Teksti suurus:

Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2008
Avaldamismärge:RTL 2006, 51, 940

Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu

Vastu võetud 21.06.2006 nr 56

Määrus kehtestatakse «Mõõteseaduse» § 13 lõike 7 alusel.

§ 1. Kohaldamisala

Määruse sätteid kohaldatakse mõõtevahendite siseriikliku esmataatluse, kordustaatluse või erakorralise taatluse tulemuste vormistamisele.

§ 2. Mõisted

(1) Käesoleva määruse tähenduses vaadeldakse taatlusmärgisena taatluskleebist, taatlusplommi või taatlustempli jäljendit, samuti metallist matriitse taatlusplommi märgistamiseks ja metallist templit mõõtevahendite märgistamiseks (edaspidi taatlustemplid).

(2) Taatluskleebised käesoleva määruse tähenduses on:
1) infokleebis – kohustuslik taatluskleebis, mis on ette nähtud taatluse läbiviijast ja toimunud taatlemise ajast informeerimiseks;
2) sulgemiskleebis – taatluskleebis mõõtevahendi koostude või alakoostude vahetamise takistamiseks ja mõõtevahendi justeerimiselementidele juurdepääsu sulgemiseks.

§ 3. Taatluskleebiste ja taatlustemplite valmistamine ja tellimine

(1) Isikule taatluskleebiste ja taatlustemplite valmistamise õiguse andmine toimub «Konkurentsiseaduse» § 14 lõike 2 alusel kehtestatud korras.

(2) Avaliku konkursi taatluskleebiste või taatlustemplite valmistamiseks korraldab, selle tulemuse alusel annab ainuõiguse ja ainuõiguse saanud isikuga (edaspidi valmistaja) sõlmib taatluskleebiste või taatlustemplite valmistamiseks lepingu Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni peadirektor. Leping sõlmitakse viieks aastaks.

(3) Lõikes 2 nimetatud lepingus sätestatakse:
1) taatluskleebiste mõõtmed ja kujundus;
2) taatluskleebiste turvaelemendid ja nende asukoht;
3) taatlusmärgiste tellimise õigust omavate juriidiliste isikute (edaspidi taatluslaborid) nimekiri.

(4) Lõike 3 punktis 3 nimetatud taatluslaborite nimekirja ajakohastamise ja toimunud muudatustest teavitamise tagab Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.

(5) Taatluslabor tellib taatluskleebised ja taatlustemplid otse nende valmistajalt ja saadab kord aastas nende kättesaamisest alates kolme tööpäeva jooksul ühe saadud info- ja sulgemiskleebise näidise ning kõigi taatlustemplite jäljendite koopiad Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile. Iga uue kleebiste partii korral teatab taatluslabor kolme tööpäeva jooksul selle seerianumbrid Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile.

(6) Taatluskleebiste ja taatlustemplite valmistamise kulud kannab need tellinud taatluslabor.

§ 4. Taatlusmärgistele esitatavad nõuded

(1) Taatlusmärgisteks on:
1) turvaelementidega kleebis (infokleebis);
2) turvaelementidega kleebis (sulgemiskleebis) soovitavalt mõõtmetega 30 mm × 10 mm, vajaduse korral teiste mõõtmetega;
3) metallist taatlustempli jäljend läbimõõduga 6 mm ja 8 mm;
4) plommitempli jäljend läbimõõduga 8 mm;
5) «Mõõteseaduse» § 8 lõikes 2 nimetatud mõõtevahendite puhul temale kantud identifitseerimisnumber koos sellele vastava taatlustunnistusega.

(2) Infokleebiselt peavad olema kergesti tuvastatavad järgmised andmed:
1) Eesti Vabariigi rahvusvaheline tähis EE;
2) taatlemise aeg – aastaarvu kaks viimast numbrit ja kuu järjekorranumber;
3) taatluslabori tunnusnumber;
4) sõna «TAADELDUD»;
5) kleebise järjekorranumber.

(3) Sulgemiskleebiselt peavad olema kergesti tuvastatavad järgmised andmed:
1) Eesti Vabariigi rahvusvaheline tähis EE;
2) taatlemise aastaarvu kaks viimast numbrit;
3) taatluslabori tunnusnumber.

