Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2011, 2

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 28.12.2010 nr 124

Määrus kehtestatakse „Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse” § 3 lõike 3, § 61 lõike 4, § 8 lõike 3, § 17 lõike 9, § 26 lõike 4, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7, § 29 lõike 4, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõigete 6 ja 8 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 „Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded” (RTL 2006, 41, 734; 2010, 25, 439) muudetakse järgmiselt:

1) määruse preambulit täiendatakse pärast tekstiosa „§ 3 lõike 3” tekstiosaga „, § 61 lõike 4” ning pärast tekstiosa „§ 105 lõike 5” tekstiosaga „, § 1062 lõigete 6 ja 8”;

2) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „kehtestatakse köögiviljakultuuride seemne” tekstiosaga „, kaasa arvatud geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud säilitussordi sertifitseeritud seemne (edaspidi säilitussort), säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne”;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Säilitussordi seeme tähistusega GR on §-s 2 nimetatud köögiviljakultuuride liikide seeme, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;
3) on ette nähtud säilitussordi standardseemne ja köögivilja tootmiseks;
4) vastab säilitussordi seemne kohta kehtestatud nõuetele;
5) on sertifitseeritud;
6) kuulub Põllumajandusameti poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.

(6) Säilitussordi standardseeme tähistusega GRST on §-s 2 nimetatud köögiviljakultuuride liikide, välja arvatud hariliku siguri (Cichorium intybus L.) seeme, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;
3) on ette nähtud köögivilja tootmiseks;
4) vastab säilitussordi standardseemne kohta kehtestatud nõuetele;
5) on kontrollitud tootja poolt;
6) kuulub Põllumajandusameti poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.

(7) Eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seeme tähistusega GRERI on §-s 2 nimetatud köögiviljakultuuride liikide seeme, mis:
1) on sordiehtne ja -puhas;
2) on toodetud kooskõlas sordi säilitamise tunnustatud tavadega;
3) on ette nähtud köögivilja tootmiseks;
4) vastab eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne kohta kehtestatud nõuetele;
5) on kontrollitud tootja poolt;
6) kuulub Põllumajandusameti poolt järelkontrolli katsetes sordiehtsuse ja -puhtuse pistelisele kontrollimisele.”;

4) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Köögiviljakultuuride säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seeme peab vastama lisas 1 nimetatud köögiviljakultuuride seemne kvaliteedinõuetele.”;

5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Köögiviljakultuuride säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne minimaalne sordipuhtus on 90%.”;

6) paragrahvi 5 sõnastatakse järgmiselt:

„Köögiviljakultuuride seemne, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne tootmise korral peab välistama toodetava seemne segunemise mis tahes viisil naabruses asuvalt seemnepõllult pärit seemnega.”;

7) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne tootmise nõuded

(1) Säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne tootmise korraldab tootja.

(2) Tootja kontrollib säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne liigi- ja sordiehtsust ning sordipuhtust ning säilitab andmeid nende kohta vähemalt kolm aastat.

(3) Säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne kvaliteedinõuetele vastavuse kontrollimiseks korraldab tootja:
1) seemnepartiist seemneproovi võtmise;
2) seemneproovi analüüsimise Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (edaspidi ISTA) akrediteeritud laboratooriumis.

(4) Säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne tootja:
1) peab arvestust toodetud seemnepartiide üle ning säilitab seda arvestust vähemalt kolm aastat;
2) säilitab igast toodetud seemnepartiist võetud seemneproovi vähemalt kaks aastat.”;

8) paragrahvi 7 lõike 3 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

9) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Säilitussordi seemne sertifitseerimise kord

(1) Säilitussordi seemne sertifitseerimise nõuetekohasuse tagamiseks korraldab tootja säilitussordi seemne liigi- ja sordiehtsuse ning sordipuhtuse nõuetele vastavuse ning kvaliteedinõuetele vastavuse kontrolli.

(2) Säilitussordi seemne tootja esitab sertifitseeritavast säilitussordi seemne partiist proovi võtmiseks taotluse Põllumajandusametile.

