Teksti suurus:

Struktuuritoetuse kasutamise seire ja hindamise üldised tingimused ja kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Struktuuritoetuse kasutamise seire ja hindamise üldised tingimused ja kord

Vastu võetud 15.07.2005 nr 54
RTL 2005, 84, 1241
jõustumine 05.08.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.05.2006RTL 2006, 49, 90225.06.2006
19.03.2007RTL 2007, 26, 46001.04.2007
13.02.2009RTL 2009, 19, 23923.02.2009(§ 16 lõike 1 ja § 17 muudatusi rakendatakse alates 1.01.2008)
09.07.2010RT I 2010, 47, 29018.07.2010

Määrus kehtestatakse « Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse » § 7 lõike 3 alusel.
[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 01.04.2007]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Euroopa Liidu struktuurifondidest ja Ühtekuuluvusfondist antud toetuse (edaspidi toetus) kasutamise seire ja hindamise korraldust.

  (2) Euroopa Ühenduse algatuste Equal, Urban ja Interreg raames antud toetuse kasutamise seire ja hindamise korraldus reguleeritakse vajadusel «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 30 lõikes 6 ja § 311 lõikes 5 nimetatud kordades.
[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 01.04.2007]

§ 2.  Mõisted

  (1) Toetuse kasutamise seire määruse mõistes on struktuurifondide raames vastavalt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõikes 1 sätestatule pidev tegevus, mille käigus jälgitakse «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud arengukava (edaspidi arengukava), prioriteedi, meetme ja projektide rakendamist ja tulemuslikkust ning Ühtekuuluvusfondi raames Ühtekuuluvusfondist rahastatud projektide rakendamist ja tulemuslikkust.
[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 01.04.2007]

  (2) Vastavalt «Perioodi 2004–2007 struktuuritoetuse seaduse» § 7 lõikele 2 analüüsitakse toetuse kasutamise hindamise käigus toetuse kasutamist ja antakse soovitusi toetuse kasutamise tulemuslikkuse ja mõjususe suurendamiseks. Hindamised jagunevad arengukava järelhindamiseks, Ühtekuuluvusfondi projektide järelhindamiseks ja täiendavateks hindamisteks.
[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 01.04.2007]

  (3) Füüsiline näitaja määruse mõistes on arengukava, prioriteedi, meetme või projekti eesmärgi kvantitatiivne väljendus. Füüsilised näitajad jagunevad väljundi-, tulemus- ja mõju näitajateks. Väljundi- ja tulemusnäitajate abil teostatakse seiret, mõju näitajate saavutamine selgitatakse välja hindamise käigus.

  (4) Finantsnäitaja määruse mõistes on arengukava, prioriteedi, meetme või projekti eelarve väljendus ja võimaldab mõõta arengukava, prioriteedi, meetme või projekti finantsilist progressi.

  (5) Läbiv näitaja määruse mõistes võimaldab mõõta horisontaalpoliitika eesmärkide täitmist arengukava, prioriteedi, meetme või projekti tasandil.

2. peatükk STRUKTUURIFONDIDE TOETUSE KASUTAMISE SEIRE JA HINDAMINE 

§ 3.  Toetuse kasutamise seire

  (1) Toetuse kasutamise seiret teostatakse seirearuandluse, «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 5 lõigetes 1, 4 ja 5 nimetatud komisjonide ja «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 9 lõike 6 alusel asutatud struktuuritoetuse registri (edaspidi register) kaudu.
[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 01.04.2007]

  (2) Seirearuanded ja lõpparuanded koostatakse projekti, meetme, prioriteedi ja arengukava kohta.

  (3) 2008. aasta meetme, prioriteedi ja arengukava seirearuanne, mis sisaldab rakendaja lõpphinnangut eesmärkide saavutamisele, tulemuslikkusele ja elluviimisele, loetakse meetme, prioriteedi ja arengukava lõpparuandeks.