(4) Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile «Mõõteseaduse» § 10 lõikes 4 sätestatud otstarbeks valmistatud taatluskleebistel peab taatluslabori tunnusnumbri asemel olema tähekombinatsioon «TJI».

(5) Infokleebis peab võimaldama märgistada kuni nelja erinevat taatlemisaastat ja sulgemiskleebis vähemalt kahte taatlemisaastat.

(6) Taatluskleebiste materjal peab olema:
1) niiskus- ja kulumiskindel;
2) vastupidav ultraviolettkiirgusele;
3) eemaldamisel purunev;
4) püsivalt liimitav klaasile, plastmassile ja metallile.

(7) Taatlustemplid tuleb valmistada nii, et nende abil paigaldatud taatlusmärgis on selgesti loetav ja tempel ei deformeeru kehtestatud kasutusaja jooksul.

(8) Mõõtevahendil, millele ei saa kinnitada infokleebist, peab taatlustempli jäljendilt olema tuvastatav toimunud taatluse kvartali järjekorranumber.

(9) Metallist mõõtevahenditele, millele ei saa kinnitada taatluskleebist (näiteks vihid, mõõdulindid, baari-mõõdunõud), kantud taatlusmärgis kustutatakse selle kehtivuse lõppemisel metalltempliga jäljendi läbimõõduga 6 mm ja kirjega «X» (edaspidi kustutustempel).

(10) Taatlustemplite ja kustutustempli jäljendite kuju ja kirjete näidised on toodud käesoleva määruse lisas.

(11) Taatluskleebiste kuju ja kirjete näidised avaldatakse Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni veebilehel.

§ 5. Taatlusmärgiste kasutamine

(1) Taatlusmärgised peavad olema paigaldatud nii, et vähemalt ühte neist rikkumata ei saa mõõtevahendit justeerida või mõõtevahendi alakoostusid ja koostusid vahetada ning igalt taatlusmärgiselt on võimalik pingutuseta tuvastada taatluslabor ja taatlemise aeg.

(2) Mõõtevahendi alakoostude ja koostude vahetamise takistamiseks ja mõõtevahendi justeerimiselementidele juurdepääsu sulgemiseks kasutatakse taatlusplomme, sulgemiskleebist või infokleebist. Taatlusplomme ja sulgemiskleebist tuleb kasutada alati koos infokleebisega.

(3) Taatlemise aega tähistavad märked tuleb taatluskleebisele kanda nii, et taatlemise aeg oleks üheselt määratav, kusjuures märge ei tohi oma mõõtmetelt ületada poolt taatluse toimumise aastat ega kuud tähistava järjekorranumbri kirjest.

(4) Taatlusmärgis tuleb paigaldada nii, et see oleks mõõtevahendi kasutajale nähtav. Kaupade otsemüügil ja teenuse osutamisel kasutatavatele mõõtevahenditele (kaalud, tankurid, taksomeetrid jmt) paigaldatav taatluskleebis peab olema ostjale nähtav.

§ 6. Taatluskleebiste ja taatlustemplite hoidmine

(1) Taatluskleebiseid ja taatlustempleid tuleb hoida nii, et oleks välditud nende rikkumine ja takistatud nende sattumine kõrvaliste isikute kätte.

(2) Taatluskleebiste või taatlustemplite kaotsiminekust või kasutuskõlbmatuks muutumisest on taatleja kohustatud viivitamatult teatama taatluslabori taatlustegevuse juhile ja Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile. Iga taatlusmärgise kaotamise juhu kohta korraldatakse taatluslabori sisene juurdlus, mille tulemustest informeeritakse Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni, kuritahtlikkuse kahtlusel ka politseid.

§ 7. Taatluskleebiste ja taatlustemplite hävitamine nende kasutusaja lõppemisel

(1) Kasutusaja lõppedes tuleb taatluskleebised, plommitemplite aastaarvu tähisega osa ja metallist taatlustemplite kirjeid kandev osa ühe kuu jooksul hävitada.

