Teksti suurus:

Eesti raadiosagedusplaan

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.12.2006
Avaldamismärge:

Eesti raadiosagedusplaan1

Vastu võetud 13.02.2006 nr 17
RTL 2006, 16, 289
jõustumine 20.02.2006

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg): 

30.06.2006/64 (RTL 2006, 53, 970) 10.07.2006

Määrus kehtestatakse «Elektroonilise side seaduse» § 9 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Eesti raadiosagedusplaan sätestab, kooskõlas Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni täiendavate raadioeeskirjadega, raadiosagedusalade üldise kasutusviisi, -otstarbe ja -režiimi Eestis.

§ 2. Raadiosagedusala kasutusotstarve ja kasutusrežiim

(1) Raadiosagedusala kasutusotstarve määrab sageduskasutuse jaotuse erinevate raadiosideteenistuste ja raadioseadmete klasside vahel.

(2) Raadiosagedusala kasutusrežiim määrab sageduskasutuse kategooriad (primaarne või sekundaarne).

(3) Primaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadmeid kaitstakse teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häirete eest.

(4) Sekundaarse kasutusrežiimiga raadiosideteenistuse raadioseadmeid ei kaitsta teiste raadioseadmete poolt põhjustatud häirete eest ja nende raadioseadmete kasutamine ei tohi tekitada häireid primaarset kasutusrežiimi omavatele raadiosideteenistustele.

§ 3. Raadiosagedusala kasutusviis

(1) Raadiosagedusala kasutusviis määrab üldised sageduskasutuse tingimused (kasutamise eesmärgid, dupleks-/simpleksside, dupleksivahe, baasjaama saate- ja vastuvõtusagedus, kanalisamm jms).

(2) Raadiosagedusala, mis on tähistatud «riikliku kasutuse tüüp 1», on ette nähtud rahuajal riigikaitselisel otstarbel kaitsejõudude ainukasutuseks vastavalt kaitseministri poolt kehtestatud nõuetele. Samas sagedusalas on lubatud kasutada lähitoimeseadmeid tingimusel, et nende kasutamine on kooskõlas Euroopa Sidekomitee otsuste ja soovitustega ja majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kehtestatud nõuetega ning nende kasutamine ei tekita häireid kaitsejõudude ainukasutuses olevatele raadioseadmetele.

(3) Raadiosagedusala, mis on tähistatud «riikliku kasutuse tüüp 2», võivad kaitsejõud kasutada rahuajal riigikaitselisel otstarbel samadel alustel teiste isikutega, kui muudes õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

§ 4. Määruse lisad

(1) Raadiosagedusala kasutusviis, -otstarve ja -režiim on sagedusalade kaupa sätestatud käesoleva määruse lisas 1.

(2) Raadiosagedusplaanis esinevate raadiosagedusalade kasutusotstarvete eesti- ja ingliskeelsed vasted ning kasutatud tähiste ja lühendite selgitused on esitatud määruse lisas 2.

(3) Eesti raadiosagedusplaanis viidatud õigusallikate loetelu on esitatud määruse lisades 3 ja 4.

§ 5. Määruse kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. veebruari 2005. aasta määrus nr 20 «Eesti raadiosageduste plaan» (RTL 2005, 21, 280) tunnistatakse kehtetuks.


1 Eelnõu koostamisel on arvestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 7. märtsi 2002 raamdirektiivi 2002/21/EÜ (EÜT L 108, 24.04.2002, lk 33–50) ja otsuse nr 676/2002/EÜ (EÜT L 108, 24.4.2002, lk 1) põhimõtteid.


Lisad on avaldatud elektroonilises  Riigi Teatajas (alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lg 2; riigisekretäri 16. veebruari 2006. a resolutsioon nr 17-1/0601232.)

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 1 - I osa

Lisa 1 - II osa

Lisa 1 - III osa

/otsingu_soovitused.json