad pliid põhiamalgaamina koos ühenditega PbBiSn-Hg ja PbInSn-Hg ning lisaamalgaamina koos ühendiga PbSn-Hg väga kompaktsetes säästulampides (ESL);
  55) pliioksiidi sisaldav vedelkristallekraanides (LCD) kasutatavate lamedate luminestsentslampide esi- ja tagakülje põhimike sidumiseks kasutatav klaas;
  56) pliid ja kaadmiumi sisaldavad trükivärvid, mida kasutatakse emailide kandmiseks boorsilikaatklaasile ja sooda-lubi-liivklaasile;
  57) viimistluses pliid sisaldavad tiheda sammuga komponendid, mis on muud kui kuni 0,65 mm sammuga konnektorid, kui need on mõeldud enne 24. septembrit 2010. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks või kui need komponendid on mõeldud korduskasutuseks;
  58) pliid sisaldav joodis, mida kasutatakse läbi augu metallitud (PTH) ketas- ja planaarmaatriksiga mitmekihiliste keraamiliste kondensaatorite jootmiseks;
  59) pliioksiidi sisaldavad struktuurielemendid, mida kasutatakse pindjuhtivates elektronemiteerivates kuvarites (SED), eelkõige fritt-tihendis ja fritt-rõngastes;
  60) pliioksiidi sisaldavad mustklaaslampide (BLB-lambid) klaasümbrised;
  61) pliisulamit sisaldav joodis, mida kasutatakse suure võimsusega (mitu tundi helivõimsuse tasemel 125 dB ja üle selle töötamiseks määratud) valjuhääldite muundurites, kui see on mõeldud enne 24. septembrit 2010. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks;
  62) pliid sisaldav kristallklaas, mille kategooriad on nimetatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 15. aprilli 2004. a määruse nr 79 «Nõuded kristallklaasist toote märgistamisele ja kristallklaasist toote omaduste määramise meetodid» lisas 1 (kategooriad 1–4);
  63) kaadmiumi sisaldavad sulamid elektrilis-mehaanilistes joodisühendustes elektrijuhtidega, mis asuvad otse võnkepoolil muundurites, mida kasutatakse võimsates valjuhääldites helirõhu väärtusega alates 100 dB (A);
  64) pliid sisaldavad jootematerjalid elavhõbedavabade tasapinnaliste fluorostsentslampide (mida kasutatakse näiteks vedelkristallekraanides, dekoratiiv- või tööstuslikes valgustites) valmistamiseks;
  65) pliioksiidi sisaldav paagutatud tihend, mida kasutatakse argoon- ja krüptoonlaserseadmete akende valmistamiseks;
  66) pliid sisaldav pehmejoodis, mida kasutatakse 100 μm läbimõõduga vasktraatide jootmiseks ning vähemal määral trafodes;
  67) pliid sisaldavad metallkeraamilised trimmerpotentsiomeetri osad;
  68) elavhõbedat sisaldavad alalisvoolul töötavad plasmakuvarid, milles kasutatakse elavhõbedat katoodpihustuse pidurdajana kuni 30 mg ühe kuvari kohta, kui need on mõeldud kuni 1. juulini 2010. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks või kui need kuvarid on mõeldud korduskasutuseks;
  69) tsinkboraatklaaskorpusel põhinevad kõrgepingedioodide pliid sisaldavad kattekihid;
  70) kaadmiumi või kaadmiumoksiidi sisaldavad pakskilepastad, mida kasutatakse alumiiniumiga seotud berülliumoksiidil;
  71) kaadmiumi sisaldavad värvi muutvad II–VI valgusdioodid (alla 10 μg kaadmiumi valgust kiirgava pinna mm2 kohta), mida kasutatakse tahkistes valgus- või kuvamissüsteemides;
  72) [Kehtetu RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  73) pliid, kaadmiumi ja elavhõbedat sisaldavad ioniseerivad kiirguse andurid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  74) pliid sisaldavad laagrid röntgenkiiretorudes;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  75) pliid sisaldavad elektromagnetilist kiirgust võimendavad seadmed – mikrokanalplaadid ja kapillaarplaadid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  76) pliid sisaldav röntgenkiiretorude ja kujutisevõimendajate klaasfritt ning klaasfrittühendused, mida kasutatakse gaaslaserite koostemontaažil ning vaakumtorudes, millega muudetakse elektromagnetilist kiirgust elektronides;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  77) pliid sisaldavad ioniseeriva kiirguse eest kaitsvad ekraanid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  78) pliid sisaldavad röntgenkiirte katsekehad;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  79) pliistearaati sisaldavad röntgenkiirte difraktsiooni tekitavad kristallid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  80) kaadmiumi sisaldav radioaktiivse isotoobi allikas kantavate röntgenfluorestsentsspektromeetrite jaoks;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  81) pliid ja kaadmiumi sisaldavad ioonselektiivsed elektroodid, kaasa arvatud pH-elektroodide klaas;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  82) pliianoodid elektrokeemilistes hapnikuandurites;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  83) pliid, kaadmiumi ja elavhõbedat sisaldavad infrapunase valguse andurid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  