Teksti suurus:

Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2007
Avaldamismärge:

Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord

Vastu võetud 09.08.2005 nr 24
RTL 2005, 90, 1340
jõustumine 21.08.2005

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumine)

28.09.2005 nr 27 (RTL 2005, 104, 1576) 16.10.2005

20.06.2006 nr 15 (RTL 2006, 51, 939) 1.07.2006

Määrus kehtestatakse «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 4 alusel.

§1. Üldsätted

Määrusega kehtestatakse kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklikus registris (edaspidi kaitseväekohustuslaste register ) arvelevõetud kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord.

§2. Kutsealuse ajateenistusse kutsumist ettevalmistavad toimingud

Kaitseväekohustuslaste registris kutsealusena arvelevõetud kutsealuse ajateenistusse kutsumise ettevalmistamiseks teeb Kaitseressursside Amet järgmisi toiminguid:
1) kogub kutsealuse kohta «Kaitseväeteenistuse seaduse» alusel haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks andmeid ja tõendeid kutsealuse hariduse, elukoha, õppe- või töökoha, tervisliku seisundi, karistatuse ning perekondliku või majandusliku olukorra kohta;
2) otsustab vajadusel «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 1 või 2 sätestatud juhul kutsealusele ajapikenduse andmise hariduse omandamiseks;
3) otsustab kutsealuse taotluse alusel kutsealusele ajapikenduse andmise «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 54 või § 55 lõike 3 alusel;
4) kutsub kutsealuse Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni tema tervise seisundi alusel tema kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme kindlaksmääramiseks;
5) korraldab «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 50 lõike 10 alusel kaitseministri kehtestatud korras kutsealuse füüsilise ja psühholoogilise sobivuse hindamiseks vajalike testide teostamist kutsealuse teenistuskoha määramiseks;
6) otsustab kutsealuse kaitseväeteenistuskõlblikkuse.

§3. Kutsealuse ajateenistusse kutsumisele määramine

(1) Kaitseressursside Amet määrab ajateenistusse kutsumisele 18 kuni 27 aasta (kaasa arvatult) vanuses kutsealuse, kelle Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon on tunnistanud tegevteenistuseks kõlblikuks või tegevteenistuseks kõlblikuks piirangutega ning kelle osas on Kaitseressursside Amet teinud otsuse tema kaitseväeteenistuskõlblikkuse kohta ning kelle osas ei ole kehtivat ajapikenduse andmise otsust või asendusteenistusse kutsumise otsust.

(2) Kaitseressursside Amet määrab kutsealuse ajateenistusse kutsumisele, arvestades kaitseministri poolt «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 4 alusel kehtestatud ajateenistusse kutsumise tähtaegu ja kutsealuste arvulist jagunemist kaitseväe üksuste vahel ning kaitseministri poolt «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 16 alusel ajateenijale kehtestatud haridustaseme ja kvalifikatsiooni nõudeid.

(3) Kutsealuse, kellel on «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 3 alusel õigus avaldada soovi ajateenistuskohustuse täitmisele asumise kalendriaasta osas kolme aasta jooksul arvates õppeasutusse vastuvõtmisest ning kes on täitnud «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 11 toodud tingimused, määrab Kaitseressursside Amet ajateenistusse kutsumisele kutsealuse soovitud kalendriaastal.

(4) Võrdsete eelduste korral määrab Kaitseressursside Amet ajateenistusse kutsumisele ea poolest vanema kutsealuse.

(5) Kaitseressursside Ameti otsus ajateenistusse kutsumise, kutsumise aja ja väeosa kohta tehakse kutsealusele teatavaks «Kaitseväeteenistuse seaduses» sätestatud korras 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 401 sätestatud korras.

§4. Ajateenistusse kutsumisest vabastamine

(1) Ajateenistusse ei kutsuta «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 59 lõigetes 1 ja 2 sätestatud isikuid.

(2) Kutsealuse ajateenistusse kutsumisest vabastamise otsuse teeb Kaitseressursside Amet vastavalt järgmiste andmete või dokumentide alusel:
1) Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsus kutsealuse tunnistamise kohta tegevteenistuseks mittekõlblikuks;
2) karistusregistri andmed kutsealuse poolt vabadusekaotusliku karistuse kandmisest tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
3) otsus ajapikenduse andmise kohta, mille jooksul on kutsealune saanud 28 aastaseks;
4) dokument, millest ilmneb kutsealuse teenimine mõne teise riigi sõjaväes vähemalt 12 kuud.

