Teksti suurus:

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 29, 219

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.06.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2006. a otsusega nr 1035

I. Eesti Panga seaduses (RT I 1993, 28, 498; 2003, 21, 121) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõiked 1 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti Pank on Eesti Vabariigi keskpank ja Euroopa Keskpankade Süsteemi liige. Eesti Pank on 1919. aastal Eesti Vabariigi keskpangana asutatud Eesti Panga õigusjärglane.»;

« (3) Eesti Pank juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadusest, Euroopa Ühenduse asutamislepingust, Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirjast, Euroopa Keskpanga õigusaktidest, käesolevast seadusest, muudest seadustest ning oma põhikirjast.»

§ 2. Paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Eesti Panga esmane eesmärk on hindade stabiilsuse säilitamine. Kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga toetab Eesti Pank ka muude majanduspoliitiliste eesmärkide saavutamist.

(2) Eesti Panga ülesanded on:
1) Euroopa Ühenduse rahapoliitika kujundamisele kaasaaitamine ning Euroopa Keskpanga nõukogu poolt määratletud rahapoliitika elluviimine;
2) ametlike välisvaluutareservide hoidmine ja juhtimine;
3) maksesüsteemide tõrgeteta toimimisele ja finantssüsteemi stabiilsusele kaasaaitamine;
4) maksesüsteemide ning finantssüsteemi arendamisel osalemine;
5) raharingluse korraldamine, europangatähtede emiteerimisele kaasaaitamine ja euromüntide emiteerimine;
6) Eesti maksebilansi koostamine;
7) oma ülesannete täitmiseks vajaliku statistika kogumine ja avaldamine;
8) muud seadusega Eesti Pangale pandud ülesanded, mis ei ole vastuolus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärkide ja käesoleva lõike punktides 1–7 nimetatud ülesannetega.»

§ 3. Paragrahvi 3 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Euroopa Keskpankade Süsteemi ülesannete täitmisel võivad Eesti Pank ja tema juhtimisorganite liikmed taotleda ja saada täitmiseks juhiseid vaid Euroopa Keskpangalt.»

§ 4. Paragrahvi 4:

1) lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eesti Pank annab Vabariigi Valitsusele nõu majanduspoliitilistes küsimustes. Vabariigi Valitsus ei langeta olulisi majanduspoliitilisi otsuseid ilma Eesti Panga seisukohta ära kuulamata.»;

3) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eesti Pank esindab Eesti Vabariiki Vabariigi Valitsuse volitusel rahvusvahelistes organisatsioonides, mille liige Eesti Vabariik on.»;

4) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Eesti Pank toetab oma volituste piires Vabariigi Valitsuse majanduspoliitikat, kui see ei ole vastuolus käesoleva seaduse §-s 2 sätestatud Eesti Panga eesmärgi ja ülesannetega ega takista neid täitmast.»

§ 5. Paragrahvis 6 asendatakse sõna «kaheksast» sõnaga «seitsmest».

§ 6. Paragrahvi 8:

1) lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

2) lõikest 3 jäetakse välja sõnad «peale Eesti Panga presidendi»;

3) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Eesti Panga Nõukogu liige ei tohi töötada ühegi fondivalitseja, investeerimisfondi, investeerimisühingu, krediidiasutuse, kindlustusandja või muu finantsjärelevalve alla kuuluva subjekti juures ega kuuluda nende juhtimisorganitesse.»;

4) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Eesti Panga Nõukogu koosseis nimetatakse viieks aastaks.»;

5) täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Ametist tagasiastumisest teatab nõukogu liige nõukogu esimehele vähemalt neli kuud ette.»;

6) lõikest 7 jäetakse välja sõnad «või Eesti Panga presidendiks».

