Teksti suurus:

Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:

Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid1
[RT I 2004, 21, 142 - jõust. 10.04.2004]

Vastu võetud 01.07.2003 nr 187
RT I 2003, 52, 358
jõustumine 14.07.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2004RT I 2004, 21, 14210.04.2004
22.06.2006RT I 2006, 31, 24209.07.2006

Määrus kehtestatakse «Loomakaitseseaduse1» § 44 lõike 2, § 45 lõike 5 ja § 47 lõike 3 alusel.


[RT I 2004, 21, 142 - jõust. 10.04.2004]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse loomkatse läbiviimise loakomisjoni (edaspidi komisjon) moodustamise korda ning komisjoni ülesandeid ja töökorda.

  (2) Määrusega kehtestatakse loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid (juurde lisatud).
[RT I 2004, 21, 142 - jõust. 10.04.2004]

2. peatükk KOMISJONI MOODUSTAMISE KORD 

§ 2.  Komisjoni koosseis

  (1) Loomkatse läbiviimise loa andmiseks tegutseb Põllumajandusministeeriumi juures põllumajandusministri moodustatud komisjon.

  (2) Komisjon on kaheksaliikmeline.

  (3) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) Põllumajandusministeeriumi või Veterinaar- ja Toiduameti ametnik, kes tegeleb loomakaitse küsimustega;
  2) Keskkonnaministeeriumi või Keskkonnainspektsiooni ametnik, kes tegeleb geneetiliselt muundatud loomade kasutamise küsimustega;
  3) kaks isikut, kellel on teaduskraad meditsiini, veterinaarmeditsiini, bioloogia või muul sobival alal ja loomkatsete tegemise kogemus;
  4) isik, kellel on katseloomade pidamise kogemus;
  5) kaks loomakaitsega tegelevate ühingute esindajat;
  6) Põllumajandusministeeriumi või Veterinaar- ja Toiduameti ametnik, kellel on juriidiline haridus.

§ 3.  Komisjoni liikmete nimetamine

  (1) Põllumajandusminister nimetab kaks komisjoni liiget, kellest üks on loomakaitse küsimustega tegelev ametnik ning teine on juriidilise haridusega ametnik.

  (2) Keskkonnaminister teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige, kes tegeleb geneetiliselt muundatud loomade kasutamise küsimustega.

  (3) Tartu Ülikooli rektor teeb ettepaneku nimetada kaks komisjoni liiget, kellest ühel on teaduskraad meditsiini, veterinaarmeditsiini, bioloogia või muul sobival alal ja loomkatsete tegemise kogemus ning teisel on katseloomade pidamise kogemus.

  (4) Eesti Maaülikooli rektor teeb ettepaneku nimetada üks komisjoni liige, kellel on teaduskraad meditsiini, veterinaarmeditsiini, bioloogia või muul sobival alal ja loomkatsete tegemise kogemus.
[RT I 2006, 31, 242 - jõust. 09.07.2006]

  (5) Loomakaitsega tegelevatel ühingutel on õigus teha ettepanek nimetada kaks komisjoni liiget.

  (6) Komisjoni liikmed nimetab põllumajandusminister tähtajatult. Põllumajandusminister võib komisjoni liikme tagasi kutsuda. Komisjoni liige, välja arvatud lõikes 1 nimetatud komisjoni liige, kutsutakse tagasi selle ministri, rektori või ühingu nõudel, kes on teinud tema liikmeks nimetamise ettepaneku.

3. peatükk KOMISJONI ÜLESANDED 

§ 4.  Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjoni ülesanded on:
  1) loomkatse läbiviimise loa taotluse läbivaatamine;
  2) loomkatse nõuetekohasuse ja läbiviimise põhjendatuse hindamine esitatud andmete põhjal;
  3) loomkatse läbiviimise loa andmise või sellest keeldumise ning loa kehtetuks tunnistamise otsustamine;
  4) loomkatsete läbiviimist ja katseloomade kasutamist reguleerivate õigusaktide väljatöötamises osalemine asjakohaste eelnõude kohta arvamuste ja ettepanekute esitamise kaudu;
  5) riikliku järelevalve korras järelevalveasutusega kooskõlastatult osalemine kontrollkäikudel katseloomade kasvatamise, katseloomadega varustamise ja katseloomade kasutusettevõtetesse.

