Teksti suurus:

Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 04.12.2019, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.11.2019 otsus nr 508

Loomatauditõrje seaduse, riigilõivuseaduse, söödaseaduse, toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.11.2019

§ 1. Loomatauditõrje seaduse muutmine

Loomatauditõrje seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõnad ”arvestades käesoleva seaduse erisusi” tekstiosaga ”arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), muude Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi”;

2) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Riiklikku veterinaarjärelevalvet (edaspidi riiklik järelevalve) Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktide, käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle tehakse veterinaarkorralduse seaduses sätestatud korras, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.”;

3) paragrahvi 9 punktist 11 ja § 35 lõikest 2 jäetakse välja sõnad ”piirkonda teenindav volitatud veterinaararst või” vastavas käändes;

4) paragrahvi 9 punktist 2, § 35 lõikest 3 ja § 39 lõikest 1 jäetakse välja sõnad ”või volitatud veterinaararst” vastavas käändes;

5) paragrahvi 13 lõike 41 kolmandas lauses asendatakse sõnad ”volitatud veterinaararst” sõnadega ”veterinaarjärelevalve ametnik”;

6) paragrahvi 131 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 576/2013 artikli 7 lõikes 1 sätestatud tingimustele vastavate lemmikloomade mittekaubanduslik liikumine Eestisse on lubatud nimetatud määruse artikli 7 lõikes 2 sätestatud tingimustel.”;

7) paragrahvi 171 lõikes 2 asendatakse tekstiosa ”(EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 30.04.2004, lk 206–320),” tekstiosaga ”(EL) 2017/625”;

8) paragrahvi 48 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa ”taudipunkti piirkonda teenindav volitatud veterinaararst,”.

§ 2. Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 4 ja § 252 tunnistatakse kehtetuks;

2) seaduse 5. osa 19. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 3651 järgmises sõnastuses:

§ 3651. Paragrahvi 15 lõike 4 ja § 252 kohaldamise lõpptähtpäev

Käesoleva seaduse § 15 lõiget 4 ja § 252 kohaldatakse kuni 2020. aasta 31. märtsini §-s 252 nimetatud tegevuste suhtes, mida tehakse sööda käitleja ettevõttes 2019. aasta viimases kvartalis.”.

§ 3. Söödaseaduse muutmine

Söödaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduses asendatakse sõna ”ühenduseväline” sõnaga ”liiduväline” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), muude Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.”;

3) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Väljaspool Euroopa Liidu tolliterritooriumi asuvast riigist või territooriumilt (edaspidi liiduväline riik) sööda Eestisse toimetamine käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 40 sätestatud tegevus.”;

4) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

”(11) Sööta on lubatud liiduvälisest riigist Eestisse toimetada riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti kaudu.”;

5) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 2 punkti a alusel kehtestatud loetelus nimetatud sööta võib liiduvälisest riigist Eestisse toimetada loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduses sätestatud alustel ja korras.”;

6) paragrahvi 16 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 viidatud loetelus nimetamata sööda (edaspidi mitteloomne sööt) liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral peab Euroopa Liidu asjakohasest õigusaktist tulenevalt kontrollima selle nõuetekohasust piiripunktis või imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise kohas, on lubatud sellist sööta liiduvälisest riigist Eestisse toimetada üksnes Veterinaar- ja Toiduameti määratud piiripunkti või ametliku kontrollimise koha kaudu ning sellise sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamisest teavitatakse Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt üks tööpäev enne sööda esitamist ametlikuks kontrollimiseks.”;

7) paragrahvi 16 lõiked 6–10 ja § 161 tunnistatakse kehtetuks;

8) seadust täiendatakse §-dega 162 ja 163 järgmises sõnastuses:

§ 162. Piiripunkt

(1) Riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti omaniku või valdaja taotluse alusel määrab Veterinaar- ja Toiduamet selle piiripunkti, mille kaudu on lubatud mitteloomset sööta liiduvälisest riigist Eestisse toimetada (edaspidi piiripunkt), kui piiripunkti määramise õigus on Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt liikmesriigil.

(2) Piiripunktide loetelu avalikustatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 60 sätestatud nõuete kohaselt.

(3) Veterinaar- ja Toiduamet esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 2 kohase teate piiripunkti määramise kavatsuse kohta Euroopa Komisjonile.

(4) Pärast Euroopa Komisjonilt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõigetes 3–5 sätestatud teate saamist teeb Veterinaar- ja Toiduamet viivitamata asjakohase otsuse.

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 62 lõikes 1 ning artikli 63 lõigetes 1 ja 4 sätestatud juhul teeb Veterinaar- ja Toiduamet asjakohase otsuse ja muudatuse piiripunktide loetelus ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike nimetatud määruse artiklite 62 ja 63 kohaselt.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piiripunkti määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 163. Imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koht

(1) Veterinaar- ja Toiduamet määrab imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha isiku taotluse alusel, kui selle määramise õigus on Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt liikmesriigil. Ametliku kontrollimise koht asub Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud kohas.

(2) Imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise kohtade loetelu avalikustatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõikes 2 viidatud nõuete kohaselt.

(3) Kui ametliku kontrollimise koht vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele, teeb Veterinaar- ja Toiduamet imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramise otsuse.

(4) Kui ametliku kontrollimise koht ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele, teeb Veterinaar- ja Toiduamet imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramisest keeldumise otsuse.