§ 7. Paragrahvi 9:

1) lõike 2 punktist 4 jäetakse välja sõnad «juhatuse liikmete, pearaamatupidaja» ja punkti täiendatakse pärast sõnu «esinduste juhtide» sõnadega «ning siseauditi osakonna juhataja»;

2) lõike 2 punkti 5 täiendatakse pärast sõnu «esinduste põhikirjade» sõnadega «ning siseauditi osakonna põhimääruse»;

3) lõike 2 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) Eesti Panga siseaudiitorite nimetamine ja siseauditi tööplaani kinnitamine»;

4) lõike 2 punkt 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 71) Eesti Panga sõltumatute audiitorite nimetamine käesoleva seaduse § 31 lõikes 1 sätestatud korras;»;

5) lõike 2 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 9) otsuste tegemine uute euromüntide rahvusliku külje kujunduse ning meenemüntide nimiväärtuse ja kujunduse kohta;»;

6) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Eesti Panga Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, ent mitte harvem kui kaheksa korda aastas.»;

7) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Eesti Panga Nõukogu istungid on kinnised, kui Eesti Panga Nõukogu esimees ei otsusta teisiti. Rahandusminister, Eesti Panga president ja asepresidendid võtavad istungitest osa sõnaõigusega.»

§ 8. Paragrahvi 10:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Eesti Panga president ja asepresidendid»;

2) lõikes 1 asendatakse sõna «viieks» sõnaga «seitsmeks» ja lõiget täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Eesti Panga presidenti ei või nimetada ametisse rohkem kui üheks järjestikuseks ametiajaks.»;

3) lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Eesti Panga asepresident peab olema Eesti kodanik ja omama kõrgharidust.»;

4) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Eesti Panga asepresidendid nimetab viieks aastaks ametisse Eesti Panga Nõukogu Eesti Panga presidendi ettepanekul.»;

5) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Eesti Panga president ja asepresidendid on oma ülesannete täitmisel sõltumatud. Nad ei või olla muus ametis, teenistuses või osalised tegevuses, mis oma olemuselt piirab või võib piirata Eesti Panga iseseisvust, avaldab või võib avaldada negatiivset mõju Eesti Panga eesmärkide saavutamisele ning ülesannete täitmisele.»

6) lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui asepresidendile volituste üleandmine ei ole võimalik, määrab presidendi asendaja asepresidentide seast Eesti Panga Nõukogu.»

7) lõike 4 viimasest lausest jäetakse välja sõnad «, välja arvatud tema volitused Eesti Panga Nõukogu liikmena».

§ 9. Paragrahvi 11:

1) lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad «raha- ja»;

2) lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 6) Eesti Panga Nõukogule ettepanekute tegemine Eesti Panga asepresidentide, siseauditi osakonna juhataja ja iseseisvate allasutuste juhtide ametisse nimetamiseks ning vabastamiseks, samuti Finantsinspektsiooni nõukogu liikmete nimetamiseks ja tagasikutsumiseks;»;

3) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Eesti Panga presidendi määrused avaldatakse Riigi Teatajas.»

§ 10. Paragrahvi 12:

1) lõikest 1 jäetakse välja sõnad «Eesti Panga presidendi,»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eesti Panga presidendi ja asepresidendi võib tagandada ainult Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklis 14.2 sätestatud alustel.»

§ 11. Paragrahvi 13:

1) lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Juhatus koosneb Eesti Panga presidendist ja asepresidentidest.»;

2) lõiget 11 täiendatakse teise ja kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

«Eesti Panga president võib juhatusele anda täiendavaid ülesandeid. Oma ülesannete täitmiseks võtab juhatus vastu otsuseid.»;

3) lõikest 2 jäetakse välja sõna «struktuuri,».

