Teksti suurus:

Hiiu maakonna kaitsealuste parkide piirid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2009
Avaldamismärge:RT I 2006, 33, 251

Hiiu maakonna kaitsealuste parkide piirid

Vastu võetud 29.06.2006 nr 151

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1. Parkide piirid

Hiiu maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
1) Kärdla linnapark3;
2) Kärdla rannapark3;
3) Suuremõisa mõisa park2;
4) Vaemla mõisa park4.

§ 2. Kaitsekord

Paragrahvis 1 nimetatud parkide kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».

§ 3. Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. mai 2000. a määruse nr 174 «Kaitsealuste parkide välispiiride kirjeldused» (RT I 2000, 43, 273) §-d 1–4 tunnistatakse kehtetuks.

1 Kaitsealuste parkide välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005. a. Parkide kaartidega saab tutvuda Hiiumaa keskkonnateenistuses, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuses ja Maa-ameti veebilehel maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
2 Park on kaitse alla võetud Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 28. mai 1958. a otsusega nr 34 «Looduskaitse korraldamisest Hiiumaa rajoonis».
3 Park on kaitse alla võetud Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 15. juuli 1959. a otsusega nr 4 «Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis».
4 Park on kaitse alla võetud Hiiumaa Rajooni TSN Täitevkomitee 20. septembri 1961. a otsusega nr 6 «Looduskaitse kindlustamisest Hiiumaa rajoonis».

Peaminister Andrus ANSIP

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Heiki LOOT

Määruse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005 resolutsioon nr 17-1/0505738.

Kärdla linnapark

Kärdla rannapark

Suuremõisa mõisa

Vaemla

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json