  (4) Kui sama asutus täidab nii prioriteedi rakendusasutuse kui ka meetme rakendusasutuse või nii meetme rakendusasutuse kui ka meetme rakendusüksuse ülesandeid, võib meetme rakendusasutuse juhi poolt «Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse» § 131 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud toetuse kasutamise seire eeskirjas (edaspidi seire läbiviimise eeskiri) sätestatult seirearuandlust vajadusel koondada.
[RTL 2007, 26, 460 - jõust. 01.04.2007]

  (5) Seirearuannetes esitatakse näitajate saavutamine aruandlusperioodi lõpu kuupäeva seisuga, võrrelduna planeerimise faasis seatud füüsiliste ja finantsiliste näitajate ning nende sihtmääradega. Arengukava viienda ehk tehnilise abi prioriteedi (edaspidi viies prioriteet) seirearuandes füüsiliste näitajate kohta infot ei esitata.

§ 4.  Projekti seirearuanne

  (1) Projekti seirearuande koostab toetuse saaja vastavalt seire läbiviimise eeskirja alusel või meetme tingimuste määruse alusel sätestatud tähtaegadele.

  (2) Projekti seirearuanne peab kajastama vähemalt järgmist teavet:
  1) toetuse taotluse rahuldamise otsuses sätestatud andmed projekti kohta (projekti nimi ja toetuse saaja nimi);
  2) aruandlusperiood;
  3) andmed väljundi- ja tulemusnäitajate saavutamise kohta võrrelduna toetuse taotluse rahuldamise otsuses esitatud näitajatega;
  4) andmed läbivate näitajate saavutamise kohta;
  5) finantsplaani olemasolul tehtud kulutused võrrelduna kinnitatud finantsplaaniga;
  6) andmed elluviidud tegevuste ja teostatud tööde kohta;
  7) toetuse saaja hinnang projekti tulemuslikkusele ja projekti elluviimisele;
  8) toetuse saaja kinnitus andmete õigsuse kohta, allkiri ja aruande esitamise kuupäev.

  (3) Viienda prioriteedi seires kohaldatakse lõike 2 punkte 1, 2 ja 5–8.

  (4) Projekti seirearuande esitab toetuse saaja meetme rakendusüksusele vastavalt seire läbiviimise eeskirja alusel või meetme tingimuste määruse alusel sätestatud korrale ning tähtaegadele.

  (5) Kui projekti seirearuanne vastab toetuse seire läbiviimise eeskirja alusel või meetme tingimuste määruse alusel kehtestatud nõuetele, kinnitab rakendusüksus toetuse saaja poolt esitatud aruande.

  (6) Kui projekti seirearuanne ei vasta seire läbiviimise eeskirja alusel või meetme tingimuste määruse alusel kehtestatud nõuetele, juhib rakendusüksus toetuse saaja tähelepanu aruandes esinevatele puudustele ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (7) Rakendusüksuse kinnitatud projekti seirearuandest saadud informatsiooni väljundi- ja tulemusnäitajate ning läbivate näitajate kohta sisestab rakendusüksus registrisse.

§ 5.  Projekti lõpparuanne

  (1) Lähtudes projekti iseloomust ja projekti lühikesest ajalisest kestusest võidakse toetuse saajale kehtestada seire läbiviimise eeskirja alusel või meetme tingimuste määruse alusel kohustus esitada ainult projekti lõpparuanne.

  (2) Projekti lõpparuanne sisaldab § 4 lõikes 2 nimetatud teavet ning täiendavalt toetuse saaja lõpphinnangut projekti eesmärkide saavutamisele, projekti tulemuslikkusele ja elluviimisele.

  (3) Projekti lõpparuande esitab toetuse saaja meetme rakendusüksusele vastavalt seire läbiviimise eeskirja alusel või meetme tingimuste määruse alusel sätestatud korrale ning tähtaegadele.

  (4) Kui projekti lõpparuanne vastab toetuse seire läbiviimise eeskirja alusel või meetme tingimuste määruse alusel kehtestatud nõuetele, kinnitab rakendusüksus toetuse saaja poolt esitatud projekti lõpparuande.

  (5) Kui projekti lõpparuanne ei vasta seire läbiviimise eeskirja alusel või meetme tingimuste määruse alusel kehtestatud nõuetele, juhib rakendusüksus toetuse saaja tähelepanu aruandes esinevatele puudustele ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (6) Rakendusüksuse kinnitatud projekti lõpparuandest saadud informatsiooni väljundi- ja tulemusnäitajate ning läbivate näitajate kohta sisestab rakendusüksus registrisse.

