Teksti suurus:

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse täiendamise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 32, 245

Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 15.06.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. juuni 2006. a otsusega nr 1053

§ 1. Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduses (RT I 1997, 51, 824; 2003, 18, 102) tehakse järgmised täiendused:

1) seadust täiendatakse peatükiga 41 järgmises sõnastuses:

«41. peatükk
KEHAVÄLISE VILJASTAMISE HÜVITIS

§ 351. Kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitamine

(1) Ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud isikule hüvitatakse osaliselt kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvad, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutused.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud hüvitise taotlemise õigus laieneb naissoost kuni 40-aastasele ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud isikule, kellel on meditsiiniline näidustus kehaväliseks viljastamiseks (edaspidi õigustatud isik).

(3) Õigustatud isikul on õigus taotleda kuni kolmeks kehavälise viljastamise protseduuriks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamist.

(4) Sotsiaalminister kehtestab määrusega kehavälise viljastamise protseduuri läbinud õigustatud isikule protseduuriga seonduvatele, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määra, tingimused, korra ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitamisele kuuluvate toimeainete loetelu.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutused ja nende korraldamiskulud hüvitatakse eelarveaastaks riigieelarvest selleks ettenähtud vahenditest Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa vahel sõlmitud halduslepingu alusel.»;

2) seadust täiendatakse §-ga 38 järgmises sõnastuses:

«§ 38. Rakendussätted

(1) Käesoleva seaduse § 351 kohaldatakse alates 2006. aasta 1. jaanuarist.

(2) 2006. aasta kohta taotletud kehavälise viljastamise hüvitisi makstakse välja alates 2007. aasta 1. veebruarist kuni 2007. aasta 1. aprillini.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2006. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json