(2) Taatluskleebiste ja taatlustemplite hävitamise korraldab taatluslaboris moodustatav komisjon, mis enne taatlustempli hävitamist võtab sellelt jäljendi.

(3) Taatluskleebiste ja taatlustemplite kasutamise ja hävitamise kohta koostatakse akt, mille üks eksemplar esitatakse Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile.

(4) Tehnilise Järelevalve Inspektsioonil on õigus nõuda täiendavat informatsiooni taatluskleebiste ja taatlustemplite hävitamise kohta.

§ 8. Taatluskleebiste ja taatlustemplite kasutamise ja hoidmise kontroll

(1) Taatluskleebiste ja taatlustemplite tellimise, arvestuse ja taatlejatele väljastamise eest vastutab taatluslabori taatlustegevuse juht, kes vähemalt üks kord kvartalis kontrollib nende seisundit ja nõuetekohast kasutamist laboris.

(2) Taatluskleebiste ja taatlustemplite kasutamise ja hoidmise üle teeb riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.

§ 9. Taatlustunnistuse kohustuslikud kirjed

(1) Taatlustunnistuses peavad olema toodud järgmised andmed:
1) taatluslabori nimi ja tunnusnumber;
2) taatlustunnistuse number;
3) taatlemise kuupäev;
4) mõõtevahendi või mõõtevahendite komplekti identifitseerimiseks vajalikud numbrid või tähised;
5) mõõtevahendile paigaldatud taatlusmärgiste arv ja liik, nende paigalduskoha lühiiseloomustus;
6) hinnang mõõtevahendi õigusakti, asjakohase standardi või muu nõudeid kehtestava dokumendi nõuetele vastavuse kohta;
7) mõõtevahendi lubatud veapiirid või täpsusklass;
8) taatleja nimi ja allkiri.

(2) Taatlustunnistus ei tohi sisaldada taatlustulemuste arvulisi väärtusi.

§ 10. Mõõtevahendi nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslikud kirjed

Mõõtevahendi nõuetele mittevastavuse tõendis peavad olema toodud järgmised andmed:
1) taatluslabori nimi ja tunnusnumber;
2) tõendi number ja kuupäev;
3) mõõtevahendi või mõõtevahendite komplekti identifitseerimiseks vajalikud numbrid või tähised;
4) mõõtevahendi õigusakti, asjakohase standardi või muu nõudeid kehtestava dokumendi nõuetele mittevastavuse põhjused;
5) taatleja nimi ja allkiri.

§ 11. Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määrus nr 113 «Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu» (RTL 2004, 49, 852) tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Üleminekusätted

(1) Enne käesoleva määruse jõustumist majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. aprilli 2004. a määruse nr 113 «Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu» (RTL 2004, 49, 852) alusel valmistatud taatlusmärgiseid võib kasutada kuni nendel märgitud viimase aastaarvu lõpuni.

(2) Enne käesoleva määruse jõustumist § 3 lõikes 2 nimetatud avaliku konkursi korraldamisel ja ainuõiguse saanud isikuga lepingu sõlmimisel tuleb arvestada käesoleva määruse nõudeid.

§ 13. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2006. aasta 30. oktoobril, välja arvatud § 3 lõiked 1–3 ja § 12 lõige 2, mis jõustuvad kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 21. juuni 2006. a määruse nr 56 «Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu»
lisa

TAATLUS- JA KUSTUTUSTEMPLITE JÄLJENDITE KUJU JA KIRJETE NÄIDISED

1. Metallist templi jäljend läbimõõduga 8 mm, mida kasutatakse alati koos infokleebisega.

2. Metallist templi jäljend läbimõõduga 6 mm metallist, individuaalnumbrita mõõtevahendite (näit vihid, baari-mõõdunõud, mõõdulindid) või muu mõõtevahendi, millele ei saa kinnitada infokleebist, märgistamiseks.

3. Metallist matriitsi jäljendid läbimõõduga 8 mm taatlusplommi esi- ja tagaküljel. Taatlusplomme kasutatakse alati koos infokleebisega. Kasutada on lubatud ainult spetsiaalset spiraalkattega metallist plommitraati.

4. Kustutustempli jäljend läbimõõduga 6 mm.

/otsingu_soovitused.json