(5) Veterinaar- ja Toiduamet teeb käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 4 sätestatud otsuse 30 tööpäeva jooksul imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramise taotluse saamisest arvates.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 62 lõikes 1 ning artikli 63 lõigetes 1 ja 4 sätestatud juhul ja artikli 53 lõiget 2 arvestades teeb Veterinaar- ja Toiduamet asjakohase otsuse ja muudatuse imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise kohtade loetelus ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike nimetatud määruse artiklite 62 ja 63 kohaselt.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud imporditava mitteloomse sööda ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

9) paragrahv 221 tunnistatakse kehtetuks;

10) seaduse 6. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

6. peatükk
AMETLIK KONTROLL JA MUUD AMETLIKUD TOIMINGUD
”;

11) paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 24. Ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemine

Veterinaar- ja Toiduamet teeb ametlikku kontrolli nende nõuete täitmise üle, mis on kehtestatud asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktidega, käesoleva seadusega ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega sööda, sööda käitlemise ja söötmise kohta, ning teeb asjakohaseid muid ametlikke toiminguid.”;

12) paragrahv 25 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 28 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Sööda, sööda käitlemise ja söötmise ametlik kontroll korraldatakse, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 109 kohaselt koostatud kontrollikavast. Kontrollikava avalikustatakse nimetatud määruse artikli 111 kohaselt Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 11 lõikes 1 sätestatud andmed ametliku kontrolli tulemuste kohta avalikustatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.”;

14) paragrahvi 28 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 28 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 28 lõikes 5 asendatakse tekstiosa ”(EÜ) nr 882/2004 artikli 35” tekstiosaga ”(EL) 2017/625 artikli 103 lõike 1”;

17) paragrahvi 28 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 28 täiendatakse lõigetega 7–9 järgmises sõnastuses:

”(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 115 nimetatud situatsiooniplaani koostamist koordineeriv asutus ning artikli 109 lõikes 2 nimetatud mitmeaastase kontrollikava eest vastutav asutus on Veterinaar- ja Toiduamet. Veterinaar- ja Toiduamet esitab mitmeaastase kontrollikava ning selle täitmise aruande Euroopa Komisjonile nimetatud määruse artikli 113 kohaselt.

(8) Vabariigi Valitsus võib kehtestada määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud situatsiooniplaani ja mitmeaastase kontrollikava väljatöötamiseks korrakaitseorganite vahelise koostöö korra.

(9) Muu korrakaitseorgan, haldusorgan või valitsusasutus teatab Veterinaar- ja Toiduametile viivitamata, kui esineb järgmine võimalik nõuete rikkumine seoses söödaga, sööda käitlemisega ja söötmisega:
1) rikkumine, mis võib kujutada ohtu looma või inimese tervisele, looma heaolule või keskkonnale;
2) rikkumine, mis on toime pandud tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.”;

19) paragrahvi 29 lõikes 1 asendatakse tekstiosa ”(EÜ) nr 882/2004 artiklis 54” tekstiosaga ”(EL) 2017/625 artiklis 138”;

20) paragrahvi 29 lõikes 2 asendatakse tekstiosa ”(EÜ) nr 882/2004 artiklis 19” tekstiosaga ”(EL) 2017/625 artiklis 66”;

21) seaduse 61. peatükk loetakse peatükiks 62 ning seadust täiendatakse pärast § 29 61. peatükiga järgmises sõnastuses:

61. peatükk
SÖÖDAJÄRELEVALVE TASU

§ 291. Söödajärelevalve tasu

(1) Söödajärelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) on teatamis- või loakohustusega ja selle kohustuse täitnud ettevõtja ettevõtte, sööda, sööda käitlemise ja söötmise nõuetekohasuse ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute (edaspidi söödajärelevalve toiming) tegemise eest käesoleva seaduse alusel kehtestatud määras tasutav summa.

(2) Järelevalvetasu laekub Rahandusministeeriumi riigikassa kontsernikonto koosseisus olevale Veterinaar- ja Toiduameti arvelduskontole.

(3) Järelevalvetasu makstakse söödajärelevalve toimingu tegemise eest, välja arvatud veterinaarkorralduse seaduse §-s 4 nimetatud sööda järelevalvetoimingu tegemise eest.

(4) Järelevalvetasu ei maksta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 1 nimetatud toimingute ning taimse söödamaterjali esmatootmise ja selle esmatoodangu turule viimiseks kuivatamisega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest.

§ 292. Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik

(1) Järelevalvetasu maksmiseks kohustatud isik (edaspidi kohustatud isik) on isik, kelle suhtes on tehtud söödajärelevalve toiming.

(2) Mitu kohustatud isikut vastutavad ühise söödajärelevalve toimingu tegemise eest järelevalvetasu maksmise korral solidaarselt.

§ 293. Järelevalvetasu määramise põhimõtted

(1) Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on seotud Veterinaar- ja Toiduameti söödajärelevalve toimingute tegemisega.

(2) Järelevalvetasu võetakse söödajärelevalve toimingute tegemise eest tunnitasuna, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud laboratoorsete lisauuringute tegemise eest.

(3) Kohustatud isik maksab tunnitasu söödajärelevalve toimingule kulunud aja eest, kuid mitte rohkem kui kaheksa tunni eest järelevalvetoimingu kohta. Järelevalvetoimingule kulutatud aeg arvestatakse tunni täpsusega ja iga alustatud tund loetakse järgmiseks täistunniks. Arvesse ei võeta järelevalvetoimingu tegemise paika kohalesõiduks kulunud aega.

(4) Tunnitasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on seotud Veterinaar- ja Toiduameti söödajärelevalve toimingute tegemisega. Söödajärelevalve toimingutega seotud töötasu ja majanduskulu, sealhulgas laboratoorsete analüüside ja uuringute kulu arvutamisel lähtutakse tegelikust kulust toimingueelsel kalendriaastal. Nimetatud ajavahemikul söödajärelevalve toimingutega seotud kogukulu jagatakse samal ajavahemikul järelevalvetoimingute tegemisele, välja arvatud laboratoorsete analüüside ja uuringute tegemisele, kulunud töötundidega.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud söödajärelevalve toimingutega seotud majanduskulu arvutamisel ei võeta arvesse lõikes 9 nimetatud laboratoorsete lisauuringute kulu.

(6) Söödajärelevalve toimingu tegemise eest võetava tunnitasu määra igaks aastaks kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(7) Söödajärelevalve toimingu tegemise käigus on Veterinaar- ja Toiduametil õigus võtta hilinenud kaubasaadetise ooteaja eest lisatasu järgmiselt:
1) tööajal tunnitasuna ametniku kohta käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt;
2) väljaspool tööaega ning isiku taotlusel väljaspool tööaega tehtud järelevalvetoimingu eest kahekordse tunnitasuna ametniku kohta käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt.