84) madala kloriidisisaldusega elavhõbekloriidi, elavhõbesulfaati ja elavhõbeoksiidi sisaldavad võrdluselektroodid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  85) kaadmiumi sisaldavad heelium-kaadmiumlaserid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  86) pliid ja kaadmiumi sisaldavad aatomabsorptsioonspektroskoopialambid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  87) pliid sisaldavad sulamid, mida kasutatakse ülijuhi ja soojusjuhina magnetresonantstomograafias;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  88) pliid ja kaadmiumi sisaldavad metallühendused ülijuhtiva materjaliga, mida kasutatakse magnetresonantstomograafias ja ülijuhtivate kvantinterferentsseadmete (SQUID) andurites;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  89) pliid sisaldavad vastukaalud;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  90) pliid sisaldavad piesoelektrilised üksikkristallmaterjalid, mida kasutatakse ultrahelimuundurites;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  91) pliid sisaldav joodis ultrahelimuundurites;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  92) elavhõbedat sisaldavad ülitäpsed mahtuvuse ja kaoteguri mõõtmise sillad ning seire- ja kontrollaparatuuri kõrgsageduslikud raadiosageduslülitid ja -releed, milles ei ole rohkem kui 20 mg elavhõbedat lüliti või relee kohta;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  93) pliid sisaldav joodis kiirabi defibrillatsiooniseadmetes;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  94) pliid sisaldav joodis infrapunakujutise saamiseks kasutatavates kõrge lahutusvõimega seadmetes, mille andur töötab vahemikus 8–14 μm;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  95) pliid sisaldavad vedelkristall-räniekraanid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  96) kaadmiumi sisaldavad röntgenkiirguse mõõtmise filtrid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  97) pliid sisaldav PZT-põhine kondensaatorite dielektriline keraamika, mis on osa integraallülitusest või eraldiseisvast pooljuhist;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  98) kaadmiumi sisaldavad erialastes helirakendustes kasutatavad optilised analoogsidestite fotoresistorid;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  99) kaadmiumi sisaldav erialastes helirakendustes kasutatav optiliste analoogsidestite fototakisti;
[RT I, 06.11.2013, 2 - jõust. 09.11.2013]
  100) pliid sisaldav PZT-põhine kondensaatorite dielektriline keraamika, mis on osa integraallülitustest või eraldiseisvatest pooljuhtidest;
[RT I, 06.11.2013, 2 - jõust. 09.11.2013]
  101) pliid legeeriva elemendina sisaldavad ioniseeriva kiirgusega kokkupuutuvate meditsiiniseadmete laagrid ja kuluvad pinnad;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  102) röntgenikiirguse abil saadud kujutise kujutisvõimendi kaadmiumi sisaldav fosforestseeruv kate;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  103) kaadmiumi sisaldavad röntgenisüsteemide varuosad;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  104) pliiatsetaatmarker kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia stereotaktilises pearaamis ning gammakiiritusravi ja osakesteraviseadme positsioneerimissüsteemis;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  105) röntgenikiirguse abil saadud kujutise pliid sisaldav alumiiniumi ja terase vahelise vaakumkindla ühenduse loomiseks kasutatav kujutisvõimendi;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  106) pliid sisaldav trükkplaadijoodis, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, kus temperatuur on pidevalt alla -20 °C;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  107) pliid sisaldav elektrilise või elektroonilise komponendi otsakate ja trükkplaadikate, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, kus temperatuur on pidevalt alla -20 °C;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  108) pliid sisaldav juhtmete ja kaablite kinnitamise joodis, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, kus temperatuur on pidevalt alla -20 °C;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  109) pliid sisaldav andurite ja sensorite kinnitamise joodis, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, kus temperatuur on pidevalt  alla   -20 °C;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  110) pliid sisaldav mittemagnetilise sõrmkonnektori pinnakate, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, kus temperatuur on pidevalt  alla  -20 °C;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  111) pliid sisaldav joodis, elektrilise või elektroonilise komponendi ja trükkplaadi otsakate, elektrijuhtmete ühendus või varje ja varjestatud ühenduspesa, mida