§ 6.  Rakendusüksuse koostatav meetme seirearuanne

  (1) Meetme seirearuanne koostatakse üks kord aastas 31. detsembri seisuga.
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  1) [Kehtetu – RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  2) [Kehtetu – RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]

  (2) Meetme seirearuande esitab meetme rakendusüksus meetme rakendusasutusele vastavalt meetme rakendusasutuse kehtestatud korras ja nõuetele vastavalt.

  (3) Meetme rakendusüksuse koostatud seirearuanne peab kajastama vähemalt järgmist teavet:
  1) meetme raames esitatud toetuse taotluste arv, vastavaks tunnistatud toetuse taotluste arv, rahuldatud toetuse taotluste arv, katkestatud projektide arv ja lõpetatud projektide arv;
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  2) rahuldatud toetuse taotluste kogueelarve;
  3) toetuse taotluste juures esinenud peamised probleemid;
  4) [Kehtetu – RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  5) teave rakendusüksuse poolt vajadusel rakendatavate abinõude kohta toetuse taotluste kvaliteedi ja arvu tõstmiseks;
  6) meetme finantsiline progress (meetme eelarve täitmine võrreldes meetme kogueelarvega);
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  7) meetme sisuline progress (meetme raames saavutatud väljundi- ja tulemusnäitajad võrrelduna programmitäiendis seatud sihtmääradega);
  8) läbivate näitajate saavutamine meetme tasandil;
  9) meetme rakendamisel esinenud põhimõttelised probleemid;
  10) teave meetme rakendusüksuse poolt rakendatud abinõude kohta, tagamaks meetme rakendamise kvaliteetsust ja tulemuslikkust, sealhulgas toetuse saaja tegevuse üle läbiviidud järelevalve toimingute peamised järeldused ja nende arvesse võtmine;
  11) ülevaade meetme teavitustegevusest;
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  12) rakendusüksuse hinnang meetme sisulisele ja finantsilisele progressile.
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]

  (4) Kui meetme seirearuanne vastab meetme rakendusasutuse poolt kehtestatud nõuetele ja lõikele 3, täiendab rakendusasutus aruannet vastavalt § 8 lõikele 1.

  (5) Kui meetme seirearuanne ei vasta meetme rakendusasutuse poolt kehtestatud nõuetele ja lõikes 3 toodule, juhib rakendusasutus tähelepanu aruandes esinevatele puudustele ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 7.  [Kehtetu – RTL 2009, 19, 239 - jõust. 23.02.2009]

§ 8.  Rakendusasutuse koostatav meetme seirearuanne

  (1) Meetme rakendusasutus täiendab meetme rakendusüksuse koostatud meetme seirearuannet alljärgnevaga:
  1) rakendatava toetuse kooskõla sektoraalsete strateegiate ja arengukavadega;
  2) informatsioon toetuse ja muudest finantsvahenditest rahastatud tegevuste kooskõla kohta;
  3) [Kehtetu – RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  4) meetme rakendusasutuse hinnang meetme sisulisele progressile (väljundi- ja tulemusnäitajate saavutamine) ja finantsilisele progressile (meetme eelarve täitmine võrreldes meetme kogueelarvega);
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  5) [Kehtetu – RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  6) meetme rakendusasutuse rakendatud abinõud tagamaks toetuse rakendamise kvaliteeti ja tulemuslikkust, sealhulgas toetuse saaja tegevuse üle läbiviidud järelevalve toimingute peamised järeldused ja nende arvesse võtmine;
  7) toetuse kasutamise ühilduvus horisontaalpoliitika põhimõtetega;
  8) ülevaade meetme teavitustegevusest.
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]

  (2) Viienda prioriteedi seires kohaldatakse lõike 1 punkte 3–6.

  (3) Kui meetme eesmärkide saavutamise jälgimiseks on moodustatud meetme juhtkomisjon, esitab meetme rakendusasutus seirearuande heakskiitmiseks meetme juhtkomisjonile.

  (4) Meetme rakendusasutus esitab meetme seirearuande prioriteedi rakendusasutusele vastavalt prioriteedi rakendusasutuse kehtestatud tähtajale.

