Teksti suurus:

Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.2006
Avaldamismärge:RT I 2006, 31, 233

Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2006

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 29. juuni 2006. a otsusega nr 1045

§ 1. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2006, 21, 160) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 117 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 117. Surma põhjustamine ettevaatamatusest

(1) Teise inimese surma põhjustamise eest ettevaatamatusest – karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm, – karistatakse kuni viieaastase vangistusega.»;

2) paragrahv 119 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 119. Raske tervisekahjustuse tekitamine ettevaatamatusest

(1) Raske tervisekahjustuse tekitamise eest ettevaatamatusest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui sellega on tekitatud raske tervisekahjustus kahele või enamale inimesele, – karistatakse kuni kolmeaastase vangistusega.»;

3) paragrahvi 141 lõike 2 punktis 6 asendatakse sõna «vägistamise» sõnadega «käesolevas jaos sätestatud kuriteo»;

4) paragrahvi 142 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes;
2) isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – karistatakse kuni viieaastase vangistusega.»;

5) paragrahvi 143 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes;
2) isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – karistatakse kuni viieaastase vangistusega.»;

6) seadustikku täiendatakse §-ga 1431 järgmises sõnastuses:

« § 1431. Sugulise kire rahuldamisele sundimine

(1) Inimese tahte vastaselt tema kaasamise eest sugulise kire rahuldamisele suguühendusest erineval viisil, ära kasutades kannatanu sõltuvust süüdlasest, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 142 sätestatud vägivald või seisund, milles inimene ei olnud võimeline vastupanu osutama või toimunust aru saama, – karistatakse kuni kaheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes;
2) isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas jaos sätestatud kuriteo, – karistatakse kuni viieaastase vangistusega.»;

7) paragrahvide 144 ja 145 tekstis asendatakse sõnad «kuni kolmeaastase» sõnadega «kuni viieaastase»;

8) paragrahvi 146 tekstis asendatakse sõnad «kuni kaheaastase» sõnadega «kuni viieaastase»;

9) paragrahvi 175 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ahvatlemise, ähvardamise või muu teoga noorema kui kaheksateistaastase isiku mõjutamise eest alustama või jätkama prostitutsiooniga tegelemist, kui puudub käesoleva seadustiku §-des 133 ja 143 sätestatud süüteokoosseis, – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(2) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena varalist karistust vastavalt käesoleva seadustiku §-s 53 sätestatule.»;

10) paragrahv 176 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 176. Alaealise prostitutsioonile kaasaaitamine

(1) Vahendamise, ruumi andmise või muul viisil noorema kui kaheksateistaastase isiku prostitutsioonile kaasaaitamise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) grupi või kuritegeliku ühenduse poolt;
2) isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo või prostitutsioonile kaasaaitamise, – karistatakse kolme- kuni viieteistaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.

(5) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena varalist karistust vastavalt käesoleva seadustiku §-s 53 sätestatule.»;

11) paragrahvi 177 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Noorema kui neljateistaastase isiku kasutamise eest modellina või näitlejana pornograafilise või erootilise, samuti noorema kui kaheksateistaastase isiku kasutamise eest modellina või näitlejana pornograafilise pildi, filmi või muu teose valmistamiseks – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.»;

12) paragrahvi 178 lõike 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Nooremat kui kaheksateistaastast isikut pornograafilises või nooremat kui neljateistaastast isikut pornograafilises või erootilises situatsioonis kujutava pildi, kirjutise või muu teose või selle reproduktsiooni valmistamise või hoidmise, teisele isikule üleandmise, näitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.»;

13) paragrahvi 268 pealkirjast jäetakse välja sõnad «ja prostitutsiooni vahendamine »;

14) paragrahvi 268 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks tarvitamiseks või ebaseaduslike hasartmängude korraldamiseks ruumi kasutada andmise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.»;

15) seadustikku täiendatakse §-ga 2681 järgmises sõnastuses:

« § 2681. Prostitutsioonile kaasaaitamine

(1) Vahendamise, ruumi andmise või muul viisil isiku prostitutsioonile kaasaaitamise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) grupi või kuritegeliku ühenduse poolt;
2) isiku poolt, kes on varem toime pannud käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo või alaealise prostitutsioonile kaasaaitamise – karistatakse kolme- kuni kaheteistaastase vangistusega.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistuse või sundlõpetamisega.

