Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004. a määruse nr 76 "Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 52, 959

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004. a määruse nr 76 "Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 26.06.2006 nr 60

Määruse kehtestatakse «Tarbijakaitseseaduse» § 7 lõike 10 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004. a määruses nr 76 «Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded» (RT L 2004, 43, 729; 131, 2021) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kauba müügi- ja ühikuhind avaldatakse Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus.»;

2) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tarbijale teenust pakkudes või vahetult enne osutamist peab kaupleja teavitama tarbijat teenuse müügihinnast. Kui teenuse müügihinda ei ole võimalik eelnevalt kindlaks määrata, teavitab kaupleja tarbijat teenuse hinna komponentidest, müügihinna arvutamise aluseks olevatest tariifidest või hinna arvutamise muudest alustest selliselt, et tarbijal on võimalik teenuse müügihinda piisava täpsusega arvutada. Teenuse müügihind ja tariifid avaldatakse Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas vääringus.»;

3) määrust täiendatakse paragrahviga 81:

« § 81. Määruse rakendamine eurole üleminekul

(1) Euro ametlikult kehtiva vääringuna kasutuselevõtmiseni Eesti Vabariigis on soovitatav kauba ja teenuse müügihind või teenuse müügihinna arvutamise aluseks olevad tariifid avaldada lisaks Eesti kroonidele ka eurodes, arvestades käesolevas paragrahvis kehtestatut.

(2) Kauba ja teenuse hinna ümberarvestamine Eesti kroonidest eurodesse ja pärast eurole üleminekut eurodest Eesti kroonidesse toimub hinna jagamise või korrutamise kaudu Eesti krooni ja euro vahelise suhtega (15,6466), mis on fikseeritud Eesti Panga ametliku vahetuskursi alusel. Pärast Eesti krooni emiteerimise lõpetamise päeva on Eesti krooni ja euro vaheliseks suhteks Euroopa Liidu Nõukogu otsuses fikseeritud kurss.

(3) Euro ja Eesti krooni vahelise suhte ümardamine kauba ja teenuse hinna ümberarvestamisel on keelatud.

(4) Kauba ja teenuse hinna ümberarvestamisel saadud tulem ümardatakse 1 sendi täpsusega kolmanda koha järgi pärast koma. Kui kolmas koht pärast koma on 5 või suurem number, ümardatakse ümberarvestatud hind ülespoole.

(5) Kauba ühiku- ja müügihind ning teenuse müügihind avaldatakse ühe sendi täpsusega. Teenuse müügihinna arvutamise aluseks olevaid tariife eurodes ei pea ümardama ühe eurosendi täpsuseni. Tariifide ümberarvestamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et uue vääringu kasutuselevõtt ei mõjutaks tarbijate lepingukohustusi ega teenuse eest tasutavat müügihinda.

(6) Kaupleja on kohustatud kauba ja teenuse müügikohas trükitehniliselt või käsikirjas vormistatud hinnasiltidel ja hinnakirjades avaldama kauba müügihinna ja lahtiselt müüdava eelpakendamata kauba ühikuhinna ning teenuse müügihinna või müügihinna arvutamise aluseks olevad tariifid nii Eesti kroonides kui eurodes.

§ 2. Määruse jõustumine

(1) Määruse § 81 lõige 6 jõustatakse eraldi määrusega.

(2) Määruse § 81 lõiked 2–4 jõustuvad 2006. aasta 1. septembril.

Minister Edgar SAVISAAR

Kantsler Marika PRISKE

/otsingu_soovitused.json