  (5) Prioriteedi rakendusasutusel on õigus küsida meetme rakendusasutuselt meetme seirearuande kohta täiendavat teavet.

§ 9.  [Kehtetu – RTL 2009, 19, 239 - jõust. 23.02.2009]

§ 10.  Prioriteedi seirearuanne

  (1) Prioriteedi seirearuande koostab prioriteedi rakendusasutus, tuginedes meetmete aruannetele.

  (2) Prioriteedi seirearuanne koostatakse üks kord aastas 31. detsembri seisuga.
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  1) prioriteedi poolaasta seirearuanne koostatakse perioodi 1. jaanuar – 30. juuni kohta;
  2) prioriteedi aastaaruanne koostatakse perioodi 1. jaanuar – 31. detsember kohta.

  (3) Prioriteedi rakendusasutus koondab prioriteedi alla kuuluvate meetmete rakendusasutuste meetmete seirearuanded.

  (4) Prioriteedi seirearuanne peab kajastama vähemalt järgmist teavet:
  1) toetuse rakendamise seisukohalt olulised muutused sektoraalsetes ja piirkondlikes poliitikates, muutused tööhõive tegevuskavas, rakendatava toetuse kooskõla eespool nimetatud poliitikatega;
  2) informatsioon eri fondide rahastatud tegevuste kooskõla ning toetuse ja muudest finantsvahenditest rahastatud tegevuste kooskõla kohta;
  3) meetmete kaupa ülevaade toetuse taotlemise protsessist, sealhulgas esitatud toetuse taotluste arv, vastavaks tunnistatud toetuse taotluste arv, rahuldatud toetuse taotluste arv, katkestatud projektide arv, lõpetatud projektide arv ning vajadusel rakendatud abinõud toetuse taotluste arvu ja kvaliteedi tõstmiseks;
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  4) prioriteedi ning selle meetmete sisuline progress tuginedes füüsilistele näitajatele. Meetmete raames esitatakse saavutatud väljundi- ja tulemusnäitajad võrrelduna programmitäiendis ning arengukavas seatud sihtmääradega;
  5) läbivate näitajate saavutamine prioriteedi tasandil;
  6) prioriteedi ja selle alla kuuluvate meetmete finantsiline progress. Iga meetme ja kogu prioriteedi kohta esitatakse andmed makseasutuse poolt väljamakstud summade kohta. Meetme finantsiline progress esitatakse võrrelduna meetme kogueelarvega;
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]
  7) meetme rakendusasutuste hinnang meetmete sisulisele ja finantsilisele progressile;
  8) prioriteedi rakendusasutuse hinnang prioriteedi kui terviku sisulisele ja finantsilisele progressile;
  9) meetmete rakendamisel esinenud põhimõttelised probleemid;
  10) meetmete rakendusüksuste ja rakendusasutuste ning prioriteedi rakendusasutuse rakendatud abinõud tagamaks toetuse rakendamise kvaliteetsust ja tulemuslikkust, sealhulgas toetuse saaja tegevuse üle läbiviidud järelevalve toimingute peamised järeldused;
  11) prioriteedi juhtkomisjoni otsused ja nende täitmine;
  12) Euroopa Komisjoni poolt aasta ülevaate käigus esitatud soovituste elluviimine;
  13) toetuse kasutamise ühilduvus horisontaalpoliitika põhimõtetega ning abinõud, mida on rakendatud, et tagada toetuse kasutamise ühilduvust horisontaalpoliitika põhimõtetega;
  14) informatsiooni kogumise korraldus ja ülevaade prioriteedi teavitustegevusest.
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]

  (5) Viienda prioriteedi seires kohaldatakse lõike 4 punkte 2, 3 ja 6–12.

  (6) Prioriteedi rakendusasutus esitab prioriteedi seirearuande prioriteedi juhtkomisjonile.

  (7) [Kehtetu – RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]

  (8) Prioriteedi juhtkomisjoni poolt kinnitatud prioriteedi seirearuande esitab prioriteedi rakendusasutus korraldusasutusele hiljemalt järgmise aasta 15. aprilliks.
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]

  (9) Korraldusasutusel on õigus küsida prioriteedi rakendusasutuselt prioriteedi seirearuande kohta täiendavat teavet.