(8) Käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel makstavale lisatasule kohaldatakse käesoleva seaduse §‑s 294 sätestatud korda.

(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõike 2 punktis c sätestatud juhul maksab kohustatud isik söödajärelevalve lisatoimingute eest järelevalvetasu tunnitasuna käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt. Kui tuvastatud nõuete rikkumisega seoses on vaja teha laboratoorseid lisauuringuid, maksab kohustatud isik järelevalvetasu ka nende uuringute kogukulu ulatuses.

§ 294. Järelevalvetasu maksmine

(1) Veterinaar- ja Toiduamet teeb eelmise kalendrikuu jooksul tehtud söödajärelevalve toimingute eest järelevalvetasu sissenõudmise otsuse iga kalendrikuu viiendaks kuupäevaks.

(2) Järelevalvetasu sissenõudmise otsus toimetatakse kohustatud isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

(3) Kohustatud isik kannab järelevalvetasu üle otsuses näidatud pangakontole kümne tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse saamise päevast arvates.

(4) Sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral maksab kohustatud isik järelevalvetasu enne kauba tolliprotseduurile suunamist Veterinaar- ja Toiduameti esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses märgitud summas.

(5) Veterinaar- ja Toiduamet võib sööda liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral vabastada kohustatud isiku järelevalvetasu maksmisest enne kauba tolliprotseduurile suunamist, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:
1) kohustatud isik on esitanud küllaldase garantii;
2) kohustatud isik on varem maksnud järelevalvetasu õiges suuruses ja õigel ajal.

(6) Järelevalvetasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 295. Enammakstud järelevalvetasu tagastamine

(1) Ettenähtust suuremas summas makstud järelevalvetasu (edaspidi enammakstud järelevalvetasu) tagastatakse kohustatud isikule.

(2) Kohustatud isikul on õigus taotleda enammakstud järelevalvetasu tagastamist kahe aasta jooksul järelevalvetasu maksmise päevast arvates.

(3) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise taotlemiseks esitab kohustatud isik Veterinaar- ja Toiduametile kirjaliku taotluse ning järelevalvetasu maksmist tõendava dokumendi.

(4) Veterinaar- ja Toiduamet teeb enammakstud järelevalvetasu tagastamise või sellest keeldumise otsuse kümne tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

(5) Enammakstud järelevalvetasu ei tagastata, kui ei ole võimalik kindlaks teha järelevalvetasu maksnud isikut või isikut, kelle eest tasu on makstud, või kui isikul puudub tagasimakse saamise õigus.

(6) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 296. Järelevalvetasu sissenõudmine

(1) Kohustatud isik maksab maksmata järelevalvetasu sissenõudmiseks tehtud ettekirjutuses määratud summa kümne tööpäeva jooksul ettekirjutuse saamise päevast arvates.

(2) Kui kohustatud isik ei ole ettekirjutuses määratud tähtaja jooksul järelevalvetasu maksnud, on Veterinaar- ja Toiduametil õigus pöörduda kohtutäituri poole, kes nõuab maksmata järelevalvetasu kohustatud isikult sisse täitemenetluse seadustikus ettenähtud korras.”;

22) paragrahvis 30 asendatakse läbivalt sõnad ”ametliku kontrolli” sõnadega ”ametliku kontrolli või muude ametlike toimingute”;

23) paragrahvi 30 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

”(4) Sööda käitleja võib esitada taotluse, et lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud proovile võetakse käitleja kulul samadel tingimustel lisaproov, mis jääb tema käsutusse.”;

24) paragrahvi 31 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 31 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Ametliku kontrolli ja muu ametliku toimingu tegemise käigus võetud proove analüüsitakse asjakohaste analüüside tegemiseks Veterinaar- ja Toiduameti poolt volitatud ametlikus laboratooriumis (edaspidi volitatud laboratoorium), mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele.”;

26) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

”(31) Volitatud laboratooriumina tegutsema võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklites 40 ja 42 sätestatud juhtudel volitada ka akrediteerimata laboratooriumi.”;

27) paragrahvi 31 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 35 sätestatud teisest eksperdiarvamusest tuleneva Veterinaar- ja Toiduameti ning sööda käitleja vahelise vaidluse korral võib käitleja taotleda omal kulul algse analüüsi dokumentide läbivaatamist ning vajaduse korral lasta käesoleva seaduse § 30 lõikes 4 nimetatud proovi omal kulul analüüsida teises, nimetatud määruse artikli 37 lõikes 1 sätestatud laboratooriumis.

(6) Teise eksperdiarvamuse taotlemisest sõltumata rakendab Veterinaar- ja Toiduamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 66 või 138 sätestatud vajalikke meetmeid.”;

28) paragrahvi 31 lõige 7 tunnistatakse kehtetuks;

29) paragrahvi 32 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 93 lõikes 1 viidatud iga Euroopa Liidu söödaalase referentlaboratooriumi kohta volitatakse riiklik referentlaboratoorium (edaspidi referentlaboratoorium). Referentlaboratooriumiks võib volitada laboratooriumi, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 100 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.”;

30) paragrahvi 32 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

31) paragrahv 37 tunnistatakse kehtetuks;

32) seadust täiendatakse §-dega 424 ja 425 järgmises sõnastuses:

§ 424. Sööda käitlemise kohta andmete esitamine

Sööda käitleja, kes tegutseb 2019. aasta viimases kvartalis ettevõttes, kus tegeletakse sööda sellise tootmise või töötlemisega, mille puhul peab järgima Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 sätestatud nõudeid, esitab 2020. aasta 10. jaanuariks Veterinaar- ja Toiduametile andmed 2019. aasta viimases kvartalis:
1) toodetud ja turustatud sööda liigi ja koguse kohta;
2) töödeldud ja turustatud söödamaterjali koguse kohta;
3) toodetud ja turustamisotstarbelise loomakasvatussaaduse tootmiseks kasutatud segasööda koguse kohta.

