Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.07.2006
Avaldamismärge:RTL 2006, 56, 1021

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 "Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel" muutmine

Vastu võetud 28.06.2006 nr 40

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalmaksuseaduse» § 6 lõike 4 alusel.

§ 1. Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 «Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel» (RTL 2004, 3, 35; 2006, 40, 702) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 1–3 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) üks Eestis elav ning alla 3-aastast Eestis elavat last kasvatav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud kirjalik perekonnas hooldamise leping, või isik, kes kasutab vanema asemel lapsehoolduspuhkust ning kes kasvatab Eestis alla 3-aastast last;
2) üks Eestis elav mittetöötav vanem, kes kasvatab kolme või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last, kellest vähemalt üks on alla 8-aastane;
3) Eestis elava 3–16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse või 16–18-aastase raske või sügava puudega lapse üks Eestis elav mittetöötav vanem või võõrasvanem, kes ei saa riiklikku pensioni;»;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 4 asendatatakse tekst «käesoleva lõike punkti 1 alusel» tekstiga «käesoleva lõike punkti 1 või 2 alusel»;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punktid 6 ja 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) üks Eestis elav vanem, eestkostja või hooldaja, kellega on sõlmitud perekonnas hooldamise leping ja kes kasvatab Eestis seitset või enamat alla 19-aastast Eestis elavat last;
7) äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töötaja, kes saab töövõimetuspensioni.»;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhul makstakse sotsiaalmaksu isiku eest, kes saab sünnitushüvitist, lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, lõike 1 punktis 3 sätestatud juhul hooldajatoetust «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 8 alusel ning lõike 1 punktis 6 sätestatud juhul seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust.»;

5) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 1 ja 7 jäetakse välja sõnad «kuni vanaduspensionieani»;

6) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse töövõimetuspensioni saava isikuga töösuhte tekkimise päev või töötajale töövõimetuspensioni määramise päev, kui § 6 lõikes 3 nimetatud taotlus on esitatud kolme kuu jooksul arvates riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise aluse tekkimisest. Hilisemal taotluse esitamisel tekib riigipoolne sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kolme kalendrikuu eest.»;

7) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva määruse § 4 lõigetes 2–4 nimetatud isiku eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse lapse sünnikuupäev, vanema ja lapse Eestisse elama asumise päev, lapsele puude raskusastme määramise päev või sünnitushüvitise, lapsendamishüvitise, lapsehooldustasu, vanemahüvitise, hooldajatoetuse või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse maksmise lõppemisele järgnev päev, kui § 4 lõigetes 2–4 nimetatud taotlus on esitatud kuue kuu jooksul arvates riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise alusel tekkimisest. Hilisemal taotluse esitamisel tekib riigipoolne sotsiaalmaksu maksmise kohustus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse esitamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest.»;

8) paragrahvi 4 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–4 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1 või 2 nimetatud isik, kes ei saa sünnitushüvitist, lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja lapse või laste sünnitunnistustega. Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud isik lisab taotlusele täiendavalt tööraamatu. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 1 või 2 tingimustele.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud isik, kes ei saa hooldajatoetust, esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi, lapse sünnitunnistuse ja tööraamatuga. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 3 tingimustele.

(4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud isik, kes ei saa seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust, esitab elukohajärgsele pensioniametile taotluse koos isikut tõendava dokumendi ja laste sünnitunnistustega. Pensioniametil on õigus vajaduse korral nõuda täiendavaid dokumente, mis tõendavad taotleja vastavust § 2 lõike 1 punkti 6 tingimustele.»;

9) paragrahvi 6 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja esitab Sotsiaalkindlustusametile igal kuul riigipoolse sotsiaalmaksu ülekandmise taotluse, kus näidatakse töötajate, kes saavad töövõimetuspensioni, ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, töösuhte tekkimise või lõppemise kuupäev ning riigi poolt makstava sotsiaalmaksu summa.»;

10) paragrahvi 6 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Lõikes 3 nimetatud andmete alusel esitab Sotsiaalkindlustusamet vormi ESD, millel näitab andmed iga käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 7 nimetatud äriühingu, mittetulundusühingu, sihtasutuse või füüsilisest isikust ettevõtja töövõimetuspensioni saava töötaja kohta.»;

11) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 8 ja 11 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma tööle asumisest või töötamise lõpetamisest, § 2 lõike 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile ning § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 8 ja 11 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult oma abielu lahutamisest ning § 2 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 2 punktides 1, 8 ja 11 ning §-s 21 nimetatud isik teatab sotsiaalmaksu maksjale 10 päeva jooksul kirjalikult pensioni saamisest teisest Euroopa Majanduspiirkonna riigist või Eestiga sotsiaalkindlustuslepingu sõlminud riigist, § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud isik teatab sellest elukohajärgsele pensioniametile ning § 2 lõike 2 punktis 7 nimetatud isik Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele.»

§ 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json