kasutatakse meditsiinilise magnetresonantstomograafi magneti isotsentrist 1 m raadiuses asuvas magnetväljas, sealhulgas kõnealuses valdkonnas kasutatavas patsiendi jälgimise seadmes, või tsüklotronimagneti ning osakesteravi valdkonnas osakeste voo ülekandeks ja suunamiseks kasutatava magneti välispinnast kuni 1 m kaugusel asuvas magnetväljas;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  112) pliid sisaldav joodis, millega joodetakse trükkplaatidele digitaalseid kaadmiumtelluriid- ja kaadmiumtsinktelluriid-jadadetektoreid;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  113) pliid ja kaadmiumi sisaldavad metallilised sidemed, mis moodustavad magnetresonantstomograafide, ülijuhtivate kvantinterferentsseadmete, tuumamagnetresonantstomograafide ja Fourier’ teisendusega massispektromeetrite detektorite ülijuhtivaid magnetahelaid;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  114) pliid sisaldavad ülijuhina ja soojusjuhina kasutatavad sulamid, mis on kasutusel meditsiiniseadmete (kategooria 8) krüojahutite krüosõrmedes või krüostaatilistes külmsondides või krüostaatilistes potentsiaaliühtlustussüsteemides või tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  115) kuuevalentset kroomi sisaldavad leelise annustamise seadmed, mida kasutatakse röntgeniseadmete kujutisvõimendite fotokatoodide valmistamiseks;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  116) kuuevalentset kroomi sisaldavad röntgenisüsteemide varuosad;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  117) pliid sisaldav magnetresonantstomograafia seadme positronemissioontomograafi detektori ja andmekogumisüksuse trükkplaadi joodis;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  118) pliid sisaldav sotsiaalministri 28. aprilli 2014. a määrusega nr 26 „Meditsiiniseadmete liigitamise reeglid” sätestatud IIa klassi kuuluvate teisaldatavate meditsiiniseadmete (kantavad kiirabidefibrillatsiooniseadmed välja arvatud) komponentidega trükkplaatide joodis;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  119) pliid sisaldav sotsiaalministri 28. aprilli 2014. a määrusega nr 26 „Meditsiiniseadmete liigitamise reeglid” sätestatud IIb klassi kuuluvate teisaldatavate meditsiiniseadmete (kantavad kiirabidefibrillatsiooniseadmed välja arvatud) komponentidega trükkplaatide joodis;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  120) pliid sisaldavad aktivaatorina kehaväliste fotofereesilampidena kasutatavad lahenduslambid, mis sisaldavad luminofoorina pliiga legeeritud baariumsilikaati (BaSi2O5:Pb);
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  121) pliid sisaldav kondensaatorite dielektriline keraamika, mille nimipinge on väiksem kui 125 V vahelduvvoolu või 250 V alalisvoolu ja mida kasutatakse tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes;
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  122) pliid sisaldav mikrokanalplaat;
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  123) pliid sisaldav joodis, mille abil valmistatakse kompuutertomograafia ja röntgensüsteemide röntgendetektorites kasutatavaid suure pindalaga 3D-kihtkiipelemente, millel on vähemalt 500 ühendust vahepinna kohta;
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  124) pliid sisaldavad elektri- ja elektroonikakomponentide joodised, ühenduste pinnakatted ja sellised trükkplaatide pinnakatted, mida kasutatakse süütemoodulites ja mootorite elektrilistes ja elektroonilistes juhtsüsteemides, mis tehnilistel põhjustel tuleb paigaldada otse keskkonnaministri 4. juuli 2005. a määruse nr 55 „Liikurmasinale paigaldatavast mootorist välisõhku eralduvate heitkoguste piirväärtused” § 5 lõikes 1 nimetatud käsiseadme sisepõlemismootori karteri või silindri peale või sisse;
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  125) pliid sisaldav plaatinaelektrood, mida kasutatakse juhtivuse mõõtmiseks;
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  126) tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes kasutatavad pliid sisaldavad muud kui lõugpressi tüüpi painduvate klemmidega viikühendussüsteemid;
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  127) pliid termostabilisaatorina sisaldav polüvinüülkloriid, mida kasutatakse lähtematerjalina amperomeetrilistes, potentsiomeetrilistes ja konduktomeetrilistes elektrokeemilistes sensorites, mida kasutatakse in vitro diagnostikameditsiiniseadmetes vere ning muude kehavedelike ja -gaaside analüüsimiseks;
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]
  128) elavhõbedat sisaldavad elektrilised pöördliitmikud, mida kasutatakse intravaskulaarse ultrahelidiagnostika süsteemides, mis on võimelised töötama kõrgsagedusel (> 50 MHz).
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]