(5) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud süüteo eest lisakaristusena varalist karistust vastavalt käesoleva seadustiku §-s 53 sätestatule.»;

16) seadustiku 18. peatüki 4. jagu täiendatakse §-ga 3312 järgmises sõnastuses:

« § 3312. Lähenemiskeelu rikkumine

Kohtulahendiga kohaldatud lähenemiskeelu või muu isikuõiguse kaitse abinõu, välja arvatud ajutise lähenemiskeelu rikkumise eest, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, või lähenemiskeelu või muu isikuõiguse kaitse abinõu korduva rikkumise eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.»

§ 2. Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166; 2006, 21, 160) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 38 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) anda nõusolek ajutise lähenemiskeelu kohaldamiseks ning taotleda lähenemiskeelu kohaldamist käesoleva seadustiku §-s 3101 sätestatud korras.»;

2) seadustikku täiendatakse §-dega 1411–1413 järgmises sõnastuses:

« § 1411. Ajutine lähenemiskeeld

(1) Kannatanu eraelu ja muude isikuõiguste kaitseks võib prokuratuuri taotlusel ja eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse alusel isikuvastases või alaealise vastu toime pandud kuriteos kahtlustataval või süüdistataval keelata kohtu määratud paikades viibimise, kohtu määratud isikutele lähenemise ja nendega suhtlemise.

(2) Ajutist lähenemiskeeldu kohaldatakse kahtlustatavale või süüdistatavale kannatanu nõusolekul.

(3) Ajutise lähenemiskeelu kohaldamise määruse tegemiseks tutvub eeluurimiskohtunik kriminaaltoimikuga ja küsitleb kahtlustatavat või süüdistatavat ja vajaduse korral kannatanut ajutise lähenemiskeelu taotluse põhjendatuse selgitamiseks. Kohtuniku või eeluurimiskohtuniku juurde kutsutakse ka prokurör ja kahtlustatava või süüdistatava taotlusel kaitsja ning kuulatakse nende arvamust.

(4) Ajutise lähenemiskeelu määruses märgitakse:
1) ajutise lähenemiskeelu põhjendus;
2) ajutise lähenemiskeelu tingimused.

(5) Ajutise lähenemiskeelu kohaldamise või ajutise lähenemiskeelu kohaldamisest keeldumise peale võib kannatanu, prokuratuur, kahtlustatav, süüdistatav või tema kaitsja esitada määruskaebuse käesoleva seadustiku 15. peatükis sätestatud korras.

(6) Ajutise lähenemiskeelu seadmise määruse koopia antakse kahtlustatavale või süüdistatavale ja kannatanule ning saadetakse kannatanu elukohajärgsele politseiprefektuurile. Eeluurimiskohtunik või kohus teavitab ajutise lähenemiskeelu kohaldamisest viivitamata ka muid isikuid, keda lähenemiskeeld puudutab.

§ 1412. Ajutise lähenemiskeelu kohaldamise põhjendatuse kontroll

(1) Kahtlustatav, süüdistatav või tema kaitsja võib ajutise lähenemiskeelu kohaldamisest kolme kuu möödumisel esitada eeluurimiskohtunikule või kohtule taotluse kontrollida ajutise lähenemiskeelu põhjendatust või muuta ajutise lähenemiskeelu tingimusi. Uue taotluse võib esitada pärast kolme kuu möödumist eelmise taotluse läbivaatamisest.

(2) Eeluurimiskohtunik või kohus vaatab taotluse läbi selle saamisest alates viie päeva jooksul. Eeluurimiskohtuniku juurde või kohtusse kutsutakse prokurör, kannatanu, kahtlustatav või süüdistatav ning kahtlustatava või süüdistatava taotlusel kaitsja.

(3) Taotlus lahendatakse kohtumäärusega. Taotluse läbivaatamisel tehtud määrus ei ole vaidlustatav, välja arvatud juhul, kui muudetakse ajutise lähenemiskeelu tingimusi.

§ 1413. Ajutise lähenemiskeelu muutmine ja tühistamine kannatanu ja prokuratuuri taotlusel

(1) Kannatanu taotlusel või prokuratuuri taotlusel ja kannatanu nõusolekul võib eeluurimiskohtunik või kohus määrusega muuta ajutise lähenemiskeelu tingimusi või tühistada ajutise lähenemiskeelu.