(3) Tootja märgistab ja sulgeb sertifitseerimise nõuetele vastava säilitussordi seemne partii, arvestades säilitussordi seemne liigi- ja sordiehtsuse ning sordipuhtuse nõuetekohasust ja laboratoorse analüüsi tulemusi.”;

10) paragrahvi 10 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Sertifitseeritud seemne, standardseemne, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne järelkontrolli põldkatse tegemiseks võtab proovi järelevalveametnik või volitatud seemneproovi võtja.”;

11) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne sordipuhtus on vähemalt 90%.”;

12) paragrahvi 11 lõikes 11 asendatakse tekstiosa „Rahvusvahelise Seemnekontrolli Assotsiatsiooni (edaspidi ISTA)” lühendiga „ISTA”;

13) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Säilitussordi, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne müügipakendi sulgemiskoha pitseerib tootja. Müügipakend peab olema suletud selliselt, et seda ei oleks võimalik avada ilma plommi, turvakleebist või etiketti rikkumata.

14) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

(21) Eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne EL väikepakend on müügipakend, mis sisaldab kuni:
1) 250 grammi õisoa, põõsasoa, lattoa, kortsteralise herne, siledateralise herne, suhkruherne, põldoa, aedspinati, suhkrumaisi või lõheneva maisi seemneid;
2) 25 grammi pesasibula, hariliku sibula, värtensibula, talisibula, porrulaugu, küüslaugu, aed-harakputke, punapeedi, sh Cheltenhami peedi, lehtpeedi ehk mangoldi, pekingi lehtnaeri, naeri, hariliku kurgi, kornišoni, suureviljalise kõrvitsa, hariliku kõrvitsa, aedporgandi, aedsalati, aedpeterselli, redise, musta rõika, aed-mustjuure või põldkännaku seemneid;
3) kuni 5 grammi murulaugu, aedselleri, juurselleri, spargli, kähara lehtkapsa, lillkapsa, rohelise spargelkapsa, rooskapsa, kähara peakapsa, valge peakapsa, punase peakapsa, nuikapsa, hariliku paprika, kähara endiiviasiguri, sileda endiiviasiguri ehk eskariooli, salatsiguri, punasiguri, itaalia siguri, tööstusliku siguri, hariliku arbuusi, meloni, harilik artišoki, hispaania artišoki ehk kardi, hariliku tomati, hariliku apteegitilli, kurdlehise rabarberi või baklažaani seemneid.”;

15) paragrahvi 14 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Pakendatud ja märgistatud seemne müügipakendit, välja arvatud standardseemne, standardseemne EL väikepakendit, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne pakendit võib avada ja uuesti sulgeda üksnes järelevalveametniku või volitatud seemneproovi võtja järelevalve all, kui sellises müügipakendis olevat seemet kavatsetakse pärast uuesti sulgemist turustada.”;

16) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Nõuded standardseemne, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne pakendajale

(1) Standardseemne, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne pakendamise korral määrab pakendamisloa omanik pakendamise eest vastutava isiku ning teavitab sellest Põllumajandusametit.

(2) Standardseemne, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne pakendamise eest vastutav isik:
1) teavitab Põllumajandusametit pakendamise alustamise ja lõpetamise kuupäevadest;
2) peab arvestust standardseemne, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne partiide pakendamise üle ning säilitab seda arvestust vähemalt kolm aastat;
3) võtab seemneproovi igast pakendatud standardseemne, säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne partiist ning säilitab neid proove vähemalt kaks aastat.”;

17) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Nõuetekohase säilitussordi seemne, säilitussordi standardseemne ja eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne tootja etiketi kinnitab pakendaja müügipakendi välisküljele või läbipaistva müügipakendi sisse selliselt, et etikett oleks loetav. Kasutada võib isekleepuvat etiketti.”;

18) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Säilitussordi ja säilitussordi standardseemne tootja etiketile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid”;
2) etiketi paigaldamise eest vastutava pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) müügipakendi pitseerimise kuu ja aasta, märgituna „Pitseeritud ... (kuu ja aasta)” või viimase seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov võetud ... (kuu ja aasta)”;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõnad „Säilitussordi sertifitseeritud seeme” või „Säilitussordi standardseeme”;
7) päritolupiirkond;
8) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
9) seemnepartii number;
10) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
11) granuleeritud pestitsiidide, puhtimisainete või muude tahkete lisandite kasutamise korral keemilise töötluse või lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe.