§ 425. Riigilõivu tasumine

(1) Sööda käitleja tasub iga ettevõtte kohta, kus tegeletakse 2019. aasta viimases kvartalis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 artikli 5 lõikes 2 nimetatud tegevusega, riigilõivu 2020. aasta 10. jaanuariks ametlike kontrollide, sealhulgas järelevalvetoimingute tegemise eest riigilõivuseaduses sätestatud määra järgi. Riigilõivu ei pea tasuma sellise ettevõtte kohta, kus tegeletakse üksnes pakendatud sööda müügiga jaekaubanduse korras.

(2) Sööda vabasse ringlusse suunamisel tasutakse riigilõiv 2020. aasta 10. jaanuariks nende söötade puhul, mille kohta on kehtestatud käesoleva seaduse kuni 2019. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni § 28 lõike 4 alusel tariifne klassifikatsioon.”;

33) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Komisjoni direktiiv 82/475/EMÜ, millega sätestatakse koostisosade kategooriad, mida lubatakse kasutada lemmikloomade segatoidu märgistamisel (EÜT L 213, 21.07.1982, lk 27–28), muudetud direktiividega 91/334/EMÜ (EÜT L 184, 10.07.1991, lk 27) ja 98/67/EÜ (EÜT L 261, 24.09.1998, lk 10–31);
nõukogu direktiiv 90/167/EMÜ, millega kehtestatakse ravimsöötade ühenduses valmistamise, turuleviimise ja kasutamise tingimused (EÜT L 92, 07.04.1990, lk 42–48);
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/32/EÜ loomatoidus leiduvate soovimatute ainete kohta (EÜT L 140, 30.05.2002, lk 10–22), muudetud direktiividega 2003/57/EÜ (ELT L 151, 19.06.2003, lk 38–41), 2003/100/EÜ (ELT L 285, 01.11.2003, lk 33–37), 2005/8/EÜ (ELT L 27, 29.01.2005, lk 44–45), 2005/86/EÜ (ELT L 318, 06.12.2005, lk 16–18), 2005/87/EÜ (ELT L 318, 06.12.2005, lk 19–24), 2006/13/EÜ (ELT L 32, 04.02.2006, lk 44–53), 2006/77/EÜ (ELT L 271, 30.09.2006, lk 53–55), 2008/76/EÜ (ELT L 198, 26.07.2008, lk 37–40), 2009/8/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 19–25), 2009/124/EÜ (ELT L 254, 26.09.2009, lk 100–103), 2009/141/EÜ (ELT L 308, 24.11.2009, lk 20–23) ja 2010/6/EL (ELT L 37, 10.02.2010, lk 29–32) ning määrustega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154), (EL) nr 574/2011 (ELT L 159, 17.06.2011, lk 7–24), (EL) nr 277/2012 (ELT L 91, 29.03.2012, lk 1–7), (EL) nr 744/2012 (ELT L 219, 17.08.2012, lk 5–12), (EL) nr 107/2013 (ELT L 35, 06.02.2013, lk 1–2), (EL) nr 1275/2013 (ELT L 328, 07.12.2013, lk 86–92), (EL) 2015/186 (ELT L 31, 07.02.2015, lk 11–17), (EL) 2017/2229 (ELT L 319, 05.12.2017, lk 6–9) ja (EL) 2019/1243 (ELT L 198, 25.07.2019, lk 241–344);
komisjoni direktiiv 2003/7/EÜ, millega muudetakse söötades kantaksantiini lubamise tingimusi kooskõlas nõukogu direktiiviga 70/524/EMÜ (EÜT L 22, 25.01.2003, lk 28–30);
komisjoni direktiiv 2008/38/EÜ, milles koostatakse eritoitmiseks mõeldud söötade sihtkasutuse nimekiri (kodifitseeritud versioon) (ELT L 62, 06.03.2008, lk 9–22), muudetud direktiiviga 2008/82/EÜ (ELT L 202, 31.07.2008, lk 48–49) ning määrustega (EL)
nr 1070/2010 (ELT L 306, 23.11.2010, lk 42–43), (EL) nr 5/2014 (ELT L 2, 07.01.2014, lk 3–9) ja (EL) nr 1123/2014 (ELT L 304, 23.10.2014, lk 81–86).”.

§ 4. Toiduseaduse muutmine

Toiduseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Euroopa Liidu õigusaktides ja käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), muude Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi.”;

2) seaduse 7. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

7. peatükk
TOIDU EESTISSE TOIMETAMINE JA EKSPORT
”;

3) paragrahvi 41 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 41. Toidu Eestisse toimetamise ja ekspordi tingimused

(1) Toidu Eestisse toimetamine käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 40 sätestatud tegevus.”;

4) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

”(11) Toidu Eestisse toimetamine ja eksport on lubatud riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti kaudu.”;

5) paragrahvi 41 lõiked 2–31 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 41 täiendatakse lõikega 32 järgmises sõnastuses:

”(32) Kui toidu Eestisse toimetamise korral peab Euroopa Liidu asjakohasest õigusaktist tulenevalt kontrollima selle nõuetekohasust piiripunktis või imporditava toidu ametliku kontrollimise kohas, on lubatud sellist toitu Eestisse toimetada üksnes Veterinaar- ja Toiduameti määratud piiripunkti või imporditava toidu ametliku kontrollimise koha kaudu.”;

7) paragrahvi 41 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Käesolevas peatükis sätestatud nõudeid ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 47 lõike 2 punkti a alusel kehtestatud loetelus nimetatud toidu suhtes.”;

8) paragrahv 42 tunnistatakse kehtetuks;

9) seadust täiendatakse §-dega 421 ja 422 järgmises sõnastuses:

§ 421. Piiripunkt

(1) Riigipiiri seaduse alusel rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunkti omaniku või valdaja taotluse alusel määrab Veterinaar- ja Toiduamet piiripunkti, mille kaudu on lubatud toitu Eestisse toimetada (edaspidi piiripunkt), kui piiripunkti määramise õigus on Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt liikmesriigil.

