Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 29, 222

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. juuni 2006. a otsusega nr 1039

I. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 2005, 68, 527) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 21 lõikes 41 asendatakse arv «221» sõnadega «221 või 222».

§ 2. Paragrahvi 24:

1) lõige 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (10) Aktsiisivabastuse loa omanikul ja käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 3 nimetatud isikul või asutusel tekib maksukohustus aktsiisiga maksustamata aktsiisikauba oma valdusesse jätmise või aktsiisikauba võõrandamise päeval, välja arvatud juhul, kui kütus on võõrandatud teisele aktsiisivaba kütuse kasutajale või kui see aktsiisikaup on toimetatud aktsiisilattu ajutises aktsiisivabastuses tingimusel, et aktsiisilaopidaja, kellele vastav aktsiisikaup lähetati, võttis selle vastu lähetaja juures. Aktsiisikauba oma valdusesse jätmiseks või aktsiisikauba võõrandamiseks aktsiisivabastuse loa omaniku poolt loetakse vastavalt käesoleva seaduse § 54 lõikes 4, § 70 lõikes 4, § 73 lõikes 4, § 742 lõikes 5, § 75 lõikes 3 või § 78 lõikes 4 nimetatud juhtumit.»;

2) lõikes 14 asendatakse arvud «22, 221» arvudega «22–222».

§ 3. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 7 asendatakse arvud «22, 221» arvudega «22–222».

§ 4. Paragrahvi 27:

1) lõike 1 punkt 191 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 191) kütus, mida laevavarustaja töötleb või ladustab käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 11 nimetatud relvajõudude poolt käitatava laeva või käesoleva paragrahvi punktides 221 ja 222 nimetatud laeva varustamiseks;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 222 järgmises sõnastuses:

« 222) eriotstarbeline diislikütus ja kerge kütteõli, mida kasutatakse kalalaevas kalastamisel Eestis või mida kasutatakse nimetatud laevas regulaarsel hooldustööl laeva ettevalmistamiseks järgnevaks kalastamiseks;»;

3) täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Aktsiisivabastusena antava riigiabi korral kohaldatakse aktsiisivabastust pärast Euroopa Komisjoni poolt loa andmist kuni loa kehtivuse lõpuni.»

§ 5. Paragrahvi 46:

1) lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õlle aktsiisimäär on 58 krooni ja alates 2008. aasta 1. jaanuarist 64 krooni õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris. Väikeõlletootja, kes toodab õlut alla 3000 hektoliitri kalendriaastas, toodetud õlle aktsiisimäär on 50 protsenti käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud aktsiisimäärast.

(2) Kääritatud joogi ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 341 krooni ja alates 2008. aasta 1. jaanuarist 376 krooni kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.»;

2) lõiked 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Vahetoote aktsiisimäär on 1680 krooni ja alates 2008. aasta 1. jaanuarist 1852 krooni vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 152 krooni ja alates 2008. aasta 1. jaanuarist 168 krooni muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.»

§ 6. Paragrahvi 491:

1) lõiget 1 täiendatakse pärast esimest lauset järgmise lausega:

«Alkohol maksumärgistatakse juhul, kui sellelt tekib aktsiisi maksmise kohustus Eestis.»;

2) lõike 4 preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Alkoholi ei maksumärgistata, kui:».

§ 7. Paragrahvi 56 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sigarettide aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 sigareti kohta ja sigarettide maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast. Fikseeritud määr on 275 krooni ja proportsionaalne määr 26 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast. Alates 2008. aasta 1. jaanuarist on fikseeritud määr 360 krooni ja proportsionaalne määr 28 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.»

§ 8. Paragrahvi 61 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Tubakatoode maksumärgistatakse juhul, kui sellelt tekib aktsiisi maksmise kohustus Eestis.»

§ 9. Paragrahvi 66:

1) lõiked 6 ja 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 690 krooni 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta ja alates 2008. aasta 1. jaanuarist 960 krooni 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.

(7) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 690 krooni 1000 liitri kerge kütteõli kohta ja alates 2008. aasta 1. jaanuarist 960 krooni 1000 liitri kerge kütteõli kohta.»;

2) lõige 146 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (146) Vedela põlevaine aktsiisimäär on 690 krooni 1000 liitri vedela põlevaine kohta ja alates 2008. aasta 1. jaanuarist 960 krooni 1000 liitri vedela põlevaine kohta, kui seda kasutatakse samal otstarbel kui kerget kütteõli. Biokütuse aktsiisimäär alates käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 28 nimetatud loa kehtivuse lõppemisest on 960 krooni 1000 liitri biokütuse kohta, kui seda kasutatakse samal otstarbel kui kerget kütteõli.»

§ 10. Paragrahvi 70 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Laevavarustajal on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada teisele laevavarustajale või aktsiisilaopidajale Maksu- ja Tolliametiga kooskõlastatult.»

§ 11. Paragrahvi 741 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aktsiisivaba kütuse kasutajal on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada ainult teisele käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 19, 191, 221 või 222 nimetatud kütuse kasutajale või aktsiisilaopidajale Maksu- ja Tolliametiga kooskõlastatult.»