(3) Otsuse kutsealuse ajateenistusse kutsumisest vabastamise kohta teeb Kaitseressursside Amet 14 tööpäeva jooksul ajateenistusest vabastamise aluseks olevate andmete või dokumentide teadasaamisest.

(4) Kaitseressursside Amet teeb ajateenistusest kutsumisest vabastamise otsuse kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 401 sätestatud korras.

§5. Ajateenistusse kutsumise peatamine

(1) Kaitseressursside Amet peatab kutsealuse ajateenistusse kutsumise, kui kutsealune on kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või kohtualune.

(2) Kutsealuse ajateenistusse kutsumise peatamise otsuse teeb Kaitseressursside Amet uurijalt või kohtult «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 48 alusel saadud kirjaliku teate alusel 14 tööpäeva jooksul teate saamisest.

(3) Otsus ajateenistusse kutsumise peatamise kohta kehtib kuni uurija või kohus ei ole Kaitseressursside Ametile teatanud kutsealuse suhtes kriminaalasja lõpetamisest või kohtuotsuse tegemisest.

(4) Kaitseressursside Amet teeb ajateenistusse kutsumise peatamise otsuse kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 401 sätestatud korras.

§6. Ajateenistusse kutsumiseks sobiva tähtaja teatamine kutsealuse poolt

(1) «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõikes 3 nimetatud kutsealune kutsutakse ajateenistusse temale sobival ajal hiljemalt kolme aasta jooksul arvates õppeasutusse vastuvõtmisest, kui kutsealune on esitanud «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 1 1 sätestatud tähtajaks Kaitseressursside Ametile kirjaliku avalduse.

(2) Avalduses märgib kutsealune oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, õppeasutuse nimetuse, milles ta asus kõrgharidust omandama, ning kalendriaasta numbrite ja sõnadega, millal ta kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates soovib asuda ajateenistuskohustuse täitmisele. Avalduse kinnitab kutsealune allkirja ja kuupäevaga.

(3) Avalduse võib kutsealune Kaitseressursside Ametile esitada omal valikul kas posti teel või elektrooniliselt Kaitseressursside Ameti avaliku veebilehe kaudu või üle anda isiklikult.

(4) Ajateenistuskohustuse täitmisele asumise tähtaja teatanud kutsealuse kaitseväeteenistuskõlblikkuse aste määratakse Kaitseressursside Ameti arstlikus komisjonis «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 50 lõikes 3 sätestatud tähtajal.

§7. Ajapikenduse andmine ajateenistusse kutsumisel

(1) Kutsealusele ajapikenduse andmise otsustab Kaitseressursside Amet, kui:
1) kutsealune vastab «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 1 või 2 nimetatud tingimusele ning vastavad andmed on kantud kaitseväekohustuslaste registrisse;
2) Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon on teinud otsuse kutsealuse tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblikuks tunnistamise kohta haiguse või tervisehäire ravimiseks;
3) kutsealune on taotlenud ajapikendust perekondlikel ja majanduslikel põhjustel ning esineb «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 54 sätestatud asjaolu ajapikenduse andmiseks;
4) kutsealune on taotlenud ajapikendust kandideerimiseks või valitaval ametikohal töötamiseks ning esineb «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 3 sätestatud asjaolu ajapikenduse andmiseks.

(2) Kutsealune, kes taotleb ajapikendust «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 54 või § 55 lõike 3 alusel, esitab Kaitseressursside Ametile koos taotlusega ajapikenduse andmist põhjendavad dokumendid või osutab nende asukohale, kui tal puudub neile juurdepääsu võimalus.

(3) Ajapikenduse taotluses märgib kutsealune oma ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha- ja sideandmed ning asjaolu, mille alusel ta ajapikendust taotleb. Taotluse kinnitab kutsealune allkirja ja kuupäevaga.

(4) Taotluse koos dokumentidega võib kutsealune Kaitseressursside Ametile esitada omal valikul kas posti teel või elektrooniliselt Kaitseressursside Ameti avaliku veebilehe kaudu või üle anda isiklikult.