(2) Piiripunktide loetelu avalikustatakse Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 60 sätestatud nõuete kohaselt.

(3) Veterinaar- ja Toiduamet esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 2 kohase teate piiripunkti määramise kavatsuse kohta Euroopa Komisjonile.

(4) Pärast Euroopa Komisjonilt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõigetes 3–5 sätestatud teate saamist teeb Veterinaar- ja Toiduamet viivitamata asjakohase otsuse.

(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 62 lõikes 1 ning artikli 63 lõigetes 1 ja 4 sätestatud juhul teeb Veterinaar- ja Toiduamet asjakohase otsuse ja muudatuse piiripunktide loetelus ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike nimetatud määruse artiklite 62 ja 63 kohaselt.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piiripunkti määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 422. Imporditava toidu ametliku kontrollimise koht

(1) Veterinaar- ja Toiduamet määrab imporditava toidu ametliku kontrollimise koha isiku taotluse alusel, kui selle määramise õigus on Euroopa Liidu asjakohase õigusakti kohaselt liikmesriigil. Ametliku kontrollimise koht asub Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud kohas.

(2) Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel avalikustatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõikes 2 viidatud nõuete kohaselt imporditava toidu ametliku kontrollimise kohtade loetelu.

(3) Kui ametliku kontrollimise koht vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele, teeb Veterinaar- ja Toiduamet imporditava toidu ametliku kontrollimise koha määramise otsuse.

(4) Kui ametliku kontrollimise koht ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele, teeb Veterinaar- ja Toiduamet imporditava toidu ametliku kontrollimise koha määramisest keeldumise otsuse.

(5) Veterinaar- ja Toiduamet teeb käesoleva paragrahvi lõikes 3 või 4 sätestatud otsuse 30 tööpäeva jooksul imporditava toidu ametliku kontrollimise koha määramise taotluse saamisest arvates.

(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 62 lõikes 1 ning artikli 63 lõigetes 1 ja 4 sätestatud juhul ning artikli 53 lõiget 2 arvestades teeb Veterinaar- ja Toiduamet asjakohase otsuse ja muudatuse imporditava toidu ametliku kontrollimise kohtade loetelus ning teavitab sellest Euroopa Komisjoni ja teisi liikmesriike nimetatud määruse artiklite 62 ja 63 kohaselt.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud imporditava toidu ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

10) paragrahvi 43 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 43. Ametlik kontroll ja muud ametlikud toimingud toidu eksportimise korral”;

11) paragrahvi 43 lõiked 1–3 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 44 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 44. Toidu Eestisse toimetamisest teavitamine

(1) Sellise toidu Eestisse toimetamisest, mida tuleb Euroopa Liidu asjakohasest õigusaktist tulenevalt ametlikult kontrollida piiripunktis või imporditava toidu ametliku kontrollimise kohas, teavitatakse Veterinaar- ja Toiduametit vähemalt üks tööpäev enne toidu esitamist ametlikuks kontrolliks.”;

13) paragrahvi 44 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 47 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Järelevalvet teostatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 ning muude asjakohaste õigusaktide järelevalvet käsitlevate sätete kohaselt.”;

15) paragrahvi 47 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(6) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 109 lõikes 2 nimetatud mitmeaastase kontrollikava eest vastutav asutus ja artiklis 115 nimetatud situatsiooniplaani koostamist koordineeriv asutus on Veterinaar- ja Toiduamet. Veterinaar- ja Toiduamet esitab mitmeaastase kontrollikava ning kava täitmise aastaaruande Euroopa Komisjonile nimetatud määruse artikli 113 kohaselt.”;

16) paragrahvi 48 lõiked 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Mittenõuetekohase toidu ning mittenõuetekohaste toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete avastamise korral kohaldab korrakaitseorgan Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 138 sätestatud meetmeid.

(4) Mittenõuetekohase toidu ning mittenõuetekohaste toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete Eestisse toimetamise korral kohaldab korrakaitseorgan Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklites 66-69 sätestatud meetmeid.”;

17) paragrahvi 481 lõikes 2 asendatakse sõna ”importimisel” sõnadega ” Eestisse toimetamisel”;

18) paragrahvi 481 lõikes 4 asendatakse tekstiosa ”(EÜ) nr 882/2004 artikli 35” tekstiosaga ”(EL) 2017/625 artikli 103 lõike 1”;

19) paragrahvi 481 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

”(5) Muu korrakaitseorgan, haldusorgan või valitsusasutus teatab Veterinaar- ja Toiduametile viivitamata, kui esineb järgmine võimalik nõuete rikkumine seoses toiduga, sealhulgas toidualase teabega, toidu käitlemisega ning toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemetega:
1) rikkumine, mis võib kujutada ohtu inimese tervisele või keskkonnale;
2) rikkumine, mis on toime pandud tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.”;

20) paragrahvi 491 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Toidujärelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) on teatamis- või loakohustusega ning selle kohustuse täitnud ettevõtja ettevõtte, toidu ja toidu käitlemise nõuetekohasuse ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute (edaspidi järelevalvetoiming) tegemise eest käesoleva seaduse alusel kehtestatud määras tasutav summa.”;

21) paragrahvi 491 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Järelevalvetasu makstakse jaekaubandusettevõttes tehtava ning toiduga seotud järelevalvetoimingu tegemise eest, välja arvatud veterinaarkorralduse seaduse §-s 4 nimetatud loomse saadusega seotud järelevalvetoimingu tegemise eest.”;

22) paragrahvi 493 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 nimetatud kulud, mis on seotud Veterinaar- ja Toiduameti järelevalvetoimingute tegemisega.