(4) Eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemne tootja etiketile märgitakse:
1) sõnad „EL nõuded ja standardid” või „EC rules and standards”;
2) etiketi paigaldamise eest vastutava pakendaja ärinimi ja aadress või tunnusmärk;
3) müügipakendi pitseerimise kuu ja aasta, märgituna „Pitseeritud ... (kuu ja aasta)” või viimase seemneproovi võtmise kuu ja aasta, märgituna „Proov võetud ... (kuu ja aasta)”;
4) liiginimi ladina ja eesti keeles (võib esitada lühendatult ja ilma autorite nimedeta);
5) sordinimi ladina tähtedega;
6) sõnad „Sort, mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks”;
7) päritolupiirkond;
8) seemnetootmispiirkond, kui see erineb päritolupiirkonnast;
9) seemnepartii number;
10) deklareeritud neto- või brutokaal või seemnete arv;
11) granuleeritud pestitsiidide, puhtimisainete või muude tahkete lisandite kasutamise korral keemilise töötluse või lisandi laad ning ligikaudne seemnete puhaskaalu ja kogukaalu vaheline suhe.”;

19) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

„(5) Säilitussordi seemet ja säilitussordi standardseemet turustatakse lisas 5 nimetatud koguses.

(6) Eritingimustes kasvatamiseks aretatud sordi seemet turustatakse üksnes § 14 lõike 21 alusel kehtestatud EL väikepakendis.”;

20) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa „2009/74/EÜ(ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70)” tekstiosaga „, komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks (ELT L 312, 27.11.2009, lk 44–54).”

§ 2. Põllumajandusministri 7. veebruari 2006. a määruse nr 17 „Sordi registreerimiseks esitatava taotluse vorm, taotlusel esitatavad andmed, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja sordi registreerimise taotlemise kord” (RTL 2006, 18, 319; 2009, 92, 1335) § 2 lõike 2 sõnastust muudetakse järgmiselt:

„(2) Isik, kes soovib põllu- ja köögiviljakultuuri geneetiliste ressursside säilitamiseks ettenähtud sordi sordilehte võtmist, esitab lisas 2 kehtestatud vormi kohase taotluse registripidajale.”

§ 3. Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 „Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded” (RTL 2006, 30, 529; 2010, 25, 439) normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