(5) Kui kutsealune jätab koos taotlusega esitamata ajapikenduse andmist põhjendavad dokumendid või esinevad taotluses muud puudused, määrab Kaitseressursside Amet taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib Kaitseressursside Amet jätta taotluse läbi vaatamata. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loeb Kaitseressursside Amet taotluse tähtaegselt esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt võib Kaitseressursside Amet jätta taotluse läbi vaatamata.

(6) Juhul kui kutsealune vastab «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 1 või 2 nimetatud tingimusele ning vastavad andmed on kantud kaitseväekohustuslaste registrisse või on Kaitseressursside Ameti arstlik komisjon teinud otsuse kutsealuse tegevteenistuseks ajutiselt mittekõlblikuks tunnistamise kohta haiguse või tervisehäire ravimiseks, otsustab kutsealusele ajapikenduse andmise «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 53 või § 55 lõikes 1 või 2 toodud alustel Kaitseressursside Amet ilma kutsealuse vastava taotluseta 14 tööpäeva jooksul vastavate andmete teadasaamisest.

(7) Juhul kui kutsealune esitab taotluse ajapikenduse saamiseks «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 53 või § 55 lõikes 1 või 2 toodud alustel, menetleb Kaitseressursside Amet taotlust vastavalt käesolevas määruses kehtestatud korrale.

(8) Otsuses ajapikenduse andmise kohta märgib Kaitseressursside Amet ajapikenduse andmise faktilise ja õigusliku aluse ning ajapikenduse lõppemise tähtaja vastavuses «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 53 lõikega 2, § 54, § 55 lõikega 1, 2 või 3. Otsuses märgitakse otsuse vaidlustamisviide. Otsusele kirjutab alla Kaitseressursside Ameti peadirektor või tema volitatud isik. Otsus registreeritakse Kaitseressursside Ameti dokumendiregistris ja otsuse andmed kantakse kaitseväekohustuslaste registrisse vastavalt registri pidamise põhimäärusele.

(9) Otsusele ajapikenduse taotluse mitterahuldamise kohta kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodut.

(10) Kaitseressursside Amet teeb otsuse ajapikenduse andmise kohta või otsuse ajapikenduse taotluse mitterahuldamise kohta kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 40 1 sätestatud korras.

(11) Kui enne kutsealusele ajapikenduse andmise otsuses märgitud ajapikenduse lõppemise tähtaja saabumist ajapikenduse andmise aluseks olnud asjaolud muutuvad või langevad ära, teeb Kaitseressursside Amet 14 tööpäeva jooksul asjaolude muutumisest või äralangemisest teadasaamisest «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 39 lõikes 3 sätestatud otsuse või kutsub kutsealuse Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni tema kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme määramiseks.

(12) Ajapikenduse tähtaja lõppemisel kutsub Kaitseressursside Amet kutsealuse esimesel võimalusel Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni tema kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme määramiseks.

§8. Ajapikenduse andmine ajateenistusse kutsumisel kaitseväeteenistuse komisjoni poolt

(1) «Kaitseväeteenistuse seaduses» sätestamata erandlikel asjaoludel otsustab ajapikenduse andmise kutsealusele ühekordselt või ajapikenduse andmise põhjuste äralangemiseni kaitseväeteenistuse komisjon.

(2) Taotluse erandlikel asjaoludel ajapikenduse saamiseks esitab kutsealune kaitseväeteenistuse komisjonile kirjalikult, lisades ajapikenduse taotlemise erandlikke asjaolusid tõendavad dokumendid.

(3) Kaitseväeteenistuse komisjon menetleb kutsealuse taotlust kaitseministri poolt «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 41 lõike 1 alusel kehtestatud korras.

(4) Kaitseressursside Amet kannab kaitseväeteenistuse komisjoni otsuse erandlikel asjaoludel ajapikenduse andmise kohta või taotluse rahuldamata jätmise kohta kaitseväekohustuslaste registrisse 5 tööpäeva jooksul otsuse teadasaamisest.

