Teksti suurus:

Metsateatise vorm ja edastamise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:

Metsateatise vorm ja edastamise kord

Vastu võetud 03.03.2004 nr 7
RTL 2004, 25, 405
jõustumine 18.03.2004

Muudetud järgmiste aktidega (kuupäev, number, avaldamine Riigi teatajas, jõustumise aeg):

15.06.2006 nr 42 (RTL 2006, 50, 931) 30.06.2006

Määrus kehtestatakse « Metsaseaduse» § 23 lõike 11 alusel.

§ 1. Metsateatise vorm

(1) Metsaomanik või tema esindaja esitab kinnistu asukohajärgsele keskkonnateenistusele (edaspidi keskkonnateenistus) käesolevale määrusele lisatud vormi kohase metsateatise, mis sisaldab andmeid:
1) kavandatud raie liikidest, metsauuendustöödest, metsakuivendussüsteemide ja -teede ehitamisest ning uuendamisest;
2) metsakahjustustest.

(2) Metsateatis esitatakse ühes eksemplaris.

§ 2. Metsateatise esitamine keskkonnateenistusele ja selle nõuetele vastavuse hindamine

(1) Metsateatis esitatakse keskkonnateenistusele «Metsaseaduse» § 23 lõike 4 kohaselt.

(2) Metsateatise esitajalt vastuvõtmisel, välja arvatud metsateatise postiga kättetoimetamise korral, annab selle vastuvõtja esitajale tõendi vastuvõtmise kohta, millele märgitakse vastuvõtmise aeg ning vastuvõtja ja esitaja allkirjad.

(3) Keskkonnateenistus hindab esitatud metsateatise vastavust käesolevale määrusele lisatud vormis ja «Metsaseaduse» § 23 lõikes 5 sätestatud nõuetele. Kui raie- või metsauuendustööd kavandatakse metsas, mis kasvab vabal metsamaal «Maareformi seaduse» § 22 lõike 2 tähenduses, samuti selles metsas metsakahjustuse avastamise korral märgib esitaja metsateatise vormile katastriüksuse numbri asemel sõnad «vaba metsamaa». Esitaja lisab metsateatisele kohaliku omavalitsuse täitevorgani tõendi maa tagastamise või ostueesõigusega erastamise taotluste puudumiste kohta.

[RTL 2006, 50, 931 - jõust. 30.06.2006]

(4) Kui metsateatis ei vasta nõuetele, märgitakse, millised on teatise täitmisel tehtud vead, ja tagastatakse see esitajale kolme tööpäeva jooksul selle saamisest arvates.

[RTL 2006, 50, 931 - jõust. 30.06.2006]

§ 3. Metsateatise esitajale tagastamine

(1) Keskkonnateenistus kontrollib kavandatud raie tegemise võimalikkust ja tagastab esitajale raiet lubava või raiet mittelubava märkega metsateatise koopia 15 tööpäeva jooksul nõuetekohase metsateatise saamisest kas allkirja vastu või posti teel väljastusteatega tähtkirjaga metsateatises näidatud aadressil. Raie mittelubamist põhjendatakse kirjalikult.

(2) Tagastatava metsateatise koopia on varustatud raie võimalikkust kontrollinud keskkonnateenistuse ametniku originaalallkirjaga ja ametniku templijäljendiga.

§ 4. Metsateatise edastamine kaitstava loodusobjekti valitsejale

Kui metsateatises märgitud kavandatud raie hõlmab ala, millel asub kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav loodusobjekt «Looduskaitseseaduse» tähenduses, saadab keskkonnateenistus registreeritud metsateatise koopia kooskõlastamiseks loodusobjekti kaitse alla võtnud kohalikule omavalitsusele, näidates ära tähtaja, mille jooksul tuleb teha otsus kooskõlastuse andmise kohta.

[RTL 2006, 50, 931 - jõust. 30.06.2006]

§ 5. Metsateatiste register

(1) Keskkonnateenistus peab asukohajärgsete kinnistute kohta esitatud metsateatiste registrit.

(2) Keskkonnateenistuse ametnik kannab andmed metsateatise kohta registrisse ühe tööpäeva jooksul kavandatud raiete puhul pärast metsateatise tagastamist ning muudel juhtudel pärast nõuetekohase metsateatise saamist.

(3) Metsateatiste register peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
1) metsateatise metsateatiste registris registreerimise number;
2) metsateatise keskkonnateenistusele esitamise kuupäev;
3) metsaomaniku nimi või nimetus ja/või volitatud esindaja nimi;
4) kinnistu number ja nimetus, katastriüksuse number ja metskonna nimi;
5) andmed kavandatud tegevustest ja metsakahjustustest;
6) andmed kavandatud raiete lubamise või mittelubamise kohta;
7) metsateatise tagastamise kuupäev;
8) andmed keskkonnateenistuse poolt käesoleva määruse § 4 kohaselt metsateatise koopia saatmise kohta kaitstava loodusobjekti valitsejale.

(4) Käesoleva määruse § 2 lõikes 3 nimetatud vabal metsamaal raie- või metsauuendustööde kavandamisel või metsakahjustuste avastamisel ei märgita metsateatiste registrisse katastriüksuse numbrit.

[RTL 2006, 50, 931 - jõust. 30.06.2006]

§ 6. Metsateatiste säilitamine

Metsateatiseid koos juurdekuuluvate dokumentidega säilitatakse keskkonnateenistuses seitse aastat nende esitajatele tagastamisest või nõuetekohase metsateatise saamisest.

§ 7. Rakendussätted

[käesolevast tekstist välja jäetud]

Keskkonnaministri 3. märtsi 2004. a määruse nr 7
lisa 1

/otsingu_soovitused.json