Teksti suurus:

Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2020
Avaldamismärge:RT I, 04.12.2020, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
01.12.2020 otsus nr 660

Turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 25.11.2020

§ 1.  Turismiseaduse muutmine

Turismiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 punktis 3 asendatakse tekstiosa „auto, muu mootorsõiduki Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (ELT L 263, 09.10.2007, lk 1–160), artikli 3 lõike 11 tähenduses” tekstiosaga „auto, muu mootorsõiduki Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/858 mootorsõidukite ja mootorsõidukite haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta, ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 715/2007 ja (EÜ) nr 595/2009 ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2007/46/EÜ (ELT L 151, 14.06.2018, lk 1–218), artikli 3 punkti 16 tähenduses”;

2) paragrahvi 152 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud tegevusalal tegutsev reisiettevõtja esitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile tarbijakaitseseaduse §-s 22 nimetatud järelevalve infosüsteemi kaudu:”;

3) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Majutusteenus on ajutise ööbimisvõimaluse pakkumine.”;

4) paragrahvid 18 ja 19 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Majutusettevõtete liigid

(1) Majutusettevõtte liik iseloomustab majutusettevõtet ja selle kaudu pakutavat majutusteenust. Majutusettevõtete põhilised liigid on hotell, motell, külalistemaja, hostel, puhkeküla või -laager, puhkemaja, külaliskorter ja kodumajutus.

(2) Hotell on majutusteenuse kasutaja ainukasutuses olevaid majutusruume pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte.

(3) Motell on sõidukiga lihtsalt ligipääsetavas kohas asuv majutusteenuse kasutaja ainukasutuses olevaid majutusruume ja parkimisvõimalust pakkuv vähemalt viie majutusruumiga majutusettevõte.

(4) Külalistemaja on majutusteenuse kasutaja ainukasutuses olevaid majutusruume pakkuv majutusettevõte.

(5) Hostel on majutusteenuse kasutaja ainu- või ühiskasutuses olevaid majutusruume pakkuv majutusettevõte.

(6) Puhkeküla või -laager on majutusettevõte, kus on telkimisvõimalus või haagissuvilate vastuvõtmise võimalus ja kus võivad olla majutushooned.

(7) Puhkemaja on majutusettevõte, kus majutushoone antakse tervikuna majutusteenuse kasutaja kasutusse.

(8) Külaliskorter on majutusettevõte, kus korter antakse tervikuna majutusteenuse kasutaja kasutusse.

(9) Kodumajutus on majutusettevõte, kus majutusteenuse kasutaja kasutusse antakse tuba või muu osa majutusteenuse osutaja elukohaks olevast talust, majast või korterist.

(10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–9 nimetatud määratlusi võib kasutada vaid sellise majutusettevõtte kohta, mis vastab selle liigi kirjeldusele.

(11) Kui majutusettevõte ei vasta ühegi käesoleva paragrahvi lõigetes 2–9 nimetatud liigi kirjeldusele, kasutab ettevõtja muud sobivat määratlust.

§ 19. Majutusteenuse osutamine

(1) Majutusteenuse osutajal peavad olema teenuse osutamiseks sobivad, ohutud ja turvalised hooned, ruumid, sisustus ja maa-ala.

(2) Majutusteenuse osutaja tagab majutusettevõtte liigi eripära arvestavad majutus- ja puhkevõimalused ning piisavad hügieenitingimused.

(3) Majutusteenuse täpsemad nõuded majutusettevõtte liigiti majutusteenuse kasutaja mugavuse ja ohutuse eesmärgil kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

5) paragrahvid 21 ja 23 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 24. Majutusteenuse kasutaja registreerimine

(1) Majutusteenuse osutaja tagab majutusteenuse kasutaja registreerimise üldjuhul reisidokumendi või isikutunnistuse alusel enne majutusteenuse osutamise algust. Reisidokumendi või isikutunnistuse puudumisel võib majutusteenuse kasutaja registreerida tema muu dokumendi või ütluste alusel.

(2) Kui majutusteenuse kasutaja on Eesti, Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi või Šveitsi kodanik või Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalane, esitab ta enda kohta vähemalt järgmised andmed:
1) ees- ja perekonnanimi või -nimed;
2) sünniaeg;
3) kodakondsus;
4) elukohariik;
5) majutusteenuse osutamise aeg;
6) reisi eesmärk;
7) temaga koos majutuvate alaealiste laste arv.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata isik esitab lisaks samas lõikes nimetatud andmetele järgmised andmed: reisidokumendi liik, number ja selle välja andnud riik.

(4) Kui majutusteenuse kasutajaga koos majutub tema alaealine laps, ei pea lapse kohta registreerima käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 sätestatud andmeid.

(5) Reisigrupi registreerimiseks võib reisiettevõtja volitatud isik esitada reisigrupi liikmete kohta vastavalt kas käesoleva paragrahvi lõikes 2 või lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed. Reisiettevõtja vastutab reisigrupi liikmete kohta esitatud andmete vastavuse eest temale esitatud dokumentidele.

(6) Majutusteenuse kasutaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Majutusteenuse osutaja või reisiettevõtja võib nõuda majutusteenuse kasutajalt reisidokumendi või isikutunnistuse esitamist tema isikusamasuse tuvastamiseks.

(7) Majutusteenuse osutaja säilitab majutusteenuse kasutajate andmeid kaks aastat registreerimise päevast arvates.

(8) Majutusteenuse osutaja tagab Politsei- ja Piirivalveametile ning julgeolekuasutustele nende nõudmisel käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmete edastamise Euroopa Liidu õigusest või seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.”;

7) paragrahvi 26 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (edaspidi EAS)” tekstiosaga „riigi poolt ettevõtluse arendamiseks loodud sihtasutusele, milles asutajaõigusi teostab turismivaldkonna eest vastutav minister”;

8) paragrahvi 26 lõikes 2 asendatakse sõna „EAS” tekstiosaga „Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud sihtasutus”;

9) paragrahvi 27 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „EAS-le” tekstiosaga „käesoleva seaduse § 26 lõikes 1 nimetatud sihtasutusele”;

10) paragrahvi 30 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „ja § 21 lõikes 3 nimetatud järgu andja ülesannete”;

11) paragrahvi 30 lõike 2 punktides 1, 2 ja 4 asendatakse sõna „majutusettevõttele” sõnadega „majutusteenuse osutamisele”;

12) paragrahvi 30 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 302 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Korrakaitseorgan võib korrakaitseseaduse §-s 50 sätestatud tingimustel siseneda üksnes majutusteenuse osutaja, reisiettevõtja ja turismiinfokeskuse majandus- või kutsetegevuse raames kasutatavale territooriumile, ehitisse, eluruumi või ruumi, sealhulgas avada uksi, väravaid ja kõrvaldada muid takistusi.”;

14) seaduse normitehnilisest märkusest jäetakse välja tekstiosa „, Euroopa Nõukogu direktiiv 95/57/EMÜ turismialase statistilise informatsiooni kogumise kohta (EÜT L 291, 6.12.1995, lk 32–39)”.

§ 2.  Tarbijakaitseseaduse muutmine

Tarbijakaitseseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) dokumendiregister ja järelevalvemenetluste andmestik;”;

2) paragrahvi 22 lõike 3 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 22 lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) pakettreiside ja seotud reisikorraldusteenuste kogumüügi aruande ning tagatiste andmestik.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 3–13 jõustuvad 2021. aasta 1. mail.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json