§ 12. Paragrahv 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Eesti Panga õigused

(1) Oma ülesannete täitmiseks on Eesti Pangal õigus:
1) võtta ja anda piisava tagatise olemasolu korral laenu;
2) hoiustada ja võtta vastu hoiuseid;
3) kaubelda väärtpaberite, väärismetallide ja välisvaluutaga;
4) teha muid tehinguid raha-, väärtpaberi- ja välisvaluutaturul;
5) käsitleda maksejuhiseid ning arveldada makseid;
6) omada aktsiaid ja muid osalusi ning kinnisvara;
7) kehtestada rahaturgu reguleerivaid eeskirju ja seaduse alusel usaldatavusnormatiive;
8) kehtestada europangatähtede ja euromüntide käitlemist reguleerivaid eeskirju;
9) rakendada sanktsioone raharingluse kohta kehtestatud eeskirjade rikkujate suhtes, välja arvatud sanktsioonid, mida rakendab Euroopa Keskpank Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 34.3 alusel;
10) saada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ning muudelt isikutelt ja asutustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikke andmeid;
11) teha muid oma ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid.»

§ 13. Seadust täiendatakse §-ga 141 järgmises sõnastuses:

« § 141. Europangatähed ja euromündid

(1) Euroopa Keskpanga loal on Eesti Pangal õigus emiteerida europangatähti.

(2) Eesti Pangal on ainuõigus emiteerida Eesti Vabariigis euromünte. Euromüntide emissioonimahu peab eelnevalt heaks kiitma Euroopa Keskpank.

(3) Vigastatud ja rikutud europangatähti ja euromünte võtavad vastu ning asendavad uutega Eesti Pank ning tema volitatud krediidiasutused Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud korras. Eesti Panga presidendil on õigus oma määrusega kehtestada täpsemad reeglid vigastatud ja rikutud europangatähtede ja euromüntide käitlemise kohta.»

§ 14. Paragrahvi 15 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15. Paragrahvi 21 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Eesti Pank avaldab perioodiliselt andmeid oma tegevuse ning Eesti ja Euroopa Liidu majanduse kohta.»

§ 16. Paragrahvi 26 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Ametlike välisvaluutareservide hoidmine ja juhtimine toimub kooskõlas seaduste ja Eesti Panga põhikirja ning Euroopa Keskpanga nõukogu suunistega.»

§ 17. Paragrahvi 31:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Igaks majandusaastaks nimetab Eesti Panga Nõukogu Euroopa Keskpanga nõukogu soovitatud ja Euroopa Liidu nõukogu poolt heakskiidetud sõltumatud audiitorid, kelle ülesandeks on kontrollida Eesti Panga tegevust majandusaasta jooksul ning kinnitada Eesti Panga poolt koostatud aastaaruande õigsust. Riigikogu otsusel võidakse Eesti Panga tegevust kontrollida täiendavalt.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Eesti Panga aastaaruanne koostatakse vastavalt Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 26.4 alusel kehtestatud eeskirjadele.»

§ 18. Paragrahv 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 34. Maksebilansi koostamine ja statistika kogumine

(1) Eesti Pank kogub andmeid oma ülesannete täitmiseks vajaliku raha-, finants- ja maksebilansistatistika saamiseks ja avaldamiseks riikliku statistika seaduses sätestatud alustel ja korras.

(2) Eesti Pangal on õigus saada tasuta kõigilt riigi- ja omavalitsusorganitelt ning Eesti territooriumil asuvatelt välismajandustehinguid sooritavatelt isikutelt Eesti maksebilansi koostamiseks vajalikke andmeid.»

§ 19. Seadust täiendatakse §-ga 39 järgmises sõnastuses:

« § 39. Käesoleva seaduse § 10 lõigete 1 ja 21 rakendamine

(1) Käesoleva seaduse § 10 lõike 1 jõustumisel ametis olev president loetakse ametisse nimetatuks seitsmeks aastaks arvates tema ametisse nimetamise hetkest.

(2) Käesoleva seaduse § 10 lõike 21 jõustumisel ametis olevad asepresidendid loetakse eelnimetatud sätte jõustumise hetkest arvates viieks aastaks ametisse nimetatuks.»

II. § 20. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud sätted.

(2) Käesoleva seaduse § 2 ja § 7 punkt 5 ning §-d 12–14 ja § 16 jõustuvad tähtpäeval, mis sätestatakse Euroopa Liidu nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi tühistamiseks Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 sätestatud korras.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json