(2) Järelevalvetasu võetakse käesoleva seaduse § 491 kohaselt tehtavate järelevalvetoimingute eest tunnitasuna, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 9 sätestatud laboratoorsete lisauuringute tegemise eest.”;

23) paragrahvi 493 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Tunnitasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on seotud Veterinaar- ja Toiduameti toidujärelevalve toimingute tegemisega. Toidujärelevalve toimingutega seotud töötasu ja majanduskulu, sealhulgas laboratoorsete analüüside ja uuringute kulu arvutamisel lähtutakse tegelikust kulust toimingueelsel kalendriaastal. Nimetatud ajavahemikul toidujärelevalve toimingutega seotud kogukulu jagatakse samal ajavahemikul järelevalvetoimingute tegemisele, välja arvatud laboratoorsete analüüside ja uuringute tegemisele, kulunud töötundidega.”;

24) paragrahvi 493 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

”(41) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud toidujärelevalve toimingutega seotud majanduskulu arvutamisel ei võeta arvesse lõikes 9 nimetatud laboratoorsete lisauuringute kulu.”;

25) paragrahvi 493 lõikes 6 asendatakse sõnad ”üle ametliku kontrolli teostamise” sõnadega ”ametliku kontrollimise”;

26) paragrahvi 493 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõike 2 punktis c sätestatud juhul maksab kohustatud isik toidujärelevalve lisatoimingute eest järelevalvetasu tunnitasuna käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt. Kui tuvastatud nõuete rikkumisega seoses on vaja teha laboratoorseid lisauuringuid, maksab kohustatud isik järelevalvetasu ka nende uuringute kogukulu ulatuses.”;

27) paragrahvi 494 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(2) Järelevalvetasu sissenõudmise otsus toimetatakse kohustatud isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.”;

28) paragrahvi 494 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõna ”kalendripäeva” sõnaga ”tööpäeva”;

29) paragrahvi 494 lõiked 4-6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Toidu Eestisse toimetamise korral maksab kohustatud isik järelevalvetasu enne kauba tolliprotseduurile suunamist Veterinaar- ja Toiduameti esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses märgitud summas.

(5) Veterinaar- ja Toiduamet võib toidu Eestisse toimetamise korral vabastada kohustatud isiku järelevalvetasu maksmisest enne kauba tolliprotseduurile suunamist, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:
1) kohustatud isik on esitanud küllaldase garantii;
2) kohustatud isik on varem maksnud järelevalvetasu õiges suuruses ja õigel ajal.

(6) Järelevalvetasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

30) paragrahvi 495 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(6) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

31) paragrahvi 513 pealkirja ja lõike 1 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu ”ametliku kontrolli” sõnadega ”ja muude ametlike toimingute”;

32) paragrahvi 513 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 513 lõike 4 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 513 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

”(41) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 35 sätestatud teisest eksperdiarvamusest tuleneva Veterinaar- ja Toiduameti ning käitleja vahelise vaidluse korral võib käitleja taotleda omal kulul algse analüüsi dokumentide läbivaatamist ning vajaduse korral lasta käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud proovi omal kulul analüüsida teises, nimetatud määruse artikli 37 lõikes 1 sätestatud laboratooriumis.”;

35) paragrahvi 513 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Teise eksperdiarvamuse taotlemisest sõltumata rakendab Veterinaar- ja Toiduamet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 66 või 138 sätestatud vajalikke meetmeid.”;

36) paragrahvi 52 pealkirjas asendatakse sõnad ”ametliku kontrolli” sõnadega ”ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute”;

37) paragrahvi 52 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Ametliku kontrolli ja muude ametlike toimingute tegemisel võetud proove analüüsitakse asjakohaste analüüside tegemiseks volitatud ametlikus laboratooriumis (edaspidi volitatud laboratoorium), mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 37 sätestatud nõuetele.”;

38) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

”(11) Volitatud laboratooriumina tegutsema võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklites 40 ja 42 sätestatud juhtudel volitada ka akrediteerimata laboratooriumi.”;

39) paragrahvi 52 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Veterinaar- ja Toiduamet võib keelduda volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmisest, kui laboratoorium ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele.”;

40) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

”(51) Veterinaar- ja Toiduamet tunnistab volituse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 39 lõikes 2 sätestatud juhtudel.”;

41) paragrahvi 53 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Riiklik referentlaboratoorium (edaspidi referentlaboratoorium) käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 100 sätestatud laboratoorium, kes täidab referentlaboratooriumi ülesandeid toidu valdkonnas.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 93 lõikes 1 viidatud iga Euroopa Liidu toidualase referentlaboratooriumi kohta volitatakse tegutsema referentlaboratoorium.”;

42) paragrahvi 537 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

”(4) Käesoleva seaduse §-des 533, 535 ja 536 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 61 nimetatud puu- ja köögivilja turustusstandarditele vastavuse osas on Põllumajandusamet.”;

43) seadust täiendatakse §-ga 656 järgmises sõnastuses:

§ 656. Tunnitasu määra kohaldamine

Kuni 2019. aasta 31. detsembrini võetakse toidujärelevalve toimingute tegemise eest tunnitasu käesoleva seaduse § 493 lõike 5 alusel 2019. aastaks kehtestatud määras.”.

§ 5. Veterinaarkorralduse seaduse muutmine

Veterinaarkorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Veterinaartegevus hõlmab riikliku veterinaarjärelevalve (edaspidi veterinaarjärelevalve) ning tegevus- või muu loa andmise menetluse raames tehtava nõuetekohasuse kontrolli (edaspidi veterinaarkontroll) toiminguid, mis käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 07.04.2017, lk 1–142), artiklis 2 nimetatud toimingud. Veterinaartegevus hõlmab ka veterinaarpraksise käigus tehtavaid toiminguid.”;

2) paragrahvi 1 lõike 31 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Veterinaarpraksis ei hõlma veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toiminguid.”;

3) paragrahvi 1 lõikes 5 asendatakse sõnad ”arvestades käesoleva seaduse erisusi” tekstiosaga ”arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, muude Euroopa Liidu õigusaktide ja käesoleva seaduse erisusi”;

