Teksti suurus:

Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Kohtute registriosakondade keskandmebaasi pidamine

Vastu võetud 27.12.2000 nr 78
RTL 2001, 5, 59
jõustumine 18.01.2001

Muudetud järgmiste määrustega ( kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

14.02.2002 nr 10 (RTL 2002, 31, 450) 03.03.2002

23.04.2002 nr 25 (RTL 2002, 55, 800) 12.05.2002

30.12.2002 nr 99 (RTL 2003, 6, 52) 17. 01. 2003

25.06.2004 nr 47 (RTL 2004, 89, 1404) 5.07.2004

8.06.2006 nr 18 (RTL 2006, 49, 891) 25.06.2006

 

Määrus kehtestatakse «Äriseadustiku» § 67 lõigete 1 ja 4, § 69, § 70, § 541 lõike 2 ning «Mittetulundusühingute seaduse» § 76 ja § 111 lõike 2 alusel, arvestades «Kommertspandiseaduse» §-ga 15. 

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Keskandmebaasi pidaja

Maakohtute registriosakondade (edaspidi registrikohtud) keskandmebaasi (edaspidi keskandmebaas) peab Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi Keskus).

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

§2. Keskandmebaasi sisu

Keskandmebaas koosneb:
1) äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri digitaalsetest andmetest, mis kopeeritakse püsiühenduse teel registrikohtute serveritelt keskandmebaasi põhiserverile;
2) Keskuses põhiserverilt lisaserveritele kopeeritud ja seal töödeldud andmetest;
3) lisaserveril olevatest elektrooniliselt dokumentidest ning neist kopeeritud ja töödeldud andmetest.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

§21. Isikukoodi avaldamine

Keskus võib isikukoodi keskandmebaasi kasutajatele avalikustada:

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

1) „Äriseadustiku“ § 691 alusel kättesaadavaks tehtud ärikeelu andmetes;

2) oma koduleheküljel avaldatud registrikohtu lahendis ja hoiatuses, kui see puudutab registrikaardile kantud isikut;

3) muudel seaduse või määrusega ettenähtud juhtudel.

[RTL 2004, 89, 1404 – jõust. 5.07.2004]

2. peatükk
KESKANDMEBAASI PIDAMINE

§3. Põhi- ja lisaserverite andmed

(1) Põhiserveri andmeid võib kasutada üksnes lisaserveritele kopeerimiseks ja varukoopiate tegemiseks.

(2) Lisaserveritel on lubatud andmetöötlus, mis ei muuda äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri jõustunud registrikannete ning põhikirjade andmeid põhiserveri andmetest sisuliselt erinevaks.

§4. Keskuse ülesanded

Keskuse ülesanded keskandmebaasi pidamise alal on:
1) põhiserveri andmete muutmata kujul säilitamine;
2) lisaserverite andmete kodeerimine ning muu teabeteeninduseks ja statistikaks vajalik andmetöötlus;
3) kordumatute registrikoodide süsteemi kehtestamine ja rakendamine;
4) keskandmebaasile tuginev isikute ja asutuste teabeteenindus;
5) vajalike klassifikaatorite, koodide ja teatmike väljatöötamine ja rakendamine ning nende kooskõlla viimine muude riigi põhiregistrite kasutamist kindlustavate süsteemidega, sealhulgas «Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori» haldamine;
6) [Kehtetu]
7) keskandmebaasi ja registrikohtute digitaalandmete infotehnoloogilise andmeturbe ning samuti keskandmebaasi organisatsioonilise andmeturbe korraldamine;
8) keskandmebaasi andmete laekumise, töötlemise ja väljastamise arvestuse pidamine;
9) digitaalallkirjastatult esitatud äriühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruannete vastuvõtmine ning teabesüsteemi lülitamiseks vajalik andmetöötlus;
10) registrikohtute abistamine spetsiaaltarkvara hooldus- ja arendustööde ning väljaõppe alal;
11) registrikohtute teavitamine keskandmebaasi töötluse või registritevahelise ristkasutuse tulemusel väljaselgitatud asjaoludest registriandmete ebakorrektsuse kohta;
12) registrikohtutes sisestatud või skaneeritud ärikeelu-alaste kohtumääruste ning erakondade andmete (liikmete nimekirjad, laekunud vahendite aruanded jm) süstematiseerimine ja Internetis oma koduleheküljel üldkättesaadavaks tegemine.
13) elektrooniliselt esitatud dokumentide vastuvõtmine ja nende töötlemise võimaldamine.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