(5) Kui enne kutsealusele erandlikel asjaoludel ajapikenduse andmise otsuses märgitud ajapikenduse lõppemise tähtaja saabumist ajapikenduse andmise aluseks olnud asjaolud muutuvad või langevad ära, teeb Kaitseressursside Amet 14 tööpäeva jooksul asjaolude muutumisest või äralangemisest teadasaamisest «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 39 lõikes 3 sätestatud otsuse või kutsub kutsealuse Kaitseressursside Ameti arstlikku komisjoni tema kaitseväeteenistuskõlblikkuse astme määramiseks.

§9. Ajapikenduse ajateenistusse kutsumisel taotlemine perekondlikel ja majanduslikel põhjustel

(1) Ajapikendust ajateenistusse kutsumisel perekondlikel või majanduslikel põhjustel võib kutsealune taotleda Kaitseressursside Ametile esitatud kirjaliku taotluse alusel «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 54 punktis 1 või 2 sätestatud asjaolude esinemisel.

(2) Otsuse ajapikenduse andmise kohta perekondlikel ja majanduslikel põhjustel või otsuse taotluse mitterahuldamise kohta teeb Kaitseressursside Amet 14 tööpäeva jooksul taotluse ja dokumentide kättesaamisest.

(3) Kaitseressursside Amet teeb otsuse ajapikenduse andmise kohta perekondlikel ja majanduslikel põhjustel või otsuse ajapikenduse taotluse mitterahuldamise kohta kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 40 1 sätestatud korras.

§10. Ajapikenduse ajateenistusse kutsumisel taotlemine kandideerimisel või liikmeks oleku korral kohaliku omavalitsuse volikogus, Riigikogus või Euroopa Parlamendis

(1) Ajapikendust ajateenistusse kutsumisel kandideerimisel või liikmeks oleku korral kohaliku omavalitsuse volikogus, Riigikogus või Euroopa Parlamendis võib kutsealune taotleda «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 55 lõikes 3 nimetatud valimistulemuste teatavakstegemiseni või liikmeks oleku aja lõpuni.

(2) Ajapikenduse taotluses märgib kutsealune lisaks käesoleva määruse § 7 lõikele 3:
1) millistel valimistel ta kandideerib;
2) valimistulemuste teatavakstegemise tähtaja;
3) valituks osutumisel liikmeks oleku tähtaja lõppemise aja.

(3) Otsuse ajapikenduse andmise kohta kandideerimisel või liikmeks oleku korral kohaliku omavalitsuse volikogus, Riigikogus või Euroopa Parlamendis või otsuse ajapikenduse taotluse mitterahuldamise kohta teeb Kaitseressursside Amet 14 tööpäeva jooksul taotluse ja dokumentide kättesaamisest.

(4) Kaitseressursside Amet teeb otsuse ajapikenduse andmise kohta kandideerimisel või liikmeks oleku korral kohaliku omavalitsuse volikogus, Riigikogus või Euroopa Parlamendis või otsuse ajapikenduse taotluse mitterahuldamise kohta kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 40 1 sätestatud korras.

§11. Ajateenistusse kutsumise kuupäeva, kellaaja ja koha teatamine

(1) Kutsealusele, kelle osas on Kaitseressursside Amet teinud ajateenistusse kutsumise otsuse, teatab Kaitseressursside Amet kirjaliku teatega ajateenistusse kutsumise kuupäeva, kellaaja ja koha.

(2) Teates märgitakse kutsealuse ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, ajateenistusse kutsumise otsuse kuupäev ja number, ajateenistusse kutsumise kuupäev ja kogunemiskohta ilmumise kellaeg ning kogunemiskoha asukoht. Teates märgitakse samuti «Kaitseväeteenistuse seaduse» § 51 lõike 7 alusel kaitseministri kehtestatud ajateenistusse kutsealuse poolt kaasavõetavate dokumentide ja esemete loetelu.

[RTL 2005, 104, 1576 – jõust. 16.10.2005]

(3) Teade toimetatakse kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 401 sätestatud korras, mitte hiljem kui üks kuu enne ajateenistusse kutsumise kuupäeva.

(4) Käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 3 nimetatud kutsealuse suhtes, kes on avaldanud soovi asuda ajateenistuskohustuse täitmisele õppeasutusse vastuvõtmise aastal, ei kohaldata teate kättetoimetamisel käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tähtaega.