  (4) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata järgmiste elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks mõeldud kaablitele või varuosadele:
  1) enne 1. juulit 2006. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmed;
  2) enne 22. juulit 2014. a turule lastud meditsiiniseadmed;
  3) enne 22. juulit 2014. a turule lastud seire- ja kontrollseadmed;
  4) enne 22. juulit 2016. a turule lastud in vitro diagnostikameditsiiniseadmed;
  5) enne 22. juulit 2017. a turule lastud tööstuslikud seire- ja kontrollseadmed;
  6) elektri- ja elektroonikaseadmed, mille suhtes on tehtud lõikes 3 erand ja mis on turule lastud enne selle erandi kehtivusaja lõppu, kui tegemist on selle erandiga.
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]

  (41) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 1. juulit 2006. a turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmetest korduskasutusse võetud varuosadele, kui neid varuosi kasutatakse enne 1. juulit 2016. a turule lastavates seadmetes, tingimusel, et korduskasutus toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud tagastussüsteemides ja kasutajat teavitatakse osade korduskasutusest.
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]

  (42) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 22. juulit 2014. a turule lastud meditsiiniseadmetest (kategooria 8) korduskasutusse võetud pliid, kaadmiumi või kuuevalentset kroomi sisaldavatele varuosadele, kui neid varuosi kasutatakse enne 22. juulit 2021. a turule lastavates meditsiiniseadmetes, tingimusel, et korduskasutus toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud tagastussüsteemides ja kasutajat teavitatakse osade korduskasutusest.
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]

  (43) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldata enne §-ga 6 sätestatud erandite tähtaja lõppemist turule lastud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud materjalidele, osadele ja komponentidele, mida kasutatakse enne §-ga 6 sätestatud erandi tähtaja lõppemist turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete varuosades või varuosadena, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]

  (44) Lõike 1 punktis 3 nimetatud keeldu ei kohaldata lõike 3 punktis 122 nimetatud osadele, mida kasutatakse sellistes elektri- ja elektroonikaseadmetes, mida iseloomustab vähemalt üks järgmistest omadustest:
  1) elektronide või ioonide voo detektori väikesed mõõtmed, kus detektori ruum on piiratud maksimaalselt 3 mm-ga (detektori paksus ja selle paigaldamisruum on kokku maksimaalselt 6 mm) ning selle teistsugune ehitus, mis jätaks detektorile rohkem ruumi, ei ole tehniliselt ja teaduslikult võimalikud;
  2) lahutatavus kahes mõõtmes elektronide või ioonide voo avastamiseks, kui kosteaeg on lühem kui 25 ns;
  3) lahutatavus kahes mõõtmes elektronide või ioonide voo avastamiseks, kui proovi avastamisala on suurem kui 149 mm2;
  4) lahutatavus kahes mõõtmes elektronide või ioonide voo avastamiseks, kui paljunemistegur on suurem kui 1,3×103;
  5) elektronide või ioonide voo avastamiseks on kosteaeg lühem kui 5 ns;
  6) elektronide või ioonide voo avastamiseks on proovi avastamisala suurem kui 314 mm2;
  7) paljunemistegur on suurem kui 4,0×107.
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]