§5. Justiitsministeeriumile esitatavad andmed

(1) Keskus:
1) koostab keskandmebaasi andmeturbe organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste abinõude kava ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
2) koostab keskandmebaasi pidamiseks kasutatavate riist- ja tarkvaravahendite nimekirja ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
3) esitab Justiitsministeeriumile tema nõudmisel vajalikku statistikat registrikohtute töö kohta.

(2) Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri spetsiaaltarkvaraprogrammi ja teabesüsteemi arendamisel ning teatmike ja klassifikaatorite väljatöötamisel ja muutmisel lähtub Keskus Justiitsministeeriumi seisukohtadest, sealhulgas sisulisi muudatusi teostab Justiitsministeeriumi eelneval nõusolekul.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

3. peatükk
TEABE VÄLJASTAMINE

§6. Teabe väljastamise alused

(1) Keskus väljastab keskandmebaasist teavet nii ühekordse teabenõude alusel kui ka Keskuse ja teabekasutaja vahel sõlmitud lepingu alusel.

(2) Ühekordse teabenõude võtab Keskus vastu ja täidab «Avaliku teabe seaduses» sätestatud korras ja tähtaegadel.

(3) Keskus teeb Interneti koduleheküljel teatavaks, milliste lähteandmete alusel on tehniliselt võimalik ühekordseid teabenõudeid täita.

(4) Abonendilepingus võidakse kokku leppida mitmekordses teabeväljastamises, teabe täiendavas töötlemises ning teatud parameetrite alusel teabe pidevas uuendamises.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

§7. Teabe väljastamise tasu ja selle maksmisest vabastamine

(1) Teabe väljastamise tasu mä��rad kehtestab justiitsminister «Äriseadustiku» alusel.

(2) Ühekordse teabenõude korral tasutakse selle eest enne teabe väljastamist.

(3) Keskus võib vabastada teabenõudja tasu maksmisest «Avaliku teabe seaduse» § 26 alusel.

(4) Ametiasutus, notar ja kohtutäitur on vabastatud tasu maksmisest, kui teabe väljastamine on vajalik seadusega pandud ülesande täitmiseks. Ametiasutuse juht, notar ja kohtutäitur peavad tasu maksmisest vabastamise taotlust Keskuse nõudel kirjalikult põhjendama.

(5) Valla- ja linnavalitsus on vabastatud tasu maksmisest teabe osas, mis puudutab vastavat omavalitsusüksust ning on vajalik valla- või linnavalitsusele seadusega pandud ülesande täitmiseks. Vallavanem või linnapea peab tasu maksmisest vabastamise taotlust Keskuse nõudel kirjalikult põhjendama.

(6) «Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse» § 8 lõike 2 ning «Äriseadustiku» § 541 lõike 3 alusel toimuva registripidajate vastastikuse teabevahetuse eest Keskus tasu ei võta.

(7) Justiitsministeeriumi loal võib Keskus sõlmida välismaiste institutsioonidega tasuta või soodustingimustel teabevahetamise lepinguid.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

§8. Tasu kasutamine

Keskus võib teabe väljastamise eest laekunud tasu kasutada Justiitsministeeriumi loal keskandmebaasi ja registrikohtute infotehnoloogia ning teabeteeninduse kulude katmiseks.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

 

4. peatükk
NIMEPÄRINGUD

§9. Nimepäringu kohustus ja sisu

(1) Uue ärinime või mittetulundusühingu või sihtasutuse nime (edaspidi nimi) registrisse kandmise korral esitab registrikohus ning õigusaktis ettenähtud juhtudel notar või notari õigustes konsulaarametnik nimepäringu keskusele.

