Teksti suurus:

Maaparandussüsteemi ühiseesvoolu uuendusprojekti sisu- ja vorminõuded

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:

Maaparandussüsteemi ühiseesvoolu uuendusprojekti sisu- ja vorminõuded

Vastu võetud 11.07.2003 nr 68
RTL 2003, 88, 1291
jõustumine 28.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.06.2006/76 RTL 2006, 51, 943 1.07.2006

Määrus kehtestatakse «Maaparandusseaduse» § 50 lõike 3 alusel.

§ 1. Üldsätted

 (1) Määrus kehtestab maaparandussüsteemi ühiseesvoolu uuendusprojekti (edaspidi uuendusprojekt) koostamise sisu- ja vorminõuded.

 (2) Uuendusprojekt koostatakse riigi poolt korrashoitava ühiseesvoolu ja sellega seotud keskkonnakaitserajatiste iganenud või lagunenud osade täiendamiseks või uutega asendamiseks või voolusängist sette eemaldamiseks, kui sette keskmine maht on 0,5 kuni 1,2 m3 meetri kohtavõi kui settekihi paksus on üle 0,5 m.

 (3) Uuendusprojekt peab vastama projekteerimistingimustele, projekteerimistingimustes ettenähtud uurimistöö tulemustele, maaparandussüsteemi projekteerimisnormidele, maaparandushoiukavale selle olemasolul ja uuendusprojekti sisu- ja vorminõuetele.
[RTL 2006, 51, 943 - jõust. 01.07.2006]

§ 2. Uuendusprojekti sisu- ja vorminõuded

 (1) Uuendusprojekt on dokumentide kogum, mis koosneb tiitellehest, sisukorrast, projekteerimistingimustest, seletuskirjast, tehnilistest joonistest, lisas 1 toodud vormi kohaselt koostatud ühiseesvoolu tehnilistest näitajatest, lisas 2 toodud vormi kohaselt koostatud vajalike ehitusmaterjalide ja -toodete andmetest ning lisas 3 toodud vormi kohastest uuendusprojekti kooskõlastustest. Uuendusprojekt koostatakse paberkandjal.

 (2) Tiitellehel märgitakse:
 1) uuendusprojekti number;
 2) projekteerimise ettevõtja nimi ja sideandmed;
 3) projekteerimise ettevõtja maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri (edaspidi MATER) registreeringu number;
 4) ühiseesvoolu asukoha andmed;
 5) ühiseesvoolu nimetus ja number;
 6) projekteerimise ettevõtja volitatud isiku nimi ja allkiri;
 7) uuendusprojekti autori nimi ja allkiri;
 8) vastutava spetsialisti nimi ja allkiri,
 9) uuendusprojekti koostamise aeg ja koht.

 (3) Seletuskiri koosneb ühiseesvoolu seisundi ja vajalike uuendustööde kirjeldusest ning lisas 4 toodud vormide kohaselt täidetud tabelitest:
 1) uurimistööde ja reeperite loetelu;
 2) voolusängi seisund ja vajalike tööde mahud;
 3) dreenisuudmete seisund ja vajalike tööde mahud;
 4) truupide seisund ja vajalike tööde mahud;
 5) ühiseesvoolu ning keskkonnakaitserajatiste uuendamistööde mahud ja eeldatav maksumus.

 (4) Tehnilised joonised on:
 1) uuendusprojekti projektplaan;
 2) ühiseesvoolu pikiprofiil;
 3) rajatiste tehnilised joonised.

 (5) Uuendusprojekti projektplaani aluseks on väljavõte maaparandushoiukava maaparanduskaardist ühiseesvoolu trassi kohta ja ühiseesvoolu pikiprofiili aluseks väljavõte ühiseesvoolu vastava lõigu pikiprofiilist.

 (6) Uuendusprojekti projektplaanile kantakse katastriüksuste piirid uuendatava ühiseesvooluga piirnevate kinnistute kohta.

 (7) Uuendusprojekt kooskõlastatakse projekteerimistingimustes ettenähtud riigi-, kohaliku omavalitsuse asutuste ja isikutega.

 (8) Uuendatava ühiseesvoolu lõik ning ühiseesvoolu nimetus ja number märgitakse mõõtkavas 1:50 000 kuni 1:150 000 uuendusprojektiga hõlmatud maa-ala asukoha kaardile.
[RTL 2006, 51, 943 - jõust. 01.07.2006]

§ 3. Ühiseesvoolu uuendamistööde mahud

 (1) Uurimistöödel määratud uuendamistööde mahud märgitakse lisas 4 toodud vormide kohaselt koostatud tabelitesse 3, 4 ja 6 ning uuendusprojekti projektplaanile ning ühiseesvoolu pikiprofiilile. Uuendusprojekti projektplaanile märgitakse:
 1) voolusängis ja kaldal kasvava puittaimestiku kirjeldus ja iseloomulike lõikude ulatus;
 2) paisehitise või kopratammi asukoht ja paisutuse ulatus;
 3) rajatud veekaitsevöönd või loodusliku taimestikuga kaitseriba olemasolu, selle kujundamise või rajamise vajadus.

 (2) Ühiseesvoolu pikiprofiilile märgitakse:
 1) ehitusjärgne põhjajoon;
 2) uuendusprojekti koostamisaegne põhjajoon;
 3) suubuvate kraavide, dreenisuudmete ja truupide asukohad ning põhjakõrgused;
 4) sette maht (m3/m) ja iseloomulike lõikude ulatus;
 5) voolusängi kindlustise olemasolu ja seisund;
 6) settebasseinid ja puhastuslodud ning nende hoiutööde mahud;
 7) paisehitise või kopratammi asukoht ja paisutuse ulatus;
 8) ristumisandmed maapealsete ja maa-aluste kommunikatsioonidega;
 9) reeperi asukoht ja kõrgusarv.

 (3) Uurimistöö andmete alusel täidetakse lisas 4 toodud vormide kohaselt koostatud tabelid 1 ja 2. Tabel 2 «Reeperite loetelu» täidetakse uurimistöödel kasutatud olemasoleva või paigaldatud uue reeperi kohta.

 (4) Uurimistööde andmetel ühiseesvoolu veekaitsevööndi kujundamis- või uuendamistööde mahud, settebasseinide või puhastuslodude uuendamistööde maht ning maaparandushoiukavast tulenevad ühiseesvoolu keskkonnakaitsealaste hoiutööde maht koondatakse lisas 4 toodud vormi kohaselt koostatud tabelisse 5.
[RTL 2006, 51, 943 - jõust. 01.07.2006]

§ 4. Määruse rakendamine

  Kuni maaparandushoiukava valmimiseni:
 1) koostatakse uuendusprojekti projektplaan teostusjooniste järgi korrigeeritud ühiseesvoolu ehitusprojekti alusel;
 2) on pikiprofiili aluseks ühiseesvoolu olemasolev või uurimistööde andmetel koostatud pikiprofiil.

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

Lisa Lisa 3

Lisa Lisa 4

/otsingu_soovitused.json