4) paragrahvi 21 lõikest 2 jäetakse välja sõnad ”või volitatud veterinaararst”;

5) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Veterinaarjärelevalvet teostab ja veterinaarkontrolli teeb Veterinaar- ja Toiduamet.”;

6) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

”(11) Käesoleva seaduse § 13 lõike 4 alusel Veterinaar- ja Toiduametiga halduslepingu sõlminud veterinaararst (edaspidi volitatud veterinaararst) teeb lepingus ettenähtud ulatuses selliseid veterinaarjärelevalve toiminguid nagu diagnostiline uurimine, proovide võtmine, vaktsineerimine ning osalemine loomataudi ja zoonoosi leviku tõkestamise või nende likvideerimise tegevustes.”;

7) paragrahvi 5 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 5 lõikes 7 asendatakse tekstiosa ”(EÜ) nr 882/2004” tekstiosaga ”(EL) 2017/625”;

9) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

”(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 109 lõikes 2 nimetatud mitmeaastase kontrollikava eest vastutav asutus on Veterinaar- ja Toiduamet. Veterinaar- ja Toiduamet esitab mitmeaastase kontrollikava ning selle täitmise aastaaruande Euroopa Komisjonile nimetatud määruse artiklis 113 sätestatud korra kohaselt. Kontrollikava avalikustatakse nimetatud määruse artikli 111 lõike 1 kohaselt Veterinaar- ja Toiduameti veebilehel.

(9)Vabariigi Valitsus võib kehtestada määrusega käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud mitmeaastase kontrollikava väljatöötamiseks korrakaitseorganite vahelise koostöö korra.”;

10) paragrahvi 51 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

”(21)Veterinaar- ja Toiduamet on järelevalvekoostöö kontaktasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 103 lõike 1 tähenduses.”;

12) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

”(3) Muu korrakaitseorgan, haldusorgan või valitsusasutus teatab Veterinaar- ja Toiduametile viivitamata veterinaarnõuete järgmistest võimalikest rikkumistest:
1) rikkumine, mis võib kujutada ohtu looma või inimese tervisele või looma heaolule;
2) rikkumine, mis on toime pandud tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse loomise teel.”;

13) paragrahvi 6 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Riiklik referentlaboratoorium käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 100 sätestatud laboratoorium, kes täidab referentlaboratooriumi ülesandeid loomatervise valdkonnas.

(2) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 93 lõikes 1 viidatud iga Euroopa Liidu referentlaboratooriumi kohta volitatakse tegutsema riiklik referentlaboratoorium (edaspidi referentlaboratoorium).”;

14) paragrahvi 6 lõige 32 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 6 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(8) Referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisu nõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

16) paragrahvi 7 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

”(2) Veterinaarnõuetele mittevastavate loomade või loomsete saaduste avastamise korral kohaldab korrakaitseorgan Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 138 sätestatud meetmeid.

(3) Veterinaarnõuetele mittevastavate loomade või loomsete saaduste Euroopa Liidu välisest riigist Eestisse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 3 punktis 40 sätestatud tähenduses toimetamise korral (edaspidi Eestisse toimetamine) kohaldab korrakaitseorgan nimetatud määruse artiklites 66-69 sätestatud meetmeid.”;

17) paragrahvi 71 lõiked 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 11 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Volitatud veterinaararsti õiguste taotlejal peab olema kehtiv kutsetegevuse luba ning ta peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 30 punktis b sätestatud tingimustele.”;

19) paragrahvi 13 lõike 4 teisest lausest, § 16 lõikest 2 ja § 19 lõikest 2 jäetakse välja sõnad ”ja veterinaarkontrolli”;

20) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Volitatud veterinaararstil on vastavalt oma volituse ulatusele õigus rakendada korrakaitseseaduse §-des 30, 49 ja 50 sätestatud meetmeid.”;

21) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Volitatud veterinaararst on kohustatud:
1)täitma volitusega temale pandud ülesandeid;
2)täitma Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 32 sätestatud kohustusi;
3)säilitama oma volituse raames täidetavate ülesannetega seotud dokumente ning andma need üle Veterinaar- ja Toiduametile selle nõudmisel või volituse lõppemisel.”;

22) paragrahvi 341 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Veterinaarjärelevalve teostamise ja veterinaarkontrolli tegemise käigus ning loomatauditõrje seaduse § 433 lõike 2 alusel kehtestatud loomatauditõrje programmi raames loomataudide diagnoosimiseks võetud proove analüüsitakse neid analüüse tegema volitatud ametlikus laboratooriumis (edaspidi volitatud laboratoorium). Volitatud laboratoorium vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele.”;

23) paragrahvi 341 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

”(11)Volitatud laboratooriumina tegutsema võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklites 40 ja 42 sätestatud juhtudel volitada ka akrediteerimata laboratooriumi.”;

24) paragrahvi 341 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Veterinaar- ja Toiduamet võib keelduda volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmisest, kui laboratoorium ei vasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 37 lõigetes 4 ja 5 sätestatud nõuetele.”;

25) paragrahvi 341 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

”(51)Veterinaar- ja Toiduamet tunnistab volituse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 39 lõikes 2 sätestatud juhtudel.”;

26) paragrahvi 351 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”Veterinaarjärelevalve tasu (edaspidi järelevalvetasu) on veterinaarjärelevalve ja veterinaarkontrolli toimingu (edaspidi koos veterinaarjärelevalve toiming) tegemise eest käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud määras tasutav summa.”;

27) paragrahvi 351 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa ”, välja arvatud loomades ja loomsetes saadustes saasteainete sisalduse määramisega seotud toimingud”;

28) paragrahvi 353 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Järelevalvetasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 sätestatud kulud, mis on seotud Veterinaar- ja Toiduameti veterinaarjärelevalve toimingute tegemisega.”;

29) paragrahvi 353 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa ”(EÜ) nr 882/2004” tekstiosaga ”(EL) 2017/625”;