  (45) Lõike 1 punktis 3 nimetatud keeldu ei kohaldata lõike 3 punktis 125 nimetatud osadele, kui täidetud on vähemalt üks järgmistest tingimustest:
  1) juhtivuse laboratoorne mõõtmine mõõtepiirkonnaga üle ühe suurusjärgu (näiteks vahemikus 0,1−5 mS/m) tundmatu kontsentraadi korral;
  2) mõõtmine lahustes, kui nõutav on proovi täpsus ±1% ja elektroodi suur korrosioonikindlus, kui lahuse happesus on <pH 1;
  3) mõõtmine lahustes, kui nõutav on proovi täpsus ±1% ja elektroodi suur korrosioonikindlus, kui lahuse leeliselisus on <pH 13;
  4) mõõtmine lahustes, kui nõutav on proovi täpsus ±1% ja elektroodi suur korrosioonikindlus, kui lahus on korrodeeriv ja sisaldab halogeenset gaasi;
  5) juhtivuse mõõtepiirkond on üle 100 mS/m ja mõõtmisi tuleb teha kaasaskantava mõõteriistaga kohapeal.
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]

  (5) Lõike 1 punktis 6 nimetatud keeldu ei kohaldata enne 1. juulit 2008. a turule lastud dekabromodifenüüleetri (10-BDE) polümeere sisaldavatele osadele, mida kasutatakse elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks, ning seadmetele, mis on mõeldud korduskasutuseks.

  (51) Lõike 1 punktides 7–10 nimetatud keeldu ei kohaldata sellistele kaablitele või varuosadele, mis on ette nähtud enne 22. juulit 2019 turule lastud elektri- ja elektroonikaseadmete remondiks, korduskasutuseks, funktsioonide ajakohastamiseks või võimsuse suurendamiseks, ning enne 22. juulit 2021 turule lastud meditsiiniseadmetele (kategooria 8), sh in vitro diagnostikameditsiiniseadmetele, ja seire- ja kontrolliseadmetele, sh tööstuslikele seire- ja kontrolliseadmetele (kategooria 9).
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]

  (6) Lõikes 1 nimetatud keeldu ei kohaldada lõike 3 punktides 5 ja 14–25 nimetatud lampidele kuni 31. detsembrini 2011. a. Pärast nimetatud kuupäeva võivad lambid sisaldada elavhõbedat ühe valguselemendi või lambi kohta järgmiselt:
  1) lõike 3 punktis 5 nimetatud lampides kuni 7 mg;
  2) lõike 3 punktides 14, 15 ja 19 nimetatud lampides kuni 15 mg;
  3) lõike 3 punktis 16 nimetatud lampides kuni 3,5 mg;
  4) lõike 3 punktis 17 nimetatud lampides kuni 5 mg;
  5) lõike 3 punktis 18 nimetatud lampides kuni 13 mg;
  6) lõike 3 punktides 20 ja 24 nimetatud lampides kuni 30 mg;
  7) lõike 3 punktides 21, 22 ja 25 nimetatud lampides kuni 40 mg;
  8) lõike 3 punktis 23 nimetatud lampides kuni 25 mg.

  (7) Lõike 1 punktides 7–9 nimetatud keeldu ei kohaldata mänguasjadele, millele juba kehtivad DEHP, BBP ja DBP kasutamise piirangud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/1993, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/1994 ning samuti nõukogu direktiiv 1976/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 1991/155/EMÜ, 1993/67/EMÜ, 1993/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–850), XVII lisa kandele 51.
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]

§ 6.   Elektri- ja elektroonikaseadmete ning nende osade kohta kehtestatud piirangute kehtivuse tähtajad