§ 12. Seadust täiendatakse paragrahvidega 742–746 järgmises sõnastuses:

« § 742. Kutselisel kalapüügil aktsiisivaba kütuse kogus ja selle kasutamise õigus

(1) Käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 222 nimetatud kütuse impordi või aktsiisilaopidajalt või laevavarustajalt soetamise õiguse annab kutselise kaluri aktsiisivabastuse luba, mille väljastab Maksu- ja Tolliamet.

(2) Kutselise kaluri aktsiisivabastuse luba võib taotleda isik, kellel on kutselise kalapüügi luba.

(3) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega kalapüügiks kasutatava aktsiisivaba kütuse suurima lubatud koguse väljapüütava kalaliigi koguse kohta vahemikus 150 kuni 200 liitrit ühe tonni kala kohta või kalalaeva peamasina võimsusühiku kohta vahemikus 7 kuni 80 liitrit ühe kilovati kohta kalendriaastas.

(4) Suurima lubatud aktsiisivaba kütuse koguse määramisel kalaliigi kohta lähtutakse selle kalaliigi vastava aasta püügivõimalusest Eestis, arvestades selle kalaliigi väljapüüdmiseks tavaliselt kasutatavat kalalaeva tüüpi ja keskmiselt kuluvat kütuse kogust. Suurima lubatud aktsiisivaba kütuse koguse määramisel kalalaeva peamasina võimsusühiku kohta lähtutakse lubatud aktsiisivaba kütuse koguse määramisel kalalaeva peamasina kulutatavast keskmisest kütusekogusest ja kalalaeva keskmisest töötundide arvust kalendriaastas.

(5) Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa omanikul on lubatud aktsiisivaba kütust võõrandada ainult teisele käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktis 191, 221 või 222 nimetatud kütuse kasutajale või aktsiisilaopidajale Maksu- ja Tolliametiga kooskõlastatult.

(6) Kui kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa omanik on soetanud kogu aktsiisivabastuse loal märgitud kütuse koguse enne kalendriaasta lõppu, siis on tal õigus taotleda põhjendatud juhul Maksu- ja Tolliametilt uue loa väljastamist.

§ 743. Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa taotlemisel esitatavad dokumendid

(1) Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa taotlemisel Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele esitatavad andmed ja dokumendid on järgmised:
1) kirjalik taotlus, milles on märgitud loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed ning aktsiisivaba kütuse kasutamise eesmärk;
2) andmed taotluse esitamise kuule eelneva 12 kuu jooksul kasutatud kütuse koguse kohta.

(2) Maksu- ja Tolliameti piirkondlikul struktuuriüksusel on õigus nõuda täiendavaid andmeid aktsiisivaba kütuse eesmärgipärase kasutamise tõendamiseks.

§ 744. Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa andmine

(1) Kutselise kaluri aktsiisivabastuse luba antakse, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
1) isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust;
2) käesoleva seaduse §-s 743 märgitud andmed ja dokumendid on esitatud ning need on luba andva Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse poolt aktsepteeritud;
3) isikul ei ole maksuvõlga.

(2) Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa andmisest võib keelduda, kui esinevad käesoleva seaduse § 42 lõikes 2 nimetatud asjaolud.

(3) Kutselise kaluri aktsiisivabastuse luba väljastatakse või selle andmisest keeldumise otsus toimetatakse taotlejale kätte 30 päeva jooksul käesoleva seaduse §-s 743 nimetatud dokumentide ja andmete esitamise päevast arvates.

(4) Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa vorm ja selle täitmise kord kehtestatakse rahandusministri määrusega.

§ 745. Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamisel ja kehtetuks tunnistamisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 78 sätteid kütusekäitleja aktsiisivabastuse loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kohta.

(2) Maksu- ja Tolliameti piirkondliku struktuuriüksuse juhataja tunnistab kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa kehtetuks, kui loa omanikul ei ole kutselise kalapüügi luba.

§ 746. Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa omaniku kohustused

(1) Kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa omanik on kohustatud:
1) pidama arvestust aktsiisivabalt soetatud kütuse koguse kohta kütuse nimetuste ja KNi kaheksa numbri lõikes;
2) kasutama aktsiisivaba kütust ainult kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa saamiseks esitatud taotluses märgitud otstarbel;
3) tagama aktsiisivaba kütuse säilimise kuni selle eesmärgipärase ärakasutamiseni või käesoleva seaduse § 78 lõikes 4 nimetatud toimingu sooritamiseni;
4) ladustama aktsiisivaba kütust eraldi muust kütusest;
5) esitama kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa aktsiisilaopidajale aktsiisivaba kütuse soetamisel aktsiisilaost või laevavarustajale aktsiisivaba kütuse soetamisel laevavarustajalt ning kinnitama oma allkirjaga aktsiisilaopidaja või laevavarustaja poolt üles märgitud kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa andmed;
6) esitama kutselise kaluri aktsiisivabastuse loa andnud Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule struktuuriüksusele käesoleva seaduse §-s 743 nimetatud andmete muutumise kohta seda tõendavad dokumendid viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

(2) Maksu- ja Tolliamet kontrollib aktsiisivaba kütuse eesmärgipärast kasutamist.»

II. § 13. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

(2) Käesoleva seaduse §-d 1–3, § 4 punktid 1 ja 2 ning §-d 11 ja 12 jõustuvad 2007. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json