  (2) Komisjon esitab põllumajandusministrile aruande aasta jooksul tehtud töö kohta järgneva aasta 31. jaanuariks.

4. peatükk KOMISJONI TÖÖKORD 

§ 5.  Komisjoni esimees ja aseesimees

  Komisjon valib oma liikmete hulgast komisjoni esimehe ja aseesimehe. Komisjoni aseesimehel on komisjoni esimehe äraolekul esimehe pädevus.

§ 6.  Komisjoni istung

  (1) Komisjoni töövorm on komisjoni istung (edaspidi istung).

  (2) Istungi kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele.

  (3) Komisjoni esimees võib vajaduse korral kutsuda istungile eksperte, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Istungid on kinnised, kui komisjon ei otsusta teisiti.

§ 7.  Istungi läbiviimise kord

  (1) Istungeid juhatab komisjoni esimees.

  (2) Laekunud loomkatse läbiviimise loa taotlus koos sellele lisatud vajalike dokumentidega saadetakse tutvumiseks kõigile komisjoni liikmetele hiljemalt kümme tööpäeva enne istungi toimumist.

  (3) Komisjon võtab vastu otsuseid avalikul hääletusel lihthäälteenamusega. Komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, hääletab viimasena. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (4) Istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja vähemalt üks komisjoni liige.

§ 8.  Komisjoni otsustusvõimelisus

  Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled komisjoni liikmetest, nende seas komisjoni esimees või viimase äraolekul komisjoni aseesimees.

§ 9.  Komisjoni otsus

  (1) Komisjoni otsus vormistatakse kirjalikult Põllumajandusministeeriumi kirjaplangil.

  (2) Komisjoni otsusele kirjutab alla komisjoni esimees.

  (3) Komisjoni otsuse ärakiri saadetakse isikule, kelle suhtes otsus on tehtud, alates otsuse tegemise päevast kolme tööpäeva jooksul.

§ 10.  Komisjoni asjaajamise korraldamine

  Põllumajandusministeerium korraldab komisjoni asjaajamist, sealhulgas valmistab ette ja protokollib komisjoni istungeid ning koostab, edastab ja säilitab komisjoni dokumente.

  1 86/609/EMÜ (EÜT L 358, 18.12.1986, lk 1–28)

 

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2003. a määruse nr 187 «Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse vorm»
lisaLOOMKATSE LÄBIVIIMISE LOA TAOTLUS LOOMKATSE LÄBIVIIMISE LOAKOMISJONILE

1.     Loa taotleja andmed

1.1.  nimi:

 

 

 

1.2.  postiaadress (sihtnumbriga):

 

 

 

1.3.  telefoninumber (suunakoodiga):

 

 

 

1.4.  faksinumber:

 

 

 

1.5.  e-posti aadress:

 

 

 2. Loomkatse läbiviija andmed

Kui taotlejaks on juriidiline isik, siis märkida andmed esindaja või töötaja kohta, kes loomkatset läbi viib. Kui taotlejaks on füüsiline isik, siis märkida taotleja ka loomkatse läbiviijaks.

 

2.1. perekonnanimi:

 

 

 

2.2. eesnimi:

 

 

 

2.3. sünniaeg (päev-kuu-aasta):

 

 

 

2.4. haridus ja teaduskraad (nt PhD)ja eriala:

 

 

 

2.5. töökoht:

 

 

 

 

 

2.6. postiaadress (sihtnumbriga):

 

 

 

 

2.7. telefoninumber (suunakoodiga):

 

 

 

 

2.8. faksinumber:

 

 

 

2.9. e-posti aadress:

 

 

 


[RT I 2006, 31, 242 - jõust. 09.07.2006]

 

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2003. a määruse nr 187 «Loomkatse läbiviimise loakomisjoni moodustamise kord, ülesanded ja töökord ning loomkatse läbiviimise loa taotluse ja loomkatse protokolli vormid»
lisa 2
(kehtestatud Vabariigi Valitsuse 25. märtsi 2004. a määrusega nr 88)
[RT I 2004, 21, 142 – jõust. 10.04.2004]https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json