(2) Nimepäringust peab lisaks järelepäritavale nimele ilmnema:
1) nimepäringu teinud registrikohus ja teenistuja;
2) nimepäringu objekti õiguslik vorm;
3) asjaolu, kas nimepäringu objekt on või ei ole registrisse kantud;
4) nimepäringu esitamise aeg.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

§10. Nimepäringule vastamine

(1) Keskus teatab nimepäringule vastamiseks, millised samasugused või sarnased nimed on kantud registrisse, näidates ära vastavate objektide registrikoodid ja esmakande kuupäevad.

(2) Kui nimepäring esitati füüsilisest isikust ettevõtja kohta, kontrollib Keskus vaid selle registrikohtu tööpiirkonnas registrisse kantud ärinimesid.

(3) Kui nimepäring esitati äriühingu või filiaali kohta, kontrollib Keskus kõiki äriregistrisse kantud ärinimesid.

(4) Kui nimepäring esitati mittetulundusühingu või sihtasutuse kohta, kontrollib Keskus kõiki mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud nimesid.

(5) Nime kontrollimisel ei arvestata nimele lisatud täiendi või lühendiga, mille kohustuslikkus tuleneb seadusest.

(6) Paragrahvi 9 lõikes 1 nimetatud isikute poolt esitatud nimepäringule vastatakse viivitamatult.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

§11. Kaubamärkide andmed

Lisaks §-s 10 ettenähtule teatab Keskus nimepäringule vastamiseks Patendiameti antud kauba- ja teenindusmärkide elektroonilise andmebaasi põhjal, millised kaubamärgid sisalduvad järelepäritavas nimes, näidates ära kaubamärgi omaniku nime (selle puudumisel patendivoliniku nime) ning kaitstava kauba- või teenuseklassi numbri. Sealjuures ei kontrolli Keskus seda, kas kaitstav kauba- või teenusklass kattub nimepäringu objekti tegevusaladega.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

§12. Menetluses olevad nimed

(1) Nimepäringule vastamiseks teatab Keskus lisaks paragrahvis 10 ettenähtule, millal ja milliste nimepäringu objektiga samasuguste või sarnaste nimede kohta on esitanud nimepäringuid teised registrikohtute teenistujad.

(2) Uue nimepäringu varasemate nimepäringutega võrdlemisel lähtub Keskus § 10 lõigetest 2-5.

(3) Andmeid esitatud nimepäringute kohta säilitatakse kuuskümmend päeva.

4) Kohtunikuabi või registrisekretäri taotlusel säilitatakse nimepäringuid kauem, kui vastavas registriasjas on antud kohtumäärusega tähtaeg kande tegemist takistavate puuduste kõrvaldamise kohta või on kohus avalduse läbivaatamise aega pikendanud või on menetlus „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku“ § 598 alusel peatatud.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

§13. Huvitatud isiku nimepäring

(1) Paragrahvis 9 sätestatud nimepäringu võib esitada registrikohtute kõrval ka iga huvitatud isik.

(2) Huvitatud isiku nimepäring täidetakse mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates selle saamisest.

(3) Huvitatud isiku nimepäringule vastamisel tuleb kontrollida ka kaubamärkide andmeid (§ 11).

(4) Huvitatud isiku nimepäringu eest tasu ei võeta.

(5) Vastus huvitatud isiku nimepäringule ei tohi tekitada muljet, nagu otsustaks Keskus selle üle, kas uus nimi on või ei ole varem registrisse kantud nimedest piisavalt eristatav.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

 §14. Andmed teiste huvitatud isikute nimepäringute kohta

(1) Huvitatud isiku nimepäringule vastates teatab Keskus ühtlasi, milliste nimepäringu objektiga samasuguste või sarnaste nimede kohta on esitanud nimepäringuid teised huvitatud isikud.

(2) Andmeid huvitatud isikute esitatud nimepäringute kohta säilitatakse kolmkümmend päeva.

[RTL 2006, 49, 891 – jõust. 25.06.2006]

/otsingu_soovitused.json