Teksti suurus:

Deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksude summa arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise kord

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2009
Avaldamismärge:RTL 2006, 56, 1022

Deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksude summa arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise kord

Vastu võetud 29.06.2006 nr 41

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 65 lõike 3 alusel.

1. peatükk
REGULEERIMISALA

§ 1. Reguleerimisala

Käesolevat korda rakendatakse kauba deklareerimisel tekkiva tollivõlast tulenevate impordi- ja eksporditollimaksude ning tollivõla tekkimisega seoses tasumisele kuuluva maksusumma (edaspidi maksusumma) arvestusse kandmisel, võlgnikule tasumisele kuuluvast maksusummast teatamisel, maksusumma tasumisel ja arvestusse kantud maksusumma tasutuks märkimisel.

2. peatükk
MAKSUSUMMA ARVESTUSSE KANDMINE JA ARVESTUSKANDEST TEATAMINE

§ 2. Arvestuskanne

(1) Arvestuskanne on kauba vabastamisel võlgniku kohustusena elektroonilises andmetöötlussüsteemis tehtud kanne maksusumma kohta, mille toll on välja arvestanud tollideklaratsiooni alusel. Maksusumma arvestatakse välja maksuliikide lõikes ja kogusummana.

(2) Järelkanne on arvestuskanne, millega toll muudab isiku taotlusel või omal algatusel esialgset maksusummat.

§ 3. Arvestuskande subjekt

(1) Arvestuskanne, sealhulgas järelkanne, tehakse tollideklaratsiooni lahtris 48 määratud isiku nimele.

(2) Otsese esinduse korral tehakse arvestuskanne kauba saaja nimele.

(3) Kui kaudse esinduse korral on tollideklaratsiooni lahtris 48 märgitud tasujaks või tagajaks kauba saaja, peab kauba saaja esitama tollile volikirja ettemakse või tagatise kasutamiseks esindaja poolt.

§ 4. Arvestuskanne ettemakse tegemisel

Kui tollideklaratsiooni lahtris 48 on märgitud «2» või «3» ning tollitoimingute jaoks üle kantud ettemakse on maksusummaga võrdne või sellest suurem, teeb toll arvestuskande kauba vabastamise hetkel.

§ 5. Arvestuskande tegemine krediidilimiidi piires

(1) Kui tollideklaratsiooni lahtris 48 on märgitud «0» või «1» ning maksusumma tasumisel kasutatakse maksusumma tasumise tähtaja pikendamist, võrdleb toll kasutamata osa krediidilimiidist arvestuskande summaga. Arvestuskanne tehakse juhul, kui krediidilimiidi kasutamata osa on maksusummaga võrdne või sellest suurem.

(2) Tollideklaratsioonil märgitud maksusumma tasumise tähtaja pikendamist saab taotleda kogusummas.

§ 6. Järelkande tegemine

(1) Järelkande tegemise kuupäev on tollideklaratsioonis muudatuste tegemise kuupäev.

(2) Kui järelkande tegemise hetkel on esmase arvestuskande maksusumma veel tasumata ning maksusumma tasumise tähtaja pikendamist kohaldatakse ka järelkande maksusummale, vähendatakse krediidilimiiti samadel põhimõtetel esmase arvestuskandega.

§ 7. Tasumisele kuuluvast maksusummast teatamine

Tasumisele kuuluvast maksusummast teatatakse võlgnikule üldjuhul elektroonilist andmetöötlussüsteemi kasutades tollideklaratsiooniga. Isiku soovil väljastatakse talle tollideklaratsioon paberkandjal.

3. peatükk
MAKSUSUMMA TASUMINE

§ 8. Maksusumma tasumine makse tegemisega

(1) Maksusumma tasumiseks on võimalik teha makse:
1) ülekandega Maksu- ja Tolliameti pangakontole;
2) sularahas või maksekaarti kasutades kassas.

(2) Maksu- ja Tolliameti peadirektor määrab tolliasutused, kus sularaha vastu võetakse.

(3) Esmakordselt tollitoimingute eest ettemakse teostamiseks saab isik Maksu- ja Tolliametilt ettemaksekontole sissemakse tegemiseks viitenumbri.

(4) Makse loetakse teostatuks pärast maksekorraldusel märgitud summa laekumist Maksu- ja Tolliameti pangakontole või sularaha vastuvõtmise kohta kviitungi väljastamist kassast.

§ 9. Maksusumma tasumine kauba vabastamise hetkel

(1) Kui tollideklaratsiooni lahtris 48 on märgitud «2» või «3», vabastatakse tollideklaratsioonil olevad kaubad pärast tollideklaratsioonil märgitud maksusumma tasumist.

(2) Toll märgib maksusumma tasutuks ning võlgniku kohustus loetakse täidetuks, kui ettemaksekonto saldo on maksusummaga võrdne või sellest suurem.

§ 10. Maksusumma tasumine tasumise tähtaja pikendamise korral

(1) Tollideklaratsioonil märgitud maksusumma tasub elektrooniline andmetöötlussüsteem tasumise tähtaja saabumisel ettemaksekontol olevast ettemaksust automaatselt.