30) paragrahvi 353 lõike 2 punktid 4–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”4) loomsete saaduste Eestisse toimetamise korral maksab kaubasaadetise eest vastutav isik veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu saadetise koguse järgi;
5) loomade ja loomsete saaduste toimetamise korral ühest Euroopa Liidu välisest riigist samasse või teise Euroopa Liidu välisesse riiki läbi Euroopa Liidu territooriumi, sealhulgas loomsete saaduste toimetamise korral läbi vabatsooni või tollilao, maksab kaubasaadetise eest vastutav isik veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu toimingut tegevate veterinaarjärelevalveametnike arvu ning toimingu tegemiseks kulunud aja järgi;
6) loomade Eestisse toimetamise korral maksab kaubasaadetise eest vastutav isik veterinaarjärelevalve toimingu eest järelevalvetasu saadetise eluskaalu ja loomaliigi järgi;”;

31) paragrahvi 353 lõike 2 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

32) paragrahvi 353 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–6 loetletud veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetakse järelevalvetasu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 IV lisas sätestatud määras.”;

33) paragrahvi 353 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

34) paragrahvi 353 lõike 5 punktis 1 asendatakse tekstiosa ”(EÜ) nr 882/2004 lisa IV jaos B” tekstiosaga ”(EL) 2017/625 IV lisa II peatükis”;

35) paragrahvi 353 lõiget 5 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

”11) söödaseaduse alusel teatamis- või loakohustusega ja teatamis- või loakohustuse täitnud ettevõtja ettevõtte, nagu loomset päritolu sööda käitlemise ettevõtte, ravimsööda käitlemise ettevõtte ning ettevõtte, kus söödetakse loomale loomset päritolu sööta või ravimsööta, nõuetekohasuse hindamine;”;

36) paragrahvi 353 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(7) Tunnitasu määra arvutamise aluseks võetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 81 nimetatud kulud, mis on seotud Veterinaar- ja Toiduameti veterinaarjärelevalve toimingute tegemisega. Veterinaarjärelevalve toimingutega seotud töötasu ja majanduskulu, sealhulgas laboratoorsete analüüside ja uuringute kulu arvutamisel lähtutakse tegelikust kulust toimingueelsel kalendriaastal. Nimetatud ajavahemikul veterinaarjärelevalve toimingutega seotud kogukulu jagatakse samal ajavahemikul järelevalvetoimingute tegemisele, välja arvatud laboratoorsete analüüside ja uuringute tegemisele, kulunud töötundidega.”;

37) paragrahvi 353 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

”(71) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud veterinaarjärelevalve toimingutega seotud majanduskulu arvutamisel ei võeta arvesse lõikes 10 nimetatud laboratoorsete lisauuringute kulu.”;

38) paragrahvi 353 lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 79 lõike 2 punktis c sätestatud juhul maksab kohustatud isik veterinaarjärelevalve lisatoimingute eest järelevalvetasu tunnitasuna käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt. Kui tuvastatud veterinaarnõuete rikkumisega seoses on vaja teha laboratoorseid lisauuringuid, maksab kohustatud isik järelevalvetasu ka nende uuringute kogukulu ulatuses.”;

39) paragrahvi 357 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõna ”kalendripäeva” sõnaga ”tööpäeva”;

40) paragrahvi 357 lõikes 4 asendatakse sõna ”importimise” sõnadega ”Eestisse toimetamise” ning sõnad ”enne tollikäitlusviisi määramist” sõnadega ”enne kauba tolliprotseduurile suunamist”;

41) paragrahvi 357 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

”(5) Veterinaar- ja Toiduamet võib loomade ja loomsete saaduste Eestisse toimetamise korral vabastada kohustatud isiku järelevalvetasu maksmisest enne kauba tolliprotseduurile suunamist, kui on täidetud mõlemad järgmised tingimused:
1)kohustatud isik on esitanud küllaldase garantii;
2)kohustatud isik on varem maksnud järelevalvetasu õiges suuruses ja õigel ajal.

(6)Järelevalvetasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

42) paragrahvi 359 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(4) Enammakstud järelevalvetasu tagastamise korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

43) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

”(1) Kui isik leiab, et volitatud veterinaararsti volitusega seotud toimingu tegemisega on rikutud tema õigusi, võib ta esitada kirjaliku vaide Veterinaar- ja Toiduameti peadirektorile 30 kalendripäeva jooksul toimingu tegemisest teadasaamise päevast arvates.”;

44) seadust täiendatakse §-ga 504 järgmises sõnastuses:

§ 504. Tunnitasu määra kohaldamine

Kuni 2019. aasta 31. detsembrini võetakse veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest tunnitasu käesoleva seaduse § 353 lõike 8 alusel 2019. aastaks kehtestatud määras.”;

45) seaduse normitehniline märkus muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.09.2005, lk 22–142), muudetud direktiividega 2006/100/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 141–237), 2013/25/EL (ELT L 158, 10.06.2013, lk 368–375) ja 2013/55/EL (ELT L 354, 28.12.2013, lk 132–170), määrustega (EÜ) nr 1430/2007 (ELT L 320, 06.12.2007, lk 3–11), (EÜ) nr 755/2008 (ELT L 205, 01.08.2008, lk 10–12), (EÜ) nr 1137/2008 (ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54), (EÜ) nr 279/2009 (ELT L 93, 07.04.2009, lk 11–12), (EL) nr 213/2011 (ELT L 59, 04.03.2011, lk 4–7) ja (EL) nr 623/2012 (ELT L 180, 12.07.2012, lk 9–11) ning otsustega (EL) 2016/790 (ELT L 134, 24.05.2016, lk 135–228), (EL) 2017/2113 (ELT L 317, 01.12.2017, lk 119–220) ja (EL) 2019/608 (ELT L 104, 15.04.2019, lk 1–91).”.

§ 6. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 14. detsembril.

(2) Käesoleva seaduse § 3 punktid 9, 15, 17 ja 21 ning § 5 punkt 35 jõustuvad 2020. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 2 punkt 1 jõustub 2020. aasta 1. aprillil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json