(2) Ajutise lähenemiskeelu tingimuste muutmise või tühistamise määruse tegemiseks tutvub eeluurimiskohtunik või kohus kriminaaltoimikuga ja küsitleb kahtlustatavat või süüdistatavat ja kannatanut taotluse põhjendatuse selgitamiseks. Eeluurimiskohtuniku juurde või kohtusse kutsutakse prokurör, kannatanu, kahtlustatav või süüdistatav ning kahtlustatava või süüdistatava taotlusel kaitsja.

(3) Ajutise lähenemiskeelu tingimuste muutmise või tühistamise määruse koopia antakse kahtlustatavale või süüdistatavale ja kannatanule ning muule isikule, keda lähenemiskeeld puudutab.»;

3) seadustikku täiendatakse §-ga 3101 järgmises sõnastuses:

« § 3101. Lähenemiskeelu kohta otsuse tegemine

(1) Kannatanu taotlusel võib kohus võlaõigusseaduse § 1055 alusel kannatanu eraelu või muude isikuõiguste kaitseks kohaldada isikuvastases kuriteos süüdimõistetule lähenemiskeeldu tähtajaga kuni kolm aastat.

(2) Kohus lahendab lähenemiskeelu taotluse käesoleva seadustiku §-s 310 sätestatud korras.»;

4) paragrahvi 385 punkti 6 täiendatakse pärast sõna «kõrvaldamise» sõnadega «, ajutise lähenemiskeelu kohaldamise või selle tingimuste muutmise»;

5) paragrahvi 408 lõikes 5 asendatakse sõnad «ja ametist kõrvaldamise» sõnadega «ametist kõrvaldamise ja ajutise lähenemiskeelu kohaldamise»;

6) seadustiku § 415 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 415. Vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamine

(1) Täitmiskohtunik võib vangistuse täitmisele pööramise lükata oma määrusega edasi:
1) kuni kuue kuu võrra, kui süüdimõistetu on raskelt haigestunud ja vanglas ei ole võimalik teda ravida;
2) kuni ühe aasta võrra, kui süüdimõistetu on kohtuotsuse täitmise ajal rase.

(2) Kui naissoost süüdimõistetul on väike laps, võib täitmiskohtunik vangistuse täitmisele pööramise lükata oma määrusega edasi kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni.

(3) Täitmiskohtunik võib karistuse täitmisele pööramise oma määrusega edasi lükata kuni kahe kuu võrra, kui vangistuse kandmise viivitamatu alustamisega võivad erakordsete asjaolude tõttu kaasneda rasked tagajärjed süüdimõistetule või tema perekonnaliikmetele.

(4) Vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamise käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud alusel otsustab täitmiskohtunik pärast prokuröri ja vangla esindaja arvamuse ärakuulamist.»

§ 3. Tunnistajakaitse seaduses (RT I 2005, 39, 307) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) isik, kes on kriminaalmenetluses kannatanu ja kelle suhtes on olemas reaalne õigusvastaste mõjutuste alla sattumise oht või kui kuriteos kahtlustatav või süüdistatav võib tema suhtes jätkuvalt toime panna isikuvastaseid kuritegusid.»;

2) paragrahvi 6 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) kannatanu suhtes on olemas reaalne õigusvastaste mõjutuste alla sattumise oht või kui kuriteos kahtlustatav või süüdistatav võib tema suhtes jätkuvalt toime panna isikuvastaseid kuritegusid ning kui kannatanu on nõus tegema koostööd tunnistajakaitse asutusega.»

§ 4. Väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313; 2006, 21, 160) § 29 lõike 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Alaealise kohta, kes ei olnud õigusvastast tegu toime pannes oma ea tõttu süüvõimeline, võib kohtuväline menetleja või kohus koostada määruse väärteoasja materjali üleandmise kohta alaealiste komisjonile.»

§ 5. Volitussäte

Vabariigi Valitsus korraldab kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku terviktekstide avaldamise Riigi Teatajas kolme kuu jooksul pärast käesoleva seaduse jõustumist.

Riigikogu esimees Toomas VAREK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json