Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 29, 224

Kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2006. a otsusega nr 1041

I. Kodakondsuse seaduses (RT I 1995, 12, 122; 2005, 61, 472) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesolevas seaduses sätestatud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.»

§ 2. Paragrahvi 6 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) omama pikaajalise elaniku elamisluba või alalist elamisõigust;».

§ 3. Paragrahvi 6 täiendatakse punktidega 21–23 järgmises sõnastuses:

« 21) olema elanud enne Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse esitamise päeva Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt kaheksa aastat, millest viimased viis aastat püsivalt;
22) olema elanud Eestis seaduslikult ja püsivalt pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel kuus kuud pärast Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse registreerimisele järgnevat päeva;
23) omama registreeritud elukohta Eestis;».

§ 4. Paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva seaduse § 6 punktides 2–4 sätestatud tingimused võidakse jätta kohaldamata isiku puhul, kellel on erilisi teeneid Eesti riigi ees.

(2) Erilisteks teeneteks loetakse saavutusi teaduse, kultuuri, spordi või muul alal.»

§ 5. Paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Eesti kodakondsus võidakse erandina anda või taastada isikule, keda on kriminaalkorras korduvalt karistatud tahtlike kuritegude eest ja kelle karistatus on kustunud, võttes arvesse kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut.»

§ 6. Paragrahvi 33 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Enne 1990. aasta 1. juulit Eestisse asunud isiku suhtes, kes taotleb Eesti kodakondsust, ei rakendata käesoleva seaduse § 6 punktides 2 ja 22 sätestatud pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse omamise nõuet.»

II. Karistusregistri seaduses (RT I 1997, 87, 1467; 2004, 18, 131) tehakse järgmised muudatused:

§ 7. Paragrahvi 31 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse teise lõikega järgmises sõnastuses:

« (2) Karistusregistrist kustutatud ja karistusregistri arhiivi kantud andmetel on käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 21 nimetatud seadustes sätestatud menetluste läbiviimisel õiguslik tähendus isiku karistatuse ja kuriteo korduvuse arvestamisel.»

§ 8. Paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna «avaldamine» sõnaga «väljastamine».

§ 9. Paragrahvides 7 ja 28 asendatakse sõnad «alalise elaniku» sõnadega «Eestis elamisluba või elamisõigust omava välismaalase».

§ 10. Paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) Vabariigi Valitsusel, Siseministeeriumil, Kodakondsus- ja Migratsiooniametil ning Kaitsepolitseiametil kodakondsuse seaduses, välismaalaste seaduses, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduses ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud menetluste läbiviimiseks.»

§ 11. Paragrahvi 22 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) käesoleva seaduse § 17 lõikes 2 toodud andmed, kui taotlejaks on käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 21 nimetatud isik või asutus;».

§ 12. Paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 21 nimetatud asutusele võimaldatakse põhjendatud vajaduse korral käesoleva seaduse § 14 lõike 2 alusel kehtestatud korras karistusregistri elektroonilisse arhiivi kantud andmetele juurdepääs elektroonilisel teel. Karistusregistri arhiivi kantud andmetega tutvumise vajadus peab olema igakordselt põhjendatud kooskõlas käesoleva seaduse § 17 lõikega 2.»

III. Riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2006, 26, 191) tehakse järgmised muudatused:

§ 13. Seadust täiendatakse §-ga 2912 järgmises sõnastuses:

« § 2912. Riigilõivu tasumisest vabastamine karistusregistri toimingute puhul

(1) Karistusregistri seaduse § 17 lõike 1 punktides 2–14 nimetatud isikud on vabastatud riigilõivu tasumisest karistusregistri toimingutes.

(2) Karistusregistri seaduse § 22 lõike 1 punktides 2 ja 21 nimetatud asutus on vabastatud riigilõivu tasumisest karistusregistri arhiivist andmete väljastamisel.»

§ 14. Paragrahv 683 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json