Teksti suurus:

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 60 "Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm" muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 55, 1006

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 60 "Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm" muutmine

Vastu võetud 06.07.2006 nr 84

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 1 lõike 3 ja § 41 lõike 4 ning Euroopa Komisjoni määruse 1520/2000/EÜ, milles sätestatakse teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemi ühised üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumid (EÜT L 177, 15.07.2000, lk 1–48), artikli 3 lõike 2 ja artikli 16 lõike 1 alusel.

Põllumajandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 60 «Töödeldud põllumajandustoodete retsepti vorm» (RTL 2004, 52, 888; 66, 1103) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 1 lõike 3 ja § 41 lõike 4 alusel ning kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 1043/2005, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3448/93 seoses teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemiga ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumidega (EÜT L 172, 05.07.2005, lk 24–75).»;

2) lisa 2 punktis 2 asendatakse sõnad «Ekspordideklaratsiooni number» sõnadega «R-vormi number».

Minister Ester TUIKSOO

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json