  (1) Paragrahvi 5 lõikes 1 nimetatud keeldu kohaldatakse § 5 lõikes 3 nimetatud elektri- ja elektroonikaseadmete, nende materjalide, komponentide või osade suhtes järgmiselt:
  1) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 54, 55 ja 60 nimetatud materjalide ja osade suhtes alates 1. juunist 2011. a;
  2) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 39 nimetatud osade suhtes alates 1. jaanuarist 2012. a;
  3) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 12 nimetatud seadmete suhtes alates 13. aprillist 2012. a;
  4) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 38 ja 44 nimetatud materjalide ja osade suhtes alates 1. jaanuarist 2013. a;
  5) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 50 nimetatud seadmete suhtes alates 1. septembrist 2013. a;
  6) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 71 nimetatud komponentide suhtes alates 1. juulist 2014. a;
  7) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 26 nimetatud seadmete suhtes alates 13. aprillist 2015. a;
  8) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 13 nimetatud seadmete suhtes alates 13. aprillist 2016. a;
  9) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 98 nimetatud komponentide suhtes alates 1. jaanuarist 2014. a;
[RT I, 22.12.2011, 19 - jõust. 25.12.2011]
  10) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 99 nimetatud osade suhtes alates 1. jaanuarist 2014;
[RT I, 06.11.2013, 2 - jõust. 09.11.2013]
  11) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 100 nimetatud materjalide suhtes alates 22. juulist 2016;
[RT I, 06.11.2013, 2 - jõust. 09.11.2013]
  12) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 118 nimetatud materjalide suhtes alates 1. juulist 2016. a;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  13) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 11 ja 112 nimetatud seadmete ja materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2018. a;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  14) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 102, 103, 105, 115‒117 ja 123 nimetatud osade ja materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2020. a;
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  15) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 111 nimetatud materjalide suhtes alates 1. juulist 2020. a;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  16) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 119 nimetatud materjalide suhtes alates 1. jaanuarist 2021. a;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  17) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 119, 121 ja 126 nimetatud materjalide ja osade suhtes alates 1. jaanuarist 2021. a;
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  18) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 120 nimetatud osade suhtes alates 22. juulist 2021. a;
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]
  19) paragrahvi 5 lõike 3 punktides 281, 282, 124, 125 ja 127 nimetatud valguslahendustorude, materjalide ja osade suhtes alates 1. jaanuarist 2019. a;
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]
  20) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 181 nimetatud lampide suhtes alates 22. juulist 2024. a;
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]
  21) paragrahvi 5 lõike 3 punktis 128 nimetatud osade suhtes alates 1. juulist 2019. a.
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]

  (2) Paragrahvi 5 lõike 3 punktis 1 nimetatud piirang kehtib kuni 31. detsembrini 2011. a. Ajavahemikul 31. detsembrist 2011. a kuni 31. detsembrini 2012. a võivad lambid sisaldada kuni 3,5 mg elavhõbedat valguselemendi kohta ning pärast 31. detsembrit 2012. a kuni 2,5 mg elavhõbedat valguselemendi kohta.

  (3) Paragrahvi 5 lõike 3 punktides 2, 7, 8, 9 ja 11 nimetatud lampidele kohaldatakse § 5 lõikes 3 antud piirangut kuni 31. detsembrini 2011. a. Pärast nimetatud kuupäeva võivad lambid sisaldada elavhõbedat ühe valguselemendi või lambi kohta järgmiselt:
  1) lõike 3 punktides 2 ja 9 nimetatud lampides kuni 3,5 mg;
  2) lõike 3 punktis 7 nimetatud lampides kuni 4 mg;
  3) lõike 3 punktis 8 nimetatud lampides kuni 3 mg;
  4) lõike 3 punktis 11 nimetatud lampides kuni 5 mg.

  (4) Paragrahvi 5 lõike 3 punktis 10 nimetatud piirang kehtib kuni 31. detsembrini 2012. a. Pärast nimetatud päeva võib elavhõbedasisaldus olla kuni 3,5 mg ühe lambi kohta.

  (5) Paragrahvi 5 lõike 3 punktis 122 ja lõikes 43 sätestatud tingimustele vastavate elektri- ja elektroonikaseadmete jaoks kehtestatud erand kehtib:
  1) meditsiiniseadmetele ning seire- ja kontrolliseadmete kohta 21. juulini 2021. a;
  2) in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta 21. juulini 2023. a;
  3) tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete kohta 21. juulini 2024. a.
[RT I, 21.11.2014, 1 - jõust. 09.12.2014]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. mail 2011. a.


1Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 91/157/EMÜ (ELT L 266, 26.09.2006, lk 1–14); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (ELT L 174, 01.07.2011, lk 88–110); Euroopa Komisjoni direktiiv 2011/37/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (ELT L 85, 31.03.2011, lk 3–7); Euroopa Komisjoni otsus 2011/534/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii ja kaadmiumi kasutusviiside erandite osas (ELT L 234, 10.09.2011, lk 44–45); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2012/50/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses pliisisaldusega rakenduste suhtes tehtava erandiga (ELT L 348, 18.12.2012, lk 16–17); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2012/51/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses kaadmiumisisaldusega rakenduste suhtes tehtava erandiga (ELT L 348, 18.12.2012, lk 18–19); Euroopa Komisjoni direktiiv 2013/28/EL,millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/53/EÜ (kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta) II lisa (ELT L 135, 22.05.2013, lk 14–18); Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/56/EL, millega muudetakse patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevat Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/66/EÜ seoses kaadmiumi sisaldavate juhtmeta mootortööriistades kasutamiseks ette nähtud kantavate patareide ja akude ning vähese elavhõbedasisaldusega nööpelementide turulelaskmisega ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/603/EÜ (ELT L 329, 10.12.2013, lk 5–9); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/1/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist legeeriva elemendina ioniseeriva kiirgusega kokku puutuvate meditsiiniseadmete laagrite ja kuluvate pindade puhul (ELT L 4, 09.01.2014, lk 45–46); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/2/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb kaadmiumi kasutamist röntgenikiirguse abil saadud kujutiste kujutisvõimendite fosforestseeruvas kattes kuni 31. detsembrini 2019 ja röntgenisüsteemide varuosades, mis on ELi turule viidud enne 1. jaanuari 2020 (ELT L 4, 09.01.2014, lk 47–48); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/3/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb pliiatsetaatmarkeri kasutamist kompuutertomograafia ja magnetresonantstomograafia stereotaktilistes pearaamides ning gammakiiritusravi ja osakeste ravi seadmete positsioneerimissüsteemides (ELT L 4, 09.01.2014, lk 49–50); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/4/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist alumiiniumi ja terase vaheliste vaakumkindlate ühenduste loomiseks röntgenikiirguse abil saadud kujutiste kujutisvõimendites (ELT L 4, 09.01.2014, lk 51–52); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/5/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist trükkplaatide joodistes, elektriliste või elektrooniliste komponentide otsakatetes ja trükkplaatide katetes, juhtmete ja kaablite kinnitamise joodistes ning andurite ja sensorite kinnitamise joodistes, mis on vastupidavad tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, mille puhul temperatuur on alla -20 °C (ELT L 4, 09.01.2014, lk 53–54); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/6/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist mittemagnetiliste sõrmkonnektorite pinnakattes, mis on vastupidav tavapärastes töö- ja ladustamistingimustes, mille puhul temperatuur on alla -20 °C (ELT L 4, 09.01.2014, lk 55–56); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/7/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist joodistes, elektriliste või elektrooniliste komponentide ja trükkplaatide otsakatetes, elektrijuhtmete ühendustes, varjes ja varjestatud ühenduspesades, mida kasutatakse a) meditsiiniliste magnetresonantstomograafide magneti isotsentrist 1 m raadiuses asuvas magnetväljas, sealhulgas kõnealuses valdkonnas kasutatavates patsientide jälgimise seadmetes, ning b) tsüklotronimagnetite ning osakeste ravi valdkonnas osakeste voo ülekandeks ja suunamiseks kasutatavate magnetite välispinnast kuni 1 m kaugusel asuvas magnetväljas (ELT L 4, 09.01.2014, lk 57–58); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/8/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist joodistes, millega joodetakse trükkplaatidele digitaalseid kaadmiumtelluriid- ja kaadmium tsinktelluriid-jadadetektoreid (ELT L 4, 09.01.2014, lk 59–60); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/9/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii ja kaadmiumi kasutamist metallilistes sidemetes, mis moodustavad magnetresonantstomograafide, ülijuhtivate kvantinterferentsseadmete, tuumamagnetresonantstomograafide ja Fourier’ teisendusega massispektromeetrite detektorite ülijuhtivaid magnetahelaid (ELT L 4, 09.01.2014, lk 61–62); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/10/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist ülijuhi ja soojusjuhina sulamites, mis on kasutusel meditsiiniseadmete (kategooria 8) krüojahutite krüosõrmedes ja/või krüostaatilistes külmsondides ja/või krüostaatilistes potentsiaaliühtlustussüsteemides ja/või tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes (ELT L 4, 09.01.2014, lk 63–64); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/11/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb kuuevalentse