§ 11.  [Kehtetu – RTL 2009, 19, 239 - jõust. 23.02.2009]

§ 12.  Arengukava seirearuanne

  (1) Arengukava seirearuande koostab korraldusasutus vastavalt Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetele ja tuginedes prioriteedi seirearuannetele.
(2) Arengukava seirearuanne koostatakse üks kord aastas 31. detsembri seisuga.
(3) Korraldusasutus esitab arengukava seirearuande kinnitamiseks arengukava seirekomisjonile.
(4) Arengukava seirekomisjoni kinnitatud seirearuande esitab korraldusasutus Euroopa Komisjonile hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 30. juuniks.
[RTL 2006, 49, 902 - jõust. 25.06.2006]

§ 13.  Meetme, prioriteedi ja arengukava lõpparuanne

  (1) Meetme lõpparuanne koosneb meetme kohta käivast kumulatiivsest informatsioonist programmperioodi kohta ja «Perioodi 2004-2006 lõpparuande koostamise juhendis» nõutud täiendavast teabest.

  (2) Meetme lõpparuanne koostatakse rakendusüksuse poolt toetuse saajale vastava meetme raames viimase väljamakse tegemise tähtaja seisuga.

  (3) Meetme rakendusüksus lähtub meetme lõpparuandes käesoleva määruse § 6 lõike 3 punktides 1, 2, 6 ja 8 nimetatud teabe esitamisel korraldusasutuse poolt väljastatud andmetest.

  (4) Meetme lõpparuande kavandi esitab meetme rakendusüksus meetme rakendusasutusele korraldusasutuse poolt teada antud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui 13. novembril 2009. a.

  (5) Meetme rakendusasutus esitab täiendatud meetme lõpparuande kavandi korraldusasutusele korraldusasutuse poolt teada antud tähtajaks, kuid mitte hiljem kui 7. detsembril 2009. a.

  (6) Ühe prioriteedi meetmete seirearuanded võib koondada ja esitada ühe aruandena, eristades infot meetmete ja fondide tasandil.

  (7) Korraldusasutus valmistab ette lõpparuande kavandi ja esitab selle auditeerivale asutusele täiendavate audititoimingute läbiviimiseks vastavalt korraldusasutuse ja auditeeriva asutuse vahel kokku lepitud tähtajale, kuid mitte hiljem kui 15. jaanuaril 2010. a.

  (8) Muudatused, mille vajalikkus selgub pärast lõpparuande kavandi auditeerivale asutusele esitamist, viib korraldusasutus lõpparuandesse, kuni selle kinnitamiseni seirekomisjoni poolt, sisse jooksvalt, küsides vajadusel sisendit vastavalt meetme rakendusasutuselt.

  (9) Meetme lõpparuande kinnitab meetme juhtkomisjon meetme rakendusasutuse poolt sätestatud ajal, kuid mitte hiljem kui 2. juulil 2010. a. Pärast meetme aruande kinnitamist juhtkomisjoni poolt esitab meetme rakendusasutus selle ametlikult korraldusasutusele.

  (10) Prioriteedi lõpparuande kinnitab prioriteedi juhtkomisjon prioriteedi rakendusasutuse poolt sätestatud ajal, kuid mitte hiljem kui 2. juulil 2010. a. Prioriteedi lõpparuande vormi määrab prioriteedi rakendusasutus.

  (11) Prioriteedi rakendusasutus esitab kinnitatud prioriteedi lõpparuande korraldusasutusele pärast prioriteedi juhtkomisjoni poolset aruande kinnitamist, kuid mitte hiljem kui 26. juulil 2010. a.

  (12) Korraldusasutusel on õigus küsida meetme rakendusasutuselt meetme lõpparuande kohta täiendavat teavet.

  (13) Arengukava lõpparuande koostab korraldusasutus vastavalt Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõuetele, tuginedes arengukava seirearuannetele ning meetmete ja prioriteetide lõpparuannetele.

