Teksti suurus:

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 05.01.2011, 5

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri” muutmine

Vastu võetud 28.12.2010 nr 81

Määrus kehtestatakse „Raamatupidamise seaduse” § 35 lõigete 2 ja 3 ning § 36 lõike 1 alusel.

Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruses nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri” (RTL 2003, 130, 2103; RT I, 09.11.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Rahandusministeeriumi juhtimisel viiakse riigiraamatupidamiskohustuslased ja nende üksused üle ühise majandusarvestustarkvara SAP kasutamisele.

(8) Rahandusministeerium kajastab oma finantsaruannetes majandustarkvara SAP kasutamiseks vajalikud litsentsid, arendustööd ja hoolduskulud.”;

2) paragrahvi 43 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Teede ja trasside parendused võib võtta arvele iga-aastaste ehitustööde kogumitena, kui neil on ühesugune hinnanguline keskmine kasulik eluiga. Vastavat liiki ehitustööde kogum kantakse maha, kui selle jääkväärtus jõuab nullini.”;

3) paragrahvi 47 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Bioloogiliste varade õiglase väärtuse muutusest tulenevad tulud ja kulud, samuti nendelt arvestatud amortisatsioon ja allahindlused kajastatakse kontorühmas 614. Bioloogiliste varade müügi korral kajastatakse selle tulemust kontogrupis 3814.”;

4) paragrahvi 47 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Riigimetsa õiglase väärtuse hindamisel lähtutakse üldeeskirja lisast 8.”;

5) määrust täiendatakse lisaga 8 „Riigimetsa hindamine” (lisatud).

Jürgen Ligi
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa 

/otsingu_soovitused.json