[RTL 2005, 104, 1576 – jõust. 16.10.2005]

(5) Kutsealuse suhtes, kes on määratud ajateenistusse kutsumisele, kuid kelle suhtes ei ole Kaitseressursside Amet veel teinud ajateenistusse kutsumise otsust, võidakse kutsealuse kirjalikul nõusolekul jätta kohaldamata käesoleva paragrahvi lõiked 1-3. Peale kutsealuselt kirjaliku nõusoleku saamist, kuid enne ajateenistusse kutsumise päeva, teavitab Kaitseressursside Amet kutsealust kirjalikult kaasavõetavatest dokumentidest ja esemetest, mille loetelu on kehtestatud „Kaitseväeteenistuse seaduse” § 51 lõike 7 alusel kaitseministri määrusega.

[RTL 2005, 104, 1576 – jõust. 16.10.2005]

 (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kutsealusele tehakse ajateenistusse kutsumise kuupäev, kogunemiskohta ilmumise kellaaeg ja kogunemiskoha asukoht teatavaks kirjaliku nõusoleku andmisel kokkulepitud viisil. Ajateenistusse kutsumise otsus tehakse kutsealusele teatavaks “Kaitseväeteenistuse seaduse” § 39 lõikes 6 sätestatud korras.

[RTL 2005, 104, 1576 – jõust. 16.10.2005]

§12. Kutsealuste toimetamine ajateenistuskohta ja ajateenistuse algus

(1) Teates märgitud ajal ja kohas ajateenistusse toimetamiseks kogunemiskohta saabunud kutsealused toimetab teenistuskohta Kaitseressursside Amet.

(2) Kogunemiskohas kontrollib Kaitseressursside Amet kogunemiskohta kutsutud kutsealuste isikusamasust tema isikut tõendava dokumendi.

[RTL 2006, 51, 939 – joust. 1.07.2006]

(3) Ajateenistuskohas annab Kaitseressursside Amet teenistuskoha pädevale ülemale üle ajateenistuskohustuse täitmisele asunud kutsealuste kohta kutsealuste nimekirja ja nende tervisekaardid.

(4) Kutsealuste nimekirja kannab Kaitseressursside Amet kutsealuse ees- ja perekonnanime, isikukoodi, elukoha- ja sideandmed ning Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni otsuse kutsealuse tegevteenistuseks kõlblikuks või tegevteenistuseks kõlblikuks piirangutega kohta.

(5) Ajateenistus algab väeosa ülema või väeosa ülemaga võrdsustatud ülema ajateenija tegevteenistusse võtmise käskkirjas märgitud kutsealuse teenistuskohta saabumise päevast.

(6) Ajateenija tervise esimene kontroll teostatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 14. novembri 1998. a määrusega nr 273 kinnitatud «Kaitseväe sisemäärustikule» 24 tunni jooksul pärast ajateenija teenistuskohta saabumist.

[RTL 2006, 51, 939 – joust. 1.07.2006]

§13. Ajateenistuse asendamine asendusteenistusega

(1) Kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealuse kutsumise asendusteenistusse otsustab Kaitseressursside Amet kutsealuse esitatud taotluse alusel.

(2) Taotluse esitamine ja menetlemine toimub vastavalt «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 72 sätestatule.

(3) Kaitseressursside Amet teeb otsuse kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealuse kutsumise kohta asendusteenistusse või otsuse taotluse mitterahuldamise kohta kutsealusele teatavaks 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetades selle kutsealusele kätte «Kaitseväeteenistuse seaduse» §-s 401 sätestatud korras.

§14. Määruste kehtetuks tunnistamine

(1) Kaitseministri 15. jaanuari 2004. a määrus nr 2 «Kutsealuste ajateenistusse kutsumise kord» (RTL 2004, 8, 121)tunnistatakse kehtetuks.

(2) Kaitseministri 4. augusti 2000. a määrus nr 8 «Kõrgharidust kutseõppeasutuses, riiklikult akrediteeritud õppekava alusel rakenduskõrgkoolis või ülikooli statsionaarses õppevormis omandama asunud kutsealuse ajateenistusse asumiseks sobiva aja teatamise avalduse ja kutsealuse ajateenistusse kutsumise vormi kinnitamine» (RTL 2000, 90, 1383; 2004, 23, 344) tunnistatakse kehtetuks.

 

 

/otsingu_soovitused.json