Teksti suurus:

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 32, 247

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. juuni 2006. a otsusega nr 1055

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduses (RT I 1997, 52, 834; 2005, 37, 284) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) lähteained – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta (ELT L 047, 18.02.2004, lk 1–10) artikli 2 alapunktis a ja nõukogu määruse (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad (ELT L 022, 26.01.2005, lk 1–10), artikli 2 alapunktis a nimetatud ained;»;

2) paragrahv 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 41. Lähteainete käitlemine

(1) Lähteainete käitlemisel lähtutakse lisaks käesolevas seaduses reguleeritule järgmistest Euroopa Liidus lähteainete kaubandust reguleerivatest vahetult kohalduvatest õigusaktidest:
1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta;
2) nõukogu määrusest (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad;
3) komisjoni määrusest (EÜ) nr 1277/2005, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 273/2004 (narkootikumide lähteainete kohta) ja nõukogu määruse (EÜ) nr 111/2005 (millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad) rakenduseeskirjad (ELT L 202, 03.08.2005, lk 7–33).

(2) Esimesse kategooriasse kuuluvate lähteainete omamiseks, turuleviimiseks, impordiks, ekspordiks või vahendustegevuseks nõutava tegevusloa väljaandjaks on Ravimiamet.

(3) Tegevusloa saamiseks ja uuendamiseks peab tegevusloa taotleja esitama Ravimiametile komisjoni määruse (EÜ) nr 1277/2005 artiklis 5 nimetatud dokumendid ja tasuma riigilõivu.

(4) Teise kategooria lähteaine turuleviimiseks, impordiks, ekspordiks ja vahendustegevuseks ning kolmanda kategooria lähteaine ekspordiks peab ettevõte registreerima oma tootmis- ja kauplemiskohtade (tegevuskohaks olevate ruumide) aadressid Ravimiametis.

(5) Apteegiteenuse tegevusloa omaja ei pea taotlema eraldi eriluba või eriregistreeringut lähteainete omamiseks ja turuleviimiseks, kui lähteaineid kasutatakse ainult ravimite valmistamiseks.

(6) Lähteainete impordi- ja ekspordiloa väljaandjaks on Ravimiamet.

(7) Lähteainete impordi- ja ekspordiloa taotlemisel tasub taotluse esitaja riigilõivu.

(8) Lähteainete käitlemise aruanne vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1277/2005 artiklitele 17–19 tuleb esitada Ravimiametile.»;

3) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 5. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine süütegude ennetamise, avastamise ja tõkestamise eesmärgil ning õppeotstarbel käitlemiseks

(1) Jälitusasutusesiseselt annab loa narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemiseks süütegude ennetamise, avastamise ja tõkestamise eesmärgil ning õppeotstarbel käitlemiseks jälitusasutuse juht.

(2) Jälitusasutus peab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete koguselist arvestust ja annab Ravimiametile aru käesoleva seaduse § 4 lõike 15 alusel kehtestatud korras.»;

4) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ravimiametil on õigus kontrollida käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud arvestust ning teha ettekirjutusi.»;

6) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud korras ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1277/2005 artiklite 17–19 alusel kogutud informatsioon narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete kohta edastatakse Rahvusvahelisele Narkootikumide Kontrollinõukogule.»;

7) paragrahvi 111 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Andmekogu eesmärk on narkomaaniaravile pöördunud isikute andmete töötlemine narkomaania esinemise analüüsi ja sellealaste tervishoiuteenuste korraldamise, narkomaania preventsioonimeetmete kavandamise ja nende tõhususe hindamise ning narkomaaniaravi statistika korraldamise eesmärgil.»;

8) paragrahvi 121 lõiked 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Järelevalvet Euroopa Liidus lähteainete kaubandust reguleerivate vahetult kohalduvate õigusaktide ning käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele Ravimiamet ning Maksu- ja Tolliamet.

(2) Järelevalvet teostaval ametiisikul (edaspidi järelevalveametnik) on oma ülesannete täitmiseks õigus:
1) kontrollida Euroopa Liidus lähteainete kaubandust reguleerivate vahetult kohalduvate õigusaktide ning käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetest kinnipidamist;
2) siseneda järelevalve teostamise eesmärgil kontrollitavasse kohta;
3) saada füüsiliselt isikult või juriidilise isiku esindajalt järelevalve teostamiseks vajalikku teavet ja tutvuda järelevalve teostamise käigus asjakohaste dokumentidega;
4) teha dokumentidest ärakirju ja väljavõtteid;
5) võtta kaasa dokumente, kui see on vajalik dokumentidest ärakirjade või väljavõtete tegemiseks või kui on põhjendatult alus kahtlustada, et hiljem ei ole dokumendid talle kättesaadavad;
6) teha oma pädevuse piires ettekirjutusi Euroopa Liidus lähteainete kaubandust reguleerivate vahetult kohalduvate õigusaktide ning käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise lõpetamiseks, rikkumisega tekitatud tagajärgede kõrvaldamiseks, rikkumise heastamiseks või muude toimingute tegemiseks.

(3) Kui Maksu- ja Tolliameti järelevalveametnik tuvastab narkootiliste või psühhotroopsete ainete või lähteainete käitleja tegevuses Euroopa Liidu lähteainete kaubandust reguleerivate vahetult kohalduvate õigusaktide või käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete rikkumise, on tal õigus teha Ravimiametile ettepanek Euroopa Liidus lähteainete kaubandust reguleerivate vahetult kohalduvate õigusaktide või käesoleva seaduse alusel antud loa või muu õiguse peatamiseks või äravõtmiseks.»

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json