HALDUSÕIGUSMerendusVälislepingud

KESKKONNAÕIGUSKeskkonnakaitseVälislepingud

Euroopa Liit

Teksti suurus:

Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 2006, 14, 38

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.06.2006 otsus nr 1038

Punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus

Vastu võetud 07.06.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2014RT I, 29.06.2014, 10901.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud ministrite ametinimetused alates 2014. aasta 1. juulil jõus olevast redaktsioonist.

§ 1.  Konventsiooniga ühinemine

  Ühineda punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse rahvusvahelise konventsiooniga (edaspidi punkrikütuse konventsioon), mis võeti vastu 2001. aasta 23. märtsil Londonis.1

§ 2.  Deklaratsioon

  Teha punkrikütuse konventsiooniga ühinemisel järgmised deklaratsioonid:
  1) teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kohtuotsuseid, mille on punkrikütuse konventsioonist lähtudes teinud Euroopa Liidu liikmesriigi, välja arvatud Taani Kuningriigi kohus, tunnustatakse Eesti Vabariigis ning nad pööratakse täitmisele Euroopa Ühenduse asjakohaste õigusnormide alusel;
  2) tuginedes punkrikütuse konventsiooni artikli 7 lõikele 15 ei kohalda Eesti Vabariik punkrikütuse konventsiooni artiklit 7 laevadele, mis sõidavad üksnes Eesti Vabariigi vetes.

§ 3.  Tõendi taotlemine, andmine ja hoidmine

  (1) Veeteede Amet annab laevale punkrikütuse konventsiooni nõuetele vastava kindlustuslepingu või muu rahalise tagatise, nagu pangagarantii või rahvusvahelise kompensatsioonifondi sertifikaadi olemasolu kinnitava tõendi (edaspidi tõend), kui laevaomanik esitab kindlustuslepingu, pangagarantii või rahvusvahelise kompensatsioonifondi sertifikaadi, mis vastab punkrikütuse konventsiooni nõuetele ning võimaldab hüvitada punkrikütuse lekkimisest või heitest põhjustatud kahju punkrikütuse konventsiooni artikli 7 lõikega 1 sätestatud piirmäära ulatuses.

  (2) Tõendi taotlemise, andmise, kehtetuks tunnistamise ja tõendi hoidmise korra ning tõendi vormi kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega, lähtudes punkrikütuse konventsiooni artiklist 7.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist "majandus- ja kommunikatsiooniminister" sõnadega "valdkonna eest vastutav minister".]

§ 4.  Järelevalve

  (1) Tõendi olemasolu sadamasse saabuvatel ja sadamast lahkuvatel laevadel ning territoriaalmeres asuvatesse terminalidesse saabuvatel ja nendest lahkuvatel laevadel kontrollib Veeteede Amet või selleks halduslepingu alusel volitatud eraõiguslik juriidiline isik.

  (2) Valdkonna eest vastutav minister võib halduslepingu alusel anda käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud Veeteede Ameti kohustuse täitmise eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõigusliku juriidilise isiku kohustuste maht, vastutus ning kohustuste täitmisega kaasnevate kulude hüvitamine sätestatakse halduslepinguga.
[RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014, Vabariigi Valitsuse seaduse § 107³ lõike 4 alusel asendatud alates 2014. aasta 1. juulist "Majandus- ja kommunikatsiooniminister" sõnadega "Valdkonna eest vastutav minister".]

  (3) Järelevalvet käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt sõlmitud halduslepingu täitmise üle eraõigusliku juriidilise isiku poolt teostab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

  (4) Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu põhjus, mis takistab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud eraõiguslikul juriidilisel isikul jätkata haldusülesande edasist täitmist, korraldab haldusülesande edasise täitmise Veeteede Amet.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  Käesoleva seaduse §-d 3 ja 4 jõustuvad punkrikütuse konventsiooni rahvusvahelise jõustumise päeval.

Riigikogu esimees Toomas VAREK1 Avaldatud 2004. aasta ELT eestikeelses eriväljaandes (ptk 11, kd 43, lk 11–18), jõust. Eesti Vabariigi suhtes 21.11.2008.

/otsingu_soovitused.json