(2) Maksusummat on võimalik tasuda enne maksusumma tasumise tähtaega, kui märkida maksekorraldusele viitenumbriks:
1) tollideklaratsioonile omistatud unikaalne viitenumber või
2) mitmele tollideklaratsioonile moodustatud ühine koondviitenumber.

§ 11. Järelkandega seotud maksusumma tasumine

(1) Kui esmase arvestuskande maksusumma on veel tasumata, võib selle ja järelkande maksusumma tasuda sama tähtaja jooksul.

(2) Kui esmase arvestuskande maksusumma on juba tasutud, siis on järelkande maksusumma tasumise tähtaeg kuni kümme kalendripäeva järelkande tegemise päevast arvates.

§ 12. Maksekorraldusele märgitavad andmed

(1) Kui maksusumma tasutakse ülekandega Maksu- ja Tolliameti pangakontole, märgitakse maksekorraldusele tolli väljastatud dokumendil olev või makse otstarbele vastav viitenumber.

(2) Kui maksusumma tasub kolmas isik Maksu- ja Tolliameti pangakontole, peab maksekorraldusel makse selgitusse lisaks märkima selle isiku andmed (nimi, registrikood, füüsilise isiku puhul nimi ja isikukood), kelle nimel ta makse teostab.

(3) Kui maksetehingu andmed ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele, käsitleb toll makset selgitamata laekumisena. Sel juhul nõuab toll maksjalt täiendavaid andmeid laekunud summa otstarbe selgitamiseks.

(4) Kui maksja andmeid ei õnnestu välja selgitada, jääb summa selgitamata laekumiseks ning kantakse kolme aasta möödudes makse tegemise päevast arvates riigieelarvesse.

§ 13. Tasumine kassas

(1) Maksusumma tasumiseks tolliasutuse kassas teatab isik suuliselt makse sisu või esitab arvestuskande aluseks oleva dokumendi.

(2) Kui võlgniku nimel tasub maksusumma kolmas isik, loeb toll kolmanda isiku tegutsevaks võlgniku teadmisel ja nõusolekul ning tollil ei teki kohustusi kolmanda isiku suhtes.

(3) Tollile tehtud sularahamakse kohta väljastatakse maksjale tema soovil kviitung, mis sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
1) maksja nimi, registrikood, füüsilise isiku korral tema ees- ja perekonnanimi ja isikukood või sünniaeg;
2) võlgniku nimi, registrikood ja aadress, füüsilise isiku korral tema ees- ja perekonnanimi ja isikukood või sünniaeg;
3) kviitungi number, väljastamise kuupäev;
4) maksusumma;
5) tasutud summa.

4. peatükk
MAKSUSUMMA TASUMISE TÄHTAJA PIKENDAMINE

§ 14. Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise taotlus

(1) Maksusumma tasumise tähtaja pikendamiseks esitab isik taotluse sellele maksu- ja tollikeskusele, mille piirkonnas ta peamiselt tolliformaalsusi läbi viib. Taotlust on võimalik esitada ka läbi e-maksuameti. Taotlus sisaldab järgmisi andmeid:
1) isiku nimi, registrikood, aadress, telefoninumber ning e-posti aadress;
2) kaupade vabastamise ajavahemik päevades, kui isikul on lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise luba;
3) päevade arv, mille võrra isik taotleb tasumise tähtaja edasilükkamist;
4) taotletava krediidilimiidi summa koos põhjendusega.

(2) Maksu- ja tollikeskuses vaadatakse taotlus läbi kümne tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates. Toll teeb kirjaliku otsuse, milles märgitakse:
1) päevade arv, mille võrra maksusumma tasumise tähtaega pikendatakse;
2) kaupade vabastamise ajavahemik päevades, kui isikul on lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise luba;
3) päevade arv, mille võrra isik taotleb lisadeklaratsioonil märgitud maksusumma tasumise tähtaja edasilükkamist, kui isikul on lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamise luba;
4) tollivõla limiit;
5) määratud tagatise suurus;
6) tagatise esitamise tähtaeg;
7) krediidilimiidi summa.

(3) Kui isik ei ole nõus tolli poolt määratud maksusumma tasumise tähtaja pikendamise tingimustega või kui tema poolt esitatud tagatis ei ole piisav, võib ta esitada täiendava taotluse muudetud andmetega.

§ 15. Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise luba

(1) Kui isik on esitanud maksusumma tasumise tähtaja pikendamiseks üldtagatise tolli poolt teatatud summas ja toll on selle aktsepteerinud, väljastab toll isikule maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa.

(2) Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa kehtivuse algus- ja lõpukuupäev määratakse tollile esitatud tagatise kehtivusaja alusel.

§ 16. Maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa kehtivuse peatamine

Kui tollideklaratsioonil märgitud maksusumma ei ole tähtpäevaks tasutud, peatab toll tähtpäevale järgnevast tööpäevast arvates maksusumma tasumise tähtaja pikendamise loa kehtivuse kuni maksuvõla tasumiseni.

5. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 17. Määruse kehtetuks tunnistamine

Rahandusministri 26. aprilli 2004. a määrus nr 98 «Deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksude summa arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise kord» (RTL 2004, 50, 878; 2005, 80, 1135) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Aivar SÕERD

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json