kroomi kasutamist leelise annustamise seadmetes, mida kasutatakse 31. detsembrini 2019 röntgeniseadmete kujutisvõimendite fotokatoodide valmistamiseks, ja röntgenisüsteemide varuosades, mis on ELi turule viidud enne 1. jaanuari 2020 (ELT L 4, 09.01.2014, lk 65–66); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/12/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist magnetresonantstomograafia seadmete positronemissioontomograafide detektorite ja andmekogumisüksuste trükkplaatide joodistes (ELT L 4, 09.01.2014, lk 67–68); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/13/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist direktiivi 93/42/EMÜ IIa ja IIb klassi kuuluvate teisaldatavate meditsiiniseadmete (v.a kantavad kiirabidefibrillatsiooniseadmed) komponentidega trükkplaatide joodistes (ELT L 4, 09.01.2014, lk 69–70); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/14/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb kuni 3,5 mg elavhõbeda kasutamist ühe valgustuselemendi kohta ühe sokliga kompaktsetes üldvalgustuseks kasutatavates luminofoorlampides, mille võimsus on < 30 W ja mille tööiga on vähemalt 20 000 tundi (ELT L 4, 09.01.2014, lk 71–72); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/15/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii, kaadmiumi ja kuuevalentse kroomi kasutamist korduskasutusse võetud varuosades, mis pärinevad enne 22. juulit 2014 turule lastud meditsiiniseadmetest ja mida kasutatakse enne 22. juulit 2021 turule lastavates rühma 8 kuuluvates seadmetes, tingimusel et korduskasutamine toimub auditeeritavates ettevõtetevahelistes suletud ahelana toimivates tagastussüsteemides ja tarbijat teavitatakse osade korduskasutamisest (ELT L 4, 09.01.2014, lk 73–74); Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/16/EL, 18. oktoober 2013, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist aktivaatorina kehaväliste fotofereesilampidena kasutatavates lahenduslampides, mis sisaldavad luminofoorina pliiga legeeritud baariumsilikaati (BaSi2O5:Pb) (ELT L 4, 09.01.2014, lk 75–76); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/69/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses plii kasutamisega erandina selliste kondensaatorite keraamilistes dielektrikutes, mille nimipinge on väiksem kui 125 V (vahelduvpinge) või 250 V (alalispinge) ja mida kasutatakse tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes (ELT L 148, 20.05.2014, lk 72–73); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/70/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga pliid sisaldavate mikrokanalplaatide osas (ELT L 148, 20.05.2014, lk 74–75); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/71/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses suure pindalaga 3D-kihtkiipelementide ühel küljel kasutatavate pliid sisaldavate joodiste puhul tehtava erandiga (ELT L 148, 20.05.2014, lk 76‒77); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/72/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist selliste elektri- ja elektroonikakomponentide joodistes ja ühenduste pinnakatetes ning selliste trükkplaatide pinnakatetes, mida kasutatakse süütemoodulites ja muudes mootorite elektrilistes ja elektroonilistes juhtsüsteemides (ELT L 148, 20.05.2014, lk 78‒79); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/73/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses juhtivuse mõõtmisel kasutatavate platineeritud plaatinaelektroodide pliisisalduse osas tehtava erandiga (ELT L 148, 20.05.2014, lk 80‒81); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/74/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist muudes kui „C-pressi” tüüpi painduvate klemmidega ühendussüsteemides tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete jaoks (ELT L 148, 20.05.2014, lk 82‒83); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/75/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb elavhõbeda kasutamist enne 22. juulit 2017 turule lastud tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes kasutatavates taustvalgusega vedelkristallekraanide külmkatood-luminofoorlampides koguses mitte üle 5 mg lambi kohta (ELT L 148, 20.05.2014, lk 84‒85); Euroopa Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/76/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb elavhõbeda kasutamist käsitsi valmistatud valguslahendustorudes, mida kasutatakse siltide, dekoratiivse või arhitektuurse ja erivalgustuse ning valguskunsti puhul (ELT L 148, 20.05.2014, lk 86‒87); Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2015/573, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, milles käsitletakse plii kasutamist in vitro diagnostika meditsiiniseadmete polüvinüülkloriidsensorites (ELT L 94, 10.04.2015, lk 4–5); Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2015/574, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, milles käsitletakse elavhõbeda kasutamist intravaskulaarse ultrahelidiagnostika süsteemides (ELT L 94, 10.04.2015, lk 6–7); Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2015/863, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa seoses piiratud kasutusega ainete loeteluga (ELT L 137, 04.06.2015, lk 10–12).
[RT I, 04.12.2015, 9 - jõust. 07.12.2015]

Lisa Elektri- ja elektroonikaseadmete kategooriad
[RT I, 18.07.2014, 2 - jõust. 21.07.2014]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json