„nõukogu direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuride seemnete turustamise kohta (EÜT L 125, 11.07.1966, lk 2298–2308), muudetud direktiividega 69/63/EMÜ (EÜT L 48, 26.02.1969, lk 8–12), 71/162/EMÜ (EÜT L 87, 17.04.1971, lk 24–28), 72/274/EMÜ (EÜT L 171, 29.07.1972, lk 37–38), 72/418/EMÜ (EÜT L 287, 26.12.1972, lk 22–30), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 75/444/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1975, lk 6–13), 78/55/EMÜ (EÜT L 16, 20.01.1978, lk 23–29), 78/386/EMÜ (EÜT L 113, 25.04.1978, lk 1–12), 78/692/EMÜ (EÜT L 236, 26.08.1978, lk 13–18), 78/1020/EMÜ (EÜT L 350, 14.12.1978, lk 27), 79/641/EMÜ (EÜT L 183, 19.07.1979, lk 13–16), 79/692/EMÜ (EÜT L 205, 13.08.1979, lk 1–4), 80/754/EMÜ (EÜT L 207, 9.08.1980, lk 36), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36–37), 82/287/EMÜ (EÜT L 131, 13.05.1982, lk 24–26), 85/38/EMÜ (EÜT L 16, 19.01.1985, lk 41–42), 86/155/EMÜ (EÜT L 118, 7.05.1986, lk 23–27), 87/120/EMÜ (EÜT L 49, 18.02.1987, lk 39–43), 87/480/EMÜ (EÜT L 273, 26.09.1987, lk 43–44), 88/332/EMÜ (EÜT L 151, 17.06.1988, lk 82–83), 88/380/EMÜ (EÜT L 187, 16.07.1988, lk 31–48), 89/100/EMÜ (EÜT L 38, 10.02.1989, lk 36), 90/654/EMÜ (EÜT L 353, 17.12.1990, lk 48–56), 92/19/EMÜ (EÜT L 104, 22.04.1992, lk 61–62), 96/18/EÜ (EÜT L 76, 26.03.1996, lk 21–22), 96/72/EÜ (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 10–11), 98/95/EÜ (EÜT L 25, 1.02.1999, lk 1–26), 98/96/EÜ (EÜT L 25, 1.02.1999, lk 27–33), 2001/64/EÜ (EÜT L 234, 1.09.2001, lk 60–61), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.07.2003, lk 23–28), 2004/55/EÜ (ELT L 114, 21.04.2004, lk 18) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ning komisjoni direktiividega 2007/72/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 37–39) ja 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70);
nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ teraviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 125, 11.07.1966, lk 2309–2319), muudetud direktiividega 69/60/EMÜ (EÜT L 48, 26.02.1969, lk 1–3), 71/162/EMÜ (EÜT L 87, 17.04.1971, lk 24–28), 72/274/EMÜ (EÜT L 171, 29.07.1972, lk 37–38), 72/418/EMÜ (EÜT L 287, 26.12.1972, lk 22–30), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 73/101/EMÜ (EÜT L 2, 1.01.1973, lk 1–27), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 75/444/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1975, lk 6–13), 78/55/EMÜ (EÜT L 16, 20.01.1978, lk 23–29), 78/387/EMÜ (EÜT L 113, 25.04.1978, lk 13–19), 78/692/EMÜ (EÜT L 236, 26.08.1978, lk 13–18), 78/1020/EMÜ (EÜT L 350, 14.12.1978, lk 27), 79/641/EMÜ (EÜT L 183, 19.07.1979, lk 13–16), 79/692/EMÜ (EÜT L 205, 13.08.1979, lk 1–4), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36–37), 85/3768/EMÜ (EÜT L 362, 31.12.1985, lk 8–16), 86/155/EMÜ (EÜT L 118, 7.05.1986, lk 23–27), 86/320/EMÜ (EÜT L 200, 23.07.1986, lk 38), 87/120/EMÜ (EÜT L 49, 18.02.1987, lk 39–43), 88/332/EMÜ (EÜT L 151, 17.06.1988, lk 82–83), 88/380/EMÜ (EÜT L 187, 16.07.1988, lk 31–48), 88/506/EMÜ (EÜT L 274, 6.10.1988, lk 44–44), 89/2/EMÜ (EÜT L 5, 7.01.1989, lk 31), 90/623/EMÜ (EÜT L 333, 30.11.1990, lk 65–65), 93/2/EMÜ (EÜT L 54, 5.03.1993, lk 20), 95/6/EÜ (EÜT L 67, 25.03.1995, lk 30–32), 96/72/EÜ (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 10–11), 98/95/EÜ (EÜT L 25, 1.02.1999, lk 1–26), 98/96/EÜ (EÜT L 25, 1.02.1999, lk 27–33), 99/08/EÜ (EÜT L 50, 26.02.1999, lk 26), 1999/54/EÜ (EÜT L 142, 5.06.1999, lk 30–31), 2001/64/EÜ (EÜT L 234, 1.09.2001, lk 60–61), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ning komisjoni direktiividega 2006/47/EÜ (ELT L 136, 24.05.2006, lk 18–20), 2006/55/EÜ (ELT L 159, 13.06.2006, lk 13), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70);
nõukogu direktiiv 2002/53/EÜ põllukultuuride Euroopa Liidu ühtse sortide kataloogi kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 1–11), muudetud määrusega (EÜ) nr 1829/2003/EÜ (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23);
nõukogu direktiiv 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 12–32), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33);
nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 33–59), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), komisjoni direktiividega 2006/124/EÜ (ELT L 339, 6.12.2006, lk 12–15), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70);
nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 60–73), muudetud direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.07.2003, lk 23–28);
nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiukultuuride seemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 74–97), muudetud direktiividega 2002/68/EÜ (EÜT L 195, 24.07.2002, lk 32–33), 2003/45/EÜ (ELT L 138, 5.06.2003, lk 40–44), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 3.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ning komisjoni direktiiviga 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.06.2009, lk 40–70);
komisjoni direktiiv 2003/90/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate põllumajandustaimesortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 7–10), muudetud direktiividega 2005/91/EÜ (ELT L 331, 17.12.2005, lk 24–27), 2007/48/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 29–32), 2009/97/EÜ (ELT L 202, 4.08.2009, lk 29–34), 2010/46/EL (ELT L 169, 3.07.2010, lk 7–12);
komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 11–13), muudetud direktiividega 2006/127/EÜ (ELT L 343, 8.12.2006, lk 82–84), 2007/49/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 33–35), 2008/83/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 55–57), 2009/97/EÜ (ELT L 202, 4.08.2009, lk 29–34), 2010/46/EL (ELT L 169, 3.07.2010, lk 7–12);
komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.06.2008, lk 13–19);
komisjoni direktiiv 2009/145/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid traditsiooniliselt teatavates paikkondades ja piirkondades kasvatatud ja geneetilisest erosioonist ohustatud köögivilja rahvaselektsioonsortide ja -sortide ning selliste köögiviljasortide heakskiitmiseks, millel ei ole põllukultuuride tööstusliku tootmise puhul tegelikku väärtust, kuid mis on aretatud eritingimustes kasvamiseks, ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete turustamiseks (ELT L 312, 27.11.2009, lk 44–54).”

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 

/otsingu_soovitused.json