Teksti suurus:

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 29, 220

Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 07.06.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2006. a otsusega nr 1036

Keskkonnatasude seaduses (RT I 2005, 67, 512; 2006, 15, 120) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 9 lõike 7 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) maavaravaru kasutatakse või muudetakse kasutuskõlbmatuks ulatuses, mis on vajalik vara või keskkonna kaitseks erakorralises olukorras nagu tulekahju, üleujutus või muu õnnetus. Kaevandamisõiguse tasu maksmisest vabastatud maavaravaru koguse määrab kaevandamisloa omaniku kirjalikul taotlusel kaevandamisloa andja.»

§ 2. Paragrahvi 10 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) põhjaveest.»

§ 3. Paragrahvi 15 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Saastetasu käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktis 2 nimetatud olmejäätmete kõrvaldamise eest kantakse käesoleva seaduse § 21 lõike 1 punktis 1 sätestatud saastetasumäärade järgi arvutatud saastetasust 75 protsenti jäätmete päritolukoha kohaliku omavalitsuse eelarvesse jäätmehoolduse arendamiseks ja 25 protsenti riigieelarvesse.»

§ 4. Paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Saastetasu ei nõuta, kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4 ja 7 nimetatud aineid ja ühendeid heidetakse veekogusse, põhjavette või pinnasesse sademeveega sademeveekanalisatsiooni kaudu, täites samal ajal veeseaduses ja selle alusel heitveele kehtestatud nõudeid.»

§ 5. Paragrahvi 20 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud saastetasumäärasid suurendatakse:
1) 2,5 korda, kui saasteaineid heidetakse kaitsmata põhjaveega pinnasesse;
2) 1,5 korda, kui heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu;
3) 1,2 korda, kui heitvesi juhitakse merre süvamerelaskme kaudu.»

§ 6. Paragrahvi 33 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maavaravaru kaevandaja esitab keskkonnaloa andjale:
1) hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks maavaravaru kaevandamise mahu aruande ja kaevandamisõiguse tasu arvutuse;
2) mõõdistamisperioodi lõpul mõõdistamisperioodi aruande ning sellest tuleneva tasaarveldusele kuuluva summa arvutuse.

(2) Veekasutaja esitab vee erikasutusloa andjale hiljemalt aruandekvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks:
1) veearvesti näidu aruandekvartali alguses ja lõpus;
2) võetud veekoguse andmed veekogude, puurkaevude ja vee kasutusviiside kaupa;
3) vee erikasutusõiguse tasu arvutuse.»

§ 7. Paragrahvi 37:

1) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 6 kohaselt kindlaksmääratud keskkonnatasu makstakse 15 päeva jooksul makseteatise väljastamisest arvates, kuid mitte hiljem kui aruandekvartalile järgneva teise kuu 10. kuupäevaks.»;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Maavaravaru kaevandaja maksab keskkonnatasu aruandekvartalile järgneva teise kuu 10. kuupäevaks tema hinnatud kaevandamismahu järgi ja teeb, arvestades tegelikku kaevandamismahtu, vajalikud juurde- ja mahaarvamised mõõdistamisperioodi aruande esitamise kvartalile järgneva kvartali keskkonnatasu arvutuses.»;

3) lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (11) Käesoleva seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse laekuv keskkonnatasu osa kantakse sinna üle vähemalt kaks korda kuus 5. ja 20. kuupäeval.»

§ 8. Paragrahvi 43 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kui keskkonnatasu maksja ei ole maksnud keskkonnatasu seadusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud maksma tähtpäevaks tasumata summalt intressi 0,06 protsenti päevas. Intressi arvutab keskkonnaloa andja. Intressi arvutatakse alates päevast, mis järgneb päevale, kui tasu maksmine seaduse järgi pidi toimuna, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud.»

§ 9. Seadust täiendatakse §-ga 571 järgmises sõnastuses:

« § 571. Uuendusraieteks müüdava kasvava metsa raieõiguse tasust ja uuendusraietest saadud metsamaterjali müügist laekunud raha eraldamine

Metsaseaduse § 50 lõike 2 alusel riigieelarvesse kantud uuendusraieteks müüdud kasvava metsa raieõiguse tasust ja uuendusraietest saadud metsamaterjali müügist laekunud rahast eraldatakse sihtasutusele 15 protsenti.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

/otsingu_soovitused.json