  (14) Seirekomisjon kinnitab arengukava lõpparuande hiljemalt 10 tööpäeva enne arengukava lõpparuande Euroopa Komisjonile esitamise tähtaega.
[RT I 2010, 47, 290 - jõust. 18.07.2010]

  (15) Arengukava seirekomisjoni kinnitatud arengukava lõpparuande esitab korraldusasutus Euroopa Komisjonile hiljemalt Euroopa Komisjoni poolt sätestatud kuupäeval, kuid mitte hiljem kui 30. septembril 2010. a.
[RTL 2009, 19, 239 - jõust. 23.02.2009]

§ 14.  Hindamine

  (1) Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud hindamised korraldab Euroopa Komisjon koostöös korraldusasutusega.

  (2) Lähtudes seirearuandluse käigus kogutud informatsioonist ning koostöös programmi rakendavate osapoolte ja partneritega koostab korraldusasutus täiendavate hindamiste aastase tööplaani ning esitab tööplaani koos vastava eelarvega kinnitamiseks arengukava seirekomisjonile.

  (3) Arengukava seirekomisjoni poolt kinnitatud täiendavate hindamiste aastases tööplaanis olevate hindamiste korraldajateks on korraldusasutus ning prioriteetide ja meetmete rakendusasutused ja rakendusüksused.

  (4) Hindamise koordineerimiseks, hindamisküsimuste formuleerimiseks ja kvaliteedikontrolli teostamiseks võib korraldusasutus moodustada hindamise juhtkomisjoni.

  (5) Hindamiste korraldajad esitavad informatsiooni arengukava seirekomisjoni poolt kinnitatud täiendavate hindamiste aastases tööplaanis olevate hindamiste peamiste järelduste, soovituste ja nende elluviimise kohta arengukava seirekomisjonile teadmiseks.

  (6) Arengukava seirekomisjoni poolt kinnitatud täiendavate hindamiste aastases tööplaanis olevate hindamiste järeldustega arvestamise otsustab ja arvestatud soovituste elluviimise tagab hindamiste korraldaja.

3. peatükk ÜHTEKUULUVUSFONDI TOETUSE KASUTAMISE SEIRE JA HINDAMINE 

§ 15.  Toetuse kasutamise seire

  (1) Toetuse kasutamise seiret teostatakse seirearuandluse, Ühtekuuluvusfondi riikliku seirekomisjoni ja registri kaudu.

  (2) Füüsiliste, finantsiliste ja läbivate näitajate kohta kogutakse teavet projektipõhiselt.

§ 16.  Projekti seirearuanne

  (1) Projekti seirearuanne koostatakse üks kord aastas seisuga 31. detsember.

  – rakendatakse alates 1.01.2008 a
[RTL 2009, 19, 239 - jõust. 23.02.2009]

  (2) Korraldusasutus edastab rakendusasutustele projekti seirearuande vormi ja täitmise juhendi.

  (3) Projekti seirearuanne peab kajastama muuhulgas järgmist teavet:
  1) projekti üldandmed;
  2) projekti raames teostatud tegevuste ja tööde kirjeldus;
  3) rahastusotsuses seatud eesmärkide ja tingimuste täitmine;
  4) projekti hanked ja lepingud;
  5) kulutuste tegemise ajaplaan;
  6) projekti füüsiline ja finantsiline progress;
  7) peamised projekti rakendamise käigus esinenud probleemid ning nende lahendamiseks võetud abinõud;
  8) projekti raames kasutatud avalikustamise meetmed.

  (4) Korraldusasutus määrab projektide seirearuannete esitamise tähtpäeva. Rakendusüksustele kehtestavad projektide seirearuannete esitamise tähtpäeva rakendusasutused.

  (5) Kui toetuse saaja koostatud ja rakendusüksusele esitatud projekti seirearuanne vastab sisulistele ja vormilistele nõuetele, kinnitab rakendusüksus seirearuande ja esitab selle rakendusasutusele.

  (6) Kui seirearuanne ei vasta sisulistele ja vormilistele nõuetele, juhib rakendusüksus toetuse saaja tähelepanu projekti seirearuandes esinevatele puudustele ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (7) Kui rakendusasutusele esitatud projekti seirearuanne vastab sisulistele ja vormilistele nõuetele, kinnitab rakendusasutus seirearuande ja esitab selle korraldusasutusele.

  (8) Kui seirearuanne ei vasta sisulistele ja vormilistele nõuetele, juhib rakendusasutus rakendusüksuse tähelepanu projekti seirearuandes esinevatele puudustele ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (9) Kui korraldusasutusele esitatud projekti seirearuanne vastab sisulistele ja vormilistele nõuetele, esitab korraldusasutus projekti seirearuande Ühtekuuluvusfondi riikliku seirekomisjoni liikmetele.

  (10) Kui seirearuanne ei vasta sisulistele ja vormilistele nõuetele, juhib korraldusasutus rakendusasutuse tähelepanu aruandes esinevatele puudustele ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

§ 17.  Projektide rakendamise aastaaruanne

  (1) Projektide rakendamise aastaaruanne koostatakse kõikide projektide koondina üks kord aastas seisuga 31. detsember.

  (2) Projektide rakendamise aastaaruandes antakse lühiülevaade projektide rakendamise hetkeseisust ning toetuse rakendamise üldisest progressist.

  (3) Korraldusasutus koostab projektide rakendamise aastaaruande ja esitab selle koos projektide seirearuannetega Ühtekuuluvusfondi riikliku seirekomisjoni liikmetele.

  – rakendatakse alates 1.01.2008 a
[RTL 2009, 19, 239 - jõust. 23.02.2009]

§ 18.  Projekti lõpparuanne

  (1) Projekti lõpparuanne esitatakse korraldusasutusele hiljemalt kolme kuu jooksul projekti abikõlblikkuse lõpptähtpäevast arvates. Korraldusasutusega eelnevalt kooskõlastatult võib nimetatud tähtaega muuta.

  (2) Korraldusasutus edastab rakendusasutustele projekti lõpparuande vormi ja täitmise juhendi.

  (3) Projekti lõpparuandes esitatakse muuhulgas teave rahastusotsuses seatud eesmärkide ja tingimuste täitmise, saavutatud väljundi- ja tulemusnäitajate ning projekti raames tehtud kulutuste kohta.

  (4) Toetuse saaja koostab ja esitab projekti lõpparuande rakendusüksusele.

  (5) Kui projekti lõpparuanne vastab sisulistele ja vormilistele nõuetele, kinnitab rakendusüksus projekti lõpparuande ja edastab selle rakendusasutusele.

  (6) Kui projekti lõpparuanne ei vasta sisulistele ja vormilistele nõuetele, juhib rakendusüksus toetuse saaja tähelepanu projekti lõpparuandes esinevatele puudustele ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (7) Kui projekti lõpparuanne vastab sisulistele ja vormilistele nõuetele, kinnitab rakendusasutus projekti lõpparuande ja esitab selle korraldusasutusele.

  (8) Kui projekti lõpparuanne ei vasta sisulistele ja vormilistele nõuetele, juhib rakendusasutus rakendusüksuse tähelepanu projekti lõpparuandes esinevatele puudustele ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (9) Kui projekti lõpparuanne vastab sisulistele ja vormilistele nõuetele, esitab korraldusasutus projekti lõpparuande Ühtekuuluvusfondi riikliku seirekomisjoni liikmetele ja Euroopa Komisjonile. Korraldusasutus esitab projekti lõpparuande Euroopa Komisjonile hiljemalt kuue kuu jooksul projekti abikõlblikkuse lõpptähtpäevast arvates.

  (10) Kui projekti lõpparuanne ei vasta sisulistele ja vormilistele nõuetele, juhib korraldusasutus rakendusasutuse tähelepanu aruandes esinevatele puudustele ning määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (11) Projekti lõpparuande kinnitab Euroopa Komisjon.

§ 19.  Hindamine

  (1) Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud hindamised korraldab Euroopa Komisjon koostöös korraldusasutusega.

  (2) Korraldusasutus võib vajadusel viia läbi täiendavaid hindamisi.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Rahandusministri 8. märtsi 2004. a määrus nr 28 «Struktuuritoetuse seire ja hindamise üldine kord» tunnistatakse kehtetuks.

§ 21.  Määruse rakendamine

  Määruse § 16 lõike 1 ja § 17 muudatusi rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2008. aasta 1. jaanuarist.
[RTL 2009, 19